Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Veterinære laboratorier

Laboratorier, der er beliggende i Danmark og erhvervsmæssigt udfører veterinære undersøgelser, skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

​​​​Danske laboratorier, der erhvervsmæssigt udfører undersøgelser med henblik på konstatering af smitsomme husdyrsygdomme, zoonoser eller zoonotiske smitstoffer hos dyr eller i materiale fra dyr, skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Godkendelsen sker efter Bekendtgørelse nr. 536 af den 28. maj 2014
Der er opstillet krav om akkreditering efter europæiske standarder (EN ISO/IEC 17025). Ansøgning om godkendelse skal sendes til Fødevarestyrelsen via kontaktformularen.

En ansøgning skal indeholde oplysninger om laboratoriets navn og kontaktinformation, akkrediteringsinstituttets navn og kontaktoplysninger, samt dokumentation for hvilke akkrediterede analyser, laboratoriet foretager.

Listen over godkendte laboratorier kan hentes n​edenfor.

Vigtigt: Hvis der er tale om prøver, der udtages som følge af mistanke om anmeldepligtig husdyrsygdom, anviser Fødevarestyrelsen hvilke(t) laboratorium, som må anvendes. Læs mere om, hvad du skal gøre ved mistanke om anmeldepligtig husdyrsygdom


Brug af udenlandske veterinære laboratorier

Generelt om brug af udenlandske veterinære laboratorier: Indsendes prøver til udenlandsk laboratorium, skal dyrlægen være opmærksom på, at der kan være opstillet betingelser for dette.​ De specifikke betingelser afhænger af formålet og er beskrevet nedenfor.

En laboratorieundersøgelse, som skal gennemføres i forbindelse med flokbehandling af svin med antibiotika, kan foregå på et udenlandsk laboratorium, hvis det pågældende laboratorium udfører akkrediterede analyser. Dette svarer til kravene til et godkendt veterinært laboratorium i Danmark. ​Læs mere om disse krav ved flokbehandling af svin med antibiotika.

Procedure ved anvendelse af resultater fra udenlandske diagnostiske laboratorier til officielle formål

Laboratorieundersøgelser, der har officielle formål (regelbundne formål), som fx skal ligge til grund for certificering af dyr eller avlsmateriale til eksport, må gerne udføres på laboratorier i de øvrige EU-medlemslande. Dette gælder både analyse af anmeldepligtige og ikke-anmeldepligtige sygdomme. Det er dog en forudsætning, at disse er officielle laboratorier, der er godkendt af landets fødevare-/veterinærmyndighed til at udføre analyser til officielle formål og dermed er under kontrol af det givne lands veterinærmyndigheder, fx et lokalt eller centralt referencelaboratorium.​

Baggrunden for dette krav er, at disse laboratorier gennemfører deres undersøgelser ved anvendelse af samme metoder i alle EU lande, og at de er underlagt løbende kvalitetssikring via nationalt gennemførte ringtest.

Påtænker en eksportvirksomhed/organisation at få undersøgt prøver til officielle formål ved et udenlandsk laboratorium, anbefaler Fødevarestyrelsen, at der indgås en skriftlig aftale med det pågældende laboratorium.


Fødevarestyrelsen (Dyresundhed) ønsker på forhånd at blive informeret om hvilket udenlandsk laboratorium, den pågældende organisation/virksomhed påtænker at anvende, med henblik på at kunne kontrollere, at der er tale om et officielt, udenlandsk laboratorium.

Dyresundhed vil derpå informere veterinærenhederne om hvilket udenlandsk laboratorium, der er indgået aftale med, således at der ikke kan herske tvivl om laboratorieresultaternes gyldighed til det aktuelle formål.

Laboratorieundersøgelser, der ligger til grund for certificering af dyr og avlsmateriale til eksport

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en skabelon til en aftale med et udenlandsk laboratorium vedrørende undersøgelse af prøver, hvor resultaterne skal ligge til grund for certificering af dyr eller avlsmateriale til eksport. Se Skabelon til  at indgå en aftale med et udenlandsk laboratorium.

Dyresundhed ønsker på forhånd at få fremsendt en kopi af aftalen med laboratoriet, hvoraf det fremgår, at laboratoriet er indforstået med følgende:       

 • Alle prøveresultater for hver besætning skal sendes direkte fra laboratoriet til den Veterinærenhed i Fødevarestyrelsen, der har myndigheden for besætningen, samt til Dyresundhed, Glostrup. E-mail adresserne er: FVST Nord: 10@fvst.dk, FVST Syd: 11@fvst.dk, FVST Øst: 12@fvst.dk samt Dyresundhed: 14@fvst.dk.

 • Al kommunikation af prøveresultater skal foregå på dansk eller engelsk.

 • E-mailens emnefelt skal indeholde ejerens navn samt besætningens CHR-nr.

