Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når du skal importere eller indføre foder

​Her kan du læse, hvilke regler der gælder, når du vil indføre foder ved samhandel eller importere foder fra udlandet. Samhandel er handel mellem EU-lande eller sidestillede lande, dvs. lande, der har implementeret EU-lovgivningen på foderområdet. Ved import forstås indkøb af foder fra tredjelande, dvs. de lande, der ikke er samhandelslande.

​​

Hvilken type foder vil du indføre? Hvilket land vil du købe foder fra? Vælg et af svarene A eller B A. Et EU-land eller Norge, Island og Liechtenstein. Schweiz har indført EU-regler på produkter omfattet af Forordning (EF) nr. 258/2010 (guargummi fra Indien), Forordning (EF) nr. 1135/2009 (sojaprodukter fra Kina) samt Forordning (EU) nr. 996/2012 (fødevarer fra Japan). Hvis du vil købe foderprodukter af denne type fra Schweiz, skal du også vælge svar A. B. Lande uden for EU, bortset fra Norge, Island, Liechtenstein og delvist Schweiz (se punkt A). Hvilket land vil du købe foder fra? Vælg et af svarene A eller B A. Et EU-land eller Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein B. Lande uden for EU, bortset fra Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Hvilket land vil du købe foder fra? Vælg et af svarene A eller B A. Et EU-land, Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein samt Færøerne (dog kun foder med indhold af fisk og fiskevarer) B. Lande uden for EU, bortset fra Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein samt Færøerne (animalsk foder, bortset fra foder med indhold af fisk og fiskevarer) Du skal følge de almindelige regler, som når du køber foder fra en dansk virksomhed Når du køber ikke-animalsk foder i et EU-land/samhandelsland, er der ikke tale om import, og du skal derfor blot leve op til de almindelige regler, dvs. følge de samme regler, som når du køber foder af en dansk virksomhed. Du skal derfor ikke foretage dig noget specielt, ligesom du ikke skal give myndighederne besked. Partiet kan fortsat godt blive kontrolleret af myndighederne, men det vil i så fald blive i forbindelse med den almindelige kontrol på din virksomhed, og ikke i forbindelse med indgangen til Danmark. Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Forordning nr. 183 af 12. januar 2005 om krav til foderhygiejne (Foderhygiejneforordningen)] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192169 [Bekendtgørelse nr. 722 af 14. juni 2016 om foder og foderstofvirksomheder] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [EU-lovgivning om importkontrol] Hvad er formålet med importen? Din virksomhed skal være registreret som foderstofvirksomhed med importaktivitet Læs mere i fold-ud-teksterne i denne boks. Du skal undersøge, om der er importrestriktioner på det foder, du vil importere, og om I dermed skal forhåndsanmelde ankomsten af jeres importparti til Fødevarestyrelsen Der er nogle få ikke-animalske foderprodukter, som er underlagt importrestriktioner, og som dermed skal forhåndsanmeldes og importkontrolleres ved indgangen til EU. Se venligst http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Import_af_foder/Sider/default.aspx [Importkontrollisten for foder]. Produkterne på Importkontrollisten for foder skal importkontrolleres af den kompetente myndighed (i Danmark Fødevarestyrelsen), før partiet frigives og kan overgå til fri handel i EU. Hvis Fødevarestyrelsen beslutter, at sendingen skal til fysisk kontrol, og kontrollen skal gennemføres på et midlertidigt godkendt kontrolsted, så er det importøren, der skal sørge for, at partiet transporteres til det godkendte kontrolsted. Foder på "importkontrollisten for foder" skal importeres via et udpeget importsted http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Import_af_foder/Sider/default.aspx [Du kan se listen over udpegede importsteder i Danmark her] http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm [Du kan se listen over udpegede importsteder i hele EU her] Du skal sørge for at forhåndsanmelde foderet, inden foderet ankommer til EU. Forhåndsanmeldelsen skal ske på et CED. Fødevarekontrolenheden kan eventuelt vejlede dig i, hvordan du udfylder CED'et i forbindelse med forhåndsanmeldelsen. Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Forhaandsanmeldelse-og-kontrol-af-foder.aspx [Forhåndsanmeldelse og kontrol af foder]. Fødevarestyrelsen underkaster foderet fysisk kontrol efter en særlig stikprøveplan. Du skal betale et gebyr til dækning af omkostningerne ved kontrollen. Hvis Fødevarestyrelsen på baggrund af kontrollen godkender foderet til fri omsætning i EU, kan foderet toldbehandles og overgå til fri omsætning. Hvis Fødevarestyrelsen ikke kan godkende foderet til fri omsætning i EU, træffer Fødevarestyrelsen afgørelse om, hvad der skal ske med foderpartiet. Importøren skal afholde alle omkostninger ved tilbageholdelse samt eventuelt påbud om returnering eller destruktion af partiet. Din virksomhed skal udføre egenkontrol på baggrund af jeres kvalitetsstyringssystem Din virksomhed skal opbygge og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der skal medvirke til at sikre, at de gældende regler om foder overholdes i virksomheden. Det indebærer blandt andet, at du skal lave en risikoanalyse, et kvalitetsstyringssystem og at du skal have egenkontrol. Kvalitetsstyringssystemet kan foreligge på papir eller elektronisk. Nogle af de ting, som er særlige for importvirksomheder, og som skal indgå i jeres kvalitetsstyringssystem, er beskrevet i de to fold-ud-tekster lige herunder og i de efterfølgende bokse nedenunder. Du kan læse mere om kravene til kvalitetsstyringssystemet på siden: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Sider/default.aspx [Foderhygiejne og kvalitetsstyring] Du skal sikre, at det foder, du importerer, lever op til de krav, vi stiller til foder i EU Det er den danske importørvirksomhed, der er ansvarlig for det foder, som den importerer. Det vil sige, at importøren har det fulde ansvar for, at det importerede produkt opfylder EU-reglerne og ikke indebærer nogen risiko for dyr, mennesker eller miljø. Den danske virksomhed bærer også ansvaret for, at foderet er korrekt mærket, når det markedsføres i Danmark. Den mærkningsansvarlige skal kunne dokumentere, at det, der er i foderet, er det, der er deklareret, samt at foderet i øvrigt overholder lovgivningens krav til indhold, sammensætning, uønskede stoffer mv. Du skal løbende holde dig orienteret om regelændringer Reglerne på importrestriktionsområdet ændrer sig jævnligt, og det er dit ansvar, at du overholder dem. Hvis du vil modtage nyhedsbrev med fagligt nyt om foderreglerne, herunder foderimportreglerne, kan du tilmelde dig på siden: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement/Sider/Forside.aspx [Nyhedsbreve] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Forordning nr. 183 af 12. januar 2005 om krav til foderhygiejne (Foderhygiejneforordningen)] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192169 [Bekendtgørelse nr. 850 af 27. juni 2017 om foder og foderstofvirksomheder] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [EU-lovgivning om importkontrol] Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] Du kan frit indføre ikke-animalsk foder til forsøgsbrug, se dog nedenfor Foder af ikke-animalsk oprindelse, der importeres med henblik på særlige undersøgelser eller analyse, diagnosticering, undervisning, forskning, brug til fremvisning på udstillinger eller som vareprøver, betragtes som foder til forsøgsbrug/vareprøve. Import af ikke-animalsk foder til forsøgsbrug/vareprøve er ikke omfattet af forordningen, så længe det ikke importeres med henblik på at blive indtaget af dyr og så længe, at der ikke er tale om ikke-animalsk foder omfattet af importrestriktion. For foderprodukter, der er underlagt importrestriktioner, må man indføre op til 30 kg til forsøgsbrug. Hvis man ønsker at indføre mere end 30 kg er der tale om kommerciel import (uanset at foderet er beregnet til forsøgsbrug). https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Graensekontrol/Sider/Importkontrollisten_for_foder.aspx[Se importkontrollisten for foder] Du skal altså ikke registreres eller underrette Fødevarestyrelsen, hvis det ikke-animalske foder, du køber i udlandet til forsøgsbrug/vareprøve, ikke skal indtages af dyr og ikke er omfattet af importrestriktion. Hvis du ønsker at fodre forsøgsdyr eller senere ønsker at markedsføre et sådant foder, skal du dog være opmærksom på, at hvis foderet fx indeholder tilsætningsstoffer, som ikke er tilladt, skal der foreligge en forsøgstilladelse, før foderet må markedsføres eller anvendes. Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] Du kan frit indføre foder til dine egne kæledyr, se dog nedenfor Når der er tale om privat indførsel af ikke-animalsk foder, og foderet udelukkende skal bruges til dine egne kæledyr, kan du frit indføre det. Fritagelsen gælder kun for sendinger af ikke-kommerciel karakter, som indgår i den rejsendes bagage eller sendes i små forsendelser til privatperson, og som alene er bestemt til brug for egne kæledyr. Den personlige forsendelse må ikke indeholde foder, som er forbudt at indføre til EU. Du skal således ikke registreres eller underrette Fødevarestyrelsen, hvis du køber ikke-animalsk foder i udlandet til brug for egne kæledyr. Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] Hvad er formålet med importen? Du skal ansøge Fødevarestyrelsen om tilladelse til at indføre hø og halm Hø og halm, der indføres fra andre EU-lande eller fra Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein, er et ikke-harmoniseret produkt. Det betyder, at du skal ansøge Fødevarestyrelsen om tilladelse til indførslen. Du skal være i besiddelse af Fødevarestyrelsens tilladelse, inden du indfører høet eller halmen. Fødevarestyrelsen kan stille betingelser for indførslen i tilladelsen. Du skal overholde betingelserne før, under og efter du indfører hø eller halm fra andre EU-lande eller fra Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein. Du skal som importør i mindst fem år opbevare alle ledsagedokumenter for hø og halm, som er indført fra andre EU-lande eller fra Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein. Du skal som importør vise Fødevarestyrelsen ledsagedokumenterne på forlangende. Importøren skal sørge for, at hvert parti hø og halm, som modtages på modtagevirksomheden, kontrolleres som en del af egenkontrollen, hvorved det skal sikres, at høet og halmen opfylder gældende lovgivning. Importøren skal straks indberette alle uregelmæssigheder til den veterinærkontrolenhed, hvor modtagevirksomheden er beliggende, og skal tilbageholde høet og halmen, indtil veterinærenheden har truffet afgørelse i sagen. Du skal måske registreres to steder hos Fødevarestyrelsen A) Din virksomhed skal måske være registreret i Fødevarestyrelsen, som foderstofvirksomhed Læs mere her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Registrering_og_godkendelse_fodervirksomhed/Sider/default.aspx[Registrering og godkendelse af fodervirksomhed] B) Din virksomhed skal være registreret til indførsel i Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden. http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Adresser/Sider/Adresser.aspx [Find din veterinærkontrolenhed her] Der findes ingen ansøgningsblanket specielt til denne registrering. Du skal kontakte veterinærkontrolenheden for at søge om godkendelsen. http://www.fvst.dk/kontakt [Send din ansøgning her]. Hvad skal der stå i ansøgningen? Først i ansøgningen skal du skrive: Att: Veterinærkontrolenheden. I ansøgningen skal du skrive, hvad du gerne vil registreres til, samt dine kontaktoplysninger. Herefter vil du blive kontaktet af en sagsbehandler, der kan hjælpe dig videre med din ansøgning. Du skal som den første modtagevirksomhed løbende føre register over modtagne leverancer og på anmodning forhåndsanmelde samhandelen Den første virksomhed i Danmark, som modtager hø eller halm ved samhandel (første modtagevirksomhed), skal på forhånd anmelde samhandelen og løbende føre register over modtagne leverancer. Den første modtagevirksomhed skal på anmodning fra veterinærkontrolenheden forhåndsanmelde modtagelsen eller den forventede modtagelse af hø eller halm fra andre EU-lande samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Den første modtagevirksomhed skal løbende føre et register over modtagne partier med hø eller halm. Din virksomhed skal udføre egenkontrol på baggrund af jeres kvalitetsstyringssystem Din virksomhed skal opbygge og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der skal medvirke til at sikre, at de gældende regler om foder overholdes i virksomheden. Det indebærer blandt andet at du skal lave en risikoanalyse, et kvalitetsstyringssystem og at du skal have egenkontrol. Kvalitetsstyringssystemet kan foreligge på papir eller elektronisk. Nogle af de ting som er særlige for virksomheder, der samhandler, og som skal indgå i jeres kvalitetsstyringssystem er beskrevet i de to fold-ud-tekster lige herunder og i de efterfølgende bokse nedenunder. Du kan læse mere