Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når du skal udføre eller eksportere foder

​Når du skal udføre eller eksportere foder herunder hø og halm, er kravene forskellige afhængig af hvilket land, du skal udføre eller eksportere til. Inden for EU er gælder samhandelsreglerne, mens der stilles andre krav ved eksport til tredjelande.

​​

Hvilket land skal du udføre eller eksportere foder til? A. Et EU-land, Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein samt Færøerne (dog kun foder med indhold af fisk og fiskevarer) B. Lande uden for EU, bortset fra Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein samt Færøerne (animalsk foder, bortset fra foder med indhold af fisk og fiskevarer) Hvilken type foder skal du udføre? Du må kun udføre animalsk foder, hvis det er fremstillet i virksomheder, der er godkendt eller registreret som fodervirksomhed Du må kun udføre animalsk foder, hvis det er fremstillet i virksomheder, der er godkendt eller registreret som fodervirksomhed af Fødevarestyrelsen og godkendt eller registreret i henhold til Biproduktforordningen (Forordning (EF) nr. 1069/2009). Se https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx [Liste over godkendte/registrerede fodervirksomheder] Hvis virksomheden ikke er godkendt/registreret som fodervirksomhed, kan du læse om, hvordan man ansøger i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-din-fodervirksomhed-skal-registreres-eller-godkendes.aspx [Når din fodervirksomhed skal registreres eller godkendes]. Animalsk foder må kun udføres, hvis foderet opfylder EU´s hygiejnekrav EU´s hygiejnekrav for animalsk foder findes i Foderhygiejneforordningen (Forordning (EF) nr. 183/2005) og Biproduktforordningens gennemførelsesforordning (Forordning (EU) nr. 142/2011). Animalsk foder skal mærkes i overensstemmelse med betingelserne i Forordning (EU) nr. 142/2011. Vær opmærksom på, at andre lande kan stille særlige krav til foderet, som skal være opfyldt inden udførslen fra Danmark. Hvis du er i tvivl om, om der er særlige krav, kan du kontakte landets veterinære myndighed eller den danske ambassade for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside]. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: • Samhandel: Direktiv 1989/662/EØF, navnlig artikel 3 (Samhandelsdirektivet) • Godkendelse eller registrering: Artikel 9-11 i Forordning (EF) nr. 183/2005 (Foderhygiejneforordningen) Artikel 23-27 i Forordning (EF) nr. 1069/2009 (Biproduktforordningen) • Foderhygiejnekrav: Forordning (EF) nr. 183/2005 • Forarbejdningskrav: – Animalsk foder, bortset fra foder til selskabsdyr m.v.: Bilag X i Forordning (EU) nr. 142/2011 (Biproduktforordningens gennemførelsesforordning) – Foder til selskabsdyr: Kapitel I og II, bilag XIII i Forordning (EU) nr. 142/2011 • Mærkning: Kapitel II, bilag VIII, i Forordning (EU) nr. 142/2011 Forordning (EF) nr. 767/2009 (Markedsføringsforordningen) Du finder links til de forskellige love på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Foder – lovstof]. Du skal ansøge myndigheden i det land, du vil udføre hø og halm til Du skal ansøge den kompetente myndighed i det land, du vil udføre hø og halm til, om tilladelse til indførslen. Du skal sikre dig, at høet eller halmen opfylder indførselslandets vilkår Der er ikke fastsat fælles EU-regler for hø og halm. Det er derfor det enkelte indførselsland, der fastsætter vilkårene for indførslen Derfor skal du sikre dig, at høet eller halmen opfylder indførselslandets vilkår, inden høet eller halmen udføres. Et af disse vilkår kan være, at høet eller halmen skal ledsages af et sundhedscertifikat eller handelsdokument. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte landets veterinære myndighed eller den danske ambassade for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside] Du må udføre ikke-animalsk foder, hvis det er fremstillet i virksomheder, der er godkendt eller registreret som fodervirksomhed af Fødevarestyrelsen. Se https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx [Liste over godkendte/registrerede fodervirksomheder] Hvis virksomheden ikke er godkendt/registreret som fodervirksomhed, kan du læse om, hvordan man ansøger i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-din-fodervirksomhed-skal-registreres-eller-godkendes.aspx [Når din fodervirksomhed skal registreres eller godkendes]. Ikke-animalsk foder må kun udføres, hvis foderet opfylder EU´s hygiejnekrav EU´s hygiejnekrav for ikke-animalsk foder findes i Foderhygiejneforordningen (Forordning (EF) nr. 183/2005). Vær opmærksom på, at andre lande kan stille særlige krav til foderet, som skal være opfyldt inden udførslen fra Danmark. Hvis du er i tvivl om, om der er særlige krav, kan du kontakte landets veterinære myndighed eller den danske ambassade for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside]. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: • Samhandel: Direktiv 1989/662/EØF, navnlig artikel 3 (Samhandelsdirektivet) • Godkendelse eller registrering: Artikel 9-11 i Forordning (EF) nr. 183/2005 (Foderhygiejneforordningen) Artikel 23-27 i Forordning (EF) nr. 1069/2009 (Biproduktforordningen) • Foderhygiejnekrav: Forordning (EF) nr. 183/2005 • Mærkning: Kapitel II, bilag VIII, i Forordning (EU) nr. 142/2011 Forordning (EF) nr. 767/2009 (Markedsføringsforordningen) Du finder links til de forskellige love på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Foder – lovstof]. Virksomheden skal være registreret eller godkendt som foderstofvirksomhed i Danmark Fødevarestyrelsen kan kun udstede eksportcertifikater for foder til virksomheder, som i Danmark er godkendt eller registreret som fodervirksomhed til eksport. Læs mere om at blive godkendt til fodervirksomhed i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-din-fodervirksomhed-skal-registreres-eller-godkendes.aspx [Når din fodervirksomhed skal registreres eller godkendes]. Undersøg hvilke krav tredjelandets myndighed stiller Det er til enhver tid dit ansvar som eksportør at indhente dokumentation for, hvilke myndighedskrav der stilles af tredjelandets myndigheder, for at foderet kan indføres i landet. Myndighederne i tredjelandet fastsætter krav du som eksportør skal leve op til. Kravene kan variere meget fra land til land og der er ofte krav om, at foderet følges af særlige eksportcertifikater, hvori der attesteres for en række forhold vedr. foderet. Tredjelandet kan stille krav om, at eksportvirksomheden i Danmark er godkendt af dem og opført på Fødevarestyrelsens en liste over godkendte virksomheder. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx[Du kan se listen over fodervirksomheder her.] Tjek om der findes et gældende certifikatet for dit produkt i Certifikatdatabasen Nogle tredjelandsmyndigheder stiller krav om, at foderet ledsages af eksportcertifikat. Oftest vil disse certifikater allerede være forhandlet mellem det pågældende tredjelands myndigheder og Fødevarestyrelsen. Forhandlede certifikater vil være tilgængelige på Fødevarestyrelsens certifikatdatabase. Hvis certifikatet findes i Certifikatdatabasen er det dit ansvar, at undersøge om det stadig er gyldigt og gældende for dit produkt. Fødevarestyrelsen bliver ikke automatisk informeret, når et tredjeland ændrer kravene. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din importør, tredjelandets veterinære myndighed eller den danske ambassade for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/da/om-os/kontakt/find-os-i-verden/ [Udenrigsministeriets hjemmeside.] Se om der findes et certifikat der opfylder dine betingelser til eksport https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx[Gå til Certifikatdatabasen] Hvis Fødevarestyrelsen skal udarbejde certifikatet for dig Hvis du skal bruge et certifikat, som ikke allerede findes i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase, eller som er forældet, skal der udarbejdes et nyt. Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-anmoder-du-om-udarbejdelse-af-eksportcertifikater.aspx [Sådan anmoder du om udarbejdelse af eksportcertifikater]. Hvis du selv skal udfærdige en erklæring, som Fødevarestyrelsen skal påstemple Nogle gange stiller et tredjeland krav om, at særlige erklæringer skal følge foderet (såkaldte "Declared before"-erklæringer). Disse udstedes på dit firmas eget brevpapir. Kontakt Fødevarekontrolenheden i Vejen herom: fodercertifikater@fvst.dk Fødevarekontrolenheden i Vejen kan eventuelt påstemple, at erklæringen har været fremvist for myndigheden. Certifikater skal udstedes på Fødevarestyrelsens certifikatpapir For at øge sikkerheden for danske eksportcertifikater skal Fødevarestyrelsens certifikatpapir anvendes. Papiret udleveres af din af din lokale kontrolenhed, som også vejleder dig i brugen af papiret. Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-bestiller-du-certifikatpapir-vandmaerkepapir.aspx [Sådan bestiller og udfylder du certifikatpapir/vandmærkepapir]. Fødevarestyrelsen underskriver certifikaterne fra dag til dag Når du fremlægger et certifikat til underskrift hos din lokale kontrolenheds certifikatkontor skal du være opmærksom på ekspeditionstiden. Når alle tredjelandets myndighedskrav er opfyldt, er normal praksis, at Fødevarestyrelsen ekspederer certifikatet samme dag, hvis det er modtaget inden kl. 12. Såfremt certifikatudstederen mangler oplysninger eller ikke kan validere forhold kan ekspeditionstiden blive forlænget. Anmodningen skal også indeholde en frankeret svarkuvert med en specifik adresse, som certifikaterne skal sendes returneres til, med mindre andet er aftalt. Du får en faktura Du skal være opmærksom på, at Fødevarestyrelsen opkræver et gebyr for udstedelsen af eksportcertifikater. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Betaling%20for%20kontrollen.aspx [Læs mere om betaling] Hvis du vil blive opdateret med nyt inden for eksport Hvis du vil modtage nyhedsbreve med fagligt nyt om eksport, kan du tilmelde dig på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement/Sider/Forside.aspx [Tilmeld eller afmeld dig nyhedsbreve]. §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196819 [Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.] Egenkontrol ved eksport Eksportvirksomheden skal udføre egenkontrol og have nedskrevne egenkontrolprocedurer for at sikre, at alle betingelser, som er angivet i Fødevarestyrelsens certifikater eller andre aftaler, er overholdt. Eksportbekendtgørelsen gælder for virksomheder, der eksporterer foder fra Danmark. Vær opmærksom på eksportrestriktioner Der kan være indført eksportrestriktioner for det land du vil eksportere til. Du skal derfor altid orientere dig i forhold til det pågældende land, for at sikre du kender til de aktuelle eksportrestriktioner. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx[Her kan du se de aktuelle eksportrestriktioner, der er tilkendegivet fra lande udenfor EU (i relation til eksport fra Danmark)] A B Animalsk foder Hø og halm Ikke-animalsk foder bortset fra hø og halm (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-din-fodervirksomhed-skal-registreres-eller-godkendes.aspx http://um.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-din-fodervirksomhed-skal-registreres-eller-godkendes.aspx http://um.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-din-fodervirksomhed-skal-registreres-eller-godkendes.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx http://um.dk/da/om-os/kontakt/find-os-i-verden/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-anmoder-du-om-udarbejdelse-af-eksportcertifikater.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-bestiller-du-certifikatpapir-vandmaerkepapir.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Betaling%20for%20kontrollen.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement/Sider/Forside.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196819 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021