Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Veterinærkontrolbekendtgørelsen, fødevarer

Ændringer til Veterinærkontrolbekendtgørelsen – beskrivelse af aktuelle og tidligere ændringer.

 
Se desuden bekendtgørelse om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter. Denne bekendtgørelse ophæver visse bestemelser i veterinærkontrolbekendtgørelsen.
 
 
9. april 2019

Bekendtgørelse nr. 406 af 9. april 2019 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

 
Bekendtgørelsen trådte i kraft den 13. april 2019, og erstatter bekendtgørelse nr. 141 af 6. februar 2019 med samme navn.
 
De væsentligste ændringer:
 
Den væsentligste årsag til, at bekendtgørelsen skal ændres er, at der er konstateret en skrivefejl i § 11, stk. 2 i bekendtgørelsen. I bekendtgørelse nr. 141 af 6. februar 2019 henviser § 11, stk. 2 til § 19, stk. 2, nr. 1 eller 3. Det er forkert. Henvisningen skulle have været til § 19, stk. 2, nr. 1 eller 2.
Denne skrivefejl findes også i § 31, stk. 2 og § 44, stk. 7.
Skrivefejlen i de tre paragraffer er rettet i den nye bekendtgørelse.
 
Herudover har vi ændret bilag 12 og bilag 15, idet der er udstedt nye EU-retsakter for dels import af kød af opdrættede strudsefugle fra Sydafrika, dels import af mælk og mejeriprodukter samt colostrum og colostrumbaserede produkter fra Japan.
 
Der henvises til:
 
Kommissionens gennmeførelsesforordning (EU) 2019/366 af 5. marts 2019 om ændring af bilag til forordning (EU) nr. 605/2010 for så vidt angår listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til Den Europæiske Union.
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/525 af 26. marts 2019 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF. 
 
6. februar 2019

Bekendtgørelse nr. 141 af 6. februar 2019 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

 
​Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. marts 2019 og erstatter bekendtgørelse nr. 1570 af 12. december 2016 med samme navn.

De væsentligste ændringer:

Parti er ændret til sending for at ensrette bekendtgørelsen med EU-lovgivningen.

Bestemmelserne i § 5 om de oplysninger modtagevirksomheder skal opbevare ved samhandelsmodtagelse og hvor længe oplysningerne skal opbevares er forenklede.

Fremover er det modtagevirksomheden (og ikke importøren), som skal foretage kontrol og besigtigelse af modtagne animalske fødevarer fra andre samhandelslande, jf. § 6.

Det er besluttet, at kontrolenhederne som hovedregel træffer afgørelser i stedet for at påbyde, fx ved returnering og destruktion.

Det er besluttet, at kontrolenhederne i en arbejdsgang vurderer, om der kan træffes afgørelse om, at en afvist sending kan forarbejdes på en autoriseret virksomhed som alternativ til returnering eller destruktion. Herved slipper kontrolenhederne for først at træffe en afgørelse og senere at skulle behandle en dispensationsansøgning.

Bestemmelserne om kanaliseret import er forenklet, således at bestemmelsesvirksomheder på visse vilkår selv må bryde grænsekontrollens officielle forsegling, jf. § 16, stk. 4-5.

Det er i samråd med grænsekontrollen besluttet, at ikke-konforme animalske fødevarer, som skal leveres direkte fra grænsekontrolstedet til et skib, der provianterer i den indhegnede del af havnen, hvor grænsekontrollen ligger, på visse vilkår også må oplagres midlertidigt i forseglede containere. Se § 27, stk. 2.

Bestemmelser om at omkostninger ved returnering m.v. skal afholdes af importøren er slettet, da disse bestemmelser nu fremgår af betalingsbekendtgørelsen.

Kravene til indførsel af æg hhv. kyllingekød i henhold til Danmarks salmonellagaranti er indsat i fødevareveterinærkontrolbekendtgørelsens § 3, stk. 3-4 og i bilag 4.

I bilag 3 er anført, at grænsekontrollen som hovedregel skal anvende den foreslåede frekvens for fysisk kontrol, som findes i Traces under "Hjælp til afgørelse" og "Pålagte fysiske tests".

Fødevareveterinærkontrolbekendtgørelsens bilag 9-13 og bilag 15-20 er revideret i forhold til gældende EU-lovgivning.
 
​1. januar 2016

Bekendtgørelse nr. 1660/2015 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelse for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

 
Den nye bekendtgørelse skal erstatte Bekendtgørelse nr. 368 af 7. april 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

Baggrund

Baggrunden for, at bekendtgørelsen ændres denne gang, er:
 • at Fødevarestyrelsen har valgt at indskrive kravene til registrering ved samhandel i    forordning (EU) nr. 931/2011 om de sporbarhedskrav, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 gælder for animalske fødevarer i den gældende § 5. På den måde er regelsættet samlet i én bestemmelse. 
 • at EU-kommissionen har udstedt Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/608 af 14. april 2015 om ændring af Forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Ukraine og Israel på listen over tredjelande, godkendelse af Ukraines program for bekæmpelse af salmonella hos æglæggende høner, krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat i forbindelse med Newcastle Disease og forarbejdningskrav for ægprodukter.
Gennemførelsesforordningen medfører, at æg af Gallus gallus (høns) fra Ukraine må importeres til Danmark, uden at der stilles krav om, at æggene skal ledsages af et særligt salmonellacertifikat, som er i overensstemmelse med modellen omhandlet i artikel 6, stk. 2, i Forordning (EF) 1688/2005 om gennemførelse af Forordning (EF) 853/2004 fsva. særlige garantier vedrørende salmonella for partier til Finland og Sverige af visse typer kød og æg, som ændret ved Forordning (EU) 427/2012 (Danmarks salmonellastatus for æg).

Gennemførelsesforordningen ændrer desuden en række betingelser og garantier i sundhedscertifikater for kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt fra Israel som følge af situationen med Newcastle Disease i landet.

De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 16 hhv. bilag 10 og 12.
 • ​at EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1338 af 30. juli 2015 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (restkoncentrationer).
​​Gennemførelsesafgørelsen tilføjer Armenien, Kenya og Myanmar på listen for akvakulturprodukter og Marokko for fjerkræ. Gennemførelsesafgørelsen sletter Peru på listen for fjerkræ.

De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 10 og 19.
 • at EU-kommissionen har udstedt en række gennemførelsesforordninger om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Canada og USA i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra import til eller transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt i forbindelse med højpatogen aviær influenza som følge af yderligere udbrud i landet. 
​​Gennemførelsesforordningen ændrer regionaliseringen af USA som følge af udbrud af højpatogen aviær influenza.

De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 10 og 12.
​​​​​​​​​Det er besluttet, at den kontrol, der skal udøves, når det​ ved den ikke-diskriminerende stikprøvekontrol eller den almindelige mistankekontrol konstateres, at et parti fødevarer fra et andet samhandelsland ikke overholder gældende lovgivning, er en afklarende kontrol. Ved den afklarende kontrol tilbageholdes partiet ikke, indtil den afklarende kontrol er gennemført. Til gengæld skal importøren afholde alle omkostninger ved en afklarende kontrol, lige som det i dag er tilfældet ved skærpet kontrol. 

De ændrede bestemmelser er indsat i bekendtgørelsens § 7.​​

Desuden er der i bilag 13 anført specifik behandlingsordning ud for markeringerne ’(-)’, således at det fremgår, hvilken varmebehandling kødprodukter o​g behandlede maver, blærer og tarme skal have gennemgået, for at produkterne fx kan tillades ført i transit eller indført som vareprøve.

Endvidere er det i bilag 4 samt bil​ag 9-20 præciseret, at betingelserne for import også gælder for transit gennem EU med eller uden ikke-konform oplagring.

Herudover er der foretaget enkelte rettelser af teknisk karakter i bilag 2, 3 og 5.

Forholdet til EU-retten

Bekendtgørelsen implementerer Rådets direktiv 89​/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked og Rådets direktiv 97/78/EF a​f 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet.

