Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Udegående dyr

Dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal være forberedt på og egnet til at være udegående. På denne side beskrives de gældende regler og retningslinjer.

Ifølge dyreværnsloven skal dyr behandles omsorgsfuldt og sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

 

Sommer

Vær opmærksom på, at dyr har behov for at søge skygge i varme perioder, og at adgang til skygge derfor kan være nødvendigt i henhold til dyreværnsloven.  

Vinter

Dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal være forberedt på og egnet til at være udegående. På denne side beskrives de gældende regler og retningslinjer.

Hvornår er vinterperioden?

Vinterperioden vil typisk være dec ember, januar og februar. Perioder med vinterlignende vejr ses også ofte i månederne november og marts, men uanset kalenderen skal dyr beskyttes i overensstemmelse med deres behov. Regn, slud og blæst er mere generende for dyrene end sne og frost. 

 
Generelle retningslinjer for hold af udegående dyr
 

Dyr, der går ude hele døgnet i vintervejr, skal være forberedt på og egnet til at være udegående. Dyrene skal som udgangspunkt

 • have et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt fjerdragt
 • være i godt huld
 • om nødvendigt tilføres supplerende foder
 • have adgang til frisk drikkevand
 • have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr
 • have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje.

Muligheden for adgang til læskur eller bygning kan fraviges under visse naturforhold – læs mere nedenfor.

For heste, svin, malkekvæg og afkom af malkekvæg gælder også nogle mere specifikke regler for dyr, der går ude hele døgnet. Læs mere nedenfor. 

 
Regler og retningslinjer for udendørs hold af kvæg
 

Kvæg skal behandles omsorgsfuldt og sikr es mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. Kvæg, der går ude hele døgnet i perioder med vinterlignende vejr, skal som udgangspunkt have adgang til et læskur eller en bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje.

 

Egnede kvægracer til udendørs hold om vinteren

Angus, Galloway, Skotsk Højlandskvæg og Hereford er som udgangspunkt robuste racer, der kan gå ude om vinteren i Danmark på de nedenfor anførte betingelser. Der kan være andre racer, herunder krydsninger (og bison) som også er tilstrækkeligt robuste, mens malkekvægracer og en del andre kødkvægracer som renracede ikke er egnede til at gå ude om vinteren under danske forhold.

 

Kvæg skal forberedes på at gå ude om vinteren

Dyr, der går ude hele døgnet i vintervejr, skal være forberedt på og egnet til at være udegående. Det vil sige, at dyrene som udgangspunkt skal

 • have et kraftigt og tæt hårlag 
 • være i godt huld
 • have fri adgang til frisk drikkevand
 • have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr
 • have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje

Kravet om sikring mod vind og vejr gennem a dgang til læskur eller bygning kan fraviges, hvis dyrene holdes på store arealer, hvor de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at der kan ydes dyrene en beskyttelse, der i vidt omfang svarer til den beskyttelse et læskur eller en bygning vil kunne give.


Opførelse og placering af læskur

Læskure og bygninger bør opføres og placeres således, at alle dyr samtidig kan søge tørt leje, også i tilfælde af slagregn og snestorm. Det er vigtigt, at underlaget i læskuret er jævnt og tørt og velegnet som leje. 

 

Fødevarestyrelsen forhåndsgodkender ikke arealer

Vurderingen af, om et udendørs dyrehold lever op til gældende regler og retningslinjer, foretages af ejeren eller den ansvarlige for dyrene. Der findes ikke en godkendelsesordning for udendørs dyrehold i Fødevarestyrelsen.

I de tilfælde, hvor Fødevarestyrelsen kommer på besætningskontrol, vil en vurdering af de konkrete forhold for de udegående dyr i besætningen indgå.

 

Krav om opstaldning ved ekstremt vejr

Malkekvæg og afkom af malkekvæg skal holdes på stald i ekstremt vejr, jf. loven om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.

 

Udegående kvæg om sommeren

Alle kreaturer har behov for at søge skygge i varme perioder, og adgang til skygge kan derfor være nødvendigt i henhold til dyreværnsloven.  

Ifølge lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, skal malkekvæg eller afkom af malkekvæg på bedrifter etableret efter 1. juli 2010, der går ude i varm e perioder om sommeren, have mulighed for at søge skygge eller have adgang til stalden.


 
Regler og retningslinjer for udendørs hol​d af heste
 

Heste skal ifølge dyreværnsloven behandles omsorgsfuldt og beskyttes mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. I Lov om hold af heste og Bekendtgørelse om udegående heste fastsættes specifikke krav til udendørs hold af heste om vinteren.

 

Hvornår er vinterperioden?

