Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

CHR - Mærkning og registrering af kvæg, svin, får og geder

I denne guide får du en samlet oversigt over, hvilke ting du skal være opmærksom på, når du har kvæg, svin, får eller geder. Det drejer sig om registrering i forbindelse med oprettelse af en besætning, flytning af dyr eller mærkning af dyr, opdatering af oplysninger i CHR, gebyr og ophør, samt føring af besætningsregister for får/geder og svin. Under visse punkter bliver du henvist til uddybende guides.

Vælg dyreart Du skal have tildelt et besætningsnummer Følg anvisningerne i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Sådan-registrerer-du-din-besætning-i-CHR.aspx [Sådan registrerer du din besætning i CHR] Du skal sørge for, at dine dyr er øremærkede Alle kreaturer skal mærkes med ét elektronisk øremærke og ét almindeligt øremærke. Det elektroniske øremærke skal altid sidde i dyrets venstre øre. Dyr født før 1. juni 2010 skal dog kun mærkes med to almindelige øremærker, og dyr født før 1. januar 1998 skal kun mærkes med ét almindeligt øremærke. Det er dyrets ejers ansvar at bestille og isætte øremærkerne. Hvis et dyr taber et øremærke, skal der straks bestilles og isættes et erstatningsmærke med samme information som det tabte øremærke. Vær opmærksom på frist for mærkning Kvæg skal mærkes senest 20 dage efter fødslen. Forlader dyrene oprindelsesbesætningen inden 20 dage, skal de ligeledes mærkes. Kalve, der dør eller aflives, inden de er syv dage gamle, behøver ikke at blive mærket. De kan sendes direkte til en destruktionsvirksomhed uden øremærker. Importerede dyr skal mærkes senest fem dage efter indførslen til Danmark. Kvæg, der køres direkte til slagteri eller samlested for slagtedyr, er dog undtaget fra denne regel. Du kan søge dispensation fra den normale øremærkningsfrist for kvæg, der afgræsser godkendte naturarealer (naturkalve) Mærkningsfristen vil kunne rykkes indtil 6 måneder fra dyrets fødsel. Dispensationen gives kun til områder, som er godkendt til naturpleje af stat eller kommune. Godkendelse eller andet bevis for godkendelse skal vedlægges ansøgningen. Fødevarestyrelsen skal godkende din ansøgning om forlængelse af øremærkningsfristen for kreaturer på godkendte naturarealer. Du skal indberette til CHR, når du flytter dyr til og fra din besætning Følg anvisningerne i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/CHR--Saadan-indberetter-du-foedsel-doedsfald-slagtning-eller-flytning-af-kvaeg-til-CHR.aspx [Sådan indberetter du fødsel, dødsfald, slagtning, eller flytning af kvæg til CHR] Du skal bestille et kvægpas ved flytning af kvæg udenfor Danmark (eksport) Følg anvisningerne i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-bestiller-eller-udskriver-du-et-kv%c3%a6gpas.aspx [Sådan bestiller eller udskriver du et kvægpas] Du skal opdatere dine CHR-oplysninger hvert andet år via hjemmesiden Landbrugsindberetning.dk Følg anvisningerne i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-laver-du-den-%c3%a5rlige-landbrugsindberetning.aspx [Sådan laver du den årlige landbrugsindberetning] Du skal betale et gebyr til CHR Se priser på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister%2c-CHR.aspx [Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)] Du skal indberette til CHR, hvis du holder op med at have dyr Hvis du glemmer det, vil du fortsat blive opkrævet besætningsgebyr. Følg anvisningerne på denne side: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister,-CHR.aspx [Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR)] Du skal have tildelt et besætningsnummer Følg anvisningerne i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Sådan-registrerer-du-din-besætning-i-CHR.aspx [Sådan registrerer du din besætning i CHR] Du skal sørge for, at dine dyr er øremærkede Svin skal være mærket med ét godkendt øremærke. Mærkningen skal være foretaget, inden grisen flyttes fra oprindelsesbesætningen, dvs den besætning, hvor grisen er født. De officielle