Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sundhedsrådgivning kvæg

Fra den 1. juni 2021 skal alle sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger registreres på besætningsniveau. Dette er en konsekvens af dels, at forbruget af lægemiddel til kvæg fra samme dato skal registreres på besætningsniveau og dels et ønske om, at sundhedsrådgivningsaftaler kan indgås med forskellige dyrlæger og aftaletyper for forskellige besætninger.

​​Konceptet med aftaler om sundhedsrådgivning styrker og understreger det princip, at det er landmandens ansvar at regler om dyrevelfærd og -sundhed samt medicinforbrug bliver overholdt. 
 
Hvem skal have obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler?
Der skal indgås obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale (SRA) med besætningsdyrlægen, hvis antallet af kvæg i besætningen er større end eller lig med
 • 100 køer og/eller
 • 200 handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet

Andre besætninger kan frivilligt tilmelde sig ordningen med samme rettigheder og pligter.

 
Fire forskellige aftaletyper
Der er overordnet set fire forskellige modeller for rådgivningsaftaler, som landmanden kan vælge imellem.
 
Større besætninger med kvæg skal som minimum indgå aftale om basismodulet, enten tværfaglig eller staldskole. Derudover kan man vælge tilvalgsmodul 1 eller tilvalgsmodul 2. Landmanden skal altså vælge, hvilken model der passer bedst til besætningen.
  
Aftaletype: Indhold – kort ​fortalt:

Basisaftale

- tværfaglig

Den besætningsansvarlige får ikke øgede beføjelser til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden SRA. Basisaftaler er primært indført for at tilgodese behovet for rådgivning om dyrevelfærd og smittebeskyttelse.

​Basisaftale

- staldskole

​Den besætningsansvarlige får ikke øgede beføjelser til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden SRA. Basisaftaler er primært indført for at tilgodese behovet for rådgivning om dyrevelfærd og smittebeskyttelse. Denne aftaletype adskiller sig fra basisaftale – tværfaglig ved, at det ene af de to årlige rådgivningsbesøg erstattes af deltagelse i en staldskole.

Tilvalgsmodul

- modul 1

Besætningsdyrlægen kommer på rådgivningsbesøg minimum 4 til 9 gange om året og den besætningsansvarlige får øgede beføjelser med hensyn til behandling af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, og for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose, samt adgang til efterbehandling af voksent kvæg.

Tilvalgsmodul

- modul 2

Besætningsdyrlægen kommer på rådgivningsbesøg mellem 12 og 26 gange om året afhængig af besætningens størrelse og den besætningsansvarlige får øgede beføjelser med hensyn til behandling af kvæg, for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose.

 

Hvad omfatter en sundhedsrådgivningsaftale?
Sundhedsrådgivningen fra dyrlægen skal baseres på dyrlægens og landmandens observationer, relevante produktionsdata og øvrige relevante data og optegnelser. Rådgivningen omfatter følgende områder: 
 
 • Sundhed og produktion – f.eks. lægemiddelforbrug, slagtefund og årsager til høj dødelighed m.m.
 • Antibiotikaresistens og zoonoser – f.eks. instruktion i lægemiddelanvendelse, bl.a. i relation til nationale handlingsplaner på zoonoseområdet.
 • Besætningsdiagnoser, behandlingsvejledninger m.m.
 • Dyrevelfærd, herunder dyrenes adfærdsmæssige behov – f.eks. i forhold til fodring, klima, staldforhold og produktion.
 • Smittebeskyttelse - mindst én gang årligt skal dyrlægen rådgive om smittebeskyttelse.
Minimumantallet af årlige rådgivningsbesøg for de fire modeller 
Minimumantallet af årlige rådgivningsbesøg og statusbesøg for de fire modeller: 
 
Almindelig rådgivning​
​Besøgstype: ​
Rådgivningsbesøg
Statusbesøg    
Basisaftale
​ ​ ​ ​ ​ ​
   Tværgående​
​2​
​-
   ​Staldskole
​1
​-
Tilvalgsmodul 1​
   ​Generelt
​9
​-
   ​Ingen køer
​4
​-
Tilvalgsmodul 2
​ ​ ​ ​ ​ ​
   <50 køer
​12
​0
   ​50-250 køer
​12
​6
   ​>250 køer
​12
​14
   ​Ikke mælke-
   leverende
​12
​0
  
Registrering af sundhedsrådgivningsaftale i VetStat

En aftale om sundhedsrådgivning skal være registreret i VetStat af besætningsdyrlægen inden 8 dage efter indgåelsen af aftalen. I forbindelse med registrering af aftalen er det muligt at underskrive den digitalt. Hvis digital underskrift fravælges skal aftalen indgås i skriftlig form ved anvendelse af den blanket som findes her.

