Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Opbevaring af døde produktionsdyr indtil afhentning

​Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens bestemmelser, fx ved destruktion på et godkendt forarbejdningsanlæg. Indtil dyrene bliver hentet, skal de opbevares på en opbevaringsfacilitet. I denne guide kan du se, hvilke regler der gælder for de forskellige opbevaringsfaciliteter, samt hvem der skal foretage indberetning til CHR.

​​

Vælg den beskrivelse, der passer til din situation Mine døde produktionsdyr bliver opbevaret sammen med andre døde produktionsdyr fra: A. en besætning eller flere besætninger på samme CHR-nummer. B. flere besætninger fordelt på forskellige CHR-numre, men med samme ejer. C. forskellige besætninger med forskellige CHR-numre og med forskellige ejere. Hvordan opbevarer du døde dyr? Opbevar de døde dyr på det samme CHR-nummer, som dyrene stammer fra Opbevaringspladsen skal være placeret på samme CHR-nummer som det CHR-nummer, dyrene har. Tilmeld de døde dyr til afhentning hos fx DAKA Her kan du se det maksimale tidsrum, der må gå, fra dyret aflives eller konstateres dødt, til der foretages tilmelding til afhentning: • Kreaturer, får eller geder, hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSE-test: 24 timer uanset opbevaringsfacilitet – dyrene må aldrig opbevares på frost. • Lukket container: Indtil containeren er fuld, dog senest efter 5 dage. • Lukket container på køl/frost: Indtil containeren er fuld, dog senest efter 3 uger. • Pelsdyr i lukket container i pelsningssæsonen: Indtil containeren er fuld, dog senest ved pelsningssæsonens afslutning. • Pelsdyr i lukket container uden for pelsningssæsonen på køl/frost: Indtil containeren er fuld, dog senest efter 3 måneder. Transporten til opbevaringspladsen skal ske, så smitterisiko forebygges Hermed menes, at døde produktionsdyr skal transporteres, så de fx ikke rører jorden under transporten, og så spild af legemsvæsker mv. undgås. Opfyld de generelle krav for indsamling og transport I forbindelse med indsamling og transport af døde produktionsdyr fra stedet, hvor de dør, og til opbevaringsfaciliteten skal du leve op til følgende generelle krav: 1. Dyrene skal transporteres i tildækkede lækagesikre containere eller køretøjer. 2. Køretøjer, genbrugscontainere og alle genbrugelige dele, der kommer i kontakt med døde produktionsdyr, skal holdes rene. 3. For at undgå krydskontaminering skal køretøjer, genbrugscontainere og alle genbrugelige dele, der benyttes til andre formål, være rene og tørre før brug samt rengøres, vaskes og desinficeres efter brug i hvert enkelt tilfælde. 4. Under transporten skal containeren eller køretøjet være mærket med ordene "kategori 2-materiale" og "ikke til foder". 5. Sporbarheden skal sikres. Hvis du har døde kreaturer, får eller geder, der er 7 dage eller ældre, ... skal dyrene være identificerbare. Indberet flytning til CHR, når ... Du skal indberette flytning af døde dyr til CHR, når • dyrene afhentes og køres til destruktion og hvis dyrene er enten: • kreaturer, der er 7 dage eller ældre • får eller geder (uanset alder) Indberet ikke flytning til CHR, når ... Du skal ikke indberette flytning af døde dyr til CHR, når du flytter de døde dyr fra stedet, hvor de dør, til opbevaringspladsen. Du kan læse mere om reglerne for indberetning til CHR i CHR-bekendtgørelsen. Du finder et link til bekendtgørelsen i afsnittet om lovgivning nederst i denne guide. Vær også opmærksom på, at ... besætninger, som benytter samme opbevaringsfacilitet, kaldes for kontaktbesætninger. Ved mistanke om eller udbrud af smitsom husdyrsygdom kan CHR-numrene, hvor besætningerne er beliggende, underlægges restriktioner. Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. Denne guide er blandt andet baseret på dette dokument http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Biprodukter/Opbevaringsfaciliteter%20til%20opbevaring%20af%20døde%20produktionsdyr.pdf [Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr (pdf)] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende vejledninger og lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191628 [Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137411 [Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr nr. 558 af 01/06/2011 (Opbevaringsbekendtgørelsen)] https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137701 [Vejledningen til opbevaringsbekendtgørelsen] Opbevar de døde dyr på samme CHR-nummer, som dyrene stammer fra Køle- eller fryseanlægget skal være placeret på samme CHR-nummer som det CHR-nummer, dyrene har. Tilmeld de døde dyr til afhentning hos fx DAKA Her kan du se det maksimale tidsrum, der må gå, fra dyret aflives eller konstateres dødt, til der foretages tilmelding til afhentning: • Kreaturer, får eller geder, hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSE-test: 24 timer uanset opbevaringsfacilitet – dyrene må aldrig opbevares på frost. • Kølebrønd eller køleanlæg: Indtil anlægget er fyldt, dog maksimalt 6 uger. • Fryseanlæg: Indtil anlægget er fyldt, dog maksimalt 3 måneder. Nedfrysning af drøvtyggere ødelægger muligheden for TSE-test Der er krav om udtagelse af prøvemateriale til TSE-test fra kreaturer over 48 måneder samt får og geder over 18 måneder. Døde drøvtyggere, hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSE-test, må derfor ikke opbevares i fryseanlæg eller container på frost, da nedfrysning ødelægger prøvematerialet. De må gerne opbevares i køleanlæg indtil afhentning. Kreatur-, fåre- og gedebesætninger må anvende køleanlæg og fryseanlæg til længere tids opbevaring af døde kreaturer under 48 måneder samt får og geder under 18 måneder. Transporten til opbevaringspladsen skal ske, så smitterisiko forebygges Hermed menes at døde produktionsdyr skal transporteres, så de fx ikke rører jorden under transporten, og så spild af legemsvæsker mv. undgås. Opfyld de generelle krav for indsamling og transport I forbindelse med indsamling og transport af døde produktionsdyr fra stedet, hvor de dør, og til opbevaringsfaciliteten skal du leve op til følgende generelle krav: 1. Dyrene skal transporteres i tildækkede lækagesikre containere eller køretøjer. 2. Køretøjer, genbrugscontainere og alle genbrugelige dele, der kommer i kontakt med døde produktionsdyr, skal holdes rene. 3. For at undgå krydskontaminering skal køretøjer, genbrugscontainere og alle genbrugelige dele, der benyttes til andre formål, være rene og tørre før brug samt rengøres, vaskes og desinficeres efter brug i hvert enkelt tilfælde. 4. Under transporten skal containeren eller køretøjet være mærket med ordene "Kategori 2-materiale" og "Ikke til foder". 5. Sporbarheden skal sikres. Hvis du har døde kreaturer, får eller geder, der er 7 dage eller ældre Skal dyrene være identificerbare. Indberet flytning til CHR når ... Du skal indberette flytning af døde dyr til CHR, når: • du flytter de døde dyr fra stedet, hvor de døde, til køle- eller fryseanlægget og hvis de døde dyr er enten: • kreaturer, der er 7 dage eller ældre • får eller geder (uanset alder) Indberet ikke flytning til CHR, når ... Du skal ikke indberette flytning til CHR, når de døde dyr afhentes fra køle- eller fryseanlægget. Vær også opmærksom på, at ... Besætninger, der benytter samme opbevaringsfacilitet, kaldes for kontaktbesætninger. Ved mistanke om eller udbrud af smitsom husdyrsygdom kan CHR-numrene, hvor besætningerne er beliggende, underlægges restriktioner. Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende vejledninger og lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191628 [Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder nr. 1383 af 15/12/2014] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137411 [Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr nr. 558 af 01/06/2011 (Opbevaringsbekendtgørelsen)] https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137701 [Vejledningen til opbevaringsbekendtgørelsen] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Biproduktforordningen-nr.-1069-2009.aspx [Gennemførelsesforordningen] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Biproduktforordningen-nr.