Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksportportalen informerer om Fødevarestyrelsen styrker kontrollen af transporter med grise

Fra den 1. juli 2019 øges kontrollen af transport med grise ud af Danmark, og fra den 15. august 2019 styrkes kontrollen yderligere

Nyhedsbrev, Publiceret: 24. juni 2019
Ændret 24. juni 2019

​Fødevarestyrelsen har hidtil gennemført indladningskontrol på 100 transporter om året. Dette antal øges fra 1. juli og resten af året til 250 kontroller om måneden. Ved en indladningskontrol skal embedsdyrlægen blandt andet kontrollere dokumenter, indretning af transportmidlet samt læssetæthed af dyrene, så det sikres, at dyrene har den plads, som de skal have under transporten. De dokumenter, der kontrolleres, er logbogen, hvis transporten skal have en, det er transportvirksomhedens autorisation, bilens godkendelse, når det er nødvendigt, samt chaufførens kompetencebevis. På bilen kontrolleres blandt andet reglerne om vand og ventilation, og om bilen i øvrigt er indrettet lovligt, så grisene ikke kommer til skade. Mens grisene læsses, kontrolleres det blandt andet, om de får plads nok. Hvis alting er i orden, vil denne kontrol ikke forsinke transporten nævneværdigt, men hvis der er mangler ved køretøj eller dokumenter, kan man risikere, at transporten ikke kan gennemføres, som planlagt

Konsekvenser ved manglende logbog eller ikke valideret logbog

Konstateres det i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol, at transporten enten mangler en forhåndsvalideret logbog, eller at de faktiske forhold ikke svarer til det anførte i logbogen, vil Fødevarestyrelsens embedsdyrlæge nedlægge forbud mod at gennemføre den langvarige forsendelse.

Forbuddet opretholdes, indtil Fødevarestyrelsen præsenteres for en plan for, hvordan forsendelsen kan gennemføres lovligt. Hvis denne plan indebærer krav om en forhåndsvalideret logbog, skal der indsendes en korrekt udfyldt og underskrevet logbog til forhåndsvalidering i EksportKontrolCenter (EKC) senest to hele arbejdsdage før den planlagte afgang.

Påbegyndes en langvarig forsendelse trods det nedlagte forbud, vil det medføre politianmeldelse.

Fra den 15. august til den 15. november gennemføres en styrket kontrol af grisenes transportegnethed

Dette sker ved, at fremdrivningen skal gå langsommere, så synstiden øges med gennemsnitligt 50%, og grisene kan ses bedre. Fødevarestyrelsen foreslår to metoder til at opnå dette, men er også åben for forslag fra den enkelte eksportør som aftales i god tid forud for transporten. Kontakt din lokale veterinærenhed snarest muligt, hvis du ønsker at drøfte alternative metoder. Hvis intet er aftalt, benyttes som hovedregel metode 1 (se bilag).

  1. Metode 1 kan gennemføres i både besætninger og på samlestalde uden at foretage ændringer af den nuværende indretning af rampen. Her skal grisene fremdrives i små flokke på højst 15 grise. Fremdrivningen stoppes ud for embedsdyrlægen. Nu vil grisene begynde at undersøge omgivelserne, og kan herved give embedsdyrlægen bedre mulighed for at se dem fra begge sider. Når embedsdyrlægen har set, hvad der skal ses, gives tegn til staldpersonale eller chauffør, om at grisene kan drives videre.
  2. Ved metode 2 øges bemandingen af dyrlæger, hvorved kontrollen med dyrene øges, og de kan ses fra begge sider. Denne metode kan vælges af Fødevarestyrelsen, hvis der er bemanding til det, og vil blive foretrukket, hvis transporten f.eks. er afhængig af at nå bestemte færgeafgange eller lign.
  3. Den 3. metode kan foreslås af eksportøren til den lokale veterinærenhed. Den skal opfylde kravene til den styrkede kontrol, som er, at synstiden øges med 50 %, og grisene skal kunne ses bedre. Der kan være lokale forhold på de enkelte afgangssteder, som muliggør metoder, der ikke er omfattet af metode 1 og 2. Hvis grisene f.eks. drives frem mod dyrlægen ad en bred gang, og skal dreje til siden for at gå ombord på bilen, kan det meget vel tænkes, at en mindre ændring af rampen eller det sted, dyrlægen står, kan opfylde kravene, sammen med fremdrivning i mindre flokke. Fødevarestyrelsen vil vurdere og beslutte, hvorvidt forslag til alternativ metode muliggør, at Fødevarestyrelsen kan opfylde kravene til den styrkede kontrol.

Fødevarestyrelsen vil efter den 15. november 2019 evaluere erfaringerne fra den styrkede kontrol.


Der er tidligere informeret om planerne for en styrket kontrol af dyretransporter og implementeringen heraf på en række møder med branchen – herunder stort interessentmøde den 8. marts 2019.


Fødevarestyrelsen skal erindre om at indsendes logbogen tidligere end to arbejdsdage før afgang, og EKC konstaterer, at logbogen ikke kan forhåndsvalideres med de indsendte oplysninger, tilbagesendes logbogen. Der opkræves gebyr. Organisator kan redigere den tilbagesendte logbog og indsende logbog igen ind til to arbejdsdage før den planlagte afgang.


Har organisator ændringer til en logbog, der er indsendt tidligere end to arbejdsdage før afgang, tilbagesender EKC logbogen, såfremt organisator anmoder herom. Der opkræves gebyr. Organisator har mulighed for at redigere den tilbagesendte logbog og indsende en fornyet logbog, indtil to arbejdsdage før den planlagte afgang.


Der kan i øvrigt henvises til Eksportportals nyhedsbrevet af 7. juni 2019 for yderligere oplysninger om to-dages fristen for indsendelse af logbog. 

Bilag: Metoder til gennemførelse af styrket kontrol

  • Metode 1 Små grupper med fremdrivningsstop/lukket låge
  • Metode 2 Fremdrivning ved normal hastighed med 2 dyrlæger
  • Metode 3 Alternativ metode aftalt mellem enhed og virksomhed


Det afklares i veterinærenheden hvilken metode der anvendes de enkelte steder. Enheden beslutter hvordan dette meddeles til de tilsynsførende. Bemærk at fremdrivningen af grisene skal stoppe når de ikke kan komme frem. Det er forbudt at hindre fremfærden for dyr der samtidig drives eller ledes frem jf. transportforordningen 1/2005 bilag 1, kap III, pkt 1,8. f.


Metode 1: Små grupper med stop

Der fremdrives højst 15 dyr ad gangen, og fremdrivningen stoppes ved en lukket låge/port eller lignende. Her stopper grisene og vender rundt/undersøger omgivelserne hvorved dyrlægen får mulighed for at se dyrene fra begge sider.

Metode 2: Normal fremdrift med flere dyrlæger:

Når der er flere dyrlæger ved kontrollen, kan kontrollen styrkes, og dyrene kan ses fra begge sider ved sædvanlig hastighed.