Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kvæg - hvilke dyrevelfærdsregler gælder?

Regler om hold af kvæg fremgår af dyreværnsloven, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg samt en række andre love og bekendtgørelser.

Der er specifikke regler omkring staldindretning, sengebåse, fodring med mere af malkekvæg og afkom af malkekvæg. Herudover er der specifikke regler om kalve under 6 måneder.

Lovgivningen for hold af fx kødkvæg og ammekvæg er mere generel.

​​

 Du skal overholde dyreværnsloven


Ifølge dyreværnsloven skal dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Desuden skal den, der holder dyr, sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

De rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes, så dyrenes behov tilgodeses, herunder at de har fornøden bevægelsesfrihed og er beskyttet mod vejr og vind.

Dyreværnsloven indeholder desuden regler om blandt andet aflivning, operative indgreb, fremvisning og salg.


Europarådets rekommendationer

Europarådets rekommandationer kan være en retningslinje for, hvordan dyreværnslovens generelle regler skal tolkes, når det drejer sig om hold af kvæg.


Se Europarådets rekommandationer

Udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd

Det Veterinære Sundhedsråd har for en række situationer udtalt sig om, hvorvidt en given behandling af dyr efter Rådets opfattelse er i strid med dyreværnslovens generelle regler eller ej. Disse udtalelser kan lægges til grund ved en konkret vurdering af en mulig overtrædelse af reglerne.


Se Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser


 Du skal overholde de generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr


Fødevarestyrelsen har fastsat nogle generelle regler for hold af landbrugsdyr. Der er tale om minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning.

Bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr indeholder de generelle regler, som gælder for alle landbrugsdyr, det vil sige dyr, som holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller med henblik på andre landbrugsmæssige formål. Reglerne gælder, uanset hvor mange landbrugsdyr man holder.

Bekendtgørelsen indeholder en række regler om personale, tilsyn, håndtering af syge og tilskadekomne dyr, optegnelser over døde dyr og medicinsk behandling, staldklima, automatisk og mekanisk udstyr, foder og vand med mere.

Læs mere om de Generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr

 Du skal overholde retningslinjerne for udegående dyr

Vintervejr forekommer typisk i månederne december, januar og februar, men uanset kalenderen skal dyr beskyttes mod vind og vejr i overensstemmelse med deres behov

Læs mere om Regler for udegående dyr

 Når du holder malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse og lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg indeholder en række regler om opstaldningsforhold for kvæg, der holdes til landbrugsmæssigt formål.

Vær opmærksom på, at reglerne indeholder en række overgangsperioder for bedrifter taget i brug før 1. juli 2010, eller som er taget i brug imellem 1. juli 2010 og 30. juni 2012.

Reglerne om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg omfatter blandt andet:

Gældende allerede nu for bygninger taget i brug før 2010:
• Krav om sygepladser, antal og underlag skal være tørt og blødt.
• Der skal kunne maskinmalkes i syge- og kælvningsbokse.
• Der skal altid være adgang til frisk drikkevand, og malkekøer skal have fri adgang til vand fra vandspejl.
• Krav om, at kvier og kviekalve på fuldspaltegulve skal på græs i visse perioder.
• Krav om behandlingsfaciliteter til at løfte bagben, kloveftersyn 2 gange årligt på kreaturer over 12 måneder, og klovbeskæring efter behov.

Gældende fra 2022 for bygninger taget i brug før 2010:
• Kalve og ungdyr skal have mulighed for at udføre hudpleje, mens malkekøer skal have adgang til kobørster.
• Krav om, at kreaturer i bindestalde skal på græs i visse perioder.

Gældende fra 2024 for bygninger taget i brug før 2010:
• Modtageafsnit til nyankomne kalve i slagtekalvebesætninger.
• Drivveje skal være egnede, når malkekvæg eller afkom af malkekvæg sættes på græs, og der skal være mulighed for skygge på afgræsningsarealet.
• Kælvning skal ske i enkeltboks, men kan foregå på græs. Koen og kalven skal gå sammen 12 timer efter fødslen. OBS: det er allerede gældende at ko og kalv skal gå sammen i 12 timer, såfremt kælvning foregår i enkeltboks.

