Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dine rettigheder i forhold til Fødevarestyrelsens kontrolbesøg

​Virksomheder og besætningsejere, som får kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen, skal give den tilsynsførende adgang til at kontrollere deres virksomhed. Det er fødevarevirksomhedernes, fodervirksomhedernes og besætningsejernes ansvar at overholde reglerne. Men du har også en række rettigheder overfor Fødevarestyrelsen.

​​​

Hvilken type virksomhed har du? A: Fødevarevirksomhed – fx restaurant, dagligvarebutik eller kiosk. B: Virksomhed, der ikke er fødevarevirksomhed – fx besætning, produktion, dyrehold eller fodervirksomhed. Du skal have at vide, hvorfor du bliver kontrolleret Alle virksomheder skal have besked om, hvorfor de bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsen. Du skal også have at vide, hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Den tilsynsførende kan på kontrolbesøget blandt andet informere om: • at formålet er at kontrollere, om fødevarereglerne bliver overholdt • at kontrollen sker uanmeldt – dvs. uden varsel • at den tilsynsførende har ret til at komme ind og se alle papirer, data mv. • at du har ret til at lade dig repræsentere af en anden – eller få bistand af fx en konsulent eller en advokat. Den tilsynsførende skal dog ikke vente på, at andre personer tilkaldes. Hvis din virksomhed kontrolleres mere end 12 gange om året, får du et brev med de samme oplysninger én gang om året i stedet for en blanket ved hvert kontrolbesøg. Partshøring – du skal høres Som virksomhed har du ret til at blive hørt i sager, hvor der træffes en afgørelse, som du er part i. Det betyder, at den tilsynsførende skal fortælle dig, hvad der er konstateret under kontrolbesøget. Du kan så komme med dine bemærkninger til det. Denne proces kaldes partshøring. Partshøring kan både ske mundtligt og skriftligt. Det er den tilsynsførende, der vurderer, hvordan det bedst kan ske. Fødevarestyrelsen har pligt til at vejlede dig Fødevarestyrelsen har pligt til at vejlede virksomheder om reglerne. Læs mere på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Grundlag_for_kontrol/Sider/Vejledning-kontrolbesoeg.aspx [Vejledning i forbindelse med kontrolbesøg]. Du har ret til at klage over afgørelser Alle virksomheder har ret til at klage over Fødevarestyrelsens afgørelser. Derudover har du mulighed for at gå til domstolene, hvis du ikke får ret i din klage. Du kan til gengæld ikke klage over bødeforelæg eller politianmeldelser, fordi de ikke er afgørelser. Se, hvornår og hvordan du kan klage, i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan_klager_du_over_Foedevarestyrelsens_afgoerelser.aspx [Sådan klager du over Fødevarestyrelsens afgørelser]. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Fødevarestyrelsen har registreret om dig Alle har ret til at få at vide, hvilke personlige oplysninger Fødevarestyrelsen har registreret om dem. Det kan fx være oplysninger om personnummer, helbred, hvem der ejer virksomheden, driftsforhold og godkendelsesoplysninger. Det kan også være oplysninger fra kontrolbesøg og oplysninger om tidligere overtrædelser af fødevarelovgivningen. Du har også ret til at få at vide, hvordan Fødevarestyrelsen har fået oplysningerne, hvad oplysningerne skal bruges til, og om oplysningerne måske senere vil blive givet videre til andre myndigheder. Hvis du vil vide, hvad Fødevarestyrelsen har registreret om dig, kan du kontakte din lokale kontrolenhed. Find kontaktoplysninger på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Adresser/Sider/Adresser.aspx [Fødevarestyrelsens adresser]. Du har ret til at få dine kommentarer på smiley-hjemmesiden Som fødevarevirksomhed har du ret til at at få eventuelle kommentarer til en kontrolrapport lagt på Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside, www.findsmiley.dk. Du kan skrive kommentarerne på en blanket, som du får af den tilsynsførende. Blanketten skal afleveres til den tilsynsførende under kontrolbesøget. Du kan også sende dine kommentarer til kontrolrapporten elektronisk. https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indsend_kommentar_til_Foedevarestyrelsens_kontrolrapport/ [Indsend kommentarer her]. Fødevarestyrelsen sørger for, at kommentarerne kommer på smiley-hjemmesiden. Du kan selv bestille et kontrolbesøg Fødevarevirksomheder, som har mindst ét planlagt kontrolbesøg om året, kan bestille et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen i tre situationer: 1) Når virksomheden skifter ejer. På den måde bliver den gamle ejers kontrolrapport hurtigt skiftet ud og skal ikke blive hængende, indtil virksomheden får et planlagt kontrolbesøg. 2) Når Fødevarestyrelsen kontrollerer, at en overtrædelse er bragt i orden, uden at komme på kontrolbesøg. Det sker fx, når virksomheden dokumenterer, at nogle fødevarer er sendt til destruktion ved at sende kopi af kvitteringen fra destruktionsanstalten. Hvis virksomheden vil have en ny smiley-rapport, som viser, at det er bragt i orden, skal den tilsynsførende have været på kontrolbesøg. 