Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan foregår kontrol af din fodervirksomhed

Fødevarestyrelsen kontrollerer alle registrerede eller godkendte fodervirksomheder for, om de overholder foderlovgivningen. Som virksomhed er I ansvarlige for, at jeres processer og produkter opfylder lovgivningens krav, ligesom I er ansvarlige for at have et opdateret og velfungerende kvalitetsstyringssystem.

​​​​

Baggrund for foderkontrol Fødevarestyrelsen kontrollerer din fodervirksomhed som led i • basiskontrol • prioriteret kontrol • kampagnekontrol Læs mere om disse på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrol_af_fodervirksomheder/Sider/default.aspx [Kontrol af fodervirksomheder]. Læs mere om, hvor ofte din virksomhed kan forventes at blive kontrolleret, på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrol_af_fodervirksomheder/Sider/Kontrolfrekvens-i-fodervirksomheder.aspx [Kontrolfrekvens i fodervirksomheder]. Din fodervirksomhed bliver blandt andet kontrolleret for følgende Ved de fleste kontrolbesøg tager Fødevarestyrelsen udgangspunkt i virksomhedens kvalitetsstyringssystem til overholdelse af foderlovgivningen og ser på effekten heraf i praksis. Kontrollen vil blandt andet se på følgende forhold: • Har virksomheden foretaget en skriftlig risikoanalyse? • Har virksomheden etableret nødvendige procedurer og systemer? • Anvender virksomheden disse i praksis? • Har virksomheden den nødvendige dokumentation, herunder skriftlige procedurer og registreringer? • Er system og procedurer tilstrækkelige og effektive, så foderreglerne overholdes? Den tilsynsførende må se hele din virksomhed og alle dine papirer samt tage prøver til analyse. De fleste prøver er et led i den planlagte landsdækkende overvågning eller til at understøtte det konkrete kontrolbesøg, fx ved mistanke om overtrædelser. Fødevarestyrelsen analyserer prøver for fx salmonella, GMO, animalsk protein, deklareret indhold, uønskede stoffer og andre kontaminanter. Den tilsynsførende tager fodermærkningssedler med, hvis der bliver udtaget en prøve, eller for at lave kontrol af markedsføringsmateriale. Kontrollen er som udgangspunkt uanmeldt Fødevarestyrelsen kan undtagelsesvis anmelde kontrollen, hvis det skønnes nødvendigt for kontrollens gennemførelse. Det kan fx være transportvirksomheder eller virksomheder, hvor personalet kun er til stede få timer om dagen eller enkelte arbejdsdage. Det kan også være ved virksomheder med en meget kompliceret egenkontrol, hvor det er hensigtsmæssigt, at personer med særlig viden er til stede. Du har pligt til at hjælpe den tilsynsførende under kontrolbesøget Virksomheden har pligt til at yde assistance i forbindelse med kontrolbesøget. Det kan fx være ved at svare på spørgsmål om, hvordan aktiviteter foregår i virksomheden, eller vise procedurer fra kvalitetshåndbogen eller andre relevante dokumenter, eller i forbindelse med prøvetagning af relevante produkter. Du bliver vejledt Du bliver vejledt om reglernes indhold, fortolkning og baggrund, så du forstår reglerne og er motiveret til at følge dem. Afslutning af kontrolbesøget Når kontrollen er slut, får virksomheden en kontrolrapport som dokumentation for den gennemførte kontrol. Den tilsynsførende gennemgår kontrolrapporten med dig. Det står på kontrolrapporten, hvis der under kontrollen er fundet forhold, som din virksomhed skal følge op på. Virksomheden får også en kvittering for udtagne prøver med oplysning om, hvor de er udtaget. Dine klagemuligheder og rettigheder Du kan klage over Fødevarestyrelsens afgørelser inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Hvis du ønsker at klage, skal klagen sendes til Fødevarestyrelsen. Hvis Fødevarestyrelsen fastholder afgørelsen, sendes klagen og sagens akter automatisk videre til behandling i Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Som virksomhed har du flere rettigheder i forhold til kontrollen – du skal blandt andet have at vide, hvad den tilsynsførende konstaterer under kontrollen, og du får mulighed for at komme med dine bemærkninger, inden der træffes afgørelse. Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Dine-rettigheder-i-forhold-til-Foedevarestyrelsens-kontrolbesoeg.aspx [Dine rettigheder i forhold til Fødevarestyrelsens kontrolbesøg]. Resultaterne af kontrolbesøget bliver offentliggjort Det er lovbestemt, at resultaterne af kontrollen skal offentliggøres. På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan man derfor finde oplysninger om, hvornår kontrolbesøget fandt sted, hvad der blev kontrolleret, og om der blev konstateret afvigelser fra lovgivningen på de kontrollerede områder. Oplysningerne inkluderer resultater af prøver taget som et led i kontrolbesøget. Resultater af prøver til planlagt landsdækkende overvågning bliver offentliggjort samlet som en rapport for et konkret prøveprojekt eller et fagligt område. Du kan finde offentliggørelserne af foderkontrol på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrol_af_fodervirksomheder/Sider/Resultater-af-foderkontrol.aspx [Resultater af foderkontrol]. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Liste over relevant lovgivning] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrol_af_fodervirksomheder/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrol_af_fodervirksomheder/Sider/Kontrolfrekvens-i-fodervirksomheder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Dine-rettigheder-i-forhold-til-Foedevarestyrelsens-kontrolbesoeg.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrol_af_fodervirksomheder/Sider/Resultater-af-foderkontrol.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx
Loading...
Ændret 5. maj 2020