 • Såfremt der findes positive prøver, også selvom det måske kunne være falsk positive prøver, skal Fødevarestyrelsen straks adviseres, så vi kan reagere på prøveresultaterne og foretage mistankehåndtering. Dette skal ske til Dyresundheds postkasse(14@fvst.dk), samt til den relevante veterinærenhed, VeterinærNord (10@fvst.dk), VeterinærSyd (11@fvst.dk), VeterinærØst (12@fvst.dk).

 • Al praktisk kommunikation til laboratoriet skal varetages af den rekvirerende organisation/virksomhed.

Fødevarestyrelsen påtager sig ikke noget ansvar i forbindelse med eventuelle fortolkningsproblemer af prøveresultaterne. Er de fremsendte prøveresultater ikke entydige eller tilfredsstillende, foretages ingen certificering.

 

Laboratorieundersøgelser, som er en del af overvågningen for aviær influenza

Fødevarestyrelsen har udarbejdet et udkast til en aftale med et udenlandsk laboratorium vedrørende undersøgelse af prøver, som er en del af overvågningen for aviær influenza. 

Se skabelon til at indgå en aftale med et udenlandsk laboratorium vedrørende AI-overvågning.

Dyresundhed ønsker på forhånd at få fremsendt en kopi af aftalen med laboratoriet, hvoraf det fremgår, at laboratoriet er indforstået med følgende:

 • Alle prøveresultater skal sendes direkte fra laboratoriet til rekvirenten af undersøgelserne (virksomheden).

 • Al kommunikation af prøveresultater skal foregå på dansk eller engelsk, med mindre andet er aftalt.

 • Følgende skal tydeligt fremgå af laboratoriets rapport:

  • Husdyrbrugets ejers navn, adresse og CHR nummer

  • Årsag til prøveudtagningen

  • Dato for prøveudtagningen

 • Såfremt der findes positive prøver, også selv om det måske kunne være falsk positive prøver, skal Fødevarestyrelsen straks adviseres, så vi kan reagere på prøveresultaterne og foretage mistankehåndtering. Dette skal ske til Dyresundheds postkasse(14@fvst.dk), samt til den relevante veterinærenhed, VeterinærNord (10@fvst.dk), VeterinærSyd (11@fvst.dk), VeterinærØst (12@fvst.dk)

 • Angående AI-overvågningsprøver: Laboratoriet er forpligtet til at foretage elektronisk overførsel af prøveresultater for aviær influenza til en database i Det Danske Fjerkræråd ikke senere end 3 hverdage efter, at prøveresultaterne foreligger, jf. bek. nr. 712 af 27.5.2015 om pligt til overvågning for AI, § 16.

 • Al praktisk kommunikation til laboratoriet skal varetages af den rekvirerende virksomhed.

Det skal fremhæves, at det udenlandske laboratorium har pligt til at foretage den elektroniske overførsel af prøveresultater, som nævnt ovenfor.

 
Laboratorier til undersøgelse af salmonellaprøver fra fjerkræflokke
Danske laboratorier skal være godkendt, jf. ovenstående.
 
Udenlandske laboratorier, der udfører undersøgelser for salmonella i fjerkræ, skal være udpeget af myndighederne i det land, hvor laboratoriet ligger. Udpegning af udenlandske laboratorier sker efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser.
 
De danske og udenlandske laboratorier, som Fødevarestyrelsen har dokumentation for, opfylder kravene til undersøgelse for salmonella i prøver fra fjerkræflokke, kan hentes nedenfor.
 

Krav til besætningsejere ved salmonellaprøver fra fjerkræflokke

Danmark har særstatus for salmonella i æg og kyllingekød og har omfattende handlingsplaner overfor salmonella i den danske produktion. Alle resultater af salmonella-undersøgelser skal derfor registreres i Fjerkrædatabasen, som nu bliver administreret af Danske Æg.

Den besætningsansvarlige har ansvar for at registrere resultatet af alle prøver i databasen. Men typisk kan den besætningsansvarlige træffe aftale med laboratoriet om, at laboratoriet overfører resultaterne. Det betyder, at:

 • Resultaterne af prøver fra fjerkræbesætninger for salmonella skal overføres elektronisk til Fjerkrædatabasen i det krævede format.
  • Den besætningsansvarlige står for al praktisk kommunikation til laboratoriet. 
 • Den besætningsansvarlige skal aftale med laboratoriet, at laboratoriet sender alle positive prøveresultater direkte til den relevante veterinærenhed i Fødevarestyrelsen.
  • Al kommunikation af prøveresultater til Fødevarestyrelsen skal foregå på dansk eller engelsk.
  • I emnefeltet i E-mailen skal stå ejerens navn samt besætningens CHR-nr. og hus-nr. på flokken.
  • Find den relevante veterinærenhed og kontaktoplysningerne her: Find din fødevare- eller veterinærenhed. Veterinærenheden kan oplyse dig om, hvilken e-mail adresse laboratoriet skal anvende. 
Godkendte danske laboratorier

