Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan bestiller, anvender og udfylder du certifikatpapir

For at øge sikkerheden af Fødevarestyrelsens eksportcertifikater skal certifikater fra Certifikatdatabasen ved eksport af fødevarer, levende dyr, foder og animalske biprodukter udskrives på særligt papir. Læs her, hvordan du bestiller, anvender og udfylder certifikatpapiret.

 NYHED: Udskiftning af certifikatpapir og side 2-papir pr. 1. september 2022


Både certifikatpapir og side 2-papir skal udskiftes. Certifikatpapiret bruges til certifikatets første side, mens de resterende sider udskrives på side 2-papir. Det nye certifikatpapir vil ligesom det gamle være udstyret med et specifikt løbenummer, holografisk sikkerhedsfolie samt et vandmærke med Fødevarestyrelsens logo. Side 2-papiret vil være udstyret med et baggrundstryk med Ministeriets og Fødevarestyrelsens engelske navn. Det er udelukkede Ministeriets navn i logoet på certifikatpapiret og baggrundstrykket på side 2-papiret, der er blevet ændret.


For certifikater, der udstedes af Fødevarestyrelsen fra og med den 1. september 2022, skal der KUN anvendes det nye certifikatpapir og side 2-papir til eksportcertifikater. Det er vigtigt for at skabe mindst mulig forvirring på eksportmarkederne, at denne skarpe skillelinje overholdes.


 Certifikater skal printes på Fødevarestyrelsens certifikatpapir


Certifikaterne skal printes på særligt certifikatpapir og evt. side 2-papir, som udleveres af din lokale kontrolenhed. Der må kun anvendes ét certifikatpapir med vandmærke og unikt løbenummer pr. certifikat.

For certifikater, der underskrives og udstedes fra og med 1. september 2022, skal der bruges nyt certifikatpapir.

 Certifikatpapiret udleveres af din lokale kontrolenhed

​​

Hvis du skal bestille det nye certifikatpapir, skal bestillingsblanket La 23,0-7039 bruges. Den findes nederst på denne side.

Når din ansøgning er behandlet, vil du modtage besked om, at du kan afhente certifikatpapiret personligt, eller der kan laves en aftale med den lokale kontrolenhed om, at certifikatpapiret sendes med bud/pakkepost for egen regning, hvor afsender modtager en kvittering for, at pakken er sendt. Dette for at sikre at certifikatpapiret ikke misbruges og/eller bliver væk i posten. Side 2-papiret kan afsendes på almindelig vis i en frankeret svarkuvert.

Fødevarestyrelsen udleverer kun papir til ca. en måneds forbrug.


 Du skal kvittere for modtagelsen af papirerne

Når du har modtaget det bestilte certifikatpapir, skal du kvittere for modtagelsen og returnere blanketten til din lokale kontrolenhed.

Kvitteringsblanket (La 23,0-6950) for modtagelse af certifikatpapir findes nederst på siden.

 Brug det rigtige papir

Certifikatets første side skal printes på certifikatpapir, der er forsynet med et vandmærke, holografisk sikkerhedsfolie og unikt løbenummer. De efterfølgende sider af certifikatet udskrives på side 2 papir, som indeholder et baggrundstryk med teksten: ”Ministry of Food, Agriculture and Fisheries” og ”Danish Veterinary and Food Administration”.


 Tilbagelevering af overflødige ark certifikatpapir


Ifølge bekendtgørelse nr. 673 af 01/06/2018 om særligt papir til brug for udførsel af fødevarer, foder, levende dyr eller biprodukter m.v. skal kasserede ark af certifikatpapiret opbevares i nummerrækkefølge sammen med kopi af anvendte ark og beskyttes bedst muligt mod misbrug og tyveri. Kopi af anvendte ark af certifikatpapir skal til enhver tid være til rådighed for Fødevarestyrelsens kontrol. Overflødige ark af certifikatpapiret skal tilbageleveres til Fødevarestyrelsen. Side 2-papiret kan enten destrueres af virksomheden selv, eller det kan afleveres tilbage til Fødevarestyrelsen, som så vil destruere det.

Kvittering La 23,0-6951 skal bruges ved tilbagelevering af certifikatpapir. Den findes nederst på siden.

Når certifikatpapiret tilbageleveres til Fødevarestyrelsen, skal virksomheden udfylde virksomhedsdelen af kvitteringen og aflevere den eller sende den med bud/pakkepost sammen med certifikatpapiret. Når certifikatpapiret er modtaget hos den lokale kontrolenhed, vil Fødevarestyrelsen udfylde den sidste del af kvitteringen og sende en scannet kopi af denne tilbage til virksomheden.

Virksomheden skal opbevare kvitteringen for tilbagelevering sammen med kvitteringen for udlevering af certifikatpapir og en kopi af de anvendte ark.


 Brug kun certifikater fra Certifikatdatabasen

Du må kun anvende de certifikater, der er tilgængelige i Certifikatdatabasen på Fødevarestyrelsens hjemmeside


​ Udfyld alle felter i certifikatet


Alle felter i certifikatet skal udfyldes, medmindre det klart fremgår, at det er valgfrit. Hvis ikke der indsættes informationer i felterne skal disse udstreges, så de ikke kan efterudfyldes. Til visse lande kan der være krav om, at udstregninger verificeres med embedsstempel og underskrift af certifikatudsteder.

Ved certifikater, hvor der er specielle krav til udfyldelse, findes der særskilt vejledning på certifikatsiden.

Læs om udstedelse af eksportcertifikater


 Alle certifikater skal nummereres​

Alle certifikater, der indeholder en rubrik til certifikatnummer, skal have et individuelt nummer udover det unikke forprintede nummer på certifikatpapirets forside.

Fødevarestyrelsen foreslår følgende nummereringssystem: XXXX – 000…….0 – YYYY, hvor XXXX er virksomhedens kontrol- eller autorisationsnummer (fx 0014), 000…….0 er løbenummer, og YYYY er årstal. Løbenummeret kan være det entydige nummer fra certifikatpapiret, men det kan også være virksomhedens eget referencenummer.

Ved udfyldelse på side 1 genskrives nummeret automatisk på certifikatets følgende sider. Hvis ikke påføres det i rubrikken på alle siderne. Medmindre importlandet har andre krav, skal det foreslåede nummersystem anvendes. Det vil fremgå af certifikatsiden, hvis der er krav om et andet nummersystem.


 Certifikatet skal underskrives af Fødevarestyrelsen

Certifikatet underskrives af den kompetente myndighed, dvs. en embedsdyrlæge eller en officiel inspektør, der er ansat af Fødevarestyrelsen og er bemyndiget til at underskrive certifikater. Vær opmærksom på, at der ved udstedelse af certifikater opkræves et gebyr jf. den gældende betalingsbekendtgørelse – find den under​​ lovstofsiden for eksport.

Bemærk venligst, at visse certifikater kun kan underskrives af en embedsdyrlæge. Dette vil fremgå af certifikatet.


 §§


Denne guide er lavet på baggrund af lovgivning på eksportområdet. Se nærmere på lovstofsiden for eksport.

Bekendtgørelse nr. 673 af 01/06/2018 om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer. Se bekendtgørelse nr. 673 på retsinformation.dk

​​​​​

Ændret 9. september 2022