Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Uønskede stoffer i foder

Uønskede stoffer er en række stoffer og botaniske urenheder, der er omfattet af EU's direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer.

​Uønskede stoffer er defineret som ethvert stof eller produkt, bortset fra patogener, der forekommer i produkter bestemt til foder, og som udgør en potentiel fare for dyrs og menneskers sundhed eller for miljøet, eller som kan påvirke den animalske produktion ugunstigt.

Uønskede stoffer er omfattet af EU’s direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer. Dette direktiv kan findes under afsnittet ”EU: Uønskede stoffer” på følgende side:

At et stof er optaget i bilaget til ovenstående direktiv betyder, at:
 • der er fastsat grænseværdier for stoffet i foder,
 • overskridelse af grænserne anses for at udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet,
 • et parti, der overskrider en grænseværdi, ikke må ”fortyndes” med et andet parti for at få koncentrationen ned under grænseværdien. Det skyldes, at mange af stofferne belaster fødevarekæden over tid og ikke nødvendigvis er akut giftige i de niveauer, der er tale om.
 • hvis der i anden lovgivning er sat andre, lavere grænser for stoffer end dem, der fremgår at bilaget, er det som udgangspunkt grænserne i Direktiv 2002/32 om uønskede stoffer i foderstoffer, der gælder. Det er aktuelt for kviksølv og gamle pesticider som for eksempel DDT.
I bilaget til Direktiv 2002/32 om uønskede stoffer i foderstoffer er der fastsat grænseværdier for en række uønskede stoffer. Der er fastsat grænseværdier for uønskede stoffer for følgende grupper:
 • uorganiske forureninger og kvælstofforbindelser, fx tungmetaller og melamin
 • mykotoksiner (giftstoffer som dannes af skimmelsvampe), fx aflatoksin og meldrøjer. Læs mere om mykotoksiner på følgende side: 
  Mykotoksiner i foder
 • naturlige plantetoksiner, fx blåsyre og theobromin
 • organiske klorforbindelser, undtagen dioxiner og PCB'er, fx dieldrin og DDT
 • dioxiner og PCB'er​
 • skadelige botaniske urenheder, fx dele af pigæble eller frø af bynkeambrosie
 • coccidiostatika, der efter et uundgåeligt overslæb forekommer i foder, hvortil det ikke er tilsat med vilje

Direktivets bilag I giver et overblik over de uønskede stoffer og de produkter, disse uønskede stoffer typisk forekommer i, samt hvilke grænseværdier der gælder for disse produkter.

I bilag II er der desuden fastsat indgrebstærskelværdier for dioxiner og PCB’er. Hvis disse overskrides, skal erhvervet, ligesom ved overskridelse af grænseværdierne, underrette myndighederne, og erhvervet skal sammen med myndighederne forsøge at klarlægge, hvad overskridelserne skyldes, så de kan undgås i fremtiden. 

Når det gælder dioxin, skal man være opmærksom på de regler, der fremgår af Kommissionens forordning (EU) 2015/1905. Denne kan findes under "EU: Foderhygiejneforordningen" på følgende side:

Afgiftningsprocesser til godkendelse i EU

Hvis et foder indeholder et for højt indhold af et uønsket stof, er det i nogle tilfælde muligt at rense eller afgifte det. Ifølge en ny ​EU-forordning (2015/786 af 19. maj 2015) skal EFSA godkende de processer, som anvendes til at afgifte foder med overindhold af uønskede stoffer. Dette er fx relevant for afgiftning af foder med dioxin. 

Reglerne fremgår af Fodervejledningen, bilag 1, som du kan finde her:

 

Ændret 19. juli 2021