Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan foregår foderkontrol på landbrugsbedrifter

​Hvert år udføres ca. 420 besøg på landbrugsbedrifter, hvor der kontrolleres foder- og fødevarehygiejne. Der bliver samtidig kontrolleret andre regler for foder. Kontrollen udføres af Landbrugsstyrelsen på vegne af Fødevarestyrelsen. I det følgende kan du læse, hvordan et kontrolbesøg forløber.

​​Sådan gør ​​​du


 Kontrolløren ser på de steder, hvor du opbevarer foder, og taler med dig om, hvordan du fore​bygger farer

Kontrolløren vil normalt først se foderladen og evt. blanderum. Herefter vil I gå i stalden og se på det foder, som dyrene får.
Kontrolløren spørger dig om, hvordan du følger god produktionspraksis for både dyrkning af afgrøder og blanding af foder, og for sporbarhed på foderet.
​Kontrolløren kan herefter i nogle tilfælde ønske at se dine fakturaer for indkøbt foder samt eventuelle foderplaner, blandeforskrifter m.m.


Årsagen til at lave foderkontroll​en

Foderlovgivningen skal medvirke til at sikre, at foderet ikke skader dyrene, og at kød, mælk og æg fra dyrene ikke er til fare for de mennesker, der spiser det.
Fødevarelovgivningen skal medvirke til at sikre, at de fødevarer, som du producerer, ikke er til fare for de mennesker, der spiser dem.


Mulighed for at lave fle​re kontroller i ét besøg

Det er muligt, at kontrolløren i forbindelse med kontrolbesøget gerne vil kontrollere andre af de ordninger, som Fødevarestyrelsen har ansvaret for. Det kan f.eks. være andre områder, som er omfattet af krydsoverensstemmelse.


Hvis der bruges fiskemel, bl​odprodukter m.m. på bedriften

Hvis du bruger fiskemel eller blodprodukter i ren form, bliver det under kontrolbesøget kontrolleret, om du overholder de særlige regler for dette. Det samme gælder, hvis du bruger indkøbt foder med enten indhold af fiskemel/blodprodukter eller med ”advarsel” om spor af fiskemel.


Fiskemel og blodprodukter må kun anvendes til svin, fjerkræ og andre ”ikke-drøvtyggere”. Stalde, foder- og lagerfaciliteter samt udendørsarealer skal desuden være fysisk adskilt fra tilsvarende faciliteter til de andre produktionsdyr, således at der ikke kan ske overslæb eller fejlfodring.


 Kontrolbesøget fo​regår uanmeldt

Fødevarestyrelsen har adgang til driftsbygninger og arealer uden retskendelse. Kontrolløren har dog ikke adgang til privat bolig eller have uden ejerens tilladelse.


 Du har pligt til at ​hjælpe kontrolløren under kontrolbesøget

Den ansvarlige for besætningen har under kontrolbesøget pligt til at hjælpe kontrolløren, f.eks. ved at vise blandeforskrifter og -anlæg, vise de steder på bedriften, hvor foderet opbevares, samt vise mærkningssedler for indkøbt foder.


 Kontrolløren​ tager i nogle tilfælde prøver af dit foder

Kontrolløren kan evt. tage en eller flere prøver af dit foder til analyse for indhold af tilsætningsstoffer, pesticider, toksiner eller andre parametre. Foderprøverne bliver som hovedregel udtaget af hjemmedyrket foder eller af hjemmeblandet foder i blandekar/foderblander eller færdigvaresilo. Men foderprøverne kan også tages direkte i krybben hos dyrene.


Hvis der er taget en fode​rprøve

Hvis der er taget en foderprøve, vil du få resultatet af analysen tilsendt, når prøven er færdigbehandlet. Samtidig får du besked på, om der er bemærkninger til analyseresultatet.


 Kontrolrapp​​ort

Umiddelbart efter kontrolbesøget udfylder kontrolløren kontrolrapporten elektronisk. Herefter får du udleveret eller tilsendt et brev med besked om, hvorvidt alt er i orden, eller om der er konstateret problemer i forhold til lovgivningen.


Hvis alt er, som de​t skal være

Når Fødevarestyrelsen ikke har noget at bemærke i kontrolrapporten, får du enten udleveret eller tilsendt et brev, der oplyser, at de undersøgte forhold lever op til lovgivningen.


Hvis kontrollen vis​er, at reglerne er overtrådt

Hvis dette er tilfældet, vil du modtage et brev med oplysninger om, hvilke bestemmelser i lovgivningen der er overtrådt. Normalt har du så to uger til at komme med bemærkninger til de konstaterede forhold. Bemærkningerne vil indgå i Fødevarestyrelsens videre vurdering af sagen.


 Den tilsynsfør​ende følger faste instrukser

Den tilsynsførende følger nogle faste instrukser, når der foretages tilsyn. Du kan læse mere om instruks for kontrol af foder- og fødevarehygiejne på landbrug her:
Kontrolinstruks for foder- og hygiejnekontrol ved primærproduktion af foder og fødevarer


 ​§§

Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Foderloven
Kontrolforordningen

​​​


Ændret 14. juli 2022