DTU Veterinærinstituttet (referencelaboratorium)

Adresse: Center for Diagnostik DTU, Henrik Dams Allé, Bygning 205B, 2800 Kgs. Lyngby
Adresse: Lindholm Ø, 4771 Kalvehave 
 

​Eurofins Milk Testing, Denmark A/S

Adresse: Ladelundvej 85, 6600 Vejen


​Eurofins Steins Laboratorium A/S

Adresse: Ladelundvej 85, 6600 Vejen

 

Fishlab/Hestelaboratoriet

Adresse: Terp Skovvej 107B, 8270 Højbjerg
 

HKScan Denmark A/S

Elmegårdsvej 4, 9460 Brovst


​Kopenhagen Diagnostik

Adresse: Langagervej 74, 2600 Glostrup
 

Laboratorium for Svinesygdomme (Videncenter for Svineproduktion)

Adresse: Vinkelvej 13, 8620 Kjellerup
 

Fødevarestyrelsens Laboratorium – sektion for mikrobiologi

Adresse: Søndervang 4, 4100 Ringsted
 
​​Danske og udenlandske laboratorier til undersøgelse for salmonella i fjerkræ

Fødevarestyrelsens Laboratorium – sektion for mikrobiologi

Adresse: Søndervang 4, 4100 Ringsted
 

DTU Veterinærinstituttet (referencelaboratorium)

Adresse: Bülowsvej 27, 1870 Frederiksberg C
Adresse: Lindholm Ø, 4771 Kalvehave 
 

Eurofins Steins Laboratorium A/S

Adresse: Ladelundvej 85, 6600 Vejen
 

HKScan Denmark A/S

Elmegårdsvej 4, 9460 Brovst
 

Agro Food Lab – Heijsgroep

Adresse: Parmentierstraat 12, 7903 TP Hoogeveen, The Netherlands

 

Centraal Laboratorium voor Pluimvee (CLvP)

Adresse: Maalstoel 6, NL 7773 NN Hardenberg, The Netherlands

Veterinair Centrum Someren

Adresse: Slievenstraat 16, 5711 PK Someren, The Netherlands

AL Control AB

Adresse: Olaus Magnus v. 27, 583 30 Linköping, Sverige
 

AniCon Labor GmbH

Adresse: Muehlenstraße 13, 49685 Hoeltinghausen, Tyskland

Lohmann Tierzucht Veterinärlabor

Adresse: Abschnede 64, 27472 Cuxhaven, Tyskland

LVL Lebensmittel- und Veterinärlabor GmbH

Adresse: Ecopark-Allee 6, 49685 Emstek, Tyskland

WEK

Adresse: Lohe 13, 49429 Visbek, Tyskland

 

 

 