Gældende fra 2027 for bygninger taget i brug før 2010:
• Kreaturer må ikke bindes.
• Derudover er der løbende tiltag omkring indretning af stalde, herunder krav til størrelse af opholdsarealer, sygebokse, antal sengebåse og tværgange, skridsikre gulve, lys inventar, rumfang og staldklima.

Læs nærmere om reglerne i bekendtgørelsen , som du finder via linket nederst i guiden.

Overgangsperioder for lov om hold af malkekvæg

Vær opmærksom på, at loven indeholder en række overgangsperioder for bedrifter taget i brug før 1. juli 2010, eller som er taget i brug imellem 1. juli 2010 og 30. juni 2012.

 Når du holder kødkvæg

Lovgivningen for hold af kødkvæg og ammekvæg er mere generel.
Vær opmærksom på, at selv om du ikke har en mælkeproduktion, kan reglerne om malkekvæg og afkom af malkekvæg godt gælde i din besætning. Det er tilfældet, hvis du f.eks. indkøber kalve, der er afkom af malkekvæg, også selv om du opfeder dyrene til slagtning.

Hobbyvirksomhed er ikke omfattet af regler om hold af malkekvæg.

Læs mere om definition af hobbyvirksomhed her.

Vær også opmærksom på, at der gælder specielle regler for kalve under et halvt år, uanset race, og om det er hobbyvirksomhed eller ej.

 Særligt når du holder kalve

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve indeholder en række regler for opstaldningsforhold for kalve under 6 måneder. Bekendtgørelsen gælder for alle kalve uanset kvægrace, hvis de holdes med henblik på avl og opfedning. Visse regler gælder ikke for bedrifter med mindre end seks kalve samt ammekalve, der går hos deres mor.

Reglerne for beskyttelse af kalve omfatter blandt andet:


• Kalve over 2 uger skal have adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde til enhver tid.

• Kalves suttebehov skal dækkes i forbindelse med mælkeoptagelse. Det kan foregå ved brug af: 
1) pattespand, pattebar eller mælkeautomat,
2) narresut placeret i umiddelbar nærhed af mælk tildelt i skål, spand eller kar, eller
3) løstliggende flydende sut i skål, spand eller kar.
Der skal være mindst én sut pr. kalv, og sutten skal være tilgængelig i mindst 20 minutter efter mælketildeling.

• Kalve over 8 uger ikke må stå i enkeltbokse.

• Kalve i enkeltbokse skal kunne se og røre andre kalve.
Skillevæggen imellem enkeltboksene må ikke være massiv, så kalvene forhindres i at se og røre andre kalve. Holdes kalve under 8 uger i hytter, kan reglen opfyldes ved at etablere forgårde til hytterne, der støder op til nabokalvens forgård. Kalvene har så mulighed for at gå ud i forgården og se og røre nabokalven(e).

• Kalve ikke må bindes. Dog kan flokvis opstaldede kalve bindes i perioder på højst en time i forbindelse med mælkefodring.


• Kalve ikke må sondefodres, medmindre det er påkrævet for at behandle kalven mod sygdom.


• Arealkrav til enkeltbokse, sygebokse og flokopstaldning, også ved brug af indendørs eller udendørs hytter.


• Krav til lysforhold, tilsyn, foder og vand, gulve, lejeareal og tildeling af strøelse.

Regler om operative indgreb som afhorning

Bekendtgørelse om afhorning af dyr indeholder reglerne omkring afhorning af kalve.
Reglerne omfatter blandt andet:

• Kalve altid skal bedøves af en dyrlæge umiddelbart forud for afhorningen.

• Kalve over 3 måneder kun må afhornes af en dyrlæge.

• Kalve under 3 måneder godt må få foretaget indgrebet af ejer, forudsat at dyrlægen forinden har bedøvet kalven.


 §§

Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Lovgivning om dyrevelfærd

​​​

Ændret 21. juli 2022