om kravene til kvalitetsstyringssystemet på siden: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Sider/default.aspx [Foderhygiejne og kvalitetsstyring] Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske non-food produkter m.v.] Du skal følge reglerne for kommerciel indførsel Du må ikke indføre hø og halm som vareprøve fra andre EU-lande mv. Hø og halm fra EU-lande mv. skal derfor indføres efter reglerne om kommerciel indførsel. Gå et trin tilbage og vælg "Kommercielt". Du skal følge reglerne for kommerciel indførsel Du må ikke indføre hø og halm til eget brug fra EU-lande mv. Hø og halm fra EU-lande mv. skal derfor indføres efter reglerne om kommerciel indførsel. Gå et trin tilbage og vælg "Kommercielt". Hvad er formålet med importen? Du skal registreres to steder hos Fødevarestyrelsen Hvis du allerede har en eller begge registreringer, skal du sikre dig, at registreringerne også gælder ved præcis de aktiviteter, som importen indebærer. Læs mere i fold ud teksterne nedenfor Der gælder særlige regler, når man importerer hø og halm fra tredjelande Baggrunden herfor er, at der ved import af hø og halm kan være risiko for, at høet og halmen indeholder virus, som kan gøre produktionsdyr syge, og som derfor er uønskede i Danmark. Eksempler på de sygdomme, der kan være tale om, er mund- og klovesyge, kvægpest, svinepest og fugleinfluenza. Det er tilladt at importere hø og halm fra følgende tredjelande (Jf. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/575): • Australien • Canada • Chile • Grønland • Guernsey • Isle of Man • Island • Jersey • New Zealand • Serbien* • Schweiz • Storbritannien (Det Forenede Kongerige)* • USA *Se bemærkninger i gennemførelsesafgørelsen Du skal indføre foderet via et godkendt grænsekontrolsted http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx [Se listen over godkendte grænsekontrolsteder] Du skal sørge for at forhåndsanmelde foderet over for grænsedyrlægen, inden foderet ankommer til EU. Forhåndsanmeldelsen skal ske elektronisk ved udfyldelse af side 1 af http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/03kontor/Importkontrol/CVED_model.pdf [CVED] i TRACES. Grænsedyrlægen kan eventuelt vejlede dig i, hvordan du udfylder forhåndsanmeldelsen i TRACES. TRACES er et informationsudvekslingssystem, som anvendes ved indførsel af levende dyr og animalske produkter fra tredjelande samt ved omsætning af levende dyr og visse animalske produkter indenfor EU. Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Forhaandsanmeldelse-og-kontrol-af-foder.aspx [Forhåndsanmeldelse og kontrol af foder]. Grænsedyrlægen underkaster foderet veterinærkontrol (dokument- og identitetskontrol samt fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyse, efter en særlig stikprøveplan). Du skal betale et gebyr til dækning af omkostningerne ved veterinærkontrollen. Hvis grænsedyrlægen på baggrund af veterinærkontrollen godkender foderet til fri omsætning i EU og gebyret er betalt, kan foderet endeligt toldbehandles. Hvis grænsedyrlægen ikke kan godkende foderet til fri omsætning i EU, træffer grænsedyrlægen afgørelse om, at foderet skal returneres eller destrueres. Importøren skal afholde alle omkostninger ved tilbageholdelse, returnering og/eller destruktion. Du skal sikre, at det foder, du importerer, lever op til de krav, vi stiller til foder i EU Det er den danske importørvirksomhed, der er ansvarlig for det foder, som den importerer. Det vil sige, at importøren har det fulde ansvar for, at det importerede produkt opfylder EU-reglerne og ikke indebærer nogen risiko for dyr, mennesker eller miljø. Den danske virksomhed bærer også ansvaret for, at foderet er korrekt mærket, når det markedsføres i Danmark. Den mærkningsansvarlige skal kunne dokumentere, at det, der er i foderet, er det, der er deklareret, samt at foderet i øvrigt overholder lovgivningens krav til indhold, sammensætning, uønskede stoffer mv. Din virksomhed skal udføre egenkontrol på baggrund af jeres kvalitetsstyringssystem Din virksomhed skal opbygge og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der skal medvirke til at sikre, at de gældende regler om foder overholdes i virksomheden. Det indebærer blandt andet, at du skal lave en risikoanalyse, et kvalitetsstyringssystem og at du skal have egenkontrol. Kvalitetsstyringssystemet kan foreligge på papir eller elektronisk. Nogle