Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af salamandre af Caudata-ordenen

Dyresundhedsmæssige krav til salamandre af af Caudata-ordenen

Der har siden 2013 forekommet udbrud af svampen Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) blandt salamandre. Svampen er en ny, patogen svamp, som indtil nu er fundet hos salamandre, i Belgien, Tyskland, Nederlandene og Det Forenede Kongerige. Den angriber opdrættede og vildtlevende populationer af salamandre, og den kan forårsage betydelig sygelighed og dødelighed i disse populationer. Bsal er dødelig for visse arter af salamandre, mens andre arter er helt eller delvist resistente over for svampen, men kan bære Bsal på deres hud og derfor fungere som reservoir for og kilde til infektion eller kontaminering hos andre salamanderarter.

Der er derfor udarbejdet dyresundhedsmæssige EU krav til indførsel og import af salamandre, som er implementeret i bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre.

 

Hvem er omfattet af reglerne
Reglerne gælder kun for forsendelser af salamandre af Caudata-ordenen over Danmarks grænser, hvor formålet med forsendelsen er at sælge dyrene eller overdrage ejendomsretten til dyrene, eller hvor flytningen af salamandre ikke er betinget af ejerens rejse.
 
Du kan nemt finde ud af, om din forsendelse er omfattet af reglerne ved at svare Ja eller Nej til følgende fire spørgsmål:
 • Flytningen af salamandrene er betinget af ejers behov for at rejse.
 • Salamandrene rejser sammen med ejer eller flyttes op til 5 dage før eller efter ejers rejse.
 • Salamandrene skal ikke sælges.
 • Ejendomsretten over salamandrene skal ikke overdrages til en anden person.
Hvis du kan svare JA til alle fire spørgsmål, er forsendelsen ikke omfattet af reglerne i bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre. I stedet  er det reglerne i Kæledyrsforordningen om ikke-kommerciel flytning, som gælder, og dem kan du læse mere om i denne guiden:
 
 
Hvis du derimod svarer Nej til blot ét af spørgsmålene er forsendelsen omfattet af de reglerne, der er beskrevet nærmere herunder.

 

Generelle krav til indførsel og import
Den, der indfører og importerer levende dyr, skal, før aktiviteten påbegyndes, være registreret som importør hos Fødevarestyrelsen.
 
Derudover er det et krav, at du forhåndsanmelder forsendelsen til Fødevarestyrelsen senest 1 arbejdsdag for ankomsten, og at du fører et register over de sendinger, som du indfører eller importerer.
 
De generelle regler til importører fremgår af bekendtgørelsen om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr. Du finder bekendtgørelsen under afsnittet Lovstof og regler.
 
 
 
Indførsel fra medlemsstater og samhandelslande
Operatøren, som er ansvarlig for sendinger af salamandre omfattet af bekendtgørelsen om ind- og udførsel af salamandre, skal ved en indførsel fra medlemsstater og samhandelslande sikre følgende:
 1. Salamandrene skal komme fra en population, i hvilken der hverken har været dødelighed på grund af Bsal eller kliniske tegn på Bsal, og operatøren må ikke have konstateret hudlæsioner eller sår.
 2. Sendingen skal bestå af:
  • mindst 62 salamandre, der har været anbragt i karantæne som én epidemiologisk enhed i en egnet facilitet, der opfylder minimumsbetingelserne for egnede faciliteter, i en periode på mindst seks uger umiddelbart før udstedelsen af det dyresundhedscertifikatet, som ledsager sendingen, og hudsvaberprøver fra salamandrene i sendingen skal i karantæneperiodens femte uge og med negative resultater være blevet testet for Bsal med den egnede diagnostiske test i overensstemmelse med prøvestørrelserne i bilag 2, nr. 1, litra a, i bekendtgørelsen om ind- og udførsel af salamandre, eller
  • salamandre, der er blevet behandlet mod Bsal, i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 2, nr. 1, litra b.
 3. Salamandrene må ikke vise kliniske tegn på Bsal; navnlig må de ikke have hudlæsioner eller sår på tidspunktet for embedsdyrlægens undersøgelse. Undersøgelsen skal udføres inden for 24 timer før tidspunktet for afsendelse af sendingen til bestemmelseslandet.
 4. Salamandrene skal være ledsaget af et dyresundhedscertifikatet (INTRA-certifikat), udstedt af en embedsdyrlæg. Certifikatet  udfærdiges i TRACES-systemet før afsendelsen af sendingen. Certifikat skal ledsage sendingen til bestemmelsesstedet.
 5. OBS - Hvis salamandrene i sendingen, der ønskes udført, er blevet importeret til Danmark fra et tredjeland, og disse allerede har været anbragt i karantæne i en egnet bestemmelsesfacilitet, må salamandrene kun afsendes til en anden medlemsstat eller et andet samhandelsland, hvis den pågældende sending opfylder følgende betingelser:
  • de dyresundhedsmæssige betingelser i punkt 1, 3 og 4 er opfyldt, og
  • salamandrene har været holdt i karantæne i en egnet facilitet, der opfylder minimumsbetingelserne i bilag 1 til bekendtgørelsen, mellem afslutningen af perioden for den karantæne, de blev anbragt i efter deres import til Danmark, og udstedelsen af dyresundhedscertifikatet nævnt i punkt 4.
 
Det er en fordel, hvis bestemmelsesstedet forud for afsendelsen af salamandrene er oprettet i TRACES.
 