Herudover indeholder bilag 9-20 i bekendtgørelsen dele af forordninger og beslutninger. Disse er medtaget som supplerende materiale for at øge overblikket for erhvervet, som herved kan finde oplysninger om hvilke tredjelande, der er godkendt dyresundhedsmæssigt og restkoncentrationsmæssigt, samlet ét sted.

​Bekendtgørelsen går ikke ud over direktivernes eller de andre EU-retsakters bestemmelser.

Ikrafttræden

1. januar 2016. ​​

 
15. april 2015

Bekendtgørelse nr. 368 af 7. april 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelse for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

 
Den nye bekendtgørelse skal erstatte bekendtg​​ørelse nr. 164 af 19. februar 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

Baggrunden for at bekendtgørelsen ændres denne gang er, at EU-kommissionen har udstedt Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/526 af 27. marts 2015 om ændringer i bilag I i Forordning (EF) nr. 798/2008:
 • Oplysningerne vedrørende USA er ændret i listen i Bilag I over tredjelande, hvorfra det under udbrud af højpatogen aviær influenza i landet stadig er tilladt at importere visse fjerkræprodukter til eller føre disse i transit igennem Unionen. USA er i den forbindelse blevet regionaliseret i 12 regioner (US-0, US-1 og US-2.1 – US-2.10), som følge af udbrud af højpatogen aviær influenza i flere stater i landet.

  De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 10, 12 og 16.
 • Der findes ikke EU-regler på området for blod og blodprodukter samt afsmeltet fedt til konsum, og derfor fastsætter de enkelte EU-lande selv importreglerne på området. Derfor er der i bilag 5, jf. § 24 fastsat betingelser for import af disse fødevarer.
 • Herudover er der foretaget enkelte rettelser af redaktionel karakter. 

​Ikrafttræden

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 15. april 2015. ​​​

​23. februar 2015

Bekendtgørelse nr. 164 af 19. februar 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelse for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

 

Hjemmel

Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov nr. om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, og i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014.

Baggrund

Baggrunden for at der udstedes en ny bekendtgørelsen er:
 • at EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse nr. 2014/355/EU af 12. juni 2014 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF.
Gennemførelsesafgørelse 2014/355/EU medfører
 • at Pitcairn ​optages på tredjelandslisten med hensyn til honning,
 • at Rwanda optages på tredjelandslisten med hensyn til honning,
 • at Ukraine optages på tredjelandslisten med hensyn til kvæg og svin,
 • at De Forenede Arabiske Emirater (UAE) slettes af tredjelandslisten med hensyn til akvakultur.
​De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 18 og 19.
 • at EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse nr. 2014/472/EU af 16. juli 2014 om ændring af bilag II til beslutning 2006/766/EF for så vidt angår optagelsen af Moldova på listen over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere visse fiskevarer til konsum.
Gennemførelsesafgørelse 2014/472/EU medfører, at Moldova optages på tredjelandslisten for kaviar. De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 19.
 • at EU-kommissionen har udstedt Gennemførelsesafgørelse nr. 2014/891/EU af 8. december 2014 om ændring af afgørelse 2011/163 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF.
Gennemførelsesafgørelse 2014/891/EU medfører, at Mexico slettes af tredjelandslisten med hensyn til dyr af hestefamilien, og dermed kan Mexico ikke eksportere kød og kødprodukter af hestefamilien.

Gennemførelsesafgørelsen fastsætter en overgangsperiode, således at partier af kød og kødprodukter af hestefamilien fra Mexico, jf. bilag 9 og bilag 13, i en overgangsperiode frem til den 1. marts 2015 må importeres, forudsat at importøren af de pågældende fødevarer kan godtgøre, at der var udstedt certifikater for fødevarerne, og at de pågældende fødevarer var afsendt fra Mexico og var på vej til Danmark inden den 15. januar 2015.

De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 9 og 13.
 • at EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/​198 af 6. februar 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Canada i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen i forbindelse med højpatogen aviær influenza.
Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/198 medfører, at kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt kun må importeres fra zone CA-2 i Canada, hvis kødet stammer fra fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt, som er slagtet før den 4. december 2014, og hvis kødet opfylder særlige garantier, og at æg og ægprodukter må importeres fra zone CA-0 (hele landet).

​De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 10, 12 og 16.
 • at EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 2015/204 af 6. februar 2015 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne om Canada i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen i forbindelse med højpatogen aviær influenza.
Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/198 medfører, at
 • kødprodukter samt behandlede maver, blærer og tarme af fjerkræ, opdrættet fuglevildt, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt ikke må importeres fra zone CA-0 i Canada,
 • kødprodukter samt behandlede​ maver, blærer og tarme af fjerkræ, opdrættet fuglevildt, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt, kun må importeres fra zone CA-2 i Canada, hvis de er blevet varmebehandlet (D) til en centrumtemperatur på min. 70 °C overalt i kødet og/eller maverne, blærerne og tarmene under kødprodukternes og behandlede mavers, blærers og tarmes forarbejdning.​​
​​​De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 13.
 • at EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 2015/216 af 10. februar 2015 om ændring af beslutning 2000/572/EF for så vidt angår henvisningen til det harmoniserede system (HS) i standardcertifikatet for tilberedt kød og om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne om Israel på listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen.
Gennemførelsesafgørelsen medfører, dels at kødprodukter samt behandlede maver, blærer og tarme af fjerkræ, opdrættet fuglevildt, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt, kun må importeres fra Israel, hvis de er blevet varmebehandlet (D) til en centrumtemperatur på min. 70 °C overalt i fødevarerne, dels at Israel i gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 2015/216 defineres som Staten Israel, i hvilken forbindelse der ses bort fra områderne, der har været under israelsk administration siden juni 1967: Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.

Gennemførelsesafgørelsen fastsætter en overgangsperiode, således partier af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra fjerkræ, opdrættet fuglevildt og vildtlevende fuglevildt, som har været underkastet den ikke-specifikke behandling A, jf. bilag 13, og som transporteres over åbent hav fra Israel til Danmark, i en overgangsperiode frem til den 28. februar 2015 må importeres, forudsat at importøren af de pågældende fødevarer kan godtgøre, at der var udstedt certifikater for fødevarerne, og at fødevarerne var afsendt fra Israel senest den 31. januar 2015.

De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens § 62, stk. 3, og bilag 13.
 • at EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/243 af 13. februar 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om USA i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra import til eller transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt i forbindelse med højpatogen aviær influenza.
Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/243 medfører, at kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt kun må importeres fra zone US-2 i USA, hvis kødet stammer fra fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt, som er slagtet før den 19. december 2014, og hvis kødet opfylder særlige garantier, samt at æg og ægprodukter må importeres fra zone US-0 (hele landet).

De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 10, 12 og 16.
 • at EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 2015/252 af 13. februar 2015 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne om USA i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen er tilladt i forbindelse med højpatogen aviær influenza.
Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/252 medfører, at
 • kødprodukter samt behandlede maver, blærer og t​arme af fjerkræ, opdrættet fuglevildt, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt ikke må importeres fra zone US-0 i USA,
 • kødprodu​kter samt behandlede maver, blærer og tarme af fjerkræ, opdrættet fuglevildt, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt, kun må importeres fra zone US-2 i USA, hvis de er blevet varmebehandlet (D) til en centrumtemperatur på min. 70 °C overalt i fødevarerne.
De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 13.
 • at EU-Kommissionen har udstedt g​ennemførelsesafgørelse (EU) nr. 2015/267 af 17. februar 2015 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne om Japan i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen er tilladt.
Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/267 medfører (kombineret med afgørelse 2011/163/EU, som ændret), at det er tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af tamkvæg, som har gennemgået den uspecifikke behandlingsordning A.
De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 13.

§ 20, stk. 5 er ændret, så den er mere på linje med artikel 19, stk. 2, litra a, i Kontrolforordningen. Ændringen betyder, at det ikke kan tillades at returnere fødevarer, som er vurderet farlige for dyr eller mennesker.

Der er indsat en ny § 49, som på baggrund af en konkret sag fastsætter, at partier af fødevarer, som er tilbageholdt eller beslaglagt af Fødevarestyrelsen, ikke må fjernes, omsættes eller tages i anvendelse.

