Gå til navigation Gå til hovedindhold

Fødevarestyrelsens arbejdsmiljøpolitik

 

Vision
Fødevarestyrelsen skal have et sundt, sikkert og motiverende arbejdsmiljø, og skal være en sund og sikker arbejdsplads kendetegnet ved arbejdsglæde og trivsel.

 

Mål
Fødevarestyrelsen arbejder for:
  • At have en sund og sikker arbejdsplads med rammer, der fremmer det gode arbejdsmiljø, trivsel og motivation, og som muliggør, at den enkeltes kompetencer anvendes
  • At der skal være plads til en vis fleksibel og individuel hensyntagen i forhold til opgaveindhold, arbejdsform og –vilkår.
  • At styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, da det er fundamentet for trivsel og arbejdsglæde, ligesom det bidrager til at minimere sygefraværet. Der skal være fokus på, at det fysiske arbejdsmiljø understøtter opgaveløsningen og medarbejderens trivsel. Ligeledes skal der være fokus på de psykiske rammer for arbejdet ved bl.a. at skabe overensstemmelse mellem krav og forventninger i jobbet og den enkeltes ressourcer, herunder stressforebyggelse.
Strategier

Vi arbejder med at opfylde målene gennem vores værdier og konkrete initiativer som

  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Arbejdspladsvurderinger
  • Medarbejdertilfredshedsundersøgelser
  • Ledelsesevalueringer
  • Understøttende initiativer som HR-strategi, kompetencestrategi, ledelsesgrundlag og stressberedskab.
  • Uddannelse af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer.

 

Samarbejde og ansvar

Arbejdsmiljøarbejdet sker i et samarbejde mellem Fødevarestyrelsens koncernledelse, ledere og medarbejdere.

 

Direktionen

Det er Fødevarestyrelsens direktion, der som arbejdsgiver har det overordnede ansvar for, at arbejdsforholdene i Fødevarestyrelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og at arbejdsmiljøpolitikken bliver ført ud i livet. Direktionen har endvidere det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljø integreres i Fødevarestyrelsens strategiske ledelse og daglige drift.

Arbejdsgivers pligter efter arbejdsmiljøloven gælder også for styrelsens øvrige ledelse.

Fødevarestyrelsens ledelse som helhed skal skabe rammer med sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv samt ressourcer, opgaver og evner. Der skal være plads til individet i fællesskabet. Derfor skal de ansatte behandles forskelligt i livets faser og opleve en reel mulighed for personlig og faglig udvikling.

Medarbejderne

Medarbejderne har generelt en rolle som bidragsydere til det gode arbejdsmiljø og har en pligt til at forholde sig til egen udvikling. De skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed og medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige indenfor deres arbejdsområde.

Arbejdsmiljøudvalgene – HU og SAMU

Arbejdsmiljøudvalgene varetager de overordnede strategiske opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. Opgaverne er beskrevet i arbejdsmiljøloven, og består overordnet i at:

Planlægge, lede og koordinere Fødevarestyrelsens samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Rådgive arbejdsgiver om og kontrollere sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.

Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

SAMU kommunikerer med arbejdsmiljøgrupperne om styrelsens arbejdsmiljøspørgsmål og tilsvarende kommunikerer HMU med SAMU. SAMU understøtter endvidere en koordinering på tværs mellem arbejdsmiljøgrupperne, for at fremme læring mellem grupperne.

Arbejdsmiljøgrupperne

Arbejdsmiljøgrupperne varetager de operationelle, dvs. daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed indenfor den del af Fødevarestyrelsen, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Opgaverne er beskrevet i arbejdsmiljøloven, og består overordnet i at:

Deltage i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, herunder udarbejdelsen af arbejdspladsvurdering.

Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, og at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov.

Påvirke til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed og varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici.

Virke som kontaktled mellem de ansatte og SAMU/HU, herunder forelægge arbejdsmiljøproblemer som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for styrelsen.

 
Revision

Fødevarestyrelsens arbejdsmiljøpolitik tages op til revision efter behov og mindst hvert 3. år.

Arbejdsmiljøpolitikken revideres i 2019.

Ændret 1. marts 2021