Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan foregår et kontrolbesøg i en besætning

​Et kontrolbesøg er et besøg fra Fødevarestyrelsen, hvor det kontrolleres, om alt er, som det skal være i besætningen.

 Dit kontrolbes​​​øg er en del af Fødevarestyrelsens veterinære kontrol

Dit kontrolbesøg kan f.eks. ske efter Fødevareministeriets lov om hold af dyr, dyreværnsloven og fødevareloven.

Du kan være udpeget til kontrol som led i:

  • ​nulpunktskontrol
  • prioriteret kontrol
  • kampagnekontrol

Kontrollen kan også komme som en frekvenskontrol, hvis du ejer besætningstyper, hvor der er fastsat en fast kontrolfrekvens, f.eks. en handyrstation. Besøget kan dog også være udløst af mistanke om husdyrsygdomme, eller ske som opfølgning på tidligere overtrædelser konstateret på bedriften eller på dyr leveret fra bedriften.


Der kan være flere typer kon​troller i ét bes​øg

I det omfang det er muligt, bliver kontrollen koordineret med andre kontroller. Dette er for at mindske antallet af kontroller i den enkelte besætning.


 Du bliver udpeget til​ bes​øg


Fødevarestyrelsen udpeger besætninger til kontrol på baggrund af oplysninger om besætningerne i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) og f.eks. medicinregistret VetStat.

Nogle besætninger udpeges tilfældigt. Det gælder, hvis du er udpeget til nulpunktskontrol. Andre udpeges på baggrund af særlige risikoparametre.

En del af besætningerne udpeges til kontrol på baggrund af tidligere overtrædelser konstateret på bedriften, et samlested eller et slagteri samt bedriftens medicinforbrug.


 Din besætning kontroller​es for følgende


Hvis du er udpeget til nulpunktskontrol eller prioriteret kontrol, kontrolleres der som udgangspunkt i følgende emner:

  • ​dyrevelfærd, herunder egenkontrol
  • medicinanvendelse
  • dyresundhed og hygiejne
  • mærkning og registrering af kvæg, får, geder og svin

Derudover kan der være nogle specifikke bestemmelser, der kun er relevante for den enkelte dyreart f.eks. svin eller mink.

Hvis du er udpeget i forbindelse med kampagnekontrol, afhænger kontrolemnerne af kampagnens fokus.

Kontrolleres du i forbindelse med en frekvenskontrol, afhænger det af, hvilke regler bedriften er underlagt.


 Du får ikke at vide p​å forhånd, at der kommer kontrol


Kontrolbesøgene foregår uanmeldt for at få det mest realistiske indtryk af forholdene i besætningen. Hvis der ikke er nogen tilstede på ejendommen, gennemføres kontrollen ikke. Hvis det viser sig umuligt at træffe nogen hjemme efter to uanmeldte besøg, varsles kontrollen.

Som besætningsejer har man ifølge lov om hold af dyr og dyreværnslovens bestemmelser pligt til at give kontrolløren den nødvendige hjælp til at gennemføre kontrollen. Hvis besætningsejeren ikke selv har mulighed for at bistå ved kontrollen, kan en repræsentant for besætningsejeren yde den fornødne bistand.

Besætningsejeren har pligt til sikre, at kontrolløren under besøget får adgang til de driftsbygninger, som han eller hun ønsker at gennemgå. Desuden gennemgår kontrolløren relevante optegnelser, f.eks. over antallet af døde dyr og over besætningens medicinforbrug.


 Smittebeskytt​​else er vigtig


Kontrollørerne følger særlige retningslinjer for at undgå smittespredning mellem de besætninger, de besøger. De skal være iført rent overtrækstøj. Fodtøj og overtrækstøj kan være besætningens eget, hvis det ønskes, ellers medbringer kontrollørerne det selv.

Gælder der særlige besøgsregler i besætningen, f.eks. på grund af sundhedsstatus, vil kontrolløren følge dem, hvis han eller hun bliver oplyst om dem. Sådan foregå​r kontrolbesøget


Et kontrolbesøg starter med, at kontrolløren præsenterer og legitimerer sig og fortæller, hvad der skal kontrolleres. Besætningsejeren eller dennes repræsentant bliver oplyst om sine rettigheder og pligter i forbindelse med kontrollen.

Dernæst gennemgår kontrolløren besætningen eller dele af besætningen evt. ved hjælp af en tjekliste.

Efter kontrollen modtager besætningsejeren en kontrolrapport som dokumentation for kontrollen. Det fremgår, om alt har været i orden, eller om der har været forhold, som ikke var i overensstemmelse med reglerne. Hvis der har været problemer, vil besætningsejeren blive orienteret om konsekvenserne. Hvis forholdene i ​besætningen ikke er i orden


Hvis der findes forhold, der er i strid med reglerne, kan kontrollen reagere med indskærpelse, påbud/forbud, administrativ bøde eller politianmeldelse, afhængigt af forholdets karakter.

Pr. 1. januar 2014 vil indskærpelser, administrative bøder og politianmeldelser i lighed med påbud og forbud medføre gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Hvis der søges landbrugsstøtte til bedriften, og der konstateres overtrædelse af regler, der er omfattet af krydsoverensstemmelse, kan det have konsekvenser i form af en procentvis nedsættelse af landbrugsstøtten. Dette sorterer under Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Klagemulig​heder


Du kan klage over Fødevarestyrelsens afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen for Nævnenes Hus.

Læs om hvilke afgørelser du kan klage over, og hvad klageproceduren er Afrapportering af k​​ontrollens resultater

Fødevarestyrelsen afrapporterer årligt resultaterne af velfærdskontrollen i besætninger, i forbindelse med transport og ved slagtning. Denne afrapportering er sket siden 2004. Siden 2010 har Videncenter for Dyrevelfærd i Fødevarestyrelsen været redaktør af rapporten om Dyrevelfærd i Danmark.


Find tidligere rapporter i Fødevarestyrelsens publikationsdatabase Læs ​mere

Hvis du vil vide mere om kontrol af de enkelte regler, kan du læse mere på siderne om:

Dyrevelfærd
Brug af Veterinærmedicin
Fødevarehygiejne
Dyresundhed og -sygdomme


Ændret 14. februar 2023