Herudover er der foretaget mindre rettelser af teknisk karakter til § 34, stk. 1, § 36, stk. 1, § 41, stk. 1, § 43, § 44, stk. 1-2, § 51, stk. 1, nr. 1, § 51, stk. 3, nr. 3, bilag 2, bilag 3, bilag 4, note til bilag 16 og bilag 20.

Ikrafttræden

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. februar 2015.

Bekendtgørelse erstatter bekendtgørelse nr. 220 af 10. marts 2014 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.
 
12. marts 2014
Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i lov nr. om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 29. juni 2013, og i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013.

Den nye bekendtgørelse erstatter bekendtgørelse nr. 25 af 13. januar 2014 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

Baggrund

Veterinærkontrolbekendtgørelsen ændres jævnligt, typisk som følge af at de EU-retsakter, der omhandler krav for indførsel af fødevarer, ændres, og disse ændringer skal integreres i dansk lovgivning.

Ud over at implementere (dele af) de direktiver, vi er forpligtet til at gøre til dansk ret, indeholder bekendtgørelsen også kombinationer af diverse bilag til relevante forordninger. Disse supplerende retsakter er til stor glæde for ikke bare erhvervet, men også vores tilsynspersonale, ikke mindst fordi man på den måde får et overblik over et regelunivers, der ellers kan virke endog meget uoverskueligt. FVO har ikke udtrykt utilfredshed med denne fremgangsmåde (vores fornemmelse er, at den er udbredt i hele EU).

Baggrunden for at bekendtgørelsen ændres denne gang er:
 • at EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 166/2014 af 17. februar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår krav vedrørende udstedelse af certifikat ved import til Unionen af kød af opdrættede strudsefugle og oplysningerne vedrørende Israel og Sydafrika på listen over tredjelande og områder.
Gennemførelsesforordningen ophæver bl.a. regionaliseringen af Israel og Sydafrika for aviær influenza. Gennemførelsesforordningen træder i kraft tyve dage efter offentliggørelsen, dvs. den 15. marts 2014.

Gennemførelsesforordningen træder i kraft den 15. marts 2014.

De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 19, 12 og 16.
 • at EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 209/2014 af 5. marts 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 605/2010 for så vidt angår dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum, der føres ind i Unionen.
Gennemførelsesforordningen fastsætter, at colostrum og colostrumbaserede produkter må importeres fra tredjelande, som er godkendt til eksport til EU af rå mælk og mejeriprodukter fremstillet af rå mælk. Der er tale om tredjelande, som er markeret med '+' i kolonne I i bilag 15 i bekendtgørelsen, dvs. Australien, Canada, New Zealand og USA.

Gennemførelsesforordningen fastsætter endvidere nye modelcertifikater for colostrum og colostrumbaserede produkter bestemt til import til EU henholdsvis til transit / midlertidig oplagring gennem / i EU med tredjeland som bestemmelse.

De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 4 og 15.

Gennemførelsesforordningen træder i kraft den 26. marts 2014.

Herudover er der foretaget rettelser af teknisk karakter.​​

Ikrafttræden

Bekendtgørelsen træder i kraft 15. marts 2014. Reglerne om colostrum og colostrumbaserede produkter træder dog først i kraft den 26. marts 2014.​
 
16. januar 2014

​Bekendtgørelse nr. 25 af 13. januar 2014 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Hjemmel

Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i lov nr. om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 29. juni 2013, og i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013.

Ikrafttrædelse m.v.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 20. januar 2014.

Den nye bekendtgørelse erstatter bekendtgørelse nr. 715 af 27. juni 2012 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

Baggrund

Veterinærkontrolbekendtgørelsen ændres jævnligt, typisk som følge af at de EU-retsakter, der omhandler krav for indførsel af fødevarer, ændres, og disse ændringer skal integreres i dansk lovgivning.

Der er flere grunde til at bekendtgørelsen ændres den her gang. Ændringspunkterne er nedenfor opregnet efter, hvor væsentlige de er, set i relation til en generel målestok: 
 • Det er besluttet, at importører ikke pr. automatik skal have påbud om returnering, destruktion eller oparbejdning af afviste fødevarer fra andre samhandelslande eller tredjelande. Hvis en importør har gjort alt, hvad der er teknisk muligt for at sikre sig, at fødevarer, som enten ikke overholder lovgivningen, eller hvoraf grænsekontrollen har udtaget stikprøver til laboratorieanalyse, ikke er taget i anvendelse eller er distribueret til senere omsætningsled, men er holdt tilbage i modtagevirksomheden fysisk adskilt fra andre fødevarer, skal tilsynsmyndigheden ikke nødvendigvis udstede et påbud om returnering, oparbejdning eller destruktion af fødevarerne, men alene træffe afgørelse om returnering, oparbejdning eller destruktion. Herved undgår importøren at modtage en kontrolrapport med et 3-tal.
  Hvis en importør derimod har taget fødevarer i anvendelse eller distribueret fødevarer til senere omsætningsled, hvor importøren er vidende om, at fødevarerne ikke overholder lovgivningen, eller at grænsekontrollen har udtaget stikprøver af fødevarerne til laboratorieanalyse, skal tilsynsmyndigheden påbyde importøren at tilbagekalde fødevarerne med henblik på returnering, oparbejdning eller destruktion.

  De ændrede vilkår er indarbejdet i bekendtgørelsens § 8 og § 19.

 • En ny regel bestemmer, at hvis et korrekt forhåndsanmeldt parti ankommer før det forventede ankomsttidspunkt, som angivet på CVED'et, og partiet ankommer med skib, må skibet med partiet føres til kaj, men partiet må ikke aflæsses, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED'et. Ankommer partiet med fly, må flycontaineren med partiet fraføres flyet, men flycontaineren må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED'et. 

  Ændringen præciserer en rimelig retstilstand, der ikke tidligere formelt var gældende. Ændringen gælder både import og returnering, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 8, henholdsvis § 33, stk. 2.

 

 • Kroatien er fra 1. juli 2013 optaget som medlem af EU.  Linjerne vedrørende Kroatien i bilag 9-20 er derfor slettet. Indførsel af animalske fødevarer fra Kroatien kan ske på samhandelsvilkår, jf. bekendtgørelsens kapitel 2.

 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse nr. 2012/489/EU af 24. august 2012 om ændring af beslutning 2007/453/EF for så vidt angår BSE-status for Belgien, Brasilien, Colombia, Kroatien, Nicaragua og Østrig.
  Gennemførelsesafgørelsen ændrer bl.a. Brasiliens og Colombia BSE-status fra kontrolleret risiko til ubetydelig risiko og Kroatiens og Nicaraguas BSE-status fra ikke-fastsat risiko til kontrolleret risiko. 
  De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 4.

 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 957/2012 af 17. oktober 2012 om ændring af bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 for så vidt angår slettelse af oplysninger om De Nederlandske Antiller fra listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk eller mejeriprodukter til Den Europæiske Union.

  Gennemførelsesforordningen sletter oplysningerne om De Nederlandske Antiller fra bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union. Baggrunden herfor er, at det selvstyrende land De Nederlandske Antiller efter en intern reform i Nederlandene ikke længere har status som et selvstyrende land, men en del af Kongeriget Nederlandene.

  Den ændrede bestemmelse er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 15.

 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse 2012/650/EU af 17. oktober 2012 om ændring af bilag II til beslutning 2006/766/EF for så vidt angår oplysningerne om Curaçao og Sint Maarten i listen over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere visse fiskevarer til konsum, og om sletning af De Nederlandske Antiller fra samme liste.

  Gennemførelsesafgørelsen tilføjer Curaçao og Sint Maarten og sletter oplysningerne om De Nederlandske Antiller fra bilag II (fiskevarer bortset fra toskallede bløddyr) til beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer. Baggrunden herfor er en intern reform i Nederlandene, således at Curaçao og Sint Maarten har fået status som selvstyrende lande i Kongeriget Nederlandene og De Nederlandske Antiller ikke længere har status som et selvstyrende land men en del af Kongeriget Nederlandene.

  De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 19.

