Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Gæs, ænder og kalkuner - hvilke dyrevelfærdsregler gælder?

​Gæs og ænder kontrolleres efter dyreværnslovgivningen, hvorimod der for kalkuner gælder særlige artsspecifikke regler. Læs desuden om produktion af foie gras, som er forbudt i Danmark.

​​

Du skal overholde dyreværnsloven Ifølge dyreværnsloven skal dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Desuden skal den, der holder dyr, sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. De rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes, så dyrenes behov tilgodeses, herunder at de har fornøden bevægelsesfrihed og er beskyttet mod vejr og vind. Dyreværnsloven indeholder desuden regler om blandt andet aflivning, operative indgreb, fremvisning og salg. Du skal overholde de generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr Fødevarestyrelsen har fastsat nogle generelle regler for hold af landbrugsdyr. Der er tale om minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning. Bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr indeholder de generelle regler, som gælder for alle landbrugsdyr, det vil sige dyr, som holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller med henblik på andre landbrugsmæssige formål. Reglerne gælder, uanset hvor mange landbrugsdyr man holder. Bekendtgørelsen indeholder en række regler om personale, tilsyn, håndtering af syge og tilskadekomne dyr, optegnelser over døde dyr og medicinsk behandling, staldklima, automatisk og mekanisk udstyr, foder og vand med mere. Læs mere om de https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Heste_og_landbrugsdyr/Sider/Heste_og_landbrugsdyr.aspx [Generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr] Du skal overholde retningslinjerne for udegående dyr Det Veterinære Sundhedsråd har blandt andet udtalt sig om, hvornår udegående dyr er passende beskyttet mod vejr og vind i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr. Det er Fødevarestyrelsens opfattelse, at månederne december, januar og februar altid skal betragtes som vinterperiode, og at der ofte er perioder med vinterlignende vejr i november og marts. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx [Regler for udegående dyr] Hvor findes reglerne for gæs, ænder og kalkuner? Der er ikke fastsat specifikke regler om staldindretning, størrelsen af opholdsarealer med mere for gæs og ænder, men der er en række andre regler, der gælder for disse dyrearter. Reglerne findes i de love og bekendtgørelser, der findes nederst på siden under lovstof. For kalkuner gælder derudover reglerne i lov om hold af slagtekalkuner og bekendtgørelse om hold af slagtekalkuner. Se link nedenfor. Reglerne for hold af kalkuner omfatter blandt andet: • Krav om hvor meget plads dyrene skal have (belægningsgrad). • Krav om lysintensitet og lysprogram med sammenhængende daglige mørkeperioder. • Krav til ventilation og om nødvendigt køle- og varmesystemer. • Pladskrav ved optagelse af foder og vand. • Krav ved næbtrimning. • Krav til håndtering ved løft og flytning. Du må ikke tvangsfodre ænder og gæs Produktion af foie gras ved tvangsfodring anses i Danmark for uforsvarlig ud fra et etisk og dyrevelfærdsmæssigt synspunkt. Den danske dyreværnslov indeholder derfor et forbud mod tvangsfodring af dyr, medmindre det sker for at behandle dyret mod sygdom. Den danske dyreværnslov kan imidlertid kun håndhæves i Danmark. Selv om vi i Danmark ud fra et dyrevelfærdsmæssigt synspunkt kunne ønske et forbud mod indførsel og salg af foie gras, er dette ikke muligt, da produktionen er reguleret af nogle EU-regler med et andet sigte end dyrevelfærd. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx [Lovgivning om dyrevelfærd] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Heste_og_landbrugsdyr/Sider/Heste_og_landbrugsdyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021