Én samlet sundhedsrådgivningsaftale for kvæg på flere CHR-numre – samdrift-SRA​

 I 2016 blev der indført krav om, at der skal indgås én samlet aftale om sundhedsrådgivning for de kvægbesætninger, der er omfattet af en dispensation til samdrift, jf. bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, hjorte eller kameler.

En samlet aftale om sundhedsrådgivning (samdrift-SRA), omfatter alle besætninger på de CHR-numre, der er omfattet af samdriften.

For sundhedsrådgivningsaftale for en samdrift skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Alle kvæg omfattet af samdriften skal i CHR være registreret på ét af samdriftens CHR-numre.

 • Den ansvarlige for behandling foretager ved behandlingens indledning optegnelser over medicinske behandlinger i besætningen ved elektronisk indberetning til Dyreregistrering.

 • Den besætningsansvarlige har meddelt besætningsdyrlægen og SEGES/Kvæg, at anvendelse af lægemidler ønskes registreret i Dyreregistrering.

 • Besætningsdyrlægen foretager indberetning til Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage.

 • Den besætningsansvarlige har meddelt SEGES/Kvæg, at de indberettede oplysninger skal være tilgængelige for besætningsdyrlægen og for kontrolmyndigheden i mindst 5 år.

Kontrakt om samdrift-SRA

Når der indgås én samlet aftale om sundhedsrå​​dgivning for flere CHR-numre, skal alle de omfattede CHR-numre anføres på kontrakten.

 

Indberetning på www.vetstat.fvst.dk om samdrift-SRA

Indberetning af sundhedsrådgivningsaftale for en samdrift i VetStat skal foretages på alle besætningsnumre der indgå i samdriften. Dette sker automatisk i VetStat ved valg af én af besætningerne der indgår i samdriften. Indberetningen skal foretages inden 8 dage efter indgåelsen af samtalen. 

 

Dyrlægens optegnelser, anvisning og i​ndberet​​ninger til VetStat

Det er en betingelse for indgåelse af en samdrift-SRA, at alle kvæg omfattet af aftalen er registreret på ét af samdriftens CHR-numre i CHR. For opgørelse af korrekt antibiotikaforbrug er det dog afgørende, at det besætningsnummer, hvorpå dyrene er registreret i CHR, anvendes i forbindelse med:

 • optegnelser (anvisning) ved anvendelse, udlevering eller ordinering af receptpligtige lægemidler.

 • etikettering i forbindelse med udlevering af lægemidler. 

 • indberetning til VetStat af oplysninger om anvendelse eller udlevering af receptpligtige lægemidler, herunder vacciner og sera.

Opbevaring af lægemidler

Receptpligtige lægemidler skal fo​​r kvægbesætninger, for hvilke der er indgået en samdrift-SRA, opbevares på:
 • det CHR-nummer, som lægemidlerne er udleveret eller ordineret til, eller
 • det CHR-nummer hvor dyrene befinder sig.
Målrettet dyrevelfærdsindsats 
Den målrettede dyrevelfærdsindsats er en overbygning på rådgivningen om dyrevelfærd som erstatter de tidligere krav om egenkontrol med dyrevelfærd. Et væsentligt formål med målrettet dyrevelfærdsindsats er, at dyrlægen og den besætningsansvarlige sammen får sat dyrevelfærd på dagsordenen og får et fælles billede af, hvor problemerne i den specifikke besætning er.

Du kan læse mere om målrettet dyrevelfærdsindsats her.

Smittebeskyttelse 
I alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale skal dyrlægen rådgive om smittebeskyttelse mindst én gang årligt. Rådgivning om smittebeskyttelse har tidligere kun været obligatorisk for store besætninger, men som følge af implementering af MRSA-handlingsplanen (november 2016), gøres rådgivningen om smittebeskyttelse gældende for alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale. Rådgivningen skal foregå indenfor de eksisterende tidsmæssige rammer af sundhedsrådgivningen ved en prioritering én gang årligt.
 
​Konklusioner efter rådgivning om smittebeskyttelse skal indgå i besætningsdyrlægens journal. De skal ligeledes fremgå af rapporten mindst én gang årligt sammen med en beskrivelse af eventuelle handlingsplaner om smittebeskyttelse.

Du kan læse mere om smittebeskyttelse her.
 
Lovstof og regler
På siden Lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning - lovstof  finder du regler og vejledninger for denne sides indhold under punktet om "Sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger".
Ændret 15. juli 2021