-1069-2009.aspx [Biproduktforordningen] Denne guide er blandt andet baseret på dette dokument http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Biprodukter/Opbevaringsfaciliteter%20til%20opbevaring%20af%20døde%20produktionsdyr.pdf [Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr (pdf)] Hvordan opbevarer du døde dyr? Du skal selv eje opbevaringsfaciliteten på afhentningspladsen Du må kun opbevare dine døde dyr i en opbevaringsfacilitet, som du selv ejer. Tilmeld de døde dyr til afhentning hos fx DAKA Her kan du se det maksimale tidsrum, der må gå, fra dyret aflives eller konstateres dødt, til der foretages tilmelding til afhentning: • Kreaturer, får eller geder, hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSE-test: 24 timer uanset opbevaringsfacilitet – dyrene må aldrig opbevares på frost. • Lukket container: Indtil containeren er fuld, dog senest efter 5 dage. • Lukket container på køl/frost: Indtil containeren er fuld, dog senest efter 3 uger. • Pelsdyr i lukket container i pelsningssæsonen: Indtil containeren er fuld, dog senest ved pelsningssæsonens afslutning. • Pelsdyr i lukket container uden for pelsningssæsonen på køl/frost: Indtil containeren er fuld, dog senest efter 3 måneder. Transport til køle- eller fryseanlæg skal ske som "sikker transport" Transporten må ikke medføre en øget risiko for smittespredning. Transporten skal leve op til kravene i Biproduktforordningen. Transporten skal ligeledes ske, så smitterisiko forebygges, fx ved at døde produktionsdyr ikke rører jorden under transporten, og så spild af legemsvæsker med videre undgås. Opfyld de generelle krav for indsamling og transport I forbindelse med indsamling og transport af døde produktionsdyr fra stedet, hvor de dør, og til opbevaringsfaciliteten skal du leve op til følgende generelle krav: 1. Dyrene skal transporteres i tildækkede lækagesikre containere eller køretøjer. 2. Køretøjer, genbrugscontainere og alle genbrugelige dele, der kommer i kontakt med døde produktionsdyr, skal holdes rene. 3. For at undgå krydskontaminering skal køretøjer, genbrugscontainere og alle genbrugelige dele, der benyttes til andre formål, være rene og tørre før brug samt rengøres, vaskes og desinficeres efter brug i hvert enkelt tilfælde. 4. Under transporten skal containeren eller køretøjet være mærket med ordene "'kategori 2-materiale" og "ikke til foder". 5. Sporbarheden skal sikres. Hvis du har døde kreaturer, får eller geder, der er 7 dage eller ældre Skal dyrene være identificerbare. Indberet flytning til CHR, når ... Du skal indberette flytning af døde dyr til CHR, når: • du flytter dyrene fra stedet, hvor de er døde, til afhentningspladsen og de døde dyr er enten: • kreaturer, der er 7 dage eller ældre • får og geder (uanset alder ) • svin (uanset alder) Indberet ikke flytning til CHR, når ... Du skal ikke indberette flytning til CHR, når de døde dyr afhentes fra afhentningspladsen. Vær også opmærksom på, at ... Besætninger, der benytter samme opbevaringsfacilitet, kaldes for kontaktbesætninger. Ved mistanke om eller udbrud af smitsom husdyrsygdom kan CHR-numrene, hvor besætningerne er beliggende, underlægges restriktioner. Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. Du skal selv eje køle- eller fryseanlægget på afhentningspladsen Du må kun opbevare dine døde dyr i et køle- eller fryseanlæg, som du selv ejer. Tilmeld de døde dyr til afhentning hos fx DAKA Her kan du se det maksimale tidsrum, der må gå, fra dyret aflives eller konstateres dødt, til der foretages tilmelding til afhentning: • Kreaturer, får eller geder, hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSE-test: 24 timer* uanset opbevaringsfacilitet – dyrene må aldrig opbevares på frost. • Kølebrønd eller køleanlæg: Indtil anlægget er fyldt, dog maksimalt 6 uger. • Fryseanlæg: Indtil anlægget er fyldt, dog maksimalt 3 måneder. Nedfrysning af drøvtyggere ødelægger muligheden for TSE-test Der er krav om udtagelse af prøvemateriale til TSE-test fra kreaturer over 48 måneder samt får og geder over 18 måneder. Døde drøvtyggere, hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSE-test, må derfor ikke opbevares i fryseanlæg eller container på frost, da nedfrysning ødelægger prøvematerialet. De må gerne opbevares i køleanlæg indtil