Overvågning og bekæmpelse af sygdommeOvervågning og bekæmpelse af sygdommehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvågning og bekæmpelse af sygdomme.aspx018839aspx0htmlEmneside
TrikinoseTrikinosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikinose.aspx02658aspx0htmlEmneside
Bovin BesnoitiosisBovin Besnoitiosishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bovin-Besnoitiosis.aspx02216aspx0htmlEmneside
LeptospiroseLeptospirosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Leptospirose.aspx02472aspx0htmlEmneside
TBE (Tick Borne Encephalitis)TBE (Tick Borne Encephalitis)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/TBE-(Tick-Borne-Encephalitis).aspx02646aspx0htmlEmneside
Dyresygdomme - ikke anmeldepligtigeDyresygdomme - ikke anmeldepligtigehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme---ikke-anmeldepligtige.aspx09603aspx0htmlEmneside
Overvågning af husdyrsygdomme i udlandetOvervågning af husdyrsygdomme i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx019248aspx0htmlEmneside
Kaninpest (myxomatose)Kaninpest (myxomatose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaninpest-(Myxomatose).aspx02437aspx0htmlEmneside
VeterinærfondenVeterinærfondenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinaerfonden.aspx019246aspx0htmlEmneside
ParatuberkuloseParatuberkulosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paratuberkulose.aspx019276aspx0htmlEmneside
Aujeszkys sygdomAujeszkys sygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aujeszkys-sygdom.aspx02193aspx0htmlEmneside
Coccidiostatika til behandling af slagtekalveCoccidiostatika til behandling af slagtekalvehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coccidiostatika_til_behandling_af_slagtekalve.aspx019228aspx0htmlEmneside
Rabies hos flagermusRabies hos flagermushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabies-hos-flagermus.aspx02568aspx0htmlEmneside
Yellowhead diseaseYellowhead diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Yellowhead-disease.aspx02698aspx0htmlEmneside
TuberkuloseTuberkulosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tuberkulose.aspx02660aspx0htmlEmneside
Fatal bleeding calf syndromeFatal bleeding calf syndromehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fatal-bleeding-calf-syndrom.aspx02300aspx0htmlEmneside
Paramyxovirus 1-infektion hos duerParamyxovirus 1-infektion hos duerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paramyxovirus-1-infektion-hos-duer.aspx02550aspx0htmlEmneside
Infektiøs hæmatopoietisk nekroseInfektiøs hæmatopoietisk nekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-hæmatopoitisk-nekrose.aspx02424aspx0htmlEmneside
Viral haemorrhagic disease hos kaninerViral haemorrhagic disease hos kaninerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Viral-haemorrhagic-disease-hos-kaniner.aspx015347aspx0htmlEmneside
Equin viral arteritis (EVA)Equin viral arteritis (EVA)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-viral-arteritis-(EVA).aspx02282aspx0htmlEmneside
MycoplasmaMycoplasmahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mycoplasma.aspx02505aspx0htmlEmneside
Overførbar gastroenteritisOverførbar gastroenteritishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overførbar-gastroenteritis.aspx02539aspx0htmlEmneside
CysticerkoseCysticerkosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose.aspx02235aspx0htmlEmneside
Infektiøs pankreasnekroseInfektiøs pankreasnekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-pankreasnekrose.aspx02427aspx0htmlEmneside
KokopperKokopperhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kokopper.aspx02449aspx0htmlEmneside
Nipahvirus-encephalitisNipahvirus-encephalitishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx02514aspx0htmlEmneside
ZoonoserZoonoserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoonoser.aspx02703aspx0htmlEmneside
ByldesygeByldesygehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Byldesyge.aspx02221aspx0htmlEmneside
TrikinerTrikinerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikiner.aspx013902aspx0htmlEmneside
Contagiøs equin metritis (CEM)Contagiøs equin metritis (CEM)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Contagiøs-equin-metritis-(CEM).aspx02232aspx0htmlEmneside
HarepestHarepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Harepest.aspx02354aspx0htmlEmneside
Influenza A hos minkInfluenza A hos minkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Influenza-A-hos-mink.aspx02428aspx0htmlEmneside
Smitsom svinelammelse Smitsom svinelammelse https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitsom-svinelammelse-.aspx02610aspx0htmlEmneside
HønsetyfusHønsetyfushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hønsetyfus.aspx02366aspx0htmlEmneside
HvalpesygeHvalpesygehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvalpesyge.aspx02369aspx0htmlEmneside
Caprin arthritis encephalitis (CAE)Caprin arthritis encephalitis (CAE)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Caprin-arthritis-encephalitis-(CAE).aspx02224aspx0htmlEmneside
SalmonelloseSalmonellosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonellose.aspx02593aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos kvægCysticerkose hos kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-kvæg.aspx02236aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos svinCysticerkose hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-svin.aspx02237aspx0htmlEmneside
DourineDourinehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dourine.aspx02248aspx0htmlEmneside
Equin infektiøs anæmiEquin infektiøs anæmihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-infektiøs-anæmi.aspx02281aspx0htmlEmneside
Infektiøs laryngotracheitis hos hønsInfektiøs laryngotracheitis hos hønshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-laryngotracheitis-hos-høns.aspx02426aspx0htmlEmneside
Ornitose (chlamydiose)Ornitose (chlamydiose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ornitose-(Clamydiose).aspx02536aspx0htmlEmneside
Forårsviraemi hos karper (SVC)Forårsviraemi hos karper (SVC)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forårsviraemi-hos-karper-(SVC).aspx02314aspx0htmlEmneside
Porcin reproduktions- og respirationssygdomPorcin reproduktions- og respirationssygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Porcin-reproduktions--og-respirationssygdom.aspx02559aspx0htmlEmneside
White Spot DiseaseWhite Spot Diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/White-spot-disease.aspx02697aspx0htmlEmneside
Fjerkrækolera (pasteurellose)Fjerkrækolera (pasteurellose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fjerkrækolera-(pasteurellose).aspx02303aspx0htmlEmneside
Kaseøs lymphadenitis (CLA)Kaseøs lymphadenitis (CLA)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaseøs-lymphadenitis-(CLA).aspx02438aspx0htmlEmneside
Parafilaria bovicolainvasionParafilaria bovicolainvasionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Parafilaria-bovicolainvasion.aspx02549aspx0htmlEmneside
Bovin virus diarre (BVD)Bovin virus diarre (BVD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bovin-virus-diarre-(BVD).aspx013755aspx0htmlEmneside

 

 

Ændret 22. oktober 2018