Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Æglæggende høner – hvilke dyrevelfærdsregler gælder?

Regler om hold af æglæggende høner fremgår af dyreværnsloven, bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner samt visse andre bestemmelser. Heriblandt er der særlige regler for drift og indretning af produktionssystemer.


 Du skal overholde dyreværnsloven

Ifølge dyreværnsloven skal dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Desuden skal den, der holder dyr, sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

De rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes så d​​yrenes behov tilgodeses, herunder at de har fornøden bevægelsesfrihed og er beskyttet mod vejr og vind.

Dyreværnsloven indeholder desuden regler om blandt andet aflivning, operative indgreb, fremvisning og salg.


Europarådets rekommandationer

Europarådets rekommandationer kan være en retningslinje for, hvordan dyreværnslovens generelle regler skal tolkes, når det drejer sig om hold af æglæggende høner.

Se Europarådets rekommandationer

Udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd

Det Veterinære Sundhedsråd har for en række situationer udtalt sig om, hvorvidt en given behandling af dyr efter Rådets opfattelse er i strid med dyreværnslovens generelle regler eller ej. Disse udtalelser kan lægges til grund ved en konkret vurdering af en mulig overtrædelse af reglerne.

Se Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser


 Du skal overholde de generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr


Fødevarestyrelsen har fastsat nogle generelle regler for hold af landbrugsdyr. Der er tale om minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning.

Bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr indeholder de generelle regler, som gælder for alle landbrugsdyr, det vil sige dyr, som holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller med henblik på andre landbrugsmæssige formål. Reglerne gælder, uanset hvor mange landbrugsdyr man holder.

Bekendtgørelsen indeholder en række regler om personale, tilsyn, håndtering af syge og tilskadekomne dyr, optegnelser over døde dyr og medicinsk behandling, staldklima, automatisk og mekanisk udstyr, foder og vand med mere. 


Læs mere om de generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr


 Du skal overholde retningslinjerne for udegående dyr


Det Veterinære Sundhedsråd har blandt andet udtalt sig om, hvornår udegående dyr er passende beskyttet mod vejr og vind i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.

Det er Fødevarestyrelsens opfattelse, at månederne december, januar og februar altid skal betragtes som vinterperiode, og at der ofte er perioder med vinterlignende vejr i november og marts.

Læs mere om regler for udegående dyr


 Du skal overholde særlige regler for drift og indretning af produktionssystemer

Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner indeholder en række bestemmelser om drift og indretning af produktionssystemer til æglæggende høner. Bekendtgørelsen omhandler kun høner, der lægger æg til konsum, og altså ikke rugeægsproducerende høner. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse i besætninger med mindst 350 konsumægsproducerende høner.

For alle produktionssystemer stilles blandt andet krav om:

– at systemerne skal være indrettet, så hønerne ikke kan slippe ud
– krav om lys, luftkvalitet, ventilation og støj
– krav om, at høner på alle etager let kan tilses og tages ud.

Æglæggende høner må holdes i stimulusberigede bure eller alternative produktionssystemer.


Særlige bestemmelser for stimulusberigede bure. 

Stimulusberigede bure er udstyret med siddepind, skrabeområde og redeplads.

Der stilles en række krav til burenes udformning, herunder maksimalt antal etager, belægningsgrad og det maksimale antal høner pr. bur. Der er krav til burhøjde og kapaciteten af foder- og drikkevandsudstyr, siddepinde, strøelsesareal og redekasse. Bure skal endvide​re være forsynet med kloslidningsanordninger, og der er krav om et alarmsystem ved svigt i tekniske installationer.

Fra 1. juli 2016 skal der ikke længere søges om tilladelse til at anvende æglægningsbure.


Særlige bestemmelser for alternative produktionssystemer – skrabe-, frilands- og økologiske æg

Der stilles blandt andet krav om belægningsgrad, strøelse, siddepinde, kapacitet af foder- og drikkevandsudstyr, maksimalt antal etager, alarmsystem og adgang til det fri.

Hvis æg ønskes markedsført som skrabeæg eller frilandsæg (de såkaldte ”metodeæg”), skal produktionssystemet, udover kravene i bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner, opfylde handelsnormerne for æg.

Økologisk produktion skal opfylde økologireglerne, som administreres af NaturErhvervstyrelsen.


 §§​

Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Lovgivning om dyrevelfærd

Lovgivning vedrørende handelsnormer


Ændret 25. juli 2022