Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sundhedsrådgivning kvæg

Den obligatoriske sundhedsrådgivningsaftale for kvægbesætninger er justeret pr. 1. januar 2019. Ordningen med forskellige rådgivningskategorier for kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftale bliver afskaffet. I stedet bliver alle kvægbesætninger med sundhedrådgivningsaftale omfattet af de vilkår der gælder for almindelig rådgivning.

​​Konceptet med aftaler om sundhedsrådgivning styrker og understreger det princip, at det er landmandens ansvar at regler om dyrevelfærd og -sundhed samt medicinforbrug bliver overholdt. 
 
Hvem skal have obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler?
Den obligatoriske ordning indebærer, at alle større kvægbesætninger skal lave sundhedsrådgivningsaftaler (SRA) med besætningsdyrlægen. Det vil sige besætninger, hvor antallet af kvæg er lig med eller større end 100 voksenkvæg eller 200 ungkvæg. 
 
Andre besætninger kan frivilligt tilmelde sig ordningen med samme rettigheder og pligter.
 
Fire forskellige aftaletyper
Der er overordnet set fire forskellige modeller for rådgivningsaftaler, som landmanden kan vælge imellem.
 
Større besætninger med kvæg skal som minimum indgå aftale om basismodulet, enten tværfaglig eller staldskole. Derudover kan man vælge tilvalgsmodul 1 eller tilvalgsmodul 2. Landmanden skal altså vælge, hvilken model der passer bedst til besætningen.
  
Aftaletype: Indhold – kort ​fortalt:

Basisaftale

- tværfaglig

Den besætningsansvarlige får ikke øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden SRA. Basisaftaler er primært indført for at tilgodese behovet for rådgivning om dyrevelfærd og smittebeskyttelse. Denne aftale kan indgås af alle besætninger uanset rådgivningskategori.

​Basisaftale

- staldskole

​Den besætningsansvarlige får ikke øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden SRA. Basisaftaler er primært indført for at tilgodese behovet for rådgivning om dyrevelfærd og smittebeskyttelse. Denne aftale kan som udgangspunkt kun indgås af besætninger, som er placeret i Almindelig rådgivning.

Tilvalgsmodul

- modul 1

Den besætningsansvarlige får øgede beføjelser med hensyn til behandling af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, og for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose, samt adgang til efterbehandling af voksent kvæg.

Tilvalgsmodul

- modul 2

Den besætningsansvarlige får øgede beføjelser med hensyn til behandling af kvæg, for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose.

 

Hvad omfatter en sundhedsrådgivningsaftale?
Sundhedsrådgivningen fra dyrlægen skal baseres på dyrlægens og landmandens observationer, relevante produktionsdata og øvrige relevante data og optegnelser. Rådgivningen omfatter følgende områder: 
 • Sundhed og produktion – fx medicinforbrug, slagtefund og årsager til høj dødelighed m.m.
 • Antibiotikaresistens og zoonoser – fx instruktion i medicinanvendelse, bl.a. i relation til nationale handlingsplaner på zoonoseområdet.
 • Besætningsdiagnoser, behandlingsvejledninger m.m.
 • Dyrevelfærd, herunder dyrenes adfærdsmæssige behov – fx i forhold til fodring, klima, staldforhold og produktion.
 • Smittebeskyttelse - mindst én gang årligt skal dyrlægen rådgive om smittebeskyttelse.
Minimumantallet af årlige rådgivningsbesøg for de fire modeller 
Minimumantallet af årlige rådgivningsbesøg (RB) og statusbesøg(SB) for de fire modeller: 
 
Almindelig rådgivning​
​Besøgstype: ​
RB​
SB        ​
Basisaftale
​ ​ ​ ​ ​ ​
   Tværgående​
​2​
​-
   ​Staldskole
​1
​-
Tilvalgsmodul 1​ ​
   ​Generelt
​9
​-
   ​Ingen køer
​4
​-
​Tilvalgsmodul 2
​ ​ ​ ​ ​ ​
   <50 køer
​12
​0
   ​50-250 køer
​12
​6
   ​>250 køer
​12
​14
   ​Ikke mælke-
   leverende
​12
​0
  
Én samlet sundhedsrådgivningsaftale for kvæg på flere CHR-numre – samdrift-SRA​

Der er pr. 14. december 2016 indført krav om, at der skal indgås én samlet aftale om sundhedsrådgivning for de kvægbesætninger, der er omfattet af en dispensation til samdrift, jf. bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder.

