Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sundhedsrådgivning svin

Den obligatoriske sundhedsrådgivningsaftale for svinebesætninger er justeret pr. 1. januar 2019. Ordningen med forskellige rådgivningskategorier for svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale bliver afskaffet. I stedet bliver alle svinebesætninger med sundhedrådgivningsaftale omfattet af de vilkår der gælder for almindelig rådgivning.

​​Konceptet med aftaler om sundhedsrådgivning styrker og understreger det princip, at det er landmandens ansvar, at reglerne om dyrevelfærd og -sundhed samt medicinforbrug bliver overholdt.

 
Alle store svinebesætninger skal lave sundhedsrådgivningsaftaler
Alle større svinebesætninger skal lave sundhedsrådgivningsaftaler med besætningsdyrlægen. Dvs. besætninger, hvor antallet af dyr er lig med eller overskrider tærskelværdierne 300 søer, gylte​ eller orner på stald, 3000 slagtesvin eller 6000 smågrise.
Hvis bare én af tærskelværdierne overskrides, skal landmanden lave en rådgivningsaftale. 
 
Andre besætninger kan frivilligt tilmelde sig ordningen med samme rettigheder og pligter.
 
Tre forskellige aftaletyper
Større besætninger med svin skal som minimum indgå aftale om basismodulet, enten tværfaglig eller staldskole. Derudover kan man vælge tilvalgsmodul for svin. Landmanden skal altså vælge, hvilken model der passer bedst til besætningen.
 

Kort om aftaletyper for svin

 Aftaletype Indhold – kort fortalt:

BASIS modul

- tværfaglig

Den besætningsansvarlige får ikke øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden SRA. Basisaftaler er primært indført for at tilgodese behovet for rådgivning om dyrevelfærd og smittebeskyttelse. Denne aftale kan indgås af alle besætninger uanset rådgivningskategori.

​BASIS modul

- staldskole

Den besætningsansvarlige får ikke øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden SRA. Basisaftaler er primært indført for at tilgodese behovet for rådgivning om dyrevelfærd og smittebeskyttelse. Denne aftale kan som udgangspunkt kun indgås af besætninger, som er placeret i Almindelig rådgivning.
TILVALGSMODUL Den besætningsansvarlige får øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler til svin, for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose. 
 
Hvad omfatter en sundhedsrådgivningsaftale
Sundhedsrådgivningen fra dyrlægen skal baseres på dyrlægens og landmandens observationer, relevante produktionsdata og øvrige relevante data og optegnelser. Rådgivningen omfatter følgende områder: 
  • Sundhed og produktion – fx medicinforbrug, slagtefund og årsager til høj dødelighed m.m.
  • Antibiotikaresistens og zoonoser – fx instruktion i medicinanvendelse, bl.a. i relation til nationale handlingsplaner på zoonoseområdet
  • Besætningsdiagnoser, behandlingsvejledninger m.m.
  • Dyrevelfærd, herunder dyrenes adfærdsmæssige behov – fx i forhold til fodring, klima, staldforhold og produktion.
  • Smittebeskyttelse - mindst én gang årligt skal dyrlægen rådgive om smittebeskyttelse.
Antal rådgivningsbesøg om året
Antallet af årlige rådgivningsbesøg afhænger af, hvilken aftaletype landmanden har valgt.
 
Minimumantallet af årlige rådgivningsbesøg for de to modeller:
  Almindelig rådgivning
Basis - tværfaglig 2 besøg pr. år
​Basis - staldskole​​1 besøg pr. år
Tilvalgsmodul 9/4* besøg pr. år
 *kun slagtesvin
 
Målrettet dyrevelfærdsindsats 
Den målrettede dyrevelfærdsindsats er en overbygning på rådgivningen om dyrevelfærd som erstatter de tidligere krav om egenkontrol med dyrevelfærd. Et væsentligt formål med målrettet dyrevelfærdsindsats er, at dyrlægen og den besætningsansvarlige sammen får sat dyrevelfærd på dagsordenen og får et fælles billede af, hvor problemerne i den specifikke besætning er.
Smittebeskyttelse 
I alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale skal dyrlægen rådgive om smittebeskyttelse mindst én gang årligt. Rådgivning om smittebeskyttelse har tidligere kun været obligatorisk for store besætninger, men som følge af implementering af MRSA-handlingsplanen (november 2016), gøres rådgivningen om smittebeskyttelse gældende for alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale. Rådgivningen skal foregå indenfor de eksisterende tidsmæssige rammer af sundhedsrådgivningen ved en prioritering én gang årligt.
 
​Konklusioner efter rådgivning om smittebeskyttelse skal indgå i besætningsdyrlægens journal. De skal ligeledes fremgå af rapporten mindst én gang årligt sammen med en beskrivelse af eventuelle handlingsplaner om smittebeskyttelse.
 
 
Lovstof og regler 
På siden Lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning- lovstof  finder du regler og vejledninger for denne sides indhold under punktet om "Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger".
 
Ændret 2. januar 2019