øremærker er gule for danske svin, mens importerede dyr skal have røde øremærker. De er præget med oprindelsesbesætningens CHR-nummer. Importerede svin skal senest fem dage efter indførslen til Danmark mærkes med røde øremærker. Det er besætningsejerens ansvar at bestille og isætte de gule øremærker. De røde øremærker til indførte dyr skal sættes i efter aftale med Fødevarestyrelsens veterinære kontrolenhed. Det er ikke tilladt at anvende andre gule eller røde øremærker end de officielle. Hvide øremærker bruges til svin af ukendt oprindelse. Disse dyr må ikke flyttes fra besætningen. Hvide øremærker bestilles hos Fødevarestyrelsen - se under "Bestilling af øremærker". Vær opmærksom på at øremærker, der bruges til frivillig opmærkning af svin, ikke må være gule, røde eller hvide. Du skal indberette til CHR, når du flytter dyr til din besætning Følg anvisningerne i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/CHR---Saadan-indberetter-flytning-af-dyr-til-CHR.aspx [Sådan indberetter du flytning af dyr til CHR]. Du skal føre et besætningsregister Udover at indberette til CHR skal alle, der har en svinebesætning, løbende føre et besætningsregister. Der er ingen krav om, hvordan besætningsregistret skal se ud, så længe det indeholder følgende oplysninger: • Det samlede antal svin Ved flytning noteres: • Antal flyttede svin • Dato for flytning • CHR-nummer på afsender og modtager • Dato for bestilling af eventuelt erstatningsøremærke samt nummeret på erstatningsøremærket og det tabte eller ødelagte øremærke, hvis disse er forskellige. • Nummeret og øvrige oplysninger på det udenlandske øremærke, såfremt dyret er importeret eller samhandlet Du skal opbevare besætningsregistret i mindst tre år efter sidste hændelse. Besætningsoplysningerne må gerne ligge i elektronisk form. Du skal bekræfte eller opdatere dine CHR-oplysninger én gang om året via hjemmesiden Landbrugsindberetning.dk Svinebesætninger med mere end 300 søer, 3.000 slagtesvin eller 6.000 svin mellem 7 og 30 kg skal dog indberette antal svin to gange om året. Følg anvisningerne i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-laver-du-den-%c3%a5rlige-landbrugsindberetning.aspx [Sådan laver du den årlige landbrugsindberetning] Du skal betale et årligt besætningsgebyr Se priser på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister%2c-CHR.aspx [Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)]. Du skal indberette til CHR, hvis du holder op med at have dyr Hvis du glemmer det, vil du fortsat blive opkrævet besætningsgebyr. Følg anvisningerne på denne side: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister,-CHR.aspx [Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR)] Du skal have tildelt et besætningsnummer Følg anvisningerne i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Sådan-registrerer-du-din-besætning-i-CHR.aspx [Sådan registrerer du din besætning i CHR]. Du skal sørge for, at dine dyr er øremærkede Får og geder født efter den 1. januar 2003 skal mærkes med to godkendte mærker. Mærkerne skal isættes i én af følgende kombinationer: • To almindelige øremærker (læs mere under "Gule, røde og hvide øremærker") • Ét almindeligt øremærke + ét elektronisk øremærke Lam og kid, der skal slagtes i Danmark, inden de er 12 måneder gamle, kan dog mærkes med kun ét øremærke. Det er valgfrit, om du bruger et almindeligt eller et elektronisk øremærke, og mærket skal enten være præget med CKR-nummer eller oprindelsesbesætningens CHR-nummer. Reglerne om kun ét øremærke til dyr, der skal slagtes, inden de er 12 måneder gamle, kaldes også for "slagtelamsordningen". Får og geder født før 1. januar 2003 skal være mærket med mindst ét almindeligt øremærke. Det er dyrets ejers ansvar at bestille og isætte øremærkerne. Hvis et dyr taber et øremærke, skal der straks bestilles og isættes et erstatningsmærke med samme information som det tabte øremærke. Vær opmærksom på frist for mærkning Mærkningen skal ske senest 60 dage efter fødslen. Forlader