 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse 2012/692 af 6. november 2012 om ændring af bilagene til beslutning 2006/766/EF for så vidt angår optegnelser i listerne over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer til konsum.

  Gennemførelsesafgørelsen indsætter Kroatien i bilag I til beslutning 2006/766/EF (toskallede bløddyr), Brunei og Bonnaire - Sint Eustatius - Saba i bilag II til beslutning 2006/766/EF (fiskevarer bortset fra toskallede bløddyr m.v.), idet Brunei kun må eksportere akvakulturprodukter til EU. Endvidere ændres oplysningerne om Togo i bilag II til beslutning 2006/766/EF (fiskevarer bortset fra toskallede bløddyr m.v.), således at Togo, som hidtil kun måtte eksportere levende hummere til EU, nu må eksportere alle former for ikke-opdrættede fiskevarer, bortset fra toskallede bløddyr m.v., til EU.

  De ændrede bestemmelser om Kroatien er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 20. De øvrige bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 19.

 • Kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 88/2013 af 31. januar 2013 om ændring af beslutning 2007/777/EF og forordning (EU) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Ukraine på listerne over tredjelande, hvorfra visse typer kød, kødprodukter samt æg og ægprodukter kan indføres til Unionen.

  Ændringen betyder, at EU har godkendt Ukraine dyresundhedsmæssigt til eksport til EU af:
  - kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra fjerkræ, opdrættet fuglevildt, opdrættede strudsefugle, tamkaniner og opdrættede dyr af hareordenen, vildtlevende dyr af harefamilien (kaniner og harer) samt vildtlevende fuglevildt, samt
  - kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle, opdrættede fuglevildt samt æg (dog kun æg til industribrug, da Kommissionen endnu ikke har evalueret de ukrainske programmer for salmonella-kontrol i æg) og ægprodukter.

  De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 10, 13 (del I B) og 16.

 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse nr. 2013/104/EU af 21. februar 2013 om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne om Brasilien i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere biltong / jerky og pasteuriserede kødprodukter til Unionen.

  Ændringen betyder, at Brasilien nu er godkendt dyresundhedsmæssigt til eksport af biltong / jerky og pasteuriserede kødprodukter af tamkvæg og opdrættet klovbærende vildt, bortset fra vildsvin, til EU.

  De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 13 (del III A og III B). 
 
EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) Nr. 196/2013 af 7. marts 2013 om ændring af bilag II til forordning (EU) Nr. 206/2010 for så vidt angår oplysningerne om Japan på listen over tredjelande og dele deraf, hvorfra det er tilladt at importere visse typer af fersk kød til Unionen.

Ændringen betyder, at EU har godkendt Japan dyresundhedsmæssigt til eksport af fersk oksekød fra dyr, der er slagtet fra og med den 28. marts 2013, til EU.

Den ændrede bestemmelse er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 9.

EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 300/2013 af 27. marts 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 605/2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union.

Ændringen betyder, at importbestemmelserne i forordning (EU) nr. 605/2010 også gælder for mejeriprodukter fremstillet af rå mælk fra kameler af arten Camelus dromedarius. Endvidere medfører gennemførelsesforordningen, at EU har godkendt Emiratet Dubai i De Forenede Arabiske Emirater dyresundhedsmæssigt til eksport af fuldt varmebehandlede mejeriprodukter fremstillet af rå mælk fra kameler af arten Camelus dromedarius, og at modellerne af sundhedscertifikatet MILK-HTB og Milk-HTC ændres.

Den ændrede bestemmelse er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 15.

EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse nr. 2013/161/EU af 11. marts 2013 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelands planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF.

Ændringen betyder, at EU har godkendt følgende tredjelandes restkoncentrationsplaner:
 • Bosnien-​​Hercegovina for fjerkræ, mælk og honning,
 • Japan for kvæg,
 •  Moldova for fjerkræ, akvakultur og æg, og
 • Vietnam for honning.
Ændringen betyder også, at EU ikke har godkendt Pitcairns restkoncentrationsplaner for honning.

Den ændrede bestemmelse er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 9, 15 og 18.

EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 482/2013 af 24. maj 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelands-områder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater.
Gennemførelsesforordningen ændrer regionaliseringen af Botswana fra fire til fem regioner. Den ændrede regionalisering af Botswana er foranlediget af en FVO inspektion i landet, hvor det blev konstateret, at der foreligger en ikke ubetydelig risiko for indslæbning af mund- og klovesygevirus i de veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 6 og 4a i pågældende tredjeland.
Den ændrede bestemmelse er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 9 og 11.

EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse nr. 2013/415/EU af 31. juli 2013 om ændring af bilag II til beslutning 2006/766/EF for så vidt angår optagelsen af Tristan da Cunha på listen over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere visse fiskevarer til konsum, og om sletning af Mayotte fra samme liste.
Den ændrede bestemmelse er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 19.

EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse nr. 2013/436/EU af 13. august 2013 om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår indførelsen af en ny behandling til inaktivering af mund- og klovesygevirus i kødprodukter og betingelserne for import fra det russiske område Kaliningrad.

Den ændrede bestemmelse er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 13.

EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse nr. 2013/491/EU af 7. oktober 2013 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder.

Den ændrede bestemmelser er for Esbjerg indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 2.

EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 1204/2013 af 25. november 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Republikken Moldova på listerne over tredjelande, hvorfra visse typer kød, kødprodukter, æg og ægprodukter kan indføres til Unionen.
Den ændrede bestemmelse er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 16.

EU-kommissionen har oplyst, at de chilenske myndigheder i samråd med EU fra 27. marts 2013 frivilligt har suspenderet udstedelsen af sundhedscertifikater for oksekød bestemt til EU. Baggrunden herfor er, at Chile har tilladt anvendelse af præstationsfremmende hormoner hos kvæg, og at Chile ikke har kunnet garantere over for EU, at chilensk oksekød, der eksporteres til EU, ikke hidrører fra kvæg, der er behandlet med disse hormoner.

Der er indsat en fodnote herom i bekendtgørelsens bilag 9.

Af hensyn til læsbarheden af bekendtgørelsen er der i bekendtgørelsens bilag 4 indsat henvisninger til de forordninger og beslutninger, hvor modellerne af sundhedscertifikaterne for import henholdsvis transit/oplagring af de forskellige animalske fødevarer findes.

Herudover er der foretaget mindre rettelser af teknisk karakter, ligesom to ændringsbekendtgørelser er blevet implementeret.​
2. juli 2012

​Bekendtgørelse nr. 715 af 27. juni 2012 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Veterinærkontrolbekendtgørelsen)

 

Baggrund

 • En lean arbejdsgruppe i Fødevarestyrelsen har foreslået visse administrative lettelser angående kontrollen af animalske fødevarer, som genindføres fra andre samhandelslande. Lettelsen indebærer, at kun myndighedsafviste fødevarer fra andre samhandelslande skal være omfattet af bekendtgørelsens returvarekontrol (tilladelse, forhåndsanmeldelse, returvarekontrol, frigivelse), mens returnering af kommercielt afviste fødevarer fra andre samhandelslande, som ikke overholder hygiejnebestemmelserne, sker i henhold til bestemmelserne i hygiejnebekendtgørelsens kapitel 10.
  Lean arbejdsgruppens arbejde medfører herved også en lettelse for erhvervet.

  Lean arbejdsgruppens anbefalinger er indarbejdet i bekendtgørelsens § 36.

 • Ved indførsel af returvarer fra tredjelande, som ikke er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, kan returvaretilladelsen suppleres med krav om dokumentation for foretagen desinfektion af fødevarernes udvendige emballage før afsendelsen fra tredjelandet. Det vurderes, at dette mulige vilkår skal fremgå af bekendtgørelsen, så borgerne har kendskab til det.

  Bestemmelsen er indarbejdet i nyt stykke 5 til § 34.

  Tilsidesættelse af vilkåret kan straffes. Straffebestemmelsen er indarbejdet i § 49, stk. 1, nr. 3.

 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse nr. 2012/203/EU af 19. april 2012 om ændring af bilag I til beslutning 2006/766/EF fsva. oplysningerne om Chile i listen over tredjelande, hvorfra import til konsum af levende kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle er tilladt.

