Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Veterinære laboratorier

Laboratorier, der er beliggende i Danmark og erhvervsmæssigt udfører veterinære undersøgelser, skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

​​​​Danske laboratorier, der erhvervsmæssigt udfører undersøgelser med henblik på konstatering af smitsomme husdyrsygdomme, zoonoser eller zoonotiske smitstoffer hos dyr eller i materiale fra dyr, skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Godkendelse af laboratorierne sker efter reglerne i:
Bekendtgørelse nr. 536 af den 28. maj 2014

Der er opstillet krav om akkreditering efter europæiske standarder (EN ISO/IEC 17025). Ansøgning om godkendelse skal sendes til Fødevarestyrelsen via kontaktformularen:

Gå til Fødevarestyrelsens kontaktformular

En ansøgning skal indeholde oplysninger om laboratoriets navn og kontaktinformation, akkrediteringsinstituttets navn og kontaktoplysninger, samt dokumentation for hvilke akkrediterede analyser, laboratoriet foretager.

Listen over godkendte laboratorier kan hentes n​edenfor.

Bemærk, at rabiesblodprøver kun må undersøges  ved laboratorier, som har en særlig godkendelse hertil.

Læs mere om rabiesblodprøver på denne side.

Vigtigt: Hvis der er tale om prøver, der udtages som følge af mistanke om anmeldepligtig husdyrsygdom, anviser Fødevarestyrelsen hvilke(t) laboratorium, som må anvendes.

Læs mere om, hvad du skal gøre ved mistanke om anmeldepligtig husdyrsygdom. 

Brug af udenlandske veterinære laboratorier
Generelt om brug af udenlandske veterinære laboratorier: Indsendes prøver til udenlandsk laboratorium, skal dyrlægen være opmærksom på, at der kan være opstillet betingelser for dette.​ De specifikke betingelser afhænger af formålet og er beskrevet nedenfor.

En laboratorieundersøgelse, som skal gennemføres i forbindelse med flokbehandling af svin med antibiotika, kan foregå på et udenlandsk laboratorium, hvis det pågældende laboratorium udfører akkrediterede analyser. Dette svarer til kravene til et godkendt veterinært laboratorium i Danmark. ​

Læs mere om særlige krav ved flokbehandling af svin med antibiotika

Procedure ved anvendelse af resultater fra udenlandske diagnostiske laboratorier til officielle formål
Laboratorieundersøgelser, der har officielle formål (regelbundne formål), som fx skal ligge til grund for certificering af dyr eller avlsmateriale til eksport, må gerne udføres på laboratorier i de øvrige EU-medlemslande. Dette gælder både analyse af anmeldepligtige og ikke-anmeldepligtige sygdomme. Det er dog en forudsætning, at disse er officielle laboratorier, der er godkendt af landets fødevare-/veterinærmyndighed til at udføre analyser til officielle formål og dermed er under kontrol af det givne lands veterinærmyndigheder, fx et lokalt eller centralt referencelaboratorium.​

Baggrunden for dette krav er, at disse laboratorier gennemfører deres undersøgelser ved anvendelse af samme metoder i alle EU lande, og at de er underlagt løbende kvalitetssikring via nationalt gennemførte ringtest.

Påtænker en eksportvirksomhed/organisation at få undersøgt prøver til officielle formål ved et udenlandsk laboratorium, anbefaler Fødevarestyrelsen, at der indgås en skriftlig aftale med det pågældende laboratorium.

Fødevarestyrelsen (Dyresundhed) ønsker på forhånd at blive informeret om hvilket udenlandsk laboratorium, den pågældende organisation/virksomhed påtænker at anvende, med henblik på at kunne kontrollere, at der er tale om et officielt, udenlandsk laboratorium.

Dyresundhed vil derpå informere veterinærenhederne om hvilket udenlandsk laboratorium, der er indgået aftale med, således at der ikke kan herske tvivl om laboratorieresultaternes gyldighed til det aktuelle formål.

Laboratorieundersøgelser, der ligger til grund for certificering af dyr og avlsmateriale til eksport

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en skabelon til en aftale med et udenlandsk laboratorium vedrørende undersøgelse af prøver, hvor resultaterne skal ligge til grund for certificering af dyr eller avlsmateriale til eksport.

