Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Pelsdyr - hvilke dyrevelfærdsregler gælder?

Regler om hold af pelsdyr fremgår af Dyreværnsloven, Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr og visse andre bekendtgørelser.

​​​​​​

 Du skal overholde dyreværnsloven


Ifølge dyreværnsloven skal dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Desuden skal den, der holder dyr, sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

De rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes, så dyrenes behov tilgodeses, herunder at de har fornøden bevægelsesfrihed og er beskyttet mod vejr og vind.

Dyreværnsloven indeholder desuden regler om blandt andet aflivning, operative indgreb, fremvisning og salg.


Europarådets rekommandationer

Europarådets rekommandationer kan være en retningslinje for, hvordan dyreværnslovens generelle regler skal tolkes, når det drejer sig om hold af pelsdyr.

Se Europarådets rekommandationer


Udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd

Det Veterinære Sundhedsråd har for en række situationer udtalt sig om, hvorvidt en given behandling af dyr efter Rådets opfattelse er i strid med dyreværnslovens generelle regler eller ej. Disse udtalelser kan lægges til grund ved en konkret vurdering af en mulig overtrædelse af reglerne.

Se Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser


 Du skal overholde de generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr

Fødevarestyrelsen har fastsat nogle generelle regler for hold af landbrugsdyr. Der er tale om minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning.

Bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr indeholder de generelle regler, som gælder for alle landbrugsdyr, det vil sige dyr, som holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller med henblik på andre landbrugsmæssige formål. Reglerne gælder, uanset hvor mange landbrugsdyr man holder.

Bekendtgørelsen indeholder en række regler om personale, tilsyn, håndtering af syge og tilskadekomne dyr, optegnelser over døde dyr og medicinsk behandling, staldklima, automatisk og mekanisk udstyr, foder og vand med mere.


Læs mere om de Generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr


 Du skal overholde retningslinjerne for udegående dyr

Det Veterinære Sundhedsråd har blandt andet udtalt sig om, hvornår udegående dyr er passende beskyttet mod vejr og vind i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.

Det er Fødevarestyrelsens opfattelse, at månederne december, januar og februar altid skal betragtes som vinterperiode, og at der ofte er perioder med vinterlignende vejr i november og marts.

Læs mere om Regler for udegående dyr


 Du skal overholde regler for beskyttelse af pelsdyr

​​​

Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr (Pelsdyrbekendtgørelsen – med senere ændringer) indeholder en række regler om beskyttelse af pelsdyr, der hovedsageligt holdes med henblik på produktion af pels. Reglerne vedrører:

• Udformning, etablering og vedligeholdelse af indhegning, bygninger, bure og udstyr til pelsdyr herunder bl.a. krav om:
– Skarpe kanter og fremspring skal undgås
– Det skal uden vanskelighed være muligt at tilse alle pelsdyr grundigt
– Der skal være plads til rådighed til om nødvendigt at adskille pelsdyrene​
• Støj og lysforhold
• Daglig fodring med et tilstrækkeligt, nærende, hygiejnisk og afbalanceret foder samt fri adgang til drikkevand
• Dagligt tilsyn samt krav om ekstra tilsyn i forbindelse med parring (mink)
• Fravænning af hvalpe
• Håndtering af pelsdyr, der viser tydelige tegn på sundheds- eller adfærdsmæssige afvigelser.

Læs nærmere om reglerne i bekendtgørelsen, som du finder via linket nederst i guiden.​

 Du skal overholde yderligere krav ved hold af mink, ildere og fritter


Bekendtgørelsen med senere ændringer indeholder endvidere regler, som gælder særligt for mink, ildere og fritter, herunder bestemmelser om:

• Permanent adgang til stimuli til beskæftigelse. Der skal som minimum være permanent adgang til halm og enten hylde eller rør. Særligt for mink gælder dog, at de skal have adgang til både halm, hylde og rør.
• Adgang til redekasse af varmeisolerende materiale, som skal have et gulvareal, der tillader, at alle dyr i buret kan anvende redekassen samtidigt.
• Tildeling af halm i redekassen.
• Indhusning af avlstæver i hvert andet bur i perioden medio april indtil fravænning.
• Fravænning af hvalpe, der tidligst må ske, når hvalpene er otte uger gamle.
• Adgang til et frit tilgængeligt areal, som skal opfylde visse minimumskrav.​
• Minimumskrav til burenes bredde, længde og højde.

Derudover indeholder bekendtgørelsen en række særlige bestemmelser for arterne ræv, sumpbæver og chinchilla.


 Hold af ræve er forbudt


Der er forbud mod enhver form for opdræt af ræve, dvs. både erhvervsmæssigt opdræt og hobbyopdræt. Forbudet omfatter både ræve, der holdes med henblik på produktion af pels, og ræve, der holdes med henblik på andre formål.

Hvad med eksisterende ræveopdræt?

Loven indeholder regler om udfasningsperioder, som skal sikre, at personer, der driver selvstændig virksomhed med hold af ræve, har tid til at afvikle deres virksomhed.

Personer, der har etableret selvstændig virksomhed med rævehold før den 26. november 2008, kan derfor fortsætte deres virksomhed indtil den 31. december 2016 eller den 31. december 2023, hvis personerne havde virksomheden som deres hovederhverv og efter en ansøgning har fået tilladelse til det.


Hvad gælder for hold af ræve i udfasningsperioden?

Den 1. august 2009 trådte en ændring af pelsdyrbekendtgørelsen i kraft. Bekendtgørelsen har fastsat de krav til opdræt af ræve, der skal gælde i udfasningsperioden.

Bekendtgørelsen ophæver og lemper en række af de gældende krav til indhusningen af ræve og indfører samtidig to nye krav vedrørende gummibelægning af nakketænger og krav om et mere fintmasket trådnet i bunden af de bure, hvor avlstæver med hvalpe indhuses.

Følgende hold af ræve er undtaget forbuddet: 

1) Hold af ræve i zoologiske haver, dyreparker og lignende,
2) hold af ræve i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet, og
3) privates hold af domesticerede ræve som familiedyr.


 §§

Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Lovgivning om dyrevelfærd

​​

Ændret 25. juli 2022