dyrene oprindelsesbesætningen inden 60 dage, skal de ligeledes mærkes. Lam eller kid, der dør eller aflives, inden de er syv dage gamle, behøver ikke at blive mærket. De kan sendes direkte til en destruktionsvirksomhed uden øremærker. Importerede dyr skal mærkes senest fem dage efter indførslen til Danmark. Får og geder, der køres direkte til slagteri eller samlested for slagtedyr, er dog undtaget for reglen. Fødevarestyrelsen kan efter begrundet og skriftlig ansøgning give tilladelse til, at øremærkning af mufloner, der afgræsser ekstensive områder, skal ske senest 9 måneder efter fødslen. Forlader mufloner det ekstensive område inden 9 måneder efter fødslen, skal de mærkes. Øremærkning af lam og kid i besætninger med minimum 500 moderdyr registreret i besætningen pr. 1. april, og hvor samtlige læmninger sker udendørs, skal være foretaget senest 4 måneder efter fødslen. Lam og kid, der føres fra området inden 4 måneder, skal ligeledes mærkes. Vær opmærksom på mærkning af dyrene ved flytning til andre EU-lande Fra den 1. januar 2010 skal alle får og geder, der er født efter 31/12-2009, og som skal flyttes til andre EU lande, være mærket med ét elektronisk øremærke og ét almindeligt øremærke inden flytningen. Årsagen er, at der i de fleste EU-lande fra 1/1 2010 indføres krav om elektronisk mærkning af alle nyfødte dyr. Kravet gælder ikke danske får eller geder, så længe de bliver i Danmark. Du skal indberette til CHR, når du flytter dyr til og fra din besætning Følg anvisningerne i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/CHR---Saadan-indberetter-flytning-af-dyr-til-CHR.aspx [Sådan indberetter du flytning af dyr til CHR]. Du skal føre et besætningsregister Der er ingen krav til, hvordan du stiller oplysningerne i besætningsregistret op, så længe det er læseligt, overskueligt og ajourført med disse oplysninger: • CKR-nummer for hvert enkelt dyr (eller CHR-nummer, hvis der er tale om slagtelam eller -kid) • nummeret på det udenlandske øremærke, såfremt dyret er importeret • måned og år for fødsel • måned og år for dødsfald eller slagtning af dyret • det samlede antal får og geder • dato samt besætningsnumre for de besætninger, hvorfra og hvortil dyrene er flyttet • indregistreringsnummer på transportmiddel anvendt ved flytning af dyr fra besætningen Hændelserne skal noteres senest tre dage, efter de har fundet sted, og skal gemmes i mindst 3 år efter seneste hændelse. For besætninger med minimum 200 moderdyr registreret i besætningsregistret pr. 1. april, og hvor samtlige læmninger sker udendørs, er fristen 14 dage for notering af CKR-nummer samt måned og år for fødsel. Her kan du finde hjælp til at føre et besætningsregister samt se et eksempel på hvordan et besætningsregister kan udfyldes: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/CHR/Hjaelp_til_besaetningsregister_for_faar_og_geder.pdf[Hjælp til besætningsregister for får og geder] Her er et eksempel på et besætningsregister, som du kan printe ud og benytte: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/CHR/Bes%C3%A6tningsregister%20f%C3%A5r_geder.pdf [Skabelon til besætningsregister for får og geder] Du skal opdatere dine CHR-oplysninger én gang om året via hjemmesiden Landbrugsindberetning.dk Følg anvisningerne i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-laver-du-den-%c3%a5rlige-landbrugsindberetning.aspx [Sådan laver du den årlige landbrugsindberetning]. Du skal betale et gebyr til CHR Se priser på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister%2c-CHR.aspx [Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)] Du skal indberette til CHR, hvis du holder op med at have dyr Hvis du glemmer det, vil du fortsat blive opkrævet besætningsgebyr. Følg anvisningerne på denne side: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister,-CHR.aspx [Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR)] Du kan mærke med skinketatovering, hvis du flytter svin direkte til slagtning i Danmark Slagtesvin, der flyttes direkte, eller