Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan markedsfører du tilskudsblandinger

Når du vil markedsføre tilskudsblandinger, er der en række regler du skal være opmærksom på, herunder sammensætning, mærkning og brug af anprisninger.

​​​

Der er bestemte krav til sammensætningen Kravene til sammensætning, mærkning og markedsføring af tilskudsblandinger findes i Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/127 og bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn fremstillet på basis af hydrolyseret protein. Se nederst i denne guide. Du skal notificere produktet før markedsføring Der er krav om notifikation af tilskudblandinger, der indeholder andre stoffer end dem, der er opført i bilag II til forornding nr. 2016/127. Det vil sige, at virksomheden (EU-producenten, EU-importøren eller den, der er ansvarlig for første markedsføring i Danmark), skal sende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen, inden produktet markedsføres. Notifikationen skal indeholde navn og adresse på virksomheden samt et eksemplar af produktets mærkning. Notifikationen skal sendes pr. e-mail til: notifikation@fvst.dk Tilskudsblandinger fremstillet af hydrolyseret protein skal først notificeres fra og med den 22. februar 2021. Indtil da kan notifikation ske på frivillig basis. Tilskudsblandinger skal kunne skelnes fra modermælkserstatninger Tilskudsblandinger og modermælkserstatninger skal være mærket sådan, at forbrugeren tydeligt kan skelne mellem modermælkserstatninger og tilskudsblandinger. Der må ikke være risiko for forveksling. Mærkningen må ikke tilskynde til at amning opgives Tilskudsblandinger må ikke mærkes sådan, at der tilskyndes til at opgive amningen. Udtryk såsom "humaniseret", "modertilpasset" og "tilpasset" er også forbudt. Mærkningen må heller ikke indeholde billeder af spædbørn eller andet, der kan idealisere brugen af tilskudsblandinger – præcis som det er tilfældet for modermælkserstatninger. Tilskudsblandinger skal opfylde særlige mærkningskrav Tilskudsblandinger skal opfylde de almindelige mærkningsbestemmelser. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Læs mere i guiden "Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?"] De skal derudover mærkes med: • varebetegnelsen "Tilskudsblanding" • en angivelse af, at produktet kun er egnet som særlig kost til spædbørn på over 6 måneder • en angivelse af, at produktet kun bør indgå i en varieret kost • en angivelse af, at produktet ikke bør anvendes som erstatning for modermælken i de første 6 levemåneder • en angivelse af, at beslutningen om at begynde at give anden kost end modermælk, herunder tilskudsblandinger, inden 6-månedersalderen, kun bør træffes efter anbefaling fra uafhængige personer. Disse skal have uddannelse inden for medicin, ernæring eller farmaci, eller de skal være personer, der er fagligt ansvarlige med hensyn til børnepleje med udgangspunkt i det enkelte spædbarns særlige vækst- og udviklingsbehov • en numerisk angivelse af energiindholdet udtrykt i kJ og kcal samt indholdet af protein, kulhydrat og fedt pr. 100 ml brugsklart produkt • en numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og vitamin, opført i bilag 2 til forordning nr. 2016/127 eller i bilag 2 til bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn fremstillet på basis af hydrolyseret protein, samt eventuelt af cholin, inositol og carnitin pr. 100 ml brugsklart produkt • en vejledning i, hvorledes produktet tilberedes, opbevares og bortskaffes korrekt, og en advarsel mod sundhedsfaren ved en ukorrekt tilberedning og opbevaring Ernærings- og sundhedsanprisninger Brug af ernærings- og sundhedsanprisninger skal overholde EU’s regler om ernærings- og sundhedsanprisninger. Anprisninger på tilskudsblandinger vil blive opfattet som såkaldte ”artikel 14-anprisninger”. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx [Læs mere i guide om ernærings- og sundhedsanprisninger] Fødevarestyrelsen anbefaler, at reklame for tilskudsblanding begrænses Fødevarestyrelsen anbefaler, at reklame for tilskudsblandinger begrænses mest muligt. Det anbefales også, at der ikke reklameres for produkterne gennem sundhedsvæsenet eller uddeles pjecer eller prøver af produkterne direkte til forbrugerne. Ovenstående er kun en anbefaling, som har baggrund i Verdenssundhedsorganisationen WHO's internationale kodeks, som omfatter retningslinjer for markedsføring af bl.a. tilskudsblandinger. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx [Se siden Fødevarer til særlige grupper – lovstofside] Eventuel reklame skal udformes på en sådan måde, at amning ikke modvirkes. De restriktive krav vedrørende markedsføring og reklame er kun gennemført for modermælkserstatninger i EU-reglerne. §§ Se siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx ["Fødevarer til særlige grupper – lovstof"] Kommende regler Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger er omfattet af forordning nr. 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol. De specifikke regler for modermælkserstatninger og tilskudblandinger, er reguleret af Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/127 af 25. september 2015 om supplerende regler til forordning nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælksertstatninger og tilskudsblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørns- og småbørnsernæring. Den delegerede forordning nr. 2016/127 finder anvendelse fra den 22. februar 2020. For tilskudsblandinger fremstillet af hydrolyseret protein, finder den delegerede forordning dog først anvendelse fra den 22. februar 2022. I perioden indtil den delegerede forordning finder anvendelse, gælder bekendtgørelse nr. 97 af 29. januar 2020 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn fremstillet på basis af hydrolyseret protein. Den delegerede forordning nr. 2016/127 viderefører i store træk de regler, der tidligere var i bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn. (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021