Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan indfører du animalske biprodukter og afledte produkter heraf

Her kan du læse om, hvilke regler du skal følge ved indførsel af animalske biprodukter og afledte produkter heraf fra EU-lande (samhandel) eller fra tredjelande (import). Animalske biprodukter er fx jagttrofæer, slagteaffald, husdyrgødning og døde dyr.

​​

Hvilket land skal du indføre fra? Hvad er formålet med indførslen? Du skal registreres som importør Før du vil indføre animalske biprodukter og afledte produkter heraf ved samhandel, skal du lade dig registrere hos Fødevarestyrelsen. Hent ansøgningsskemaet http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Animalske-biprodukter---ans%c3%b8gning-om-godkendelse-eller-registrering.aspx [Animalske biprodukter – godkendelse eller registrering] https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new [Send ansøgningsskemaet] Du skal sikre dig, at produkterne overholder de relevante krav De animalske biprodukter eller afledte produkter skal overholde bestemmelserne i Biproduktforordningen og Gennemførelsesforordningen. Du finder link til lovgivningen nederst i guiden. Du skal sørge for, at produkterne er ledsaget af de rigtige dokumenter De relevante dokumenter afhænger af, hvilken kategori af animalske biprodukter eller afledte produkter heraf du gerne vil indføre. Animalske biprodukter inddeles i tre kategorier, alt efter hvilken risiko de enkelte produkter udgør for omgivelserne, blandt andet med hensyn til risiko for spredning af smitstoffer og indhold af restkoncentrationer af visse stoffer. Kategori 1-materiale er det, der udgør den største risiko. Læs mere om kategorierne på emnesiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Animalske_biprodukter/Sider/default.aspx ["Animalske biprodukter"]. Dit ansvar som importør eller modtagervirksomhed Inden der foretages opdeling eller afsætning af indførte produkter, skal du som importør ved egenkontrol af hvert parti sikre dig, at: - de ledsagende dokumenter er korrekt udfyldt, - der er overensstemmelse mellem produkterne og de medsendte dokumenter, og - produkternes sundhedsmæssige kvalitet er tilfredsstillende. De dokumenter, som ledsagede hvert parti, opbevares i mindst fem år. Dokumenterne skal på forlangende forevises Fødevarestyrelsen. Hvis du som importør konstaterer en uregelmæssighed ved partiet eller ledsagedokumenterne, skal du straks indberette uregelmæssigheden til Fødevarestyrelsen og tilbageholde partiet, indtil Fødevarestyrelsen har truffet afgørelse om partiet. For visse produkter skal afsenderen have tilladelse til afsendelse af produkterne til Danmark Ved indførsel af et af nedenstående produkter skal afsenderen indhente Fødevarestyrelsens tilladelse til afsendelse af produkterne til Danmark: - Kategori 1-materiale, - Kategori 2-materiale, herunder husdyrgødning, - Kategori 1 eller 2 kød- og benmel, og - Animalsk fedt afledt af kategori 1- eller 2-materiale. §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Biproduktforordningen-nr.-1069-2009.aspx [Biproduktforordningen og Gennemførelsesforordningen] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr. 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og afledte produkter m.v.] Du skal have tilladelse til at indføre prøverne Du må kun indføre prøver af animalske biprodukter og af afledte produkter heraf til forskning, diagnostik, vareprøve eller fremvisning på udstillinger, hvis du på forhånd har modtaget en skriftlig tilladelse hertil af Fødevarestyrelsen. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning_Animalske_biprodukter.aspx [Send ansøgningen til Fødevarestyrelsen] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr. 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og afledte produkter m.v.] Som privatperson må du kun indføre visse afledte produkter Du må som privatperson kun indføre følgende produkter: - Garvede huder og skind - Færdigbehandlede tyggeben og tyggepinde - Færdigbehandlet foder til selskabsdyr, bortset fra råt foder - Færdigbehandlet uld og hår fra andre dyr end svin - Færdigbehandlede fjer, fjerdele og dun - Færdigbehandlet pels §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Biproduktforordningen-nr.-1069-2009.aspx [Gennemførelsesforordningen, artikel 3] Du skal registreres som importør Før du vil importere animalske biprodukter og afledte produkter fra tredjelande, skal du lade dig registrere hos Fødevarestyrelsen. Hent ansøgningsskemaet http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Animalske-biprodukter---ans%c3%b8gning-om-godkendelse-eller-registrering.aspx [Animalske biprodukter – godkendelse eller registrering] https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new [Send ansøgningsskemaet] Hvad er formålet med indførslen? Virksomheden eller anlægget i tredjelandet skal være godkendt til eksport til EU Du skal være opmærksom på, at virksomheden/anlægget i tredjelandet skal være godkendt eller registreret af den kompetente myndighed i tredjelandet. Virksomheden skal fremgå af en liste i TRACES, for at produkterne må importeres til EU. Se http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries/index_en.htm [Lister over godkendte virksomheder/anlæg] Du skal sikre dig, at produkterne overholder de relevante krav Ud over de generelle bestemmelser i Gennemførelsesforordningen, Bilag VIII, er der specifikke krav afhængig af, hvilket type produkt du vil importere. Importkravene fremgår af artikel 41 i Biproduktforordningen samt Bilag XIV og XV i Gennemførelsesforordningen. Du skal sørge for, at produkterne er ledsaget af de rigtige dokumenter I Gennemførelsesforordningens Bilag XIV og XV kan du se, hvilke dokumenter der skal ledsage produkterne, når de importeres. Som udgangspunkt er der krav om, at partiet skal ledsages af et sundhedscertifikat, som skal være udstedt i oprindelseslandet af en embedsdyrlæge. Du skal sørge for, at produkterne importeres via et godkendt grænsekontrolsted Hvis animalske biprodukter og afledte produkter heraf importeres direkte fra et tredjeland eller ankommer fra et andet grænsekontrolsted i EU som forskudt kontrol, skal produkterne føres ind i EU via et godkendt grænsekontrolsted, der er godkendt til at kontrollere det pågældende produkt, hvor produkterne underkastes veterinærkontrol, inden produkterne må føres ind i EU. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gr%C3%A6nsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx [Liste over grænsekontrolsteder] Du skal forhåndsanmelde produkterne til grænsedyrlægen, før produkterne ankommer til EU Du skal før produkterne ankommer til EU underrette grænsedyrlægen om, at der ankommer animalske biprodukter til veterinærkontrol. Underretningen, også kaldet forhåndsanmeldelsen, skal blandt andet oplyse om: - produktets art og mængde, - forventet ankomst, - afsender, - modtager, og - oplysningerne i sundhedscertifikatet. Forhåndsanmeldelsen foregår via http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx [TRACES] Du skal endvidere anmelde partiets ankomst til tilsynsmyndigheden, senest én arbejdsdag før produkterne ankommer til EU Du skal endvidere senest én arbejdsdag før produkterne ankommer til EU anmelde partiets ankomst over for tilsynsmyndigheden ved bestemmelsesanlægget. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger - produkttype, - antal partier, - afsendelsesstedets adresse, - bestemmelsesstedets adresse, - forventet ankomsttidspunkt, og - eventuelt navn og adresse på bestemmelsesstedets tilsynsførende dyrlæge. Læs mere om de generelle krav på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-non-food.aspx ["Import af nonfood"] Dit ansvar som importør Inden der foretages opdeling eller afsætning af importerede produkter, skal du som importør ved egenkontrol af hvert parti sikre dig, at: - de importerede animalske biprodukter og afledte produkter heraf, som er blevet veterinærkontrolleret med positivt resultat, opfylder betingelserne i Biproduktforordningen og Gennemførelsesforordningen - produkternes sundhedsmæssige kvalitet er tilfredsstillende. Du skal føre optegnelser over indførte produkter I Bekendtgørelse nr. 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og afledte produkter m.v. stilles der desuden krav om, at du som importør skal føre optegnelser over indførte partier med angivelse af: 1) dato for indførslen, 2) antal partier, 3) produktkategori, 4) afsender, 5) afsendelsessted, 6) modtager, og 7) bestemmelsessted. Optegnelserne skal opbevares i mindst 5 år og skal på forlangende forevises for Fødevarestyrelsen. §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Biproduktforordningen-nr.-1069-2009.aspx [Biproduktforordningen og Gennemførelsesforordningen] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr. 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og afledte produkter m.v.] Du skal have tilladelse til at indføre prøverne Du må kun indføre prøver af animalske biprodukter og af afledte produkter heraf til forskning, diagnostik, vareprøve eller fremvisning på udstillinger, hvis du på forhånd har modtaget en skriftlig tilladelse hertil af Fødevarestyrelsen. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning_Animalske_biprodukter.aspx [Send ansøgningen til Fødevarestyrelsen] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr. 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v.] Som privatperson må du kun indføre visse produkter Du må kun indføre specialfoder til selskabsdyr, der er påkrævet af medicinske årsager. Det forudsætter at følgende betingelser er opfyldt: - produkterne skal ikke opbevares på køl, før de er åbnet, - produkterne er færdigpakkede, mærkevarebeskyttede produkter beregnet til direkte salg til den endelige forbruger, - emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug, og - der ikke indføres mere end 2,0 kg pr. person, der ledsager dyret. Du må ikke sælge eller overdrage dette foder, som du har indført til eget brug, til andre. Du må ikke importere dette foder til eget brug fra lande eller dele af lande, hvor der er mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden. Du skal have tilladelse til at indføre andre produkter end ovennævnte Hvis du ønsker at indføre andre produkter fra tredjelande, må dette først finde sted efter forudgående skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Animalske-biprodukter---ans%C3%B8gning-om-godkendelse-eller-registrering.aspx [Send ansøgningen til Fødevarestyrelsen] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr. 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledet produkter m.v.] EU-land/samhandelsland Tredjeland Kommercielt Prøver til forskning og diagnostik mv. Privat (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Kommercielt Prøver til forskning og diagnostik Privat (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Animalske-biprodukter---ans%c3%b8gning-om-godkendelse-eller-registrering.aspx https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Animalske_biprodukter/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Biproduktforordningen-nr.-1069-2009.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning_Animalske_biprodukter.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Biproduktforordningen-nr.-1069-2009.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Animalske-biprodukter---ans%c3%b8gning-om-godkendelse-eller-registrering.aspx https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/24_29b0e91ac6ac0c54b30a3a9ae9554471f2082645/new http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries/index_en.htm http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gr%C3%A6nsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-non-food.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Biproduktforordningen-nr.-1069-2009.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning_Animalske_biprodukter.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Animalske-biprodukter---ans%C3%B8gning-om-godkendelse-eller-registrering.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307
Loading...
Ændret 13. oktober 2017