Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sundheds- eller miljøskadeligt foder

Sundheds- eller miljøskadeligt foder er foder, der ikke lever ikke op til kravene om fodersikkerhed, og som kan gøre dyr eller mennesker syge. Foderet skal tilbageholdes og trækkes tilbage fra markedet.

Hvis fodervirksomheder opdager, at de er i besiddelse af, har købt eller solgt foder, der ikke lever op til kravene til fodersikkerhed, er de forpligtiget til at handle på det. 
 
Det er fodervirksomhedens ansvar, at oplyse myndighederne om det sundheds- eller miljøskadelige foder. Virksomheden er også forpligtet til at samarbejde med Fødevarestyrelsen om de forholdsregler, der træffes med henblik på at undgå eller minimere risici ved det pågældende foder.

 

Virksomhedens ansvar
Når virksomheden opdager, at den er i besiddelse af foder eller har solgt/destrueret foder, der udgør en fare for sundhed eller miljø, skal den snarest underrette Fødevarestyrelsen.
 
Virksomheden skal indberette oplysninger, som kan identificere foderpartiet, og alle tilgængelige oplysninger til at spore partiet. Samtidig skal der være en beskrivelse af den risiko, partiet udgør, samt hvilke tiltag virksomheden har iværksat for at modvirke risici for miljøet, menneskers eller dyrs sundhed.

Endelig skal virksomheden kunne dokumentere eventuel tilbagetrækning, herunder at man har sikret, at hele den relevante mængde er tilbagetrukket eller destrueret. Det skal også dokumenteres hvilke andre tiltag, der er sat i værk som følge af hændelsen. 
 
EU Rapid Alert Systemet for Food and Feed (RASFF)
 
Oplysningspligt til Fødevarestyrelsen
Hvis der er en overtrædelse af reglerne, fx overskridelse af en grænseværdi, skal virksomheden altid oplyse Fødevarestyrelsen om det. Det skal ske hurtigst muligt.
 
Oplysningspligten gælder også, hvis virksomheden har tænkt sig at tilintetgøre partiet, eller hvis det allerede er tilintetgjort.
 
Virksomheden skal endvidere ved enhver mistanke om, at et parti kan udgøre en risiko, overveje hvilke konsekvenser, der kan være forbundet med brugen af det pågældende foder, og om konsekvenserne er så alvorlige, at Fødevarestyrelsen skal inddrages. 
 
Fund af salmonella i foder og foderproduktion
For fund af salmonella i foder og foderproduktion se under "Salmonella og foder" her
 
Læs mere om, hvordan virksomheder skal tilbagetrække og tilbagekalde foder i Tilbagetrækningsvejledningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk.
 
Lovstof og regler

 

Ændret 12. oktober 2018