afhentning. Kreatur-, fåre- og gedebesætninger må anvende køleanlæg og fryseanlæg til længere tids opbevaring af døde kreaturer under 48 måneder samt får og geder under 18 måneder. Transport til køle- eller fryseanlæg skal ske som "sikker transport" Transporten må ikke medføre en øget risiko for smittespredning. Transporten skal leve op til kravene i biproduktforordningen. Transporten skal ligeledes ske, så smitterisiko forebygges, fx ved at døde produktionsdyr ikke rører jorden under transporten, og så spild af legemsvæsker med videre undgås. Opfyld de generelle krav for indsamling og transport I forbindelse med indsamling og transport af døde produktionsdyr fra stedet, hvor de dør, og til opbevaringsfaciliteten skal du leve op til følgende generelle krav: 1. Dyrene skal transporteres i tildækkede lækagesikre containere eller køretøjer. 2. Køretøjer, genbrugscontainere og alle genbrugelige dele, der kommer i kontakt med døde produktionsdyr, skal holdes rene. 3. For at undgå krydskontaminering skal køretøjer, genbrugscontainere og alle genbrugelige dele, der benyttes til andre formål, være rene og tørre før brug samt rengøres, vaskes og desinficeres efter brug i hvert enkelt tilfælde. 4. Under transporten skal containeren eller køretøjet være mærket med ordene "'kategori 2-materiale" og "ikke til foder". 5. Sporbarheden skal sikres. Hvis du har døde kreaturer, får eller geder, der er 7 dage eller ældre Skal dyrene være identificerbare. Indberet flytning til CHR, når ... Du skal indberette flytning af døde dyr til CHR, når: • du flytter dyrene fra stedet, hvor de er døde, til køle- eller fryseanlægget og de døde dyr er enten: • kreaturer, der 7 dage eller ældre • får og geder (uanset alder ) • svin (uanset alder) Indberet ikke flytning til CHR, når ... Du skal ikke indberette flytning til CHR, når de døde dyr afhentes fra køle- eller fryseanlægget. Vær også opmærksom på, at ... Besætninger, der benytter samme opbevaringsfacilitet, kaldes for kontaktbesætninger. Ved mistanke om eller udbrud af smitsom husdyrsygdom kan CHR-numrene, hvor besætningerne er beliggende, underlægges restriktioner. Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. Opbevar de døde dyr i et godkendt køle- eller fryseanlæg Tilmeld de døde dyr til afhentning hos fx DAKA Her kan du se det maksimale tidsrum, der må gå, fra dyret aflives eller konstateres dødt, til der foretages tilmelding til afhentning: • Kreaturer, får eller geder, hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSE-test: 24 timer uanset opbevaringsfacilitet – dyrene må aldrig opbevares på frost. • Kølebrønd eller køleanlæg: Indtil anlægget er fyldt, dog maksimalt 6 uger. • Fryseanlæg: Indtil anlægget er fyldt, dog maksimalt 3 måneder. Afstanden fra besætningerne til køleanlæg eller fryseanlæg må højst være 3 km Afstanden fra besætningerne til køleanlæg eller fryseanlæg må højst være 3 km. Nedfrysning af drøvtyggere ødelægger muligheden for TSE-test Der er krav om udtagelse af prøvemateriale til TSE-test fra kreaturer over 48 måneder samt får og geder over 18 måneder. Døde drøvtyggere, hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSE-test, må derfor ikke opbevares i fryseanlæg eller container på frost, da nedfrysning ødelægger prøvematerialet. De må gerne opbevares i køleanlæg indtil afhentning. Kreatur-, fåre- og gedebesætninger må anvende køleanlæg og fryseanlæg til længere tids opbevaring af døde kreaturer under 48 måneder samt får og geder under 18 måneder. Transport til køle- eller fryseanlæg skal ske som "sikker transport" Transporten må ikke medføre en øget risiko for smittespredning. Transporten skal leve op til kravene i Biproduktforordningen. Transporten skal ligeledes ske så smitterisiko forebygges, fx ved at døde produktionsdyr ikke rører jorden under transporten, og så spild af legemsvæsker med videre undgås. Opfyld de generelle krav for indsamling og transport I forbindelse med indsamling og transport af døde produktionsdyr fra stedet, hvor de dør, og til opbevaringsfaciliteten skal du leve op til følgende generelle krav: 1. Dyrene skal transporteres i tildækkede lækagesikre containere eller køretøjer. 