Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

VetStat 2.0

VetStat fremtidssikres og moderniseres med udvikling af nyt VetStat 2.0. Fødevarestyrelsen gennemfører i perioden fra januar 2018 til april 2021 en gennemgribende analyse og omlægning af den danske veterinære medicindatabase.

Aktuel status

Projektet afslutter hen over sommeren den 4. og sidste design iteration. Dvs. at de sidste funktioner, beregninger og skærmbilleder er tæt på at være beskrevet, klar til udvikling og derefter test, dette gælder bl.a. dashboards for alle brugere, der kommer til at understøtte den daglige brug af VetStat. På udviklingsområdet har vores leverandør netop afsluttet den 3. udviklings iteration, og i Fødevarestyrelsen har vi testet og godkendt ca. 50 % af skærmbillederne, senest  dyrlæge og praksis samt indberetnings flows for foderlægemiddelproducenter. En iteration er en kortere periode, hvor der løbende designes, udvikles og testes. Interessenter som har ytret ønske om at deltage ved test af relevante brugergrænseflader, vil fortsat blive kontaktet direkte med information om, hvordan de kan inddrages.

Nyheder

Ny dato for forventet idriftsættelse: Da projektets it-leverandør har oplevet et merforbrug af timer til design og udvikling, og dermed ikke er nået så langt som planlagt på nuværende tidspunkt, er det af projektets styregruppe besluttet at udsætte idriftsættelse med ca. 4 måneder, med en forventet idriftsættelsesdato d. 1. april, 2021. Dette er ærgerligt, men også en nødvendig beslutning for at få tilstrækkelig ro og tid til at udvikle den sidste del af det nye VetStat. 

I de seneste måneder har vi især arbejde med designet og funktionaliteten af de dashboards, som alle brugere kommer til at møde, når de tilgår det nye VetStat. Dashboards kan tilrettes og gøres personligt, så det understøtter den enkeltes behov og daglige brug af systemets ydelser. Ligeledes er skærmbillederne til simulering af gult kort og visning af antibiotikaopgørelsen ved at være på plads i design, og skal så videre til udvikling. I processen inddrager vi de mange gode input, der er kommet fra interessenterne, for at sikre at VetStat 2.0 har den ønskede funktionalitet for brugerne. Dertil kommer input fra adfærdsspecialister, for at sikre en brugerflade og et grafisk udtryk der bidrager til gode antibiotika brugsvaner. Sideløbende tester vi de udviklede funktioner og skærmbilleder fra den sidste del af iteration 2 og 3.

​Baggrund

VetStat fremtidssikres

Regeringen indgik d. 13. december 2017 en bred politisk aftale om Veterinærforlig III 2018-2021. Partierne var enige om, at VetStat skal fremtidssikres, for fortsat at kunne danne grundlag for en videreudvikling af initiativer til regulering og overvågning af antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen. Baggrunden for at udvikle et VetStat 2.0 er først og fremmest at fremtidssikre og modernisere VetStat som følge af den hastige udvikling på IT-området.

Øget IT-sikkerhed

Ved omlægningen af VetStat tages der naturligvis hensyn til kravene i den ny Persondataforordning og til, at brugeradministrationen i VetStat skal leve op til det øgede sikkerhedskrav i offentlige it-løsninger.

Opgørelse af medicinforbrug

VetStat 2.0 skal fortsat danne rammen om det solide grundlag for den detaljerede registrering af receptpligtige lægemidler til dyr, sådan som det er i dag. Der ændres ikke på de grundlæggende principper for registrering og opgørelse af forbruget af receptpligtige lægemidler til dyr.

Udviklingen i landbrugssektoren og anvendelsen af VetStat til regulering og sanktionering har dog øget behovet for en ændring af registreringsniveauet. I dag registreres og opgøres medicinforbrug på ejendomsniveau (CHR-niveau).

På en ejendom kan der imidlertid være flere besætninger med forskellige ejere. Når det er tilfældet, så er en opgørelse på ejendomsniveau ikke optimal. I VetStat 2.0 vil registreringsniveauet derfor overgå fra ejendomsniveau til besætningsniveau. Det betyder, at brugere i VetStat 2.0 vil kunne se medicinforbruget på såvel besætningsniveau som CHR- og CVR-niveau.

I VetStat 2.0 vil brugeren desuden få adgang til moderniserede og mere intuitive brugergrænseflader, som vil hjælpe brugeren til at få et bedre overblik og give denne adgang til mere detaljerede antibiotikaopgørelser.

VetReg (dyrlægeregistret) integreres i VetStat 2.0

VetStat 2.0 sikrer indberetningsfunktionalitet på Virk.dk, webtilgængelighed og et system hvor oplysninger om dyrlæger, dyrlægepraksis, sundhedsrådgivningsaftaler og medicinforbrug til dyr er samlet i et system med adgang for brugere via Nem Login.

Det betyder, at VetReg (dyrlægeregistret) udfases i umiddelbar sammenhæng med idriftsættelsen af VetStat 2.0. Eksisterende oplysninger fra VetReg om dyrlæger, praksis og sundhedsrådgivningsaftaler overføres automatisk. 

Idriftssættelse

VetStat 2.0 forventes klar til at blive taget i brug i april 2021.