  Gennemførelsesafgørelsen fjerner alle begrænsninger angående importen af toskallede bløddyr m.v. fra Chile således, at Chile nu kan eksportere alle levende kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr m.v. til EU.

  De ændrede bestemmelser er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 20.

  Grænsekontrollen er blevet instrueret i at anvende de nye regler ved mail af 8. maj 2012.

 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 393/2012 af 7. maj 2012 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 fsva. oplysninger om Thailand i listerne over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen.

  Ændringen betyder, at Thailand igen fra 1. juli 2012 må eksportere fjerkrækød til EU, idet importrestriktionerne vedrørende fugleinfluenza er ophævet. Det er en betingelse, at Thailand kun må eksportere fjerkrækød til EU, såfremt kødet hidrører fra dyr, som er slagtet fra og med den 1. juli 2012.

  Gennemførelsesforordningen er indarbejdet i bilag 10, hvor den for overskuelighedens skyld er sammenholdt med bestemmelserne fra Kommissionens afgørelse 2011/163/EF (restkoncentrationsplaner).

 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2012 af 22. maj 2012 af 22. maj 2012 om udvidelse af de særlige garantier vedrørende salmonella, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, til også at omfatte æg bestemt til Danmark. Forordningen træder i kraft 1. juli 2012.

  Gennemførelsesforordningen fastsætter, at æg bestemt til omsætning i Danmark skal være ledsaget af et ekstra certifikat i overensstemmelse med den model, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2 i forordning (EF) 1688/2005. Certifikatet skal indeholde garantier for, at æggene er frie for salmonella.

  Denne del af gennemførelsesforordningen er indarbejdet i § 22, stk. 2.

 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse nr. 2012/302/EF af 11. juni 2012 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF.

  Ændringen vedrører en række tredjelande, hvis restkoncentrationsplaner enten er blevet godkendt for yderligere produktkategorier eller ikke er blevet godkendt.

  Gennemførelsesafgørelsen er indarbejdet i bilag 9, 11, 12, 13, 15, 18 og 19.

  Da gennemførelsesafgørelsen indeholder en overgangsbestemmelse, er denne bestemmelse for de relevante fødevarer/tredjelande indarbejdet i en ny § 47.
 
 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse nr. 532/2012 af 21. juni 2012 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag I til forordning (EF) 798/2008 fsva. oplysningerne om Israel på listerne over tredjelande og dele af tredjelande med hensyn til højpatogen aviær influenza.

  Gennemførelsesafgørelsen etablerer en yderligere regionalisering af Israel for fersk kød og kødprodukter af tamfjerkræ, opdrættet fjervildt og strudsefugle samt æg og ægprodukter.

  Gennemførelsesafgørelsen er indarbejdet i bilag 10, 12, 13 og 16.

 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 546/2012 af 25. juni 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt mht. indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater.

  Gennemførelsesafgørelsen fastsætter, at fersk kød af kvæg og får samt opdrættet og vildtlevende klovbærende dyr (bortset fra vildsvin) fra zone BW-1 i Botswana må indføres til EU, hvis kødet stammer fra dyr, der er slagtet fra og med 26. juni 2012.

  Gennemførelsesafgørelsen er indarbejdet i bilag 9.
 
Endvidere er der foretaget følgende ændringer:
 • Titlen: Bekendtgørelsens titel er ændret på anbefaling fra JURA, så ordene 'diverse EU-retsakter' er ændret til 'relaterede EU-retsakter'.
 • § 2, stk. 31: Den kompetente myndighed er defineret som Fødevarestyrelsen eller andre landes tilsvarende autoriteter på fødevare- og veterinærområdet.
 • § 38, stk. 3, nr. 5: Veterinærkontrolbestemmelserne om animalske fødevarer, som indføres fra Grønland eller Færøerne til disse landes patienthjem i Danmark, er lempet, så der alene skal foretages dokument- og identitetskontrol, og altså ikke fysisk kontrol.
 • § 45: Bestemmelsen om hvem, der må bryde den kompetente myndigheds forsegling, er ændret af hensyn til forsegling påsat af de kompetente myndigheder i andre samhandelslande.
 • §§ 52-53, § 55 og §§ 57-58: Der er indsat straffebestemmelser for overtrædelse af relevante artikler relateret til import i en række forordninger, som fastsætter listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra en række fødevarer må indføres til EU, og hvor veterinærcertifikaterne, som skal ledsage disse fødevarer, er fastsat. Straffebestemmelserne skulle have været indarbejdet i tidligere bekendtgørelser, men sker altså først nu.
 • Bilag 9-20: Europakommissionen har fastslået, at San Marino er et tredjeland. San Marino bør derfor fremgå af tredjelandslisterne i bilag 9-20.
 • Bilag 16: Der er for fuldstændighedens skyld indsat en særlig note ved de tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende til eksport af hønseæg til EU, men som alligevel ikke må eksportere hønseæg til EU, da landenes salmonellabekæmpelsesprogrammer endnu ikke har været forelagt EU-kommissionen eller er blevet godkendt af EU. Kroatien er p.t. det eneste tredjeland, som har fået deres salmonellabekæmpelsesprogram godkendt af EU, og som må eksportere hønseæg til EU.
 • Bilag 21: Indholdsfortegnelsen for bilagene er fjernet ud fra følgende begrundelser: Den står umotiveret som sidste bilag, den kan af tekniske grunde ikke indsættes som bilag 1 (df-tekst), og indholdsfortegnelsen fremkommer automatisk, når man søger på bekendtgørelsen i Retsinformation.dk
 

Ikrafttræden

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2012.

Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2012 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter.
 
9. marts 2012

Ny bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter

 

Baggrund

 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse nr. 2011/215/EU af 4. april 2011 om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår omladning på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted, af sendinger af produkter, der er bestemt til import til Unionen eller til tredjeland.

  De ændrede bestemmelser er indsat i bekendtgørelsens § 23 og § 31.

   
 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 801/2011 af 9. august 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater.

  Ændringen vedrører Botswana, hvor indførsel af fersk oksekød og kød af opdrættet klovbærende vildt, bortset fra vildsvin, fra region BW-1 kun er tilladt, hvis kødet stammer fra dyr, der er slagtet i perioden 1. december 2007 – 11. maj 2011. Gennemførelsesforordningen er udstedt efter udbrud af mund- og klovesyge i regionen BW-1. De ændrede bestemmelser er indsat i bekendtgørelsens bilag 9 og bilag 11.

  Grænsekontrollen er blevet instrueret i at anvende de nye regler ved mail af 9. september 2011.
 
 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 991/2011 af 5. oktober 2011 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Sydafrika på listerne over tredjelande og dele af tredjelande med hensyn til højpatogen aviær influenza.

  Ændringen vedrører en regionalisering af Sydafrika. De ændrede bestemmelser er indsat i bekendtgørelsens bilag 10, bilag 12 og bilag 13.

  Grænsekontrollen er blevet instrueret i at anvende de nye regler ved mail af 6. oktober 2011.

 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse nr. 2011/690/EU af 14. oktober 2011 om ændring og berigtigelse af bilaget til Kommissionens afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF.

  Ændringen vedrører en række tredjelande, hvis planer for analyse af rester af veterinære lægemidler EU-kommissionen enten har godkendt eller ikke godkendt. Det drejer sig om:
  - Belize, som ikke længere restkoncentrationsmæssigt er godkendt til eksport af honning til EU,
  - Ghana, Indien og Madagaskar, som nu restkoncentrationsmæssigt er godkendt til eksport af honning til EU,
  - Mauritius, som ikke længere restkoncentrationsmæssigt er godkendt til eksport af fjerkrækød og kødprodukter heraf til EU, og
  - Tyrkiet, som nu restkoncentrationsmæssigt er godkendt til eksport af æg og ægprodukter til EU.

  De ændrede bestemmelser er indsat i bekendtgørelsens bilag 10, bilag 13, bilag 16 og bilag 18.
 
 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 1112/2011 af 3. november 2011 om ændring af bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Paraguay på listen over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU.