Se skabelon til  at indgå en aftale med et udenlandsk laboratorium

Dyresundhed ønsker på forhånd at få fremsendt en kopi
af aftalen med laboratoriet, hvoraf det fremgår, at laboratoriet er indforstået med følgende:       

 • Alle prøveresultater for hver besætning skal sendes direkte fra laboratoriet til den Veterinærenhed i Fødevarestyrelsen, der har myndigheden for besætningen, samt til Dyresundhed, Glostrup. E-mail adresserne er: FVST Nord: 10@fvst.dk, FVST Syd: 11@fvst.dk, FVST Øst: 12@fvst.dk samt Dyresundhed: 14@fvst.dk.
 • Al kommunikation af prøveresultater skal foregå på dansk eller engelsk.
 • E-mailens emnefelt skal indeholde ejerens navn samt besætningens CHR-nr.
 • Alle evt. uspecifikke testreaktioner skal være afklaret, inden resultaterne sendes til FVST.
 • Såfremt der findes positive prøver, også selvom det måske kunne være falsk positive prøver, skal Fødevarestyrelsen straks adviseres, så vi kan reagere på prøveresultaterne og foretage mistankehåndtering. Dette skal ske til Dyresundheds postkasse(14@fvst.dk), samt til den relevante veterinærenhed, VeterinærNord (10@fvst.dk), VeterinærSyd (11@fvst.dk), VeterinærØst (12@fvst.dk).
 • Al praktisk kommunikation til laboratoriet skal varetages af den rekvirerende organisation/virksomhed.
Fødevarestyrelsen påtager sig ikke noget ansvar i forbindelse med eventuelle fortolkningsproblemer af prøveresultaterne. Er de fremsendte prøveresultater ikke entydige eller tilfredsstillende, foretages ingen certificering.​

Laboratorieundersøgelser, som er en del af overvågningen for aviær influenza

Fødevarestyrelsen har udarbejdet et udkast til en aftale med et udenlandsk laboratorium vedrørende undersøgelse af prøver, som er en del af overvågningen for aviær influenza. 

Gå til udkastet til at indgå en aftale med et udenlandsk laboratorium vedrørende AI-overvågning

Dyresundhed ønsker på forhånd at få fremsendt en kopi af aftalen med laboratoriet
, hvoraf det fremgår, at laboratoriet er indforstået med følgende:

 • Alle prøveresultater skal sendes direkte fra laboratoriet til rekvirenten af undersøgelserne (virksomheden).
 • Al kommunikation af prøveresultater skal foregå på dansk eller engelsk, med mindre andet er aftalt.
 • Følgende skal tydeligt fremgå af laboratoriets rapport:
  • Husdyrbrugets ejers navn, adresse og CHR nummer
  • Årsag til prøveudtagningen
  • Dato for prøveudtagningen
 • Såfremt der findes positive prøver, også selv om det måske kunne være falsk positive prøver, skal Fødevarestyrelsen straks adviseres, så vi kan reagere på prøveresultaterne og foretage mistankehåndtering. Dette skal ske til Dyresundheds postkasse(14@fvst.dk), samt til den relevante veterinærenhed, VeterinærNord (10@fvst.dk), VeterinærSyd (11@fvst.dk), VeterinærØst (12@fvst.dk)
 • Angående AI-overvågningsprøver: Laboratoriet er forpligtet til at foretage elektronisk overførsel af prøveresultater for aviær influenza til en database i Det Danske Fjerkræråd ikke senere end 3 hverdage efter, at prøveresultaterne foreligger, jf. bek. nr. 712 af 27.5.2015 om pligt til overvågning for AI, § 16.
 • Al praktisk kommunikation til laboratoriet skal varetages af den rekvirerende virksomhed.
Det skal fremhæves, at det udenlandske laboratorium har pligt til at foretage den elektroniske overførsel af prøveresultater, som nævnt ovenfor.
 
Laboratorier til undersøgelse af salmonellaprøver fra fjerkræflokke
Danske laboratorier skal være godkendt, jf. ovenstående.
 
Udenlandske laboratorier, der udfører undersøgelser for salmonella i fjerkræ, skal være udpeget af myndighederne i det land, hvor laboratoriet ligger. Udpegning af udenlandske laboratorier sker efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser.
 
De danske og udenlandske laboratorier, som Fødevarestyrelsen har dokumentation for, opfylder kravene til undersøgelse for salmonella i prøver fra fjerkræflokke, kan hentes nedenfor.
 

