Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan foregår foderkontrol på landbrugsbedrifter

​Hvert år udføres ca. 420 besøg på landbrugsbedrifter, hvor der kontrolleres foder- og fødevarehygiejne. Der bliver samtidig kontrolleret andre regler for foder. Kontrollen udføres af Landbrugsstyrelsen på vegne af Fødevarestyrelsen. I det følgende kan du læse, hvordan et kontrolbesøg forløber.

​​

Kontrolløren ser på de steder, hvor du opbevarer foder, og taler med dig om, hvordan du forebygger farer Kontrolløren vil normalt først se foderladen og evt. blanderum. Herefter vil I gå i stalden og se på det foder, som dyrene får. Kontrolløren spørger dig om, hvordan du følger god produktionspraksis for både dyrkning af afgrøder og blanding af foder, og for sporbarhed på foderet. Kontrolløren kan herefter i nogle tilfælde ønske at se dine fakturaer for indkøbt foder samt eventuelle foderplaner, blandeforskrifter m.m. Kontrolbesøget foregår uanmeldt Fødevarestyrelsen har adgang til driftsbygninger og arealer uden retskendelse. Kontrolløren har dog ikke adgang til privat bolig eller have uden ejerens tilladelse. Du har pligt til at hjælpe kontrolløren under kontrolbesøget Den ansvarlige for besætningen har under kontrolbesøget pligt til at hjælpe kontrolløren, fx ved at vise blandeforskrifter og -anlæg, vise de steder på bedriften, hvor foderet opbevares, samt vise mærkningssedler for indkøbt foder. Kontrolløren tager i nogle tilfælde prøver af dit foder Kontrolløren kan evt. tage en eller flere prøver af dit foder til analyse for indhold af tilsætningsstoffer, pesticider, toksiner eller andre parametre. Foderprøverne bliver som hovedregel udtaget af hjemmedyrket foder eller af hjemmeblandet foder i blandekar/foderblander eller færdigvaresilo. Men foderprøverne kan også tages direkte i krybben hos dyrene. Kontrolrapport Umiddelbart efter kontrolbesøget udfylder kontrolløren kontrolrapporten elektronisk. Herefter får du udleveret eller tilsendt et brev med besked om, hvorvidt alt er i orden, eller om der er konstateret problemer i forhold til lovgivningen. Den tilsynsførende følger faste instrukser Den tilsynsførende følger nogle faste instrukser, når der foretages tilsyn. Du kan læse mere om instruks for kontrol af foder- og fødevarehygiejne på landbrug her: http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Kontrol/Kontrolinstrukser/Landbrug/Foderstofkontrol/Ins_foder-_og_hygiejnekontrol_primaerproduktion_012014.pdf [Kontrolinstruks for foder- og hygiejnekontrol ved primærproduktion af foder og fødevarer] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186209 [Foderloven] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0882:20090807:DA:PDF [Kontrolforordningen] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Kontrol/Kontrolinstrukser/Landbrug/Foderstofkontrol/Ins_foder-_og_hygiejnekontrol_primaerproduktion_012014.pdf https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186209 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0882:20090807:DA:PDF
Loading...
Ændret 16. august 2017