Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Heste - hvilke dyrevelfærdsregler gælder?

Regler om hold af heste fremgår af blandt andet dyreværnsloven og lov om hold af heste. I denne guide bliver du præsenteret for en lang række regler, som du skal overholde, når du holder hest. Du skal altid selv sørge for at være bekendt med lovgivningen, hvis du ønsker at holde hest.


 Du skal overholde dyreværnsloven

Ifølge dyreværnsloven skal dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Desuden skal den, der holder dyr, sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

De rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes, så dyrenes behov tilgodeses, herunder at de har fornøden bevægelsesfrihed og er beskyttet mod vejr og vind.

Dyreværnsloven indeholder desuden regler om blandt andet aflivning, operative indgreb, fremvisning og salg.​

Udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd

Det Veterinære Sundhedsråd har for en række situationer udtalt sig om, hvorvidt en given behandling af dyr efter Rådets opfattelse er i strid med dyreværnslovens generelle regler eller ej. Disse udtalelser kan lægges til grund ved en konkret vurdering af en mulig overtrædelse af reglerne.

Se Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser


 Du skal forholde dig til følgende regler

 • ​Opbinding, herunder forbud mod opstaldning i spiltov.

 • Indretning af stald, herunder krav til loftshøjde, boksstørrelse, gulve, lys, inventar samt rumfang og staldklima.

 • Adgang til fold, herunder foldstørrelse, foldplan, mulighed for motion i stedet for foldophold samt krav om, at føl og plage skal gå sammen med artsfæller, når de er på fold.

 • Foder og vanding, tilstrækkeligt strukturfoder og fri adgang til frisk drikkevand, dog undtagen ved foldophold på under fire timer.

 • Dagligt tilsyn, også af heste, der går ude, håndtering af syge og skadede heste, samt årligt dyrlægetilsyn i erhvervsmæssige hestehold.

 •  Ibrugtagning og træning, hovpleje, uddannelse samt erstatning og forsikring (se også bekendtgørelse om ansvarsforsikring af løsgående heste).


Hes​​teloven

Hesteloven gælder for ethvert hold af heste, æsler og krydsninger heraf, uanset om dyrene holdes med erhvervsmæssigt formål eller alene er til privat brug. 


 Du skal overholde reglerne for udegående heste

Heste må kun gå ude i mere end 12 timer i vinterperioden eller i perioder med vinterlignende vejr, når en række krav er opfyldt:

 • Hesten skal have udviklet et tæt og kraftigt hårlag.

 • Hesten skal være ved godt huld og have adgang til læskur eller bygning med et tørt, strøet leje.

 • Arealet i læskuret/bygningen skal mindst være (2 x hestens stangmål)ˆ2 for hver af de første fire heste og (1,7 x hestens stangmål)ˆ2 for hver af de efterfølgende heste.

 • Der skal hele tiden være adgang til frisk drikkevand.​

 • ​Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed, også under optagelse af foder og drikke.

Læs mere om udegående dyr


Vinterperiode

Det fremgår af bemærkningerne til hestelove, at månederne december, januar og februar altid skal betragtes som vinterperiode, og at der ofte er perioder med vinterlignende vejr i november og marts.


Undtagelser vedrørende læskure

Kravet om læskur/bygning gælder som udgangspunkt for alle heste, dog kan islandske heste, konikheste, przwalski-heste, exmoorponier og shetlandsponyer, hvis naturlige forhold giver dyrene en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør, og såfremt der er et lejeareal med en veldrænet bund, fx et tykt lag grannåle, hvor alle heste kan hvile samtidig. Der skal være tale om renracede dyr med stambog eller dyr som dokumenterbart er mindst 7/8 rene racedyr.


Du skal overholde reglerne for landbrugsdyr, hvis du har heste i stutteri eller heste, der skal bruges til slagtning

Reglerne i bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr gælder for hold af ”landbrugsheste”. Det vil sige heste i stutterier og heste, der holdes med henblik på slagtning.

Der er efter Fødevarestyrelsens opfattelse tale om et stutteri, når der holdes fire eller flere følhopper.

Reglerne indebærer blandt andet, at der skal føres optegnelser over medicinanvendelse samt over heste, der dør eller aflives. Der er også regler om optegnelser over medicinanvendelse for andre heste.


 Du må ikke brændemærke din hest


I Danmark er det ulovligt at brændemærke heste.


 Retningslinjer for god dyrevelfærdspraksis – heste

En arbejdsgruppe med dansk formandskab, der blev nedsat på frivilligt initiativ under EU Platformen for dyrevelfærd, har udarbejdet retningslinjer for god dyrevelfærdspraksis for hold, pasning, uddannelse og brug af heste.

Formålet med retningslinjerne er at fremme god hestevelfærd i EU og så vidt muligt også globalt. Retningslinjerne er først og fremmest tænkt som et værktøj for relevante personer og organisationer i lande, der ikke har lovgivning om dyrevelfærd for heste. Da vi i Danmark har en sådan lovgivning, skal retningslinjerne ses som et supplement til gældende lovgivning om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste.

Retningslinjerne er udarbejdet på engelsk, men er/er ved at blive oversat til en andre sprog, herunder dansk.

Du finder retningslinjerne for god dyrevelfærdspraksis her.


 §§

Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Lovgivning om dyrevelfærd

​​​​

Ændret 21. juli 2022