En samlet aftale om sundhedsrådgivning (samdrift-SRA), omfatter alle de CHR-numre, der er omfattet af samdriften. For kvægbesætninger, som har indgået separate aftaler om sundhedsrådgivning for de enkelte besætninger under samdriften forud for ikrafttrædelse af bekendtgørelse nr. 1537 af 12. december 2016, træder kravet om én samlet aftale dog først i kraft d. 14. juni 2017.

En sundhedsrådgivningsaftale kan kun omfatte én dyreart.

Der skal indgås én samlet sundhedsrådgivningsaftale (samdrift-SRA) for kvægbesætninger, der har fået dispensation til samdrift, og følgende betingelser skal være opfyldt:
 • Alle kvæg omfattet af samdriften er registreret på ét af samdriftens CHR-numre og det er på dette CHR-nummer aftalen registreres på.
 • Den ansvarlige for behandling foretager ved behandlingens indledning optegnelser over medicinske behandlinger i besætningen ved elektronisk indberetning til Dyreregistrering.
 • Den besætningsansvarlige har meddelt besætningsdyrlægen og SEGES/Kvæg, at anvendelse af lægemidler ønskes registreret i Dyreregistrering.
 • Besætningsdyrlægen foretager indberetning til Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage.
 • Den besætningsansvarlige har meddelt SEGES/Kvæg, at de indberettede oplysninger skal være tilgængelige for besætningsdyrlægen og for kontrolmyndigheden i mindst 5 år.

Kontrakt om samdrift-SRA

Når der indgås én samlet aftale om sundhedsrå​​dgivning for flere CHR-numre, skal alle de omfattede CHR-numre anføres på kontrakten.

 

Indberetning på www.vetreg.dk om samdrift-SRA

Indberetning af aftalen skal foretages på det CHR-nummer, hvor dyrene er registreret i CHR. Øvrige aftaler for kvæg på de af samdrift-SRA'en omfattede CHR-numre skal ophæves og erstattes af denne ene samdrift-SRA. Indberetningen skal ligesom for øvrige aftaler foretages inden 8 dage efter indgåelsen af aftalen.

Der er i VetReg udviklet en særlig funktionalitet til registrering af samdrift-SRA.

 

Dyrlægens optegnelser, anvisning og i​ndberet​​ning til VetStat

Det er en betingelse for indgåelse af en ​​samdrift-SRA, at alle kvæg omfattet af aftalen er registreret på ét af samdriftens CHR-numre, og at aftalen indberettes i VetReg på det CHR-nummer, hvor dyrene er registreret. Derfor er det afgørende for opgørelse af korrekt antibiotikaforbrug, at det CHR-nummer, hvor dyrene er registreret, anvendes i forbindelse med:

 • optegnelser (anvisning) ved anvendelse, udlevering eller ordinering af receptpligtige lægemidler.
 • etikettering i forbindelse med udlevering af lægemidler. 
 • indberetning til VetStat af oplysninger om anvendelse eller udlevering af receptpligtige lægemidler, herunder vacciner og sera.

Opbevaring af lægemidler

Receptpligtige lægemidler skal fo​​r kvægbesætninger, for hvilke der er indgået en samdrift-SRA, opbevares på:
 • det CHR-nummer, som lægemidlerne er udleveret eller ordineret til, eller
 • det CHR-nummer hvor dyrene befinder sig.
Målrettet dyrevelfærdsindsats 
Den målrettede dyrevelfærdsindsats er en overbygning på rådgivningen om dyrevelfærd som erstatter de tidligere krav om egenkontrol med dyrevelfærd. Et væsentligt formål med målrettet dyrevelfærdsindsats er, at dyrlægen og den besætningsansvarlige sammen får sat dyrevelfærd på dagsordenen og får et fælles billede af, hvor problemerne i den specifikke besætning er.

Du kan læse mere om målrettet dyrevelfærdsindsats her.

Smittebeskyttelse 
I alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale skal dyrlægen rådgive om smittebeskyttelse mindst én gang årligt. Rådgivning om smittebeskyttelse har tidligere kun været obligatorisk for store besætninger, men som følge af implementering af MRSA-handlingsplanen (november 2016), gøres rådgivningen om smittebeskyttelse gældende for alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale. Rådgivningen skal foregå indenfor de eksisterende tidsmæssige rammer af sundhedsrådgivningen ved en prioritering én gang årligt.
 
​Konklusioner efter rådgivning om smittebeskyttelse skal indgå i besætningsdyrlægens journal. De skal ligeledes fremgå af rapporten mindst én gang årligt sammen med en beskrivelse af eventuelle handlingsplaner om smittebeskyttelse.

Du kan læse mere om smittebeskyttelse her.
 
Lovstof og regler
På siden Lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning - lovstof  finder du regler og vejledninger for denne sides indhold under punktet om "Sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger".
Ændret 2. januar 2019