  Ændringen vedrører en regionalisering af Paraguay. De ændrede bestemmelser er indsat i bekendtgørelsens bilag 9.

 • EU-kommissionen har udstedt forordning (EU) nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse af certifikater ved import og transit gennem Unionen af visse sammensatte produkter og om ændring af beslutning 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009.

  Forordningen fastsætter modelcertifikaterne, som skal ledsage visse sammensatte fødevarer fra tredjelande til EU. Straffebestemmelser for overtrædelse af forordningen er indsat i bekendtgørelsens § 53.

 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse 2012/31/EU af 21. december 2011 om ændring af bilag I til beslutning 2007/275/EF om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF.

  Ændringen vedrører de dyr og animalske produkter, som skal underkastes veterinærkontrol ved indførsel fra tredjelande. De ændrede bestemmelser vedrørende animalske fødevarer er indsat i bekendtgørelsens bilag 1.

 • EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 110/2012 af 9. februar 2012 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Sydafrika på listen over tredjelande og dele af tredjelande.

  Ændringen vedrører regionalisering af Sydafrika. De ændrede bestemmelser er indsat i bekendtgørelsens bilag 12 og bilag 13.
 
 • Kommissionen har udstedt gennemførelsesafgørelse 2012/111/EU af 10. februar 2012 om ændring af beslutning 2007/453/EF for så vidt angår BSE-status for Danmark og Panama.

  Ændringen betyder, at Danmark og Panama flyttes til kategorien: Lande eller regioner med ubetydelig BSE-risiko. De ændrede bestemmelser for Panama er indsat i bekendtgørelsens bilag 4.

Island er overgået til at være et samhandelsland for alle animalske fødevarer. Alle animalske fødevarer der indføres fra Island skal derfor ikke længere underkastes veterinærkontrol ved EU's ydre grænse, men kan føres direkte til modtagevirksomheden som samhandel. De ændrede bestemmelser er indsat i bekendtgørelsens § 2, stk. 5, § 37, stk. 3, § 41 samt i bilag 9-13 og bilag 15-18.

Endvidere er der foretaget følgende ændringer:
 • Bekendtgørelsens titel er ændret efter henstilling fra JURS, så det fremgår, at bekendtgørelsen også omhandler straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter.
 • § 34, stk. 4: Der er indsat en bestemmelse om, at grænsedyrlægen i særlige tilfælde kan kræve, at den ansvarlige for genindførte partier skal gennemføre en returvarekontrol (egenkontrol) af fødevarerne og forelægge en rapport herom til fødevareafdelingen til godkendelse, inden fødevarerne må anvendes. Bestemmelsen vil primært skulle anvendes i forbindelse med genindførsel af myndighedsafviste fødevarer, hvor grænsedyrlægen skønner, at der er behov for en særlig returvarekontrol.
 • I kapitel 9 om privat import er paragraffen (tidligere § 37) delt op i tre, således at de særlige bestemmelser om privat import fra Færøerne og Grønland har fået sin selvstændige paragraf (§ 38), og de afsluttende bestemmelser ligeledes en selvstændig paragraf (§ 39).
 • I kapitel 10 om vareprøver er paragraffen (tidligere § 38) delt op i to, således at import af vareprøver fra andre samhandelslande og import af vareprøver fra tredjelande har fået deres selvstændige paragraf (§ 40 og § 41).
 • De efterfølgende paragraffer og straffebestemmelserne er konsekvensrettet.
 
Der er tilføjet syv nye definitioner, som har til hensigt at øge forståelsen af bekendtgørelsens specifikke termer. Følgende ord og termer er defineret: Ikke-diskriminerende kontrol, mistankekontrol, skærpet kontrol, foder til selskabsdyr, foder til pelsdyr, veterinærkontrolcertifikat (CVED) og datter-veterinærkontrolcertifikat (datter-CVED).

Herudover er der foretaget visse redaktionelle ændringer af bekendtgørelsen.

Ikrafttrædelse

Bekendtgørelsen skal træde i kraft mandag den 12. marts 2012.

Samme dag ophæves bekendtgørelse nr. 733 af 27. juni 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.
 
1. juli 2011

​Bekendtgørelse nr. 733 af 27. juni 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer

 

Baggrund

EU-kommissionen har udstedt afgørelse nr. 2011/131/EU af 25. februar 2011 om ændring af beslutning 2006/766/EF om tilføjelse af Fiji til listen over tredjeland, hvorfra EU-landene må indføre vildtfangne fisk og fiskevarer. Bestemmelsen er indsat i bekendtgørelsens bilag 20.

EU-kommissionen har udstedt afgørelse nr. 2011/163/EU af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF. Bestemmelsen fastsætter hvilke tredjelande, der for hvilke produkter, har fået godkendt sine restkoncentrationsplaner af EU-kommissionen. Bestemmelsen ændrer godkendelsen for bl.a. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Rusland og USA (dyr af hestefamilien) og Uruguay (kaniner og opdrættet vildt). Bestemmelsen er indsat i bekendtgørelsens bilag 9, 11, 13 og 17.

EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2011 af 2. maj 2011 om ændring oplysningerne om Israel på tredjelandslisten for fjerkrækød, fjervildt samt æg og ægprodukter på grund af tilstedeværelse af højpatogen fugleinfluenza i Israel. Bestemmelsen er indsat i bilag 10, 12 og 16.

EU-kommissionen har udstedt gennemførelsesforordning (EU) nr. 536/2011 af 1. juni 2011 om ændring af oplysningerne om Sydafrika på tredjelandslisten for fjerkrækød og fjerkrækødprodukter på grund af tilstedeværelse af højpatogen fugleinfluenza i Sydafrika. Bestemmelsen er indsat i bilag 10 og 13. 

Reglerne om returnering af animalske fødevarer fra andre samhandelslande er justeret, så både kødkontrollen og fødevareafdelingerne kan tillade returneringen. Bestemmelsen er indsat i bekendtgørelsens § 36, stk. 7.

Fødevarestyrelsen har besluttet at give færøske og grønlandske patienthjem her i Danmark mulighed for at ansøge om tilladelse til privat indførsel af animalske fødevarer fra Færøerne og Grønland til forplejning af patienter på en række nærmere betingelser. Bestemmelsen er indsat i bekendtgørelsens § 37, stk. 7.
Fødevarestyrelsen har desuden besluttet at stramme reglerne om privat indførsel af animalske fødevarer fra Færøerne og Grønland til privat brug, når indførslen sker som samsending eller indførsel til foreninger. Bestemmelsen er indsat i bekendtgørelsens § 37, stk. 5 henholdsvis 6.

Ikrafttrædelse

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2011. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.


 

19. april 2011

​Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer

 

Baggrunden

 • Mund og klovesyge i Sydafrika

  Som følge af udbrud af mund og klovsyge er indførsel af fersk kød fra Sydafrika suspenderet, jf. EU-kommissionens forordning (EF) nr. 342/2011.

  Forordning (EF) nr. 342/2011 ændrer forordning (EF) 206/2010, således at Sydafrika ikke må eksportere fersk kød af klovbærende dyr (klovbærende husdyr samt opdrættet og vildtlevende hårvildt) slagtet efter 11. februar 2011. Som angivet i forordningens fodnote til kolonne 7 ("slutdato", som her er 11. februar 2011) må kød af dyr slagtet på eller før denne slutdato importeres til EU i 90 dage fra denne dato. Partier, som fragtes med skib på åbent hav, og som der er udstedt certifikat for før slutdatoen, må importeres til EU i 40 dage fra denne dato.   

  Vær opmærksom på at der i forvejen allerede var importforbud for 2 angivne regioner. Fra de to regioner må der således heller ikke indføres produkter, der er fremstillet før 11. februar 2011. 

  Ovennævnte er indarbejdet ved ændringer af tredjelandslisterne i bilag 9 og 11 i vedlagte bekendtgørelse.

 •  Import fra ny region i Botswana
  Der er åbnet mulighed for import af udbenet og modnet kød af kvæg fra en ny region i Botswana, jf. EU-kommissionens forordning (EF) nr. 144/2011. Ændringen er begrundet i godkendt status som mund og klovsyge frit område uden vaccination.