Vinterperioden vil typisk være dec ember, januar og februar. Perioder med vinterlignende vejr ses også ofte i månederne november og marts, men uanset kalenderen skal dyr beskyttes i overensstemmelse med deres behov. Regn, slud og blæst er mere generende for dyrene end sne og frost. 

 

Heste skal forberedes på at gå ude om vinteren

Heste, der går ude mere end 12 tim er i døgnet i perioder med vinterlignende vejr, skal være forberedt på og egnet til at være udegående. 

Det vil sige, at h estene skal:

 • have et kraftigt og tæt hårlag
 • være ved godt huld 
 • have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt strøet leje
 • have fri adgang til frisk drikkevand
 • have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr

Krav til læskur eller bygning til udegående he ste

Heste, der går ude i mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden eller i perioder med vinterlignende vejr, skal have adgang til et læskur eller bygning, hvor alle heste samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje.

 

Størrelsen af læskuret eller bygningen følger de generelle krav til opstaldning af heste. Gulvarealet i læskure til udegående heste svarer til a realkravene for gruppeopstaldning og skal være mindst (2,0 x hestens stangmål)² for de første fire heste. For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål)².

 

Opførelse og placering af læs kur

Læskur eller bygning til udegående heste skal ifølge hesteloven være placeret på et sted med tilstrækkelig afvanding (dræning).


Det er Fødevarestyrelsens vurder ing, at læskure eller bygninger til udegående dyr skal have en overdækning for at kunne sikre dyrene adgang til et tørt leje. Læskure og bygninger bør opføres og placeres således, at alle dyr samtidig kan søge tørt leje, også i tilfælde af slagregn og snestorm.

 

Undtagelsesvis fravigelse af krav om adgang til læskur til visse hesteracer

For hesteracerne islandsheste, konik-heste, przewalski-heste, exmoor ponyer og shetlandsponyer (7/8-rene racedyr) kan krave t om adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje, under visse forudsætninger fraviges, jf. bekendtgørelsen om udegående heste.

Det forudsætter, at hestene ho ldes på meget store arealer, hvor de naturlige forhold som tæt bev oksning, lavninger eller lignende yder hestene en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør. Der skal findes et tørt, strøet lejeareal med en veldrænet bund som f.eks. et tykt lag grannåle.

 

Fødevarestyrelsen forhåndsgodkender ikke arealer

Vurderingen af, om et udendørs dyrehold lever op til gældende regler og retningslinjer, foretages af ejeren eller den ansvarlige for dyrene. Der findes ikke en godkendelsesordning for udendørs dyrehold i Fødevarestyrelsen.

I de tilfælde, hvor Fødevarestyrelsen kommer på besætningskontrol, vil en vurdering af de konkrete forhold for de udegående dyr i besætningen indgå.

 
Regler og retningslinjer for hold af udegående får

Får skal behandles omsorgsfuldt og sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

De fleste fåreracer er robuste, og får kan gå ude døgnet rundt i vinterperioden uden adgang til læskur eller bygning på visse betingelser.

Det er en forudsætning, at fårene er i godt huld og med god uld. Der skal være græsdækkede arealer, som dyrene ikke har trådt op. Der skal være arealer med veldrænet bund, hvor dyrene kan søge leje.

 
Udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet

Se Det Veterinære Sundhedsråds side me​d bl.a. gældende udtalelser om hold af udegående dyr

 

Retningslinjer for udegående dyr er ikke strammet som følge af revideret udtalelse fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd

Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd har den 8. november 2012 offentliggjort en fælles udtalelse om hold af udegående dyr i vinterperioden og i perioder med vint erlignende vejr. Udtalelsen erstatter udtalelsen fra 2001. Der er den 18. november 2013 kommet en revideret fælles udtalelse, ligesom der den 18. og 19. april er svaret på supplerende spørgsmål vedrørende hold af udegående dyr. 

 

Læs Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråds fællesudtalelser og supplerende svar

 

Efter Fødevarestyrelsens vurdering er der med udta lelserne ikke sket en stramning af den måde, hvorpå gældende retningslinjer om sikring mod vejr og vind tolkes for udegående dyr. Der er tale om visse lempelser.


Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd har på forespørgsel fra Landbrug & Fødevarer/Kvæg og Økologisk Landsforening bl.a. oplyst, at rådene ikke finder, at der med fællesudtalelsen af 8. november 2012 er sket en skærpelse af kravene til en eventuel fravigelse af kravet om læskur. Rådene har også i udtalelse af 18. november 2013 oplyst, at det er rådenes opfattelse, at muligheden for at fravige kravet om læskur eller bygning i den nye udtalelse (af 8. november 2012) om hold af dyr, der går ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, er lempet hvad angår krav til kvægs racetilhørsforhold.