3) Når virksomheden er blevet 3.-partscertificeret og ønsker at få dette registreret i Fødevarestyrelsen for at få elitestatus hurtigere. Læs mere på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Kontrol_af_3_partscertificerede_virksomheder.aspx [Kontrol af tredjepartscertificerede virksomheder]. Du har ingen indflydelse på, hvilken tilsynsførende der kommer. Bestillingen skal ske skriftligt, telefonisk eller i løbet af et kontrolbesøg. Du betaler selv for bestilte kontrolbesøg. Du har ret til at vide, om du er blevet anmeldt Når Fødevarestyrelsen reagerer på en anmeldelse af din virksomhed, skal du have det at vide. En anmeldelse kan fx komme fra en forbruger, der har set uhygiejniske forhold i en butik eller restaurant, eller som mener, at virksomheden på anden måde ikke overholder lovgivningen. Anmeldelser kan også komme fra konkurrenter, der mener, at lovgivningen ikke overholdes. Hvis den tilsynsførende tager en anmeldelse med i sin kontrol af din virksomhed, skal du altid have at vide, at Fødevarestyrelsen har fået en anmeldelse, og hvad den handler om. Du skal også have anmelderens navn og adresse oplyst, hvis Fødevarestyrelsen har disse oplysninger. Du kan dog ikke få disse oplysninger, hvis de er fortrolige efter forvaltningsloven. Du kan få en ekstra prøve Når den tilsynsførende tager prøver fra din virksomhed, får du tilbudt en tilsvarende prøve af den samme vare. Det kaldes en kontraprøve. Du får samtidig at vide, hvordan prøven skal opbevares. Du kan så vælge selv at få prøven undersøgt, og på den måde også have analyseresultater om varen. Du betaler selv for analysen. Kontrollens vurdering af varen bliver dog ikke nødvendigvis påvirket af dine resultater, og den tilsynsførende skal ikke vente på resultatet fra analysen af kontraprøven, inden den træffer en afgørelse. Men du kan bruge resultaterne, hvis du klager over Fødevarestyrelsens afgørelse. Når den tilsynsførende tager prøver, får du en kvittering for dem. Du kan få hurtigere elitestatus som 3.-partscertificeret Hvis din virksomhed er certificeret af et godkendt certificeringsorgan, kan du få elitestatus allerede efter to kontrolrapporter uden anmærkninger. Det kræver dog, at du bliver registreret som 3.-partscertificeret hos Fødevarestyrelsen efter et særligt sæt regler. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Kontrol_af_3_partscertificerede_virksomheder.aspx [Læs mere om 3. partscertificering] Du kan overtage de tre seneste kontrolrapporter fra den tidligere ejer Hvis du overtager en fødevarevirksomhed fra en anden ejer, kan du søge om at få videreført den tidligere ejers tre seneste kontrolrapporter. På den måde kan du få fire smileyer på din kontrolrapport allerede efter første kontrolbesøg og dermed hurtigt få elite-mærkatet – hvis altså alle smileyerne har det store smil. Du skal søge om at overtage de tre seneste kontrolrapporter, samtidig med at du anmelder ejerskifte – det vil sige, når du skriver til Fødevarestyrelsen, at du nu er ejer af virksomheden. Den tidligere ejer skal desuden skrive under på, at du må overtage rapporterne. Det er den tidligere ejer, som bestemmer, om du må overtage kontrolrapporterne. Du kan tage dine tre seneste kontrolrapporter med til en ny adresse Hvis din virksomhed flytter, kan du tage dine tre seneste kontrolrapporter med til den nye adresse. Du skal søge om at få videreført dine rapporter sammen med din ansøgning om autorisation eller registrering af din nye virksomhed. For at kontrolrapporterne kan videreføres, må der højst gå tre måneder, fra du har lukket din gamle virksomhed, til du søger om autorisation eller registrering af den nye. Hvis du sælger din gamle virksomhed, samtidig med at du selv flytter til en ny adresse, skal du vælge, om den nye ejer skal overtage dine kontrolrapporter, eller om du selv vil have dem med. Du kan ikke gøre begge dele. Hvis du fratages din autorisation eller registrering I nogle tilfælde har du som fødevarevirksomhed ret til at kræve, at Fødevarestyrelsen rejser en sag ved domstolene. Det gælder, hvis Fødevarestyrelsen vil tage din autorisation eller registrering fra dig. Du kan så kræve, at en domstol tager stilling til, om du skal have frataget autorisationen eller registreringen. Hvis du vil have sagen prøvet ved domstolene, skal du give Fødevarestyrelsen besked, senest fire uger efter at du har fået at vide, at man vil tage din autorisation eller registrering. Det er så Fødevarestyrelsen, der skal rejse sagen ved domstolene. Du skal have at vide, hvorfor du bliver kontrolleret Alle virksomheder skal have besked om, hvorfor de bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsen. Du skal også have at vide, hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Den