Krav til besætningsejere ved salmonellaprøver fra fjerkræflokke

Danmark har særstatus for salmonella i æg og kyllingekød og har omfattende handlingsplaner overfor salmonella i den danske produktion. Alle resultater af salmonella-undersøgelser skal derfor registreres i Fjerkrædatabasen, som nu bliver administreret af Danske Æg.

Den besætningsansvarlige har ansvar for at registrere resultatet af alle prøver i databasen. Men typisk kan den besætningsansvarlige træffe aftale med laboratoriet om, at laboratoriet overfører resultaterne. Det betyder, at:

 • Resultaterne af prøver fra fjerkræbesætninger for salmonella skal overføres elektronisk til Fjerkrædatabasen i det krævede format.
  • Den besætningsansvarlige står for al praktisk kommunikation til laboratoriet. 
 • Den besætningsansvarlige skal aftale med laboratoriet, at laboratoriet sender alle positive prøveresultater direkte til den relevante veterinærenhed i Fødevarestyrelsen.
  • Al kommunikation af prøveresultater til Fødevarestyrelsen skal foregå på dansk eller engelsk.
  • I emnefeltet i E-mailen skal stå ejerens navn samt besætningens CHR-nr. og hus-nr. på flokken.
  • Find den relevante veterinærenhed og kontaktoplysningerne her:
  • Find din fødevare- eller veterinærenhed på denne side.
  • Veterinærenheden kan oplyse dig om, hvilken e-mail adresse laboratoriet skal anvende. 

Godkendte danske laboratorier

Veterinær Diagnostik, SSI (referencelaboratorium)

Adresse: Artillerivej 5, 2300 København S.
 

DTU Veterinærinstituttet (referencelaboratorium, indtil 1.1.2020)

Adresse: Center for Diagnostik DTU, Henrik Dams Allé, Bygning 205B, 2800 Kgs. Lyngby
 

​Eurofins Milk Testing, Denmark A/S

Adresse: Ladelundvej 85, 6600 Vejen


​Eurofins Steins Laboratorium A/S

Adresse: Ladelundvej 85, 6600 Vejen
 

Fishlab/Hestelaboratoriet

Adresse: Terp Skovvej 107B, 8270 Højbjerg
 

HKScan Denmark A/S

Elmegårdsvej 4, 9460 Brovst


​Kopenhagen Diagnostik

Adresse: Langagervej 74, 2600 Glostrup
 

Laboratorium for Svinesygdomme (SEGES Svineproduktion)

Adresse: Vinkelvej 13, 8620 Kjellerup
 

Fødevarestyrelsens Laboratorium – sektion for mikrobiologi

Adresse: Søndervang 4, 4100 Ringsted
 
​​Danske og udenlandske laboratorier til undersøgelse for salmonella i fjerkræ

Fødevarestyrelsens Laboratorium – sektion for mikrobiologi

Adresse: Søndervang 4, 4100 Ringsted
 

DTU Veterinærinstituttet (referencelaboratorium)

Adresse: Bülowsvej 27, 1870 Frederiksberg C
Adresse: Lindholm Ø, 4771 Kalvehave 
 

Eurofins Steins Laboratorium A/S

Adresse: Ladelundvej 85, 6600 Vejen
 

HKScan Denmark A/S

Elmegårdsvej 4, 9460 Brovst
 

Agro Food Lab – Heijsgroep

Adresse: Parmentierstraat 12, 7903 TP Hoogeveen, The Netherlands

 

Centraal Laboratorium voor Pluimvee (CLvP)

Adresse: Maalstoel 6, NL 7773 NN Hardenberg, The Netherlands

Veterinair Centrum Someren

Adresse: Slievenstraat 16, 5711 PK Someren, The Netherlands

AL Control AB

Adresse: Olaus Magnus v. 27, 583 30 Linköping, Sverige
 

AniCon Labor GmbH

Adresse: Muehlenstraße 13, 49685 Hoeltinghausen, Tyskland

Lohmann Tierzucht Veterinärlabor

Adresse: Abschnede 64, 27472 Cuxhaven, Tyskland

LVL Lebensmittel- und Veterinärlabor GmbH

Adresse: Ecopark-Allee 6, 49685 Emstek, Tyskland

WEK

Adresse: Lohe 13, 49429 Visbek, Tyskland
 
Ændret 25. august 2020