Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan foregår kontrol af din fodervirksomhed

Fødevarestyrelsen kontrollerer alle registrerede eller godkendte fodervirksomheder for, om de overholder foderlovgivningen. Som virksomhed er I ansvarlige for, at jeres processer og produkter opfylder lovgivningens krav, ligesom I er ansvarlige for at have et opdateret og velfungerende kvalitetsstyringssystem.

​​Sådan gør​​​ du


 Baggrun​d for foderkontrol

Fødevarestyrelsen kontrollerer din fodervirksomhed som led i:

  • basiskontrol

  • dybdegående kontrol

  • opfølgende kontrol

Læs mere om basis-, dybdegående- og opfølgende kontrol .

Læs mere om, hvor ofte din virksomhed kan forventes at blive kontrolleret.


 Din fodervirks​omhed bliver blandt andet kontrolleret for følgende

Ved de fleste kontrolbesøg tager Fødevarestyrelsen udgangspunkt i virksomhedens kvalitetsstyringssystem til overholdelse af foderlovgivningen og ser på effekten heraf i praksis.

Kontrollen vil blandt andet se på følgende forhold:

  • ​Har virksomheden foretaget en skriftlig risikoanalyse?
  • Har virksomheden etableret nødvendige procedurer og systemer?
  • Anvender virksomheden disse i praksis?
  • Har virksomheden den nødvendige dokumentation, herunder skriftlige procedurer og registreringer?
  • Er system og procedurer tilstrækkelige og effektive, så foderreglerne overholdes?


Den tilsynsførende må se hele din virksomhed og alle dine papirer samt tage prøver til analyse. De fleste prøver er et led i den planlagte landsdækkende overvågning eller til at understøtte det konkrete kontrolbesøg, f.eks. ved mistanke om overtrædelser. Fødevarestyrelsen analyserer prøver for f.eks. salmonella, GMO, animalsk protein, deklareret indhold, uønskede stoffer og andre kontaminanter​.

Den tilsynsførende tager fodermærkningssedler med, hvis der bliver udtaget en prøve, eller for at lave kontrol af markedsføringsmateriale.


 Kontrollen​ er som udgangspunkt uanmeldt

Fødevarestyrelsen kan undtagelsesvis anmelde kontrollen, hvis det skønnes nødvendigt for kontrollens gennemførelse.

Det kan f.eks. være transportvirksomheder eller virksomheder, hvor personalet kun er til stede få timer om dagen eller enkelte arbejdsdage.

Det kan også være ved virksomheder med en meget kompliceret egenkontrol, hvor det er hensigtsmæssigt, at personer med særlig viden er til stede.


 Du har pligt til at hjælpe den tilsynsførende under kontrolbesøget​

Virksomheden har pligt til at yde assistance i forbindelse med kontrolbesøget.

Det kan f.eks. være ved at svare på spørgsmål om, hvordan aktiviteter foregår i virksomheden, eller vise procedurer fra kvalitetshåndbogen eller andre relevante dokumenter, eller i forbindelse med prøvetagning af relevante produkter.

 Du bliver vej​ledt

Du bliver vejledt om reglernes indhold, fortolkni​ng og baggrund, så du forstår reglerne og er motiveret til at følge dem.

 Afslutning af​ kontrolbesøget

Når kontrollen er slut, får virksomheden en kontrolrapport som dokumentation for den gennemførte kontrol. Den tilsynsførende gennemgår kontrolrapporten med dig. Det står på kontrolrapporten, hvis der under kontrollen er fundet forhold, som din virksomhed skal følge op på.

Virksomheden får også en kvittering for udtagne prøver med oplysning om, hvor de er udtaget.


San​​ktioner

Hvis der er konstateret overtrædelser, vil det fremgå af kontrolrapporten. Overtrædelser kan sanktioneres med indskærpelse, forbud, påbud, administrative bødeforelæg, anmeldelse til politiet eller tilbagekaldelse af godkendelse/registrering.

Hvis virksomheden skal have et påbud, forbud, bødeforelæg, anmeldes til politiet eller have frataget godkendelsen, får virksomheden en foreløbig kontrolrapport, hvoraf det fremgår, hvilken sanktion der overvejes.

Du får mulighed for at komme med dine bemærkninger, inden der træffes afgørelse. Fødevarestyrelsen sender efterfølgende afgørelsen digitalt sammen med den endelige kontrolrapport.​

Læs mere om hvilke sanktioner Fødevarestyrelsen må bruge.


Analyseattester på prøveresultater

I får tilsendt en analyseattest for alle prøver. Hvis der ved analyse af prøverne er konstateret afvigelser i forhold til lovgivningen, vil I blive partshørt. I vil herefter modtage en afgørelse, der i givet fald forklarer, hvilke afvigelser der er konstateret, samt eventuel sanktion.


Betaling for ko​​ntrollen

Kontrollen er brugerfinansieret, så I vil modtage en regning for kontrolbesøget. Regningen vil omfatte et startgebyr, forberedelsestid, tilstedetid og eventuel sagsbehandlingstid efter besøget.

Læs mere om betaling vedrørende foder.


 Dine klagemuli​gheder og rettigheder

Du kan klage over Fødevarestyrelsens afgørelser inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen for Nævnenes Hus.

Læs om hvilke afgørelser du kan klage over, og hvad klageproceduren er

Som virksomhed har du flere rettigheder i forhold til kontrollen – du skal blandt andet have at vide, hvad den tilsynsførende konstaterer under kontrollen, og du får mulighed for at komme med dine bemærkninger, inden der træffes afgørelse.

Læs mere om dine rettigheder i forhold til Fødevarestyrelsens kontrolbesøg.


 Resultaterne af kontrol​​besøget bliver offentliggjort

​Det er lovbestemt, at resultaterne af kontrollen skal offentliggøres. På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan man derfor finde oplysninger om, hvornår kontrolbesøget fandt sted, hvad der blev kontrolleret, og om der blev konstateret afvigelser fra lovgivningen på de kontrollerede områder. Oplysningerne inkluderer resultater af prøver taget som et led i kontrolbesøget.

Resultater af prøver til planlagt landsdækkende overvågning bliver offentliggjort samlet som en rapport for et konkret prøveprojekt eller et fagligt område.


 §§​

Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:


Liste over relevant lovgivning


Ændret 9. februar 2023