tilsynsførende kan på kontrolbesøget blandt andet informere om: • at formålet er at kontrollere om reglerne bliver overholdt. • at kontrollen sker uanmeldt – dvs. uden varsel. • at den tilsynsførende har ret til at komme ind og se alle papirer, data mv. • at du har ret til at lade dig repræsentere af en anden – eller få bistand af fx en konsulent eller en advokat. Den tilsynsførende skal dog ikke vente på, at andre personer tilkaldes. Partshøring – du skal høres Som virksomhed har du ret til at blive hørt i sager, hvor der træffes en afgørelse, som du er part i. Det betyder, at den tilsynsførende skal fortælle dig, hvad der er konstateret under kontrolbesøget. Du kan så komme med dine bemærkninger til det. Denne proces kaldes partshøring. Partshøring kan både ske mundtligt og skriftligt. Det er den tilsynsførende, der vurderer, hvordan det bedst kan ske. Fødevarestyrelsen har pligt til at vejlede dig Fødevarestyrelsen har pligt til at vejlede virksomheder om reglerne. Læs mere på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Grundlag_for_kontrol/Sider/Vejledning-kontrolbesoeg.aspx [Vejledning i forbindelse med kontrolbesøg]. Du har ret til at klage over afgørelser Alle virksomheder har ret til at klage over Fødevarestyrelsens afgørelser. Derudover har du mulighed for at gå til domstolene, hvis du ikke får ret i din klage. Du kan til gengæld ikke klage over bødeforelæg eller politianmeldelser, fordi de ikke er afgørelser. Se, hvornår og hvordan du kan klage, i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan_klager_du_over_Foedevarestyrelsens_afgoerelser.aspx [Sådan klager du over Fødevarestyrelsens afgørelser]. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Fødevarestyrelsen har registreret om dig Alle har ret til at få at vide, hvilke personlige oplysninger Fødevarestyrelsen har registreret om dem. Det kan fx være oplysninger om personnummer, helbred, hvem der ejer virksomheden, driftsforhold og godkendelsesoplysninger. Det kan også være oplysninger fra kontrolbesøg og oplysninger om tidligere overtrædelser af fødevarelovgivningen. Du har også ret til at få at vide, hvordan Fødevarestyrelsen har fået oplysningerne, hvad oplysningerne skal bruges til, og om oplysningerne måske senere vil blive givet videre til andre myndigheder. Hvis du vil vide, hvad Fødevarestyrelsen har registreret om dig, kan du kontakte din lokale kontrolenhed. Find kontaktoplysninger på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Adresser/Sider/Adresser.aspx [Fødevarestyrelsens adresser]. Du har ret til at vide, om du er blevet anmeldt Når Fødevarestyrelsen reagerer på en anmeldelse af din virksomhed, skal du have det at vide. En anmeldelse kan fx komme fra en borger, som mener, at virksomheden ikke overholder lovgivningen. Anmeldelser kan også komme fra konkurrenter, der mener, at lovgivningen ikke overholdes. Hvis den tilsynsførende tager en anmeldelse med i sin kontrol af din virksomhed, skal du altid have at vide, at Fødevarestyrelsen har fået en anmeldelse, og hvad den handler om. Du skal også have anmelderens navn og adresse oplyst, hvis Fødevarestyrelsen har disse oplysninger. Du kan dog ikke få disse oplysninger, hvis de er fortrolige efter forvaltningsloven. Du kan få en ekstra prøve Når den tilsynsførende tager prøver fra din virksomhed, får du tilbudt en tilsvarende prøve af den samme vare. Det kaldes en kontraprøve. Du får samtidig at vide, hvordan prøven skal opbevares. Du kan så vælge selv at få prøven undersøgt, og på den måde også have analyseresultater om varen. Du betaler selv for analysen. Kontrollens vurdering af varen bliver dog ikke nødvendigvis påvirket af dine resultater, og den tilsynsførende skal ikke vente på resultatet fra analysen af kontraprøven, inden den træffer en afgørelse. Men du kan bruge resultaterne, hvis du klager over Fødevarestyrelsens afgørelse. Når den tilsynsførende tager prøver, får du en kvittering for dem. A (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) B (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Grundlag_for_kontrol/Sider/Vejledning-kontrolbesoeg.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan_klager_du_over_Foedevarestyrelsens_afgoerelser.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Adresser/Sider/Adresser.aspx https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Indsend_kommentar_til_Foedevarestyrelsens_kontrolrapport/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Kontrol_af_3_partscertificerede_virksomheder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Kontrol_af_3_partscertificerede_virksomheder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Grundlag_for_kontrol/Sider/Vejledning-kontrolbesoeg.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan_klager_du_over_Foedevarestyrelsens_afgoerelser.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Adresser/Sider/Adresser.aspx
Loading...
Ændret 19. januar 2022