Projektets opbygning og tidslinje

VetStat 2.0 projektet anvender Statens IT-projektmodel som projektledelsesmodel. Modellen består af 4 faser; idé-, analyse-, gennemførelses-, og realiseringsfase.
Selve it-udviklingen sker i gennemførelsesfasen i samarbejde med projektets it-leverandør. Gennemførelsesfasen er opdelt i 4 iterationer.

En iteration er en kortere periode, hvor der både designes, udvikles og testes. I en iteration afholdes en række workshops mellem projektdeltagere og IT-leverandøren, hvor de forskellige delelementer f.eks. skærmbilleder til VetStat 2.0 gennemgås. Derefter går IT-leverandøren i gang med at udvikle de netop gennemgåede delelementer, som demonstreres, hvorefter de udviklede delelementer bliver testet og godkendt.

Under gennemførelsesfasen afholdes der også workshops med projektets interessenter, som derved får mulighed for at sætte deres eget aftryk på VetStat 2.0. I september 2019 afholdes workshops med bl.a. Den Danske Dyrlægeforening, SEGES og fodervirksomhederne. Se mere om inddragelse af interessenterne under fold ud punktet ’input fra interessenter’. 

Overblik over projektets milepæle


 1. Idéfase start (januar 2018) 
 2. Analysefase start (februar 2018)
 3. Interessentworkshop om gevinster (november 2018)
 4. Risikovurdering ved Statens IT-råd (februar 2019)
 5. Kontrakt indgået med IT leverandør (maj 2019)
 6. Gennemførselsfase start (maj 2019)
 7. Interessentmøder (september 2019)
 8. Uddannelse af superbrugere (midt 2020)
 9. VetStat 2.0 er klar til at tage i brug (april 2021)
 10. Interessentmøde med landmænd (dato ikke fastlagt)
 11. Realiseringsfase (april 2021 til 2028)

Input fra interessenter 

En vigtig faktor i udviklingen af VetStat 2.0 er input fra interessenter, der indberetter og anvender data i VetStat, f.eks. SEGES, fodervirksomheder, dyrlæger, landmænd og branche- og forskningsinstitutioner. Vi ønsker at VetStat 2.0 skal imødekomme ønsker fra vores interessenter, ligesom det skal være intuitivt og brugervenligt. I løbet af projektet afholder vi derfor en række møder og workshops, hvor interessenterne har mulighed for at komme med inputs og sætte deres aftryk på projektet. Hvornår de forskellige interessent møder/workshops bliver afholdt, kan ses i vores tidslinje.

I analysefasen blev der afholdt interessentworkshop om gevinster. I den anledning blev der identificeret en række ønsker for det fremtidige VetStat. Et vigtigt udsnit er gengivet herunder:

 • Opdateret data om forbrug i real tid
 • Højere datakvalitet – færre fejlindberetninger
 • Grafisk og differentieret præsentation af data
 • Nemmere tilgængelighed og gode brugeroplevelser
 • Solidt fundament for rådgivning og anbefalinger
 • Understøttelse af landmandens drift 
Hvad kommer VetStat2.0 til at betyde for mig?

Dyrlæger skal fortsat indberette i VetStat, men skal fremadrettet, når VetStat 2.0 sættes i drift indberette på besætningsniveau i stedet for på ejendomsniveau (CHR-niveau). Det gælder også, hvis man indberetter gennem et administrativt system via SEGES eller ved recepter til apoteket. I VetStat 2.0 vil brugergrænsefladen blive mere brugervenlig og intuitiv, og det vil blive muligt at se mere detaljerede antibiotikaopgørelser. 

Fodervirksomheder skal ligesom dyrlæger indberette på besætningsniveau i stedet for ejendomsniveau. For fodervirksomhederne gælder det ligeledes, at brugergrænsefladen bliver mere intuitiv.

Et vigtigt ønske til VetStat2.0 er højere datakvalitet. I forvejen er datakvaliteten høj, men den øges yderligere ved at sikre færre fejlindberetninger samt ved, at de fejl der identificeres rettes. Derfor valideres indberetninger, hvor det er muligt, og der udvikles et fejlhåndteringsmodul, hvor dyrlæger og fodervirksomheder gøres opmærksom på eventuelle fejlregistreringer. Det vil gøre det muligt for dyrlæger og fodervirksomheder at rette egne fejlindberetninger.  

Som noget nyt bliver der udviklet en brugergrænseflade for landmænd. Landmænd vil i VetStat 2.0 få mulighed for at se  detaljerede antibiotikaopgørelser for egne besætninger.
Borgere i hhv. Danmark og resten af Europa vil i VetStat 2.0. kunne logge ind ved brug af Nem Login eller eID. Det gør det nemmere for alle brugere og vil forbedre sikkerheden og sporbarheden markant.

Læs mere om VetStat

Læs om det nuværende VetStat her

Lovstof og regler 

På vores lovstofside for lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning finder du medicinreglerne for denne sides indhold i

 • Dyreejerbekendtgørelsen under punktet om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr
 • Dyrlægebekendtgørelsen under punktet om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr
 • Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger
 • Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger
 • Bekendtgørelse 2005 om registrering af dyrlæger og om anvendelse af Dyrlægeregistret

Lovstofside for lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning

Andre berørte love og regler for denne sides indhold finder du her 

 

 

 

Ændret 23. juli 2020