via et samlested, til et slagteri i Danmark fra oprindelsesbesætningen eller fra en besætning omfattet af en leveringserklæring, kan i stedet for øremærkning forsynes med en skinketatovering. Tatoveringsudstyr og det særlige leverandørnummer fås gennem det slagteri, svinene leveres til. Der findes undtagelser fra mærkningskravet • Svin, der flyttes mellem besætninger på samme CHR-nummer. • Svin, som flyttes indenfor en leveringserklæring (læs nærmere i boksen nedenfor). • Slagtesvin, der flyttes direkte til et slagteri i Danmark efter bestemmelserne om gruppevis levering af slagtesvin (læs nærmere i boksen nedenfor). • Døde svin, der transporteres direkte til et forarbejdningsanlæg, et zoologisk anlæg eller en virksomhed omfattet af artikel 18 i biproduktforordningen. • Døde svin, der transporteres direkte til et køle- eller fryseanlæg eller en afhentningsplads, der alene modtager dyr fra besætninger med samme ejer. Svin som flyttes indenfor en leveringserklæring En erklæring, der afgives af ejerne af svinebesætninger på to forskellige CHR-numre, kaldes en leveringserklæring, når erklæringen er registreret i CHR. En leveringserklæring giver mulighed for at flytte svin direkte fra en nærmere bestemt afsenderbesætning til en nærmere bestemt modtagerbesætning, uden at svinene er forsynet med godkendte øremærker. Der skal også registreres en leveringserklæring, når det ønskes, at flytte svin uden øremærker mellem to besætninger, som er ejet af samme person eller virksomhed. Gruppevis levering af slagtesvin Gruppevis levering af slagtesvin er en frivillig, national ordning, der gør det muligt at transportere slagtesvin direkte fra en besætning med slagtesvin til et slagteri i Danmark uden øremærkning eller skinketatovering. §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder Du finder den på følgende side under "Mærkning og registrering" https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx [CHR - lovstof] Anden mærkning for svin i zoologiske anlæg, cirkus eller kælegrisebesætninger Svin i zoologiske anlæg, cirkus eller kælegrisebesætninger kan i stedet for øremærkning forsynes med en chip. Men udføres dyrene, mærket med en chip, til EU-medlemsstater, skal de mærkes med et øremærke inden udførslen. Kvæg Svin Får/geder (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Sådan-registrerer-du-din-besætning-i-CHR.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/CHR--Saadan-indberetter-du-foedsel-doedsfald-slagtning-eller-flytning-af-kvaeg-til-CHR.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-bestiller-eller-udskriver-du-et-kv%c3%a6gpas.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-laver-du-den-%c3%a5rlige-landbrugsindberetning.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister%2c-CHR.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister,-CHR.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Sådan-registrerer-du-din-besætning-i-CHR.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/CHR---Saadan-indberetter-flytning-af-dyr-til-CHR.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-laver-du-den-%c3%a5rlige-landbrugsindberetning.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister%2c-CHR.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister,-CHR.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Sådan-registrerer-du-din-besætning-i-CHR.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/CHR---Saadan-indberetter-flytning-af-dyr-til-CHR.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/CHR/Hjaelp_til_besaetningsregister_for_faar_og_geder.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/CHR/Bes%C3%A6tningsregister%20f%C3%A5r_geder.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-laver-du-den-%c3%a5rlige-landbrugsindberetning.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister%2c-CHR.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister,-CHR.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx
Loading...
Ændret 13. februar 2018