Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Forhåndsanmeldelse og kontrol af foder

 

Hvad vil du importere? Hvilket land vil du købe foder fra? Vælg et af svarene A eller B A. Et EU-land eller Norge, Island og Liechtenstein. Schweiz har indført EU-regler på produkter omfattet af Forordning (EF) nr. 258/2010 (guargummi fra Indien), Forordning (EF) nr. 1135/2009 (sojaprodukter fra Kina) samt Forordning (EU) nr. 996/2012 (fødevarer fra Japan). Så hvis du vil købe foderprodukter af denne type fra Schweiz, skal du også vælge svar A. B. Lande uden for EU, bortset fra Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Hvilket land vil du købe foder fra? Vælg et af svarene A eller B A. Et EU-land eller Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein B. Lande uden for EU, bortset fra Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Hvilket land vil du købe foder fra? Vælg et af svarene A eller B A. Et EU-land eller Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein, Færøerne (dog kun foder med indhold af fisk og fiskevarer) B. Lande uden for EU, bortset fra Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein, Færøerne (animalsk foder, bortset fra foder med indhold af fisk og fiskevarer) Dit produkt skal ikke forhåndsanmeldes Hvis du køber ikke-animalsk foder i et andet EU-land eller et land med samhandelsvilkår på ikke-animalsk foder (Norge, Island, Liechtenstein samt på visse områder Schweiz), betragtes købet ikke som import, men som samhandel. Når du køber ikke-animalsk foder i et EU-land/samhandelsland, er der ikke tale om import, og du skal derfor blot leve op til de almindelige regler, dvs. følge de samme regler, som når du køber foder af en dansk virksomhed. Der er derfor ikke krav om, at du forhåndsanmelder dit parti til myndighederne. Partiet kan fortsat godt blive kontrolleret af myndighederne, men det vil i så fald blive i forbindelse med den almindelige kontrol på din virksomhed og ikke i forbindelse med indgangen til Danmark. Læs mere om reglerne for handel med foder på denne side: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Sider/default.aspx [Foderhygiejne og kvalitetsstyring] Vejledninger http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2012105.pdf [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Forordning nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderhygiejne (Foderhygiejneforordningen)] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192169 [Bekendtgørelse nr. 722 af 14. juni 2016 om foder og foderstofvirksomheder] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [EU-lovgivning om importkontrol] Findes det produkt, du vil importere ("produkt/land"-kombination), på "Importkontrollisten for foder"? På http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Importkontrollisten_for_foder.aspx [Importkontrollisten for foder] kan du se de typer foder, der skal forhåndsanmeldes, inden de kan importeres, og du kan se, om der er produkttyper, som det ikke er tilladt at importere. Links til lovgivningen giver svar på, om der stilles særlige krav til importen og medfølgende dokumenter. Er Danmark første ankomstland for dit parti i EU eller land med EU-vilkår? Du skal forhåndsanmelde dit foderparti, inden det ankommer til Danmark/EU Alle foderpartier med importrestriktioner o. lign. skal forhåndsanmeldes, inden de ankommer til EU. Hvis foderpartiet ankommer til Danmark som den første destination i EU, er det Fødevarestyrelsen, du skal forhåndsanmelde partiet til. Det er dit ansvar, at partiet er forhåndsanmeldt rettidigt til Fødevarestyrelsen. Læs mere om forhåndsanmeldelse og kontrol i boksene nedenfor. Du skal undersøge, hvor i landet dit foderparti kan kontrolleres af Fødevarestyrelsen Inden du forhåndsanmelder dit parti, skal du have afklaret, hvor i landet du kan få gennemført kontrol, også hvis partiet bliver udtrukket til fysisk kontrol, Hvis der er et udpeget indgangssted (DPE) til fysisk kontrol af den specifikke produktgruppe, er det som udgangspunkt dér, din sending skal ankomme, og dér, myndighederne udfører kontrollen. Hvis der ikke er et udpeget indgangssted til fysisk kontrol, skal identitetskontrol og fysisk kontrol af sendingen foregå på et midlertidigt godkendt kontrolsted. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udpegede-importsteder---ikke-animalsk-foder.aspx[Se liste over udpegede indgangssteder og midlertidigt godkendte kontrolsteder her] Sådan forhåndsanmelder du et foderparti – foder fra Japan Forhåndsanmeldelse af varer fra Japan skal ske til Fødevarestyrelsen senest 48 timer inden foderets forventede ankomst til Danmark. Forhåndsanmeldelse skal ske til Fødevare København. Til det skal du bruge http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Forhaandsanmeldelsesblanket-Del-I.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Import.aspx [forhåndsanmeldelsesblanketten] (CED'et (Common Entry Document) = Det fælles importdokument). Er der noget du er i tvivl om, kan du kontakte Fødevare København: Mail: importvagt@fvst.dk Telefon: 7227 6900 (spørg efter Fødevare København) Du skal undersøge, om der er krav om, at det parti foder, du vil importere, skal følges af certifikater og/eller analysebeviser Du kan på https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Graensekontrol/Sider/Importkontrollisten_for_foder.aspx [Importkontrollisten for foder] se, hvilke produktgrupper der skal følges af særlige følgedokumenter, fx analyserapport og/eller sundhedscertifikat. De specifikke krav til dokumenter og analyser i forbindelse med import, kan du finde i de enkelte importrestriktionsforordninger. Her kan du f.eks. se hvilken instans der skal udfærdige medfølgende dokumenter, hvem der kan skrive dokumenterne under for at de er gyldige, osv. Sådan forhåndsanmelder du et foderparti – foder fra alle andre tredjelande end Japan Forhåndsanmeldelsen på partier af foder fra alle andre tredjelande end Japan skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 24 timer før forventet ankomst. Forhåndsanmeldelsen skal afleveres eller sendes til Fødevare Midtjylland i Aarhus. Du skal forhåndsanmelde på følgende måde: 1. Download og udfyld http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Forhaandsanmeldelsesblanket-Del-I.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Fodervirksomhed.aspx [forhåndsanmeldelsesblanketten] (CED'et (Common Entry Document) = det fælles importdokument). 2. Send eller aflever blanketten til Fødevarestyrelsen inden for tidsfristen. For foder, som er opført i Kommissionens forordning (EF) 669/2009 af 24. juli 2009, Kommissionens afgørelse 2013/287/EU og Kommissionens forordning (EU) 91/2013 af 31. januar 2013, er der krav om frigivelse på originalt CED. Det originale CED skal derfor afleveres eller sendes fysisk til nedenstående adresse, for at sendingen kan frigives. Fødevare Midtjylland Sønderskovvej 5 8520 Lystrup Er der noget, du er i tvivl om, kan du kontakte Fødevare Midtjylland i Aarhus: Mail: 240@fvst.dk Telefon: 7227 6900 (spørg efter Fødevare Midtjylland) Fødevarestyrelsen udfører dokumentkontrol af dit parti Alle produkter, der skal forhåndsanmeldes, bliver dokumentkontrolleret af Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen udfører fysisk kontrol på udvalgte partier Der er fysisk kontrol på udvalgte partier. Hvis dit parti bliver udvalgt til fysisk kontrol af Fødevarestyrelsen, vil du få besked om det. Fødevarestyrelsen har altid krav på din/jeres bistand til at flytte/få adgang til alle dele af et importparti, uanset hvor kontrollen gennemføres. Fødevarestyrelsen vender tilbage Omkring det tidspunkt, hvor dit foderparti ankommer til Danmark/kontrolstedet, vil du få besked om, hvorvidt partiet skal til fysisk kontrol, eller om det kan frigives på baggrund af dokumentkontrollen. Når kontrollen er udført, og der ikke er fundet afvigelser, frigives partiet Når partiet er færdigkontrolleret og fundet i orden, modtager du CED'ets side 1 og 2, hvor del II er underskrevet og stemplet af Fødevarestyrelsen. Dette CED, side 1 og 2 er din frigivelsesattest for partiet. Med den kan du eller din speditør gå til toldekspeditionen og få dine varer. Hvis dit parti er fra Japan, frigives partiet normalt ikke på et CED, men typisk blot pr. mail. Vejledninger http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2012105.pdf [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Forordning nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderhygiejne (Foderhygiejneforordningen)] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192169 [Bekendtgørelse nr. 722 af 14. juni 2016 om foder og foderstofvirksomheder] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [EU-lovgivning om importkontrol] Du skal forhåndsanmelde dit foderparti til det pågældende EU-land, inden det ankommer dertil Hvis foderet ankommer til et andet