  Importmuligheden er indarbejdet ved ændring af tredjelandslisten i bilag 9 i vedlagte bekendtgørelse.

Ikrafttrædelse

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2011. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 110 af 15. februar 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

 

21. februar 2011

​Bekendtgørelse nr. 110 af 15. februar 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer

 

Baggrunden

Der er iværksat regionalisering af Israel på grund af aviær influenza, jf. EU-kommissionens forordning (EF) nr. 925/2010.

Forordning (EF) nr. 925/2010 deler Israel op i tre regioner for følgende fødevarer: Fjerkrækød, vildtlevende fjervildt, opdrættede strudsefugle samt æg og ægprodukter.

Regionaliseringen er gennemført ved ændringer af tredjelandslisterne i bilag 10, 12 og 16 i vedlagte bekendtgørelse.

Ikrafttrædelse

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. februar 2011. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 73 af 27. januar 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

 

4. februar 2011

​Bekendtgørelse nr. 73 af 27. januar 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer


Baggrunden

Med bekendtgørelsen gennemføres følgende fællesskabslovgivning i dansk lovgivning:
 • Kommissionens afgørelse nr. 2010/725/EU af 26. november 2010 om ændring af bilag I til beslutning 2006/766/EF for så vidt angår bilagets titel og oplysningerne om Chile i listen over tredjelande, hvorfra import til konsum af levende, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle er tilladt. Kommissionens afgørelse er implementeret i bekendtgørelsens bilag 20.
 • Kommissionens afgørelse nr. 2010/749/EU af 2. december 2010 om ændring af beslutning 2007/453/EF for så vidt angår BSE-status for Indien, Peru, Panama og Sydkorea. Kommissionens afgørelse er implementeret i bekendtgørelsens bilag 4.
Endvidere skal tredjelandslisterne for fjerkrækød og fjerkrækødprodukter opdateres som følge af Kommissionens forordning (EU) nr. 925/2010 af 15. oktober 2010 om ændring af beslutning 2007/777/EF og forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår transit af fjerkrækød og fjerkrækødprodukter fra Rusland gennem Unionen. De omtalte tredjelandslister findes i bekendtgørelsens bilag 10 henholdsvis 13.
Herudover er der foretaget opdatering af:
 • Bilag 2 (ændringer vedr. godkendelsen af grænsekontrolstederne i Billund og Esbjerg),
 • Bilag 15 (der henvises nu til forordning (EU) nr. 605/2010 vedr. behandlingskravene til mælk og mejeriprodukter fra tredjelande), 

Ikrafttrædelse

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. februar 2011. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1165 af 8. oktober 2010 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

 

15. oktober 2010

​Bekendtgørelse nr. 1165 af 8. oktober 2010 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer


Baggrunden

 • Fødevarer i Københavns Frihavn


  Vi skal anvende artikel 24, stk. 2 i Kontrolforordningen for virksomheder, der indfører eller henlægger animalske fødevarer i Københavns Frihavn. Denne bestemmelse fastsætter, at den kompetente myndighed skal godkende indførsel eller henlæggelse af bl.a. animalske fødevarer i frizoner og frihavne, før toldmyndigheden må tillade indførslen. Vi blev opmærksomme på, at vi skulle gennemføre bestemmelsen ved FVO inspektionen af den danske import- og transitkontrol.

  For at Fødevarestyrelsen skal kunne godkende en indførsel af animalske fødevarer i Københavns Frihavn, må vi have underretning om, hvornår fødevarerne skal indføres. 

  Der er i § 13, stk. 5 indsat krav om, at virksomheder, der agter at indføre animalske fødevarer i Københavns Frihavn, skal forhåndsanmelde dette til grænsedyrlægen i København. Forhåndsanmeldelsen skal være grænsedyrlægen i hænde én arbejdsdag før indførslen.

  Der er i § 13, stk. 6 fastsat krav om, at den ansvarlige for partiet skal oplyse navn og adresse på virksomheden i Københavns Frihavn henholdsvis containernummeret, hvor fødevarerne skal henlægges, samt forventet dato for hvornår fødevarerne føres ud fra frihavnsområdet.

  Der er i § 11, stk. 4 indsat en bestemmelse om, at animalske fødevarer ikke må indføres i Københavns Frihavn uden forudgående godkendelse af grænsedyrlægen i København.

  I § 11, stk. 5 er indsat en undtagelse, der gælder for de fødevarer, som føres direkte fra tredjeland til det godkendte grænsekontrolsted i Københavns Frihavn. Disse fødevarer føres direkte til kontrol og behøver derfor ingen særlig godkendelse.

  I § 11, stk. 6 er indsat en overgangsperiode, således at de fødevarer, der før ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse er oplagret i Københavns Frihavn, i en periode frem til 1. februar 2011 må opbevares i frihavnen uden godkendelse. Opbevaring af fødevarer ud over 1. februar 2011 fordrer godkendelse af grænsedyrlægen i København. 
 • Samsending af fødevarer fra Grønland til privat brug


  Vi har endvidere præciseret bestemmelsen om privates indførsel af animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland, hvor indførslen sker som samsending til flere personer. Vi har gennem flere år tilladt samsending af animalske fødevarer fra Færøerne og Grønland til flere personer, for at spare forsendelsesomkostninger. Intentionen var, at én af de personer, som skulle modtage fødevarer i samsendingen, fik pakken tilsendt og stod for udleveringen til de øvrige personer, som står på forsendelseslisten. Som reglen er nu, kan enhver transportvirksomhed imidlertid modtage samsendingen og stå for udleveringen. Det er ikke i overensstemmelse med principperne for privat indførsel: At private selv medtager fødevarerne eller får tilsendt disse som pakker.

  Vi har derfor i § 37, stk. 5 præciseret, at samsending til flere personer kun må sendes til én af disse personers adresse.
 
 • Vareprøver


  Det er i § 38, stk. 6 præciseret, at vareprøver skal føres direkte til bestemmelsesstedet (f.eks. laboratorium, ambassade, udstilling).
 
 • Forhåndsanmeldelse før partiets ankomst til EU


  Der er i forordning (EF) 136/2004 krav om, at importører skal forhåndsanmelde ankomsten af animalske fødevarer til grænsekontrollen før partiets fysiske ankomst.

  Selv om der er tilstrækkelig hjemmel i forordningen, har vi fundet det brugervenligt for importørerne, at kravet fremgår direkte af bekendtgørelsen.

  Kravet er indsat i bekendtgørelsens § 13, stk. 1, § 23, stk. 3, § 26, stk. 9, § 27, stk. 7, § 31, stk. 4 og § 33.
 
Herudover er der foretaget opdatering af:
 • Bilag 9 (tredjelandslisten for fersk kød af kvæg, får, geder, svi og heste),
 • Bilag 10 (tredjelandslisten for fersk kød af fjerkræ),
 • Bilag 11 (tredjelandslisten for fersk kød af opdrættet og vildtlevende hårvildt),
 • Bilag 12 (tredjelandslisten for fersk kød af vildtlevende fjervildt og opdrættede strudsefugle),
 • Bilag 17 (tredjelandslisten for vildtlevende harer og kaniner samt tamkaniner),
 • Bilag 18 (tredjelandslisten for honning),
 • Bilag 19 (tredjelandslisten for fisk og fiskevarer), og
 • Bilag 20 (tredjelandslisten for toskallede bløddyr m.v.).

Ikrafttrædelse

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2010. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2010 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.
 
24. juni 2010

​Bekendtgørelse af 24. juni 2010 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer


Baggrunden for udstedelse af en ny bekendtgørelse er primært, at vi skal implementere Kommissionens afgørelse 2010/327/EU af 11. juni 2010 om ændring af bilaget til beslutning 2004/432/EF om godkendelse af overvågningsplaner for restkoncentrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF.
Implementeringen vedrører følgende af bekendtgørelsens bilag: 9, 15, 16, 18 og 19.