af de ting, som er særlige for importvirksomheder, og som skal indgå i jeres kvalitetsstyringssystem, er beskrevet i de to fold-ud-tekster lige herunder og i de efterfølgende bokse nedenunder. Du kan læse mere om kravene til kvalitetsstyringssystemet på siden: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Sider/default.aspx [Foderhygiejne og kvalitetsstyring] Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske non-food produkter m.v.] Du skal følge reglerne for kommerciel import Du må ikke importere hø og halm som vareprøve fra tredjelande. Hø og halm fra tredjelande skal derfor importeres efter reglerne om kommerciel indførsel. Gå et trin tilbage og vælg "Kommercielt". Du skal følge reglerne for kommerciel import Du må ikke importere hø og halm til eget brug fra tredjelande. Hø og halm fra tredjelande skal derfor importeres efter reglerne om kommerciel indførsel. Gå et trin tilbage og vælg "Kommercielt". Du skal måske registreres to steder hos Fødevarestyrelsen Hvad er formålet med importen? Du skal som den første modtagevirksomhed løbende føre register over modtagne leverancer og på anmodning forhåndsanmelde samhandelen Den første virksomhed i Danmark, som modtager foderet ved samhandel (første modtagevirksomhed), skal løbende føre register over modtagne leverancer. Den første modtagevirksomhed skal på anmodning fra veterinærkontrolenheden forhåndsanmelde modtagelsen af foder af animalsk oprindelse fra andre EU-lande samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Din virksomhed skal udføre egenkontrol på baggrund af jeres kvalitetsstyringssystem Din virksomhed skal opbygge og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der skal medvirke til at sikre, at de gældende regler om foder overholdes i virksomheden. Det indebærer blandt andet, at du skal lave en risikoanalyse, et kvalitetsstyringssystem og at du skal have egenkontrol. Kvalitetsstyringssystemet kan foreligge på papir eller elektronisk. Nogle af de ting, som er særlige for virksomheder, der samhandler, og som skal indgå i jeres kvalitetsstyringssystem, er beskrevet i de to fold-ud-tekster lige herunder og i de efterfølgende bokse nedenunder. Du kan læse mere om kravene til kvalitetsstyringssystemet på siden: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Sider/default.aspx [Foderhygiejne og kvalitetsstyring] Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske non-food produkter m.v.] Du skal have tilladelse til at indføre prøver af animalsk foder til forskning, diagnostik, vareprøve eller fremvisning på udstillinger Du må kun indføre prøver af animalsk foder til forskning, diagnostik, vareprøve eller fremvisning på udstillinger, hvis du på forhånd har modtaget en skriftlig tilladelse hertil af Fødevarestyrelsens veterinærkontrolenhed. http://www.fvst.dk/kontakt [Send ansøgningen til Fødevarestyrelsen]. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske non-food produkter m.v.] Du må uden tilladelse importere animalsk foder til eget brug Det er en betingelse, at du selv importerer foderet i din egen bagage i forbindelse med din indrejse til Danmark eller i umiddelbar tilknytning til din indrejse, eller at du modtager foderet som pakker. Du må ikke sælge eller overdrage animalsk foder, som du har indført til eget brug, til andre. Du må dog ikke importere animalsk foder fra lande eller dele af lande, hvor der er mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Graensekontrol/Sider/Graensekontrol_dyr.aspx [Du kan finde hjælp her] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske non-food produkter m.v.] Du skal registreres to steder hos Fødevarestyrelsen Hvis du allerede har en eller begge registreringer, skal du sikre dig, at registreringerne også gælder ved præcis de aktiviteter, som importen indebærer. Læs mere i fold-ud-teksterne nedenfor. Hvad er formålet med importen? Du skal indføre foderet via et godkendt grænsekontrolsted Du skal som importør sørge for, at animalsk foder, som indføres fra tredjelande, præsenteres for grænsedyrlægen ved et godkendt grænsekontrolsted på EU's ydre grænse, inden det føres ind i EU. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx [Se listen over danske grænsekontrolsteder] Du skal sørge for at forhåndsanmelde foderet overfor grænsedyrlægen, inden foderet ankommer til EU. Forhåndsanmeldelsen skal ske elektronisk ved udfyldelse af side 1 af http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/03kontor/Importkontrol/CVED_model.pdf [CVED] i TRACES. Grænsedyrlægen kan eventuelt vejlede dig i, hvordan du udfylder forhåndsanmeldelsen i TRACES. TRACES er et informationsudvekslingssystem, som anvendes ved indførsel af levende dyr og animalske produkter fra tredjelande samt ved omsætning af levende dyr og visse animalske produkter indenfor EU. Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Forhaandsanmeldelse-og-kontrol-af-foder.aspx [Forhåndsanmeldelse og kontrol af foder]. Grænsedyrlægen underkaster foderet veterinærkontrol (dokument- og identitetskontrol samt fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyse, efter en særlig stikprøveplan). Du skal betale et gebyr til dækning af omkostningerne ved veterinærkontrollen. Hvis grænsedyrlægen på baggrund af veterinærkontrollen godkender foderet til fri omsætning i EU, og gebyret er betalt, kan foderet endeligt toldbehandles. Hvis grænsedyrlægen ikke kan godkende foderet til fri omsætning i EU, træffer grænsedyrlægen afgørelse om, at foderet skal returneres eller destrueres. Importøren skal afholde alle omkostninger ved tilbageholdelse, returnering og/eller destruktion. Du skal sikre, at det foder, du importerer, lever op til de krav, vi stiller til foder i EU Det er den danske importørvirksomhed, der er ansvarlig for det foder, som den importerer. Det vil sige, at importøren har det fulde ansvar for, at det importerede produkt opfylder EU-reglerne og ikke indebærer nogen risiko for dyr, mennesker eller miljø. Den danske virksomhed bærer også ansvaret for, at foderet er korrekt mærket, når det markedsføres i Danmark. Den mærkningsansvarlige skal kunne dokumentere, at det, der er i foderet, er det, der er deklareret, samt at foderet i øvrigt overholder lovgivningens krav til indhold, sammensætning, uønskede stoffer mv. Din virksomhed skal udføre egenkontrol på baggrund af jeres kvalitetsstyringssystem Din virksomhed skal opbygge og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der skal medvirke til at sikre, at de gældende regler om foder overholdes i virksomheden. Det indebærer blandt andet, at du skal lave en risikoanalyse, et kvalitetsstyringssystem og at du skal have egenkontrol. Kvalitetsstyringssystemet kan foreligge på papir eller elektronisk. Nogle af de ting, som er særlige for importvirksomheder, og som skal indgå i jeres kvalitetsstyringssystem, er beskrevet i de to fold-ud-tekster lige herunder og i de efterfølgende bokse nedenunder. Du kan læse mere om kravene til kvalitetsstyringssystemet på siden: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Sider/default.aspx [Foderhygiejne og kvalitetsstyring] Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske non-food produkter m.v.] Hvad skal prøverne bruges til? Du skal ansøge om tilladelse til at indføre en prøve af animalsk foder Du må kun indføre prøver af animalsk foder fra tredjelande til forskning og diagnosticering, hvis du på forhånd har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra veterinærenheden. http://www.fvst.dk/kontakt [Send ansøgningen til Fødevarestyrelsen] Du skal indføre prøverne til forskning eller diagnostik via at godkendt grænsekontrolsted Prøver af animalsk foder fra tredjelande til forskning eller diagnostik skal føres ind i Danmark via et godkendt grænsekontrolsted, hvor prøven skal fremvises for grænsedyrlægen, men foderet skal som hovedregel ikke underkastes veterinærkontrol. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx [Oversigt over godkendte grænsekontrolsteder] Du skal underrette grænsedyrlægen, inden prøven ankommer til EU. Du skal sørge for, at prøven videresendes direkte fra grænsekontrolstedet til det godkendte bestemmelsessted uden omladning. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske non-food produkter m.v.] Du skal ansøge om tilladelse til at indføre en prøve af animalsk foder Du må kun indføre prøver af animalsk foder fra tredjelande til fremstilling på udstillinger eller som vareprøve, hvis du på forhånd har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra veterinærenheden. http://www.fvst.dk/kontakt [Send ansøgningen til Fødevarestyrelsen] Du skal indføre prøverne til fremvisning på udstillinger eller som vareprøve via at godkendt grænsekontrolsted Prøver af animalsk foder fra tredjelande til fremvisning på udstillinger eller som vareprøve skal føres ind i Danmark via et godkendt grænsekontrolsted, hvor prøven skal underkastes veterinærkontrol, inden den må føres til bestemmelsesstedet. Prøven skal ledsages af et http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/03kontor/Importkontrol/Sundhedscertifikat_Animalske%20Biprodukter.pdf [sundhedscertifikat, jf. Forordning (EF) nr. 142/2011, bilag XIV, kapitel 8]. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx [Oversigt over godkendte grænsekontrolsteder] Du skal sende en forhåndsanmeldelse til grænsekontrolstedet, inden prøven ankommer til EU. Forhåndsanmeldelsen skal ske ved udfyldelse af del 1 af http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/03kontor/Importkontrol/CVED_model.pdf [CVED]. Prøver af animalsk foder til fremvisning på udstillinger skal videresendes direkte fra grænsekontrolstedet til det godkendte bestemmelsessted uden omladning. Prøver af animalsk foder som vareprøve skal videresendes direkte fra grænsekontrolstedet til det godkendte bestemmelsessted som kanaliseret import. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske non-food produkter m.v.] Der er begrænsninger for, hvilke og hvor meget animalsk foder du må indføre til eget brug Læs mere i guiden: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Ma-jeg-tage-fodevarer-eller-kaledyrsfoder-med-hjem-fra-udlandet.aspx [Når du vil tage mad eller kæledyrsfoder med hjem fra rejsen] Hvis du ønsker at indføre andet animalsk foder fra tredjelande, må dette først finde sted efter forudgående skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. http://www.fvst.dk/kontakt [Send din ansøgning til Fødevarestyrelsen] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske non-food produkter m.v.] Ikke-animalsk foder, bortset fra hø og halm Hø eller halm Foder med animalsk indhold A B A B A B (næste) (næste) Kommercielt Vareprøver Privat indførsel (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Kommercielt Vareprøver Privat indførsel (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Kommercielt Vareprøver Privat indførsel (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Kommercielt Vareprøver Privat indførsel (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Kommercielt Vareprøver Privat indførsel (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Prøver til forskning og diagnostik Prøver til fremvisning på udstilling eller som vareprøver (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192169 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Import_af_foder/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Import_af_foder/Sider/default.aspx http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Forhaandsanmeldelse-og-kontrol-af-foder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement/Sider/Forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192169 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Graensekontrol/Sider/Importkontrollisten_for_foder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Registrering_og_godkendelse_fodervirksomhed/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Adresser/Sider/Adresser.aspx http://www.fvst.dk/kontakt http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/03kontor/Importkontrol/CVED_model.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Forhaandsanmeldelse-og-kontrol-af-foder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 http://www.fvst.dk/kontakt https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Graensekontrol/Sider/Graensekontrol_dyr.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/03kontor/Importkontrol/CVED_model.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Forhaandsanmeldelse-og-kontrol-af-foder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 http://www.fvst.dk/kontakt http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 http://www.fvst.dk/kontakt http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/03kontor/Importkontrol/Sundhedscertifikat_Animalske%20Biprodukter.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/03kontor/Importkontrol/CVED_model.pdf https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Ma-jeg-tage-fodevarer-eller-kaledyrsfoder-med-hjem-fra-udlandet.aspx http://www.fvst.dk/kontakt https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307
Loading...
Ændret 6. september 2021