EU-land (end Danmark) som den første destination i EU, er det myndighederne i det land, foderet ankommer til, du skal underrette, inden foderpartiet ankommer. Der er fælles regler for import af foder i EU. Der gælder derfor de samme regler i alle EU-lande. Du kan derfor med fordel læse om importrestriktioner og forhåndsanmeldelse for import til Danmark (det kan du gøre ved at gå ét trin tilbage og vælge Danmark som ankomstland i EU) Når du har importeret din sending til EU, og den er frigivet af myndighederne, kan du frit anvende eller sælge foderet i alle EU-lande. Du kan læse om de generelle regler for håndtering af foder på denne side og sidens undersider: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Regler%20for%20virksomheder/Sider/forside.aspx [Regler for virksomheder] Vejledninger http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2012105.pdf [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Forordning nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderhygiejne (Foderhygiejneforordningen)] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192169 [Bekendtgørelse nr. 850 af 27. juni 2017 om foder og foderstofvirksomheder] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [EU-lovgivning om importkontrol] Dit produkt skal ikke forhåndsanmeldes Hvis du importerer et ikke-animalsk foderprodukt, der ikke fremgår af "Importkontrollisten for foder", kan du frit importere det. Du skal altså ikke forhåndsanmelde partiets ankomst til Fødevarestyrelsen. Du skal dog altid som importør følge EU-reglerne for foder, herunder reglerne om, at du skal være registreret til import, og reglerne om, at du skal have et kvalitetsstyringssystem, samt reglerne om, at alt det foder, du importerer, skal opfylde kravene i EU-lovgivningen. Via dit egenkontrolprogram skal du kunne dokumentere, at du kontrollerer, at dit importerede foder opfylder lovgivningen, før foderet sælges eller overdrages til andre. Hvis foderet viser sig ikke at opfylde lovgivningen, skal du straks underrette Fødevarestyrelsen. Hvis du opfylder disse regler, kan dit produkt frit omsættes i EU. Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med almindelige kontrolbesøg på virksomheden foretage stikprøvekontrol af det importerede foderparti. Vejledninger http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2012105.pdf [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Forordning nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderhygiejne (Foderhygiejneforordningen)] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192169 [Bekendtgørelse nr. 722 af 14. juni 2016 om foder og foderstofvirksomheder] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [EU-lovgivning om importkontrol] Du skal normalt ikke forhåndsanmelde hø og halm fra andre EU-lande Kun hvis Fødevarestyrelsen udtrykkeligt beder dig om at forhåndsanmelde høet eller halmen, skal du gøre det efter Fødevarestyrelsens anvisninger. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Lovstof på foderområdet – dansk lovgivning, Veterinærkontrolbekendtgørelsen (non-food), se § 5] Der gælder særlige regler for indførsel af hø og halm http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-non-food.aspx [Læs mere om, hvilke regler der gælder for indførsel af hø og halm]. Der er importforbud for hø og halm fra alle tredjelande, undtagen: • Australien • Hviderusland • Canada • Chile • Grønland • Island • New Zealand • Sydafrika • Schweiz • USA​ Forbuddet er begrundet i risikoen for dyrs sundhed. Du skal forhåndsanmelde til det grænsekontrolsted, hvor høet eller halmen føres ind i Danmark http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx [Du kan se listen over godkendte grænsekontrolsteder her] Du skal sørge for at forhåndsanmelde foderet over for grænsedyrlægen, inden foderet ankommer til EU. Forhåndsanmeldelsen skal ske elektronisk ved udfyldelse af side 1 af CVED i TRACES. Grænsedyrlægen kan eventuelt vejlede dig i, hvordan du udfylder forhåndsanmeldelsen i TRACES. TRACES er et informationsudvekslingssystem, som anvendes ved indførsel af levende dyr og animalske produkter fra tredjelande samt ved omsætning af levende dyr og visse animalske produkter inden for EU. Når høet eller halmen ankommer til EU, skal det kontrolleres af grænsedyrlægen, inden det må indføres i eller transiteres gennem EU. Du skal betale et gebyr til dækning af omkostningerne ved kontrollen. Når kontrollen er gennemført, og du har betalt for kontrollen, må SKAT toldbehandle høet eller halmen. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx [Gå til TRACES vedr. CVED] Du skal også forhåndsanmelde importen til den lokale veterinærkontrolenhed Du skal derudover skriftligt anmelde importen af hø og halm til veterinærkontrolenheden i det område, hvor bestemmelsesvirksomheden er beliggende. Anmeldelsen skal være veterinærkontrolenheden i hænde senest én arbejdsdag (mandag-fredag) før importen. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: • produkttype • antal partier • afsendelsesstedets adresse • bestemmelsesstedets adresse • forventet ankomsttidspunkt • samt evt. navn og adresse på bestemmelsesstedets dyrlæge §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Lovstof på foderområdet – dansk lovgivning, Veterinærkontrolbekendtgørelsen (non-food), se § 14] Du skal normalt ikke forhåndsanmelde foderet Kun hvis Fødevarestyrelsen udtrykkeligt beder dig om at forhåndsanmelde foderet, skal du gøre det efter Fødevarestyrelsens anvisninger. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Lovstof på foderområdet – dansk lovgivning, Veterinærkontrolbekendtgørelsen (non-food), se § 5] Du skal forhåndsanmelde foderet til det grænsekontrolsted, hvor foderet indføres i EU http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx [Du kan se listen over godkendte grænsekontrolsteder her]. Du skal sørge for at forhåndsanmelde foderet over for grænsedyrlægen, inden foderet ankommer til EU. Forhåndsanmeldelsen skal ske elektronisk ved udfyldelse af side 1 af CVED i TRACES. Grænsedyrlægen kan eventuelt vejlede dig i, hvordan du udfylder forhåndsanmeldelsen i TRACES. TRACES er et informationsudvekslingssystem, som anvendes ved indførsel af levende dyr og animalske produkter fra tredjelande samt ved omsætning af levende dyr og visse animalske produkter inden for EU. Når foderet ankommer til EU, skal det kontrolleres af grænsedyrlægen, inden foderet må indføres i eller transiteres gennem EU. Du skal betale et gebyr til dækning af omkostningerne ved kontrollen. Når kontrollen er gennemført, og du har betalt for kontrollen, må SKAT toldbehandle foderet. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx [Gå til TRACES vedr. CVED] Du skal også forhåndsanmelde importen til den lokale veterinærkontrolenhed Du skal derudover skriftligt anmelde importen af hø og halm til veterinærkontrolenheden i det område, hvor bestemmelsesvirksomheden er beliggende. Anmeldelsen skal være veterinærkontrolenheden i hænde senest én arbejdsdag (mandag-fredag) før importen. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: • produkttype, • antal partier, • afsendelsesstedets adresse, • bestemmelsesstedets adresse, • forventet ankomsttidspunkt, og • evt. navn og adresse på bestemmelsesstedets dyrlæge. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Lovstof på foderområdet – dansk lovgivning, Veterinærkontrolbekendtgørelsen (non-food), se § 14] Ikke-animalsk foder bortset fra hø og halm Hø eller halm Foder med animalsk indhold A B A B A B (næste) (næste) Ja Nej Ja Nej, et andet land i EU eller land med EU-vilkår (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2012105.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192169 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Importkontrollisten_for_foder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udpegede-importsteder---ikke-animalsk-foder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Forhaandsanmeldelsesblanket-Del-I.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Import.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Graensekontrol/Sider/Importkontrollisten_for_foder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Forhaandsanmeldelsesblanket-Del-I.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Fodervirksomhed.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2012105.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192169 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Regler%20for%20virksomheder/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2012105.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192169 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2012105.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192169 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-non-food.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx
Loading...