   
 
 
 
Import fra tredjelande
Operatører, som er ansvarlig for sendinger af salamandre omfattet af bekendtgørelsen om ind- og udførsel af salamandre, skal ved en import fra tredjelande sikre følgende:
 1. Dyrene skal komme fra et listet tredjeland, som er opført i ét/én af følgende EU retsakter (seneste konsoliderede udgave):
 2. Salamandrene må ikke vise kliniske tegn på Bsal; navnlig må de ikke have hudlæsioner eller sår på tidspunktet for embedsdyrlægens undersøgelse, og denne undersøgelse skal være udført inden for 24 timer før tidspunktet for afsendelse af sendingen til Unionen. Det er en embedsdyrlæge i afsendelseslandet, som skal kontrollere dette.
 3. Før udstedelsen af det i nr. 4 omhandlede dyresundhedscertifikat skal den epidemiologiske enhed, der udgøres af salamandrene i sendingen, have været holdt isoleret fra andre salamandre senest på tidspunktet for undersøgelsen med henblik på udstedelse af dyresundhedscertifikat, og de må ikke have været i kontakt med andre salamandre siden det tidspunkt. Det er en embedsdyrlæge i afsendelseslandet, som skal kontrollere dette.
 4. De er under transporten til Danmark ledsaget at et dyresundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med standarddyresundhedscertifikatet i bilag I, del B, i Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/320, og som er udstedt af en embedsdyrlæge fra afsendelseslandets veterinærmyndighed.

 

 

Erklæring vedrørende den egnede bestemmelsesfacilitet
Forud for grænsekontrol af en sending af salamandre fra et tredjeland, skal importøren eller dennes agent aflevere en skriftlig erklæring til grænsedyrlægen, som er udstedt af operatøren, der er ansvarlig for den egnede bestemmelsesfacilitet, og hvori følgende anføres:
 1. navn og adresse på den egnede bestemmelsesfacilitet,
 2. at den egnede bestemmelsesfacilitet opfylder minimumsbetingelserne for egnede faciliteter, og
 3. at salamandrene vil blive modtaget til anbringelse i karantæne.
 
Du kan sende erklæringen i en mail direkte til grænsekontrolstedet eller via Fødevarestyrelsens kontaktformular.
 
Hvis indgangsgrænsekontrolstedet er beliggende i en anden medlemsstat, skal erklæringen være udfærdiget på et officielt sprog i denne medlemsstat.
 

 

Karantæneregler for sendinger af salamandre, der indføres til Unionen, og som er i karantæne på en egnet facilitet.
Dyrlægen, der fører tilsyn med den egnede bestemmelsesfacilitet, skal orientere den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen, som er ansvarlig for det område, hvori den egnede bestemmelsesfacilitet er beliggende, om ankomsten af sendingen af salamandre fra et tredjeland.
 
Dyrlægen skal sikre, at operatøren holder sendingen af salamandre i karantæne i den egnede bestemmelsesfacilitet som én epidemiologisk enhed.
 
Dyrlægen skal inspicere karantæneforholdene for hver sending af salamandre, herunder en undersøgelse af dødelighedstal og en klinisk inspektion af salamandrene i den egnede bestemmelsesfacilitet, navnlig med henblik på kontrol for hudlæsioner og sår.
 
Hvis en sending indeholder 62 salamandre eller derover, skal dyrlægen, udføre de procedurer for undersøgelses-, prøvetagnings-, testnings- og behandlingsprocedurerne for Bsal, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 2, nr. 1 og 2, efter at sendingen af salamandre er ankommet til den egnede bestemmelsesfacilitet.
 
Hvis sendingen indeholder under 62 salamandre, sikrer dyrlægen, at sendingen bliver behandles mod Bsal, i henhold til de behandlinger, som er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 2, nr. 3.
 
Sendingen af salamandre kan frigives fra den egnede bestemmelsesfacilitet ved dyrlægens skriftlige tilladelse, hvori det skal godtgøres, at:
 1. der, i tilfælde af testning som beskrevet i bekendtgørelsens bilag 2, nr. 1, litra a, er gået mindst seks uger siden datoen for karantæneperiodens begyndelse, og ikke før modtagelsen af de negative testresultater, alt efter hvad der er senest, eller
 2. afslutningen af behandlingen, i tilfælde af behandling som beskrevet i bekendtgørelsens bilag 2, nr. 1, litra b, er tilfredsstillende.

 

Foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af et bekræftet tilfælde af Bsal i en egnet bestemmelsesfacilitet
Operatøren for den egnede bestemmelsesfacilitet træffer følgende foranstaltninger, hvis det under en karantæneperiode bekræftes, at mindst én salamander i en epidemiologisk enhed er inficeret med Bsal:
 
 1. Alle salamandre i samme epidemiologiske enhed skal enten:
 2. Efter fuldførelsen af de i nr. 1 omhandlede foranstaltninger rengøres og desinficeres den egnede bestemmelsesfacilitets område, hvor den epidemiologiske enhed blev holdt, jf. de af Fødevarestyrelsen nærmere fastsatte betingelser.

 

Fødevarestyrelsen kan kræve, at de behandlede salamandre bliver testet for at kontrollere effektiviteten af den i stk. 1, nr. 1, litra a, omhandlede behandling, og kan, hvis det er relevant, kræve gentagne behandlinger for at forhindre spredning af Bsal.

 
 
Lovstof og regler
 
 
 
 
 
Ændret 20. februar 2020