Love og regler 

Dyreværnsloven

Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Lov om hold af heste

Bekendtgørelse om udegående heste

 

 

DyreforsøgstilsynetDyreforsøgstilsynethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynethttps://admin.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png040934aspx0htmlEmneside
Udvalget for Forsøgsdyr og AlternativerUdvalget for Forsøgsdyr og Alternativerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Udvalget_for_forsoegsdyr_og_alternativerhttps://admin.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png040931aspx0htmlEmneside
Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Centerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Danmarks_3R_Centerhttps://admin.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png040932aspx0htmlEmneside
Halekupering af svinHalekupering af svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Halekupering-af-svin.aspx05116aspx0htmlEmneside
Fødevarestyrelsens dyreforsøgsstrategiFødevarestyrelsens dyreforsøgsstrategihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Foedevarestyrelsens_Dyreforsoegsstrategi.aspx040091aspx0htmlEmneside
Kontrol med dyrevelfærd - VejledningerKontrol med dyrevelfærd - Vejledningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-med-dyrevelfaerd-Vejledninger.aspx040252aspx0htmlEmneside
Det Dyreetiske RådDet Dyreetiske Rådhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyreetisk-Raad.aspx040026aspx0htmlEmneside
Tilladte hundekenneler, hundehandlere, hundeinternater og hundepensionerTilladte hundekenneler, hundehandlere, hundeinternater og hundepensionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tilladte_hundekenneler_hundehandlere_hundeinternater_og_hundepensioner.aspx040476aspx0htmlEmneside
Kontrol med dyrevelfærdKontrol med dyrevelfærdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Velfærdskontrol.aspx040518aspx0htmlEmneside
Pasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrPasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Pasningsvejledning.aspx040371aspx0htmlEmneside
DyrevelfærdspuljenDyrevelfærdspuljenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrevelfaerdspuljen.aspx040032aspx0htmlEmneside
Svins opvækstSvins opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Svinekød.aspx040469aspx0htmlEmneside
Slagtekyllingers opvækstSlagtekyllingers opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kyllingekød.aspx040269aspx0htmlEmneside
Herreløse katteHerreløse kattehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Herreloese-katte.aspx040145aspx0htmlEmneside
DyrevelfærdsansvarligDyrevelfærdsansvarlighttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrevelfærdsansvarlig.aspx040030aspx0htmlEmneside
Kvægs opvækstKvægs opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kalvekød-og-oksekød.aspx040231aspx0htmlEmneside
Æglæggende høners opvækstÆglæggende høners opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Æglæggende-høns'-opvækst.aspx039917aspx0htmlEmneside
Fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker m.m.Fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker m.m.https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fremvisning-af-dyr-i-cirkus,-forlystelsesparker-m-m.aspx040109aspx0htmlEmneside
VildtopdrætVildtopdræthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vildtopdræt.aspx040527aspx0htmlEmneside
Overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning i svinestaldeOverbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning i svinestaldehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overbrusning-af-svin.aspx040353aspx0htmlEmneside
Forhold for dyr under transportForhold for dyr under transporthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forhold-for-dyr-under-transport.aspx040105aspx0htmlEmneside
Målrettet dyrevelfærdsindsatsMålrettet dyrevelfærdsindsatshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maalrettet_dyrevelfaerdsindsats.aspx040290aspx0htmlEmneside
Skuldersår hos svinSkuldersår hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Skuldersår-hos-svin.aspx040431aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om dyrevelfærdsindekserSpørgsmål og svar om dyrevelfærdsindekserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-dyrevelfaerdsindekser.aspx040444aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for dødelighed hos svin og kvægGrænseværdier for dødelighed hos svin og kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Graensevaerdier-for-doedelighed-hos-svin-og-kvaeg.aspx040137aspx0htmlEmneside
Dyrevelfærdsindekser for kvæg og svinDyrevelfærdsindekser for kvæg og svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udvikling-af-nationale-dyrevelfaerdsindekser-for-kvaeg-og-svin.aspx040508aspx0htmlEmneside
Danish animal welfare indices for cattle and pigsDanish animal welfare indices for cattle and pigshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Animal/AnimalWelfare/Pages/Developing-Danish-animal-welfare-indices-for-cattle-and-pigs.aspx049111aspx0htmlTopics
Dyreforsøgstilsynet - AnsøgningDyreforsøgstilsynet - Ansøgninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Ansoegning-og-indberetning.aspx052668aspx0htmlEmneside
Dyreforsøgstilsynet - Dispensation fra uddannelseskravDyreforsøgstilsynet - Dispensation fra uddannelseskravhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Dyreforsoegstilsynet-Dispensation-fra-uddannelseskrav.aspx02864aspx0htmlEmneside
Dyreforsøgstilsynet - StatistikindberetningDyreforsøgstilsynet - Statistikindberetninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Statistik.aspx052672aspx0htmlEmneside

Ændret 7. marts 2019