I henhold til de opdaterede regler er det tilladt at indføre:
 • Fersk kød af heste fra Botswana,
 • Varmebehandlede ægprodukter og honning fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik
 • Makedonien, og
 • Honning fra Moldova.
Samtidig er det blevet forbudt at indføre:
 •  akvakulturdyr og –produkter fra Gambia, og
 •  mælk og mælkeprodukter samt honning fra Indien.
Der er af hensyn til de partier, der er på vej til EU fra Gambia og Indien, indført en overgangsordning, således at de pågældende fødevarer indtil 1. august 2010 kan indføres, vel at mærke hvis certifikaterne for fødevarerne er underskrevet og varerne er afsendt senest den 15. juni 2010.

Herudover er der foretaget nogle redaktionelle rettelser i:
 • § 1 (animalske fødevarer omfattet af bekendtgørelsen),
 • § 2, stk. 23 (definition af kanaliseret import),
 • § 17 (havne og lufthavne skal forhåndsanmelde enhver fraførsel af fødevarer og affald heraf fra skibe og fly i international fart),
 • § 19 (præcisering af at returnering skal ske i henhold til artikel 21 i kontrolforordningen),
 • § 20 (præcisering af at returnering på nærmere vilkår skal ske i henhold til artikel 19, stk. 2, litra a i kontrolforordningen),
 • § 37, stk. 3 (præcisering af at fødevarer, som private indfører, skal stamme fra tredjelande eller dele heraf, som EU har godkendt dyresundhedsmæssigt),
 • § 44, stk. 2, nr. 5 (dispensationsmulighed ved fraførsel af ikke-konforme fødevarer fra skibsproviantvirksomheder),
 • Bilag 2 (ændring vedrørende grænsekontrolstederne i København og Århus),
 • Bilag 3 (ændring af frekvenser for den fysiske kontrol af indførte fødevarer),
 • Bilag 4 (præcisering af reglerne for indførsel af gelatine og kollagen), og
 • Bilag 8 (ændring af listen over animalske fødevarer, der skal afkrydses ved ansøgning om veterinær udpegning af toldoplag og skibsprovianteringsvirksomheder).

Ikrafttrædelse

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. juni 2010. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1439 af 15. december 2009 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.
 
 
11. januar 2010

​Ændringsbekendtgørelse d. 11. januar 2010:

 

Bekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2010 om ændring af bekendtgørelse nr. 1439 af 15. december 2009 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer fra tredjelande:


Baggrunden for udstedelse af en ændringsbekendtgørelse er, at der var en sætning i Kommissionens beslutning 2009/951/EU af 14. december 2009 om ændring af bilag I og II i beslutning 2006/766/EF om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine havsnegle samt fiskevarer, som ikke kom med ved implementeringen i bekendtgørelse nr. 1439 af 15. december 2009.

Grunden til dette er, at beslutningen på tidspunktet for bekendtgørelsens underskrift endnu ikke var offentliggjort, men da beslutningen skulle gælde pr. 1. januar 2010 tog vi den med i bekendtgørelse nr. 1439. Efter offentliggørelsen viste det sig, at Kommissionen havde indsat denne sætning i beslutningen efter vedtagelsen i den stående komite.

Ikrafttrædelse

Ændringsbekendtgørelsen trådte i kraft den 11. januar 2010.

 

1. januar 2010

​Den 1. januar 2010 trådte bekendtgørelse nr. 1439 af 15. december 2009 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer i kraft.

 
Baggrunden
 
 • Kommissionens beslutning 2009/800/EF af 30. oktober 2009 om ændring af beslutning 2004/432/EF om godkendelse af overvågningsplaner for restkoncentrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til direktiv 96/23/EF. De opdaterede regler fremgår af bilag 9, 10, 16, 18 og 19.

  I henhold til de opdaterede regler er det nu tilladt at indføre:
  - Fersk kød af kvæg, svin, får og geder, fersk fjerkrækød, æg, honning og akvakulturprodukter fra Montenegro,
  - honning fra Belize, Cameroun og Fransk Polynesien, og
  - akvakulturprodukter fra Seychellerne.

 • Kommissionens beslutning 2009/830/EF af 11. november 2009 om ændring af bilaget til beslutning 2007/453/EF for så vidt angår Chiles, Colombias og Japans BSE status. De opdaterede regler fremgår af bilag 4.
   
 • Kommissionens beslutning 2009/864/EF af 30. november 2009 om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår import til Fællesskabet af biltong fra visse dele af Sydafrika og Uruguay. De opdaterede regler fremgår af bilag 13, del III A.
   
 • Kommissionens beslutning 2009/951/EU af 14. december 2009 om ændring af bilag I og II i beslutning 2006/766/EF om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine havsnegle samt fiskevarer. De opdaterede regler fremgår af bilag 19 og 20.

  I henhold til beslutningen er Canada og Grønland fra 1. januar 2010 endelig godkendte til eksport af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine havsnegle til EU.

  Beslutningen var på tidspunktet for bekendtgørelsens underskrift endnu ikke offentliggjort, og da beslutningen er ændret siden vedtagelsen i SCoFCAH, vil der snarest blive udstedt en ændringsbekendtgørelse.
 
Herudover er der foretaget nogle redaktionelle rettelser i:
 • § 37 (privat indførsel),
   
 • Bilag 2 (ændrede enhedsnumre for grænsekontrolstederne samt godkendelse af inspektionscentret World Flight Service i Københavns lufthavn).
   
 • Bilag 8 (simplificering af ansøgningsskemaet for veterinær udpegning af toldoplag, lager i en frizone eller skibsprovianteringsvirksomhed)

Ikrafttrædelse

Ved denne bekendtgørelses ikrafttræden den 1. januar 2010 ophæves bekendtgørelse nr. 443 af 4. juni 2009 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer fra tredjelande.

 

10. juni 2009

Bekendtgørelse nr. 443 af 4. juni 2009 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer

Bekendtgørelsen træder i kraft  den 10. juni 2009. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 398 af 26. maj 2009 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

Baggrunden for udstedelse af en ny bekendtgørelse er, at reglerne om indførsel af behandlede maver, blærer og tarme fra tredjelande skal opdateres i henhold til beslutningerne 2004/432/EF og 2007/777/EF med senere ændringer. De opdaterede regler fremgår af bilag 13.

Det er tilladt, at indføre behandlede maver, blærer og tarme til fri omsætning fra de tredjelande, der er nævnt i bilag 13, hvor der er anført en kode for behandlingsordninger (A, B, C eller D), samt endvidere fra tredjelande, som er godkendt dyresundhedsmæssigt, men ikke restkoncentrationsmæssigt, angivet ved en kode for behandlingsordninger (A, B, C eller D) efterfulgt af tegnet: "(£)", f.eks. "C(£)".

Da tegnet: "(£)" betyder kun behandlede blærer, maver og tarme, er det ikke tilladt at indføre kødprodukter til fri omsætning fra tredjelande, der er nævnt i bilag 13, hvor koden for behandlingsordninger (A, B, C eller D) er efterfulgt af tegnet: "(£)".

Specifikke regler for saltede, blegede eller tørrede tarme

Opmærksomheden henledes på, at det er tilladt at indføre rensede og skrabede tarme fra samtlige tredjelande til fri omsætning på betingelse af:
 • at tarmene er blevet rensede og skrabet og herefter er blevet:
  - saltede i mindst 30 dage i NaCl eller
  - blegede eller
  - tørrede efter skrabningen.
 • at tarmene kommer fra virksomheder, der er autoriseret af myndighederne i tredjelandet.
 • at der er truffet alle forholdsregler for at undgå rekontaminering efter behandlingen.
 • at tarmene ved indførslen til EU er ledsaget af et sundhedscertifikat, der er underskrevet af en embedsdyrlæge, jf. bilag 1 i beslutning 2003/779/EF. 
 
Det vil sige, at indførsel af rensede, skrabede og saltede eller blegede eller tørrede tarme kan indføres til fri omsætning fra alle tredjelande, uanset om landene fremgår af Veterinærkontrolbekendtgørelsen eller ej, såfremt ovenstående betingelser er opfyldt.
 
 
Ændret 19. juli 2021