2. Køretøjer, genbrugscontainere og alle genbrugelige dele, der kommer i kontakt med døde produktionsdyr, skal holdes rene. 3. For at undgå krydskontaminering skal køretøjer, genbrugscontainere og alle genbrugelige dele, der benyttes til andre formål, være rene og tørre før brug samt rengøres, vaskes og desinficeres efter brug i hvert enkelt tilfælde. 4. Under transporten skal containeren eller køretøjet være mærket med ordene "'kategori 2-materiale" og "ikke til foder". 5. Sporbarheden skal sikres. De døde dyr skal være identificerbare, hvis ... de døde dyr er • kreaturer, der er 7 dage eller ældre • får eller geder (uanset alder) • svin (uanset alder) • smågrise (uanset alder). Hvis smågrisene er i smågrisecontainere, er det tilstrækkeligt, at CHR-nummeret og besætningsnummeret fremgår af containeren. Indberet flytning til CHR, når ... Du skal indberette flytning af døde dyr til CHR, når: • du flytter dyrene fra stedet, hvor de er døde, til køle- eller fryseanlægget og de døde dyr er enten: • kreaturer, der 7 dage eller ældre • får og geder (uanset alder) • svin uanset alder Indberet ikke flytning til CHR, når ... Du skal ikke indberette flytning til CHR, når de døde dyr afhentes fra køle- eller fryseanlægget. Opfyld kravene for egenkontrol, rengøring og desinfektion Du skal leve op til kravene for egenkontrol samt rengøring og desinfektion af køle- og fryseanlæg, containere og køretøjer. Vær også opmærksom på, at ... Besætninger, der benytter samme opbevaringsfacilitet, kaldes for kontaktbesætninger. Ved mistanke om eller udbrud af smitsom husdyrsygdom kan CHR-numrene, hvor besætningerne er beliggende, underlægges restriktioner. Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. Denne guide er blandt andet baseret på dette dokument: http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Biprodukter/Opbevaringsfaciliteter%20til%20opbevaring%20af%20døde%20produktionsdyr.pdf [Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr (pdf)] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende vejledninger og lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191628 [Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder nr. 1383 af 15/12/2014] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137411 [Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr nr. 558 af 01/06/2011 (Opbevaringsbekendtgørelsen)] https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137701 [Vejledningen til opbevaringsbekendtgørelsen] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196819 [Betalingsbekendtgørelsen] A På en opbevaringsplads (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) I et køle- eller fryseanlæg (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) B På en afhentningsplads (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) I et køle- eller fryseanlæg (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) C (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Biprodukter/Opbevaringsfaciliteter%20til%20opbevaring%20af%20døde%20produktionsdyr.pdf https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191628 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137411 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137701 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191628 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137411 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137701 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Biproduktforordningen-nr.-1069-2009.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Biproduktforordningen-nr.-1069-2009.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Biprodukter/Opbevaringsfaciliteter%20til%20opbevaring%20af%20døde%20produktionsdyr.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Biprodukter/Opbevaringsfaciliteter%20til%20opbevaring%20af%20døde%20produktionsdyr.pdf https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191628 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137411 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137701 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196819
Loading...
Ændret 27. juli 2017