Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Inseminørkurser

På denne side kan du læse om, hvad der skal til, for at Fødevarestyrelsen kan behandle en ansøgning om godkendelse af et inseminørkursus.

​​Hvem må foretage inseminering af levende dyr?
I​nseminering af levende dyr må kun foretages af dyrlæger, eller af personer, som enten:
 • har fået tilladelse af Fødevarestyrelsen til at foretage inseminering på grundlag af at have gennemført og bestået et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, eller
 • med henblik på etablering i Danmark som inseminør har fået Fødevarestyrelsens fulde anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikation efter reglerne i Anerkendelsesdirektivet, jf. bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for inseminering af levende dyr, fx efter at have gennemført og bestået et inseminerings kursus i udlandet, eller
 • til Fødevarestyrelsen har anmeldt, at man midlertidigt eller lejlighedsvist agter at inseminere dyr, og opfylder kravene her til i Anerkendelsesdirektivet, jf. bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for inseminering af levende dyr, fx en borger fra et andet EU land, som har gennemført og bestået et inseminerings kursus i sit hjemland, men ønsker at arbejde midlertidigt i Danmark.
Det vil sige, at dyrlæger i kraft af deres uddannelse forventes at have de nødvendige kompetencer til at udføre insemination.
 
Hvis du påtænker at udbyde et inseminørkursus, så se mere i afsnittene herunder.
 
 
Hvilke inseminørkurser kan man få godkendt?
Du kan ansøge om godkendelse af inseminørkurser målrettet andre personer end dyrlæger til følgende dyrearter: kvæg, svin, heste, får, geder eller pelsdyr.
 
Såfremt du ønsker at udbyde et inseminørkursus til andre dyrearter end de ovenfor nævnte dyrearter eller dyrekategorier, skal der først udarbejdes regler herfor. Fødevarestyrelsen vil først skulle vurdere, om det er relevant, at der udarbejdes regler for inseminering ved andre personer end dyrlæger for den pågældende dyreart. Herefter må det forventes, at det som minimum tager 7 måneder at udarbejde ny lovgivning. Endelige gøres der opmærksom på, at erhvervsrettet lovgivning er omfattet af de faste ikrafttrædelsesdatoer, hvorfor nye regler kun må træde i kraft enten pr. 1. januar eller pr. 1. juni.
 
 
Godkendelse af inseminørkurser
Den, som ønsker at udbyde et inseminørkursus, skal forudgående have kurset godkendt af Fødevarestyrelsen.
 
Følgende information skal sendes til Dyresundhed i Fødevarestyrelsen i en e-mail til 14@fvst.dk:
 • Navn på den person eller virksomhed, som er ansvarlig for kurset
 • Navn og kvalifikationer på de personer, som underviser på kurset.
  • Det forventes, at underviserne er dyrlæger eller personer, som har gennemgået et kursus i inseminering af egne og andres dyr.
  • Hvis der anvendes censorer, skal navn og kvalifikationer herpå også oplyses.
 • Hvem er kurset målrettet til?
  • Ejerinseminering (ejer eller dennes ansatte) eller professionel inseminør (egen og andres dyr)
 • Kursusprogram i form af en beskrivelse af kursusløbet, fx:
  • Antal kursusdage.
  • De emner, der undervises i.
  • Om der stilles krav til praktikperiode.
  • Om der er en afsluttende prøve (praktisk/mundtlig og/eller skriftlig).
 • Kopi af undervisningsmateriale (powerpoint præsentationer og andet, som udleveres til kursisterne, herunder evt. kopi af prøve).
  • Det er en forudsætning, at der undervises i anatomi og reproduktion for den dyreart, som kurset vedrører, samt hvordan inseminationen foretages.
  • Kursisterne skal under kurset opnå en vis praktisk færdighed i at udføre inseminering.
  • Der skal undervises i passende hygiejne og smittebeskyttelse. 
  • Der skal undervises i gældende lovgivning på området.
 • Hvornår kurset ønskes afholdt (dato) og hvor kurset afholdes.

Der er dig som kursusudbyder, der lægger niveauet for kurset. Fødevarestyrelsens opgave er at vurderere, om undervisningen er tilstrækkelig til at sikre, at kursisten opnår de fornødne kompetencer, som anses for nødvendige ved insemination.

Forventningen til kursets omfang vil således variere alt efter hvilken dyreart, der undervises om inseminering i, samt om der er tale om et ejerinsemineringskursus eller om der er tale om et kursus målrettet professionelle inseminører.

Vær opmærksom på, at det er selve kurset, som godkendes, herunder kursusplan og undervisningsmateriale ved førstegangsgodkendelse.

Du skal således have godkendt hver eneste afholdte kursus.

Når først du har fået godkendt dit kursusprogram og undervisningsmateriale skal godkendelse af efterfølgende kurser ske ved at skrive til Dyresundhed i Fødevarestyrelsen med henvisning til den sag, hvor første kursus samt kursusprogram og undervisningsmateriale blev godkendt, samt med oplysning om ny kursusdato og -sted.

Du er derfor velkommen til at sende en ansøgning om godkendelse af flere kurser samtidigt, hvis det er nemmere for dig.

Hvis du ændrer i en allerede godkendt kursusplan eller i undervisningsmaterialet mv., skal du sende materialet til Dyresundhed i Fødevarestyrelsen til fornyet godkendelse. Gerne med en angivelse af, hvad der er ændret i forhold til tidligere godkendt materiale.

 

Frister for godkendelse af kurser
For godkendelse af nyt eller ændret kursusprogram og undervisningsmateriale, eventuelt med samtidig godkendelse af kursus, skal du mindst 4 uger før ønsket kursusdag sende ovenstående oplysninger og materiale til Fødevarestyrelsen.
 
For godkendelse af kurser, hvor der anvendes allerede godkendt kursusplan og undervisningsmateriale, skal du mindst 2 uger før ønsket kursusdag sende oplysninger om kursusdag, kursussted, samt henvisning til journalnummer for godkendelse af kursusprogram og undervisningsmateriale til Fødevarestyrelsen.
 
Konsekvensen ved ikke at overholde Fødevarestyrelsen frister for godkendelse af kurser kan være, at styrelsen ikke kan nå at godkende kurset.
 
Det er en forudsætning for at måtte inseminere, at man har fået tilladelse til det af Fødevarestyrelsen. Tilladelse får man, når man har deltaget i et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus.
 
 
Fødevarestyrelsen skal have besked om kursister, der har bestået et kursus

Når et kursus er veloverstået, skal du som kursusudbyder sende følgende oplysninger til Fødevarestyrelsen om de kursister, som har bestået kurset med tilfredsstillende resultat:

 • Kursistens navn.
 • Kursistens adresse.
 • Kursistens CPR-nr.
 • Hvilket kursus kursisten har bestået med henvisning til det journalnummer for godkendelse af det konkrete kursus.

Da der er tale om personfølsomme oplysninger, skal du sende oplysningerne som krypteret e-post.

Sådan sender du krypteret e-post til Fødevarestyrelsen

Herefter vil Fødevarestyrelsen kunne sende kursisterne en skrivelse om tilladelse til inseminering.

 

Udtalelser om inseminering
Fødevarestyrelsen baserer, udover principper om dyresundhed og dyrevelfærd, sin godkendelse af inseminørkurser på udtalelser om inseminering foretaget af andre personer end dyrlæger. Du kan læse her:
  

Dyreværnsrådets udtalelse om dyb inseminering af svin 

 

Dyreværnsrådets udtalelse om ejerinseminering af hopper 

 

 
 
Ændret 1. august 2022