Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Pesticidrester

Pesticider kan bruges til at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod skadedyr/svampeangreb eller påvirke plantens vækst.

 ​Pesticider kaldes også for sprøjtemidler, sprøjtegift eller plantebeskyttelsesmidler.

Da brug af pesticider i produktionen af frugt, grønt og korn er tilladt, er det også muligt at finde pesticidrester i disse fødevarer.

Særligt i frugt og grøntsager er der risiko for at finde pesticidrester. Men selv om der kan være rester af pesticider, er det stadig sundt og nødvendigt at spise frugt og grønt hver dag.

Rangordning af frugt og grønt efter vægtet indhold af pesticidrester
 
Hvorfor bruges pesticider, og hvorfor er der rester i fødevarer?
Pesticider bruges bl.a. til at bekæmpe ukrudt, svampeangreb, skadedyr eller til at regulere væksten af planter. Formålet er at øge udbyttet og undgå, at afgrøderne tager skade eller går til spilde på grund af fx insekt- eller svampeangreb. Det er lovligt at anvende pesticider. Men man må kun bruge midler, der er godkendt til den specifikke afgrøde, og midlet skal bruges efter etikettens anvisning om fx dosering og seneste anvendelse før høst. Miljøstyrelsen giver godkendelser til anvendelse af pesticider i Danmark.
 
Pesticider er ikke det eneste middel til at bekæmpe skadevoldere i gartneri og landbrug. Nogle steder anvendes alternative metoder som biologisk bekæmpelse med fx rovmider, mekanisk ukrudtsbekæmpelse og forebyggende sædskifte.

 
I økologisk produktion er det kun meget få midler, der må anvendes, og dette kun i særlige tilfælde. 
 
Nogle pesticider forsvinder helt fra de behandlede afgrøder, inden de er modne til høst. Andre behandlinger giver rester af pesticider i de modne afgrøder. Den restmængde, der er i den modne frugt eller grøntsag, afhænger af flere faktorer. Der er forskel på, hvor hurtigt et stof nedbrydes og forsvinder fra afgrøden. Jo højere dosis der er brugt, og jo tættere på høsttidspunktet afgrøderne er behandlede, jo højere er restindholdet. Nogle pesticider bruges til behandling efter høst (post harvest) og skal forhindre fx svampeangreb, spiring eller overmodning af afgrøden under opbevaring.
 
Hvor mange pesticidrester må der være i fødevarer?
Grænseværdier for pesticidrester sættes på EU-niveau. Der gælder derfor de samme grænseværdier i hele EU, uanset hvor pesticidet anvendes. Der skal søges om anvendelse i de enkelte medlemslande.
 
Før et pesticid kan godkendes til anvendelse på en bestemt afgrøde, skal producenten indsende en ansøgning, der bl.a. viser, hvor stort restindholdet er i de modne afgrøder ved korrekt og effektiv anvendelse. Hvis dette restindhold ikke er skadeligt for mennesker, fastsættes en grænseværdi (MRL, Maximum Residue Level) så tæt som muligt på det forventede restindhold. Dette niveau er som oftest langt lavere, end hvad man ville kunne tillade i en fødevare, hvis man udelukkende så på de sundhedsmæssige aspekter.
 
Det er et vigtigt princip i pesticidlovgivningen, at anvendelsen af pesticider skal være effektiv. Det vil sige, at der ikke anvendes for meget, men heller ikke for lidt, i forhold til bekæmpelse af skadevolderen.
 
For pesticider kan man altså ud fra anvendelsen forudsige niveauet for restindholdet i fødevaren, og kun godkende anvendelser og tilhørende grænseværdier, hvis de er sundhedsmæssigt acceptable. Dette er specielt for stoffer, der anvendes i produktionen af fødevarer. Ved mange andre kemiske forureninger kan man ikke justere på, hvor meget der ender i fødevarerne. Dette gælder fx ved miljøforureninger. Her må man starte med at se på, hvor meget der er sundhedsmæssigt acceptabelt, og forbyde fødevarer, hvis indholdet er over dette niveau.
 
Hvordan sikres det, at restindholdet er sundhedsmæssigt forsvarligt?
EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) og DTU Fødevareinstituttet foretager en grundig sundhedsmæssig vurdering af det restindhold, der ligger til grund for fastsættelsen af en grænseværdi. Restindholdet må ikke være til fare for mennesker. Det vurderes både ud fra et helt livs gennemsnitlige daglig indtag af fødevarer og ved indtagelse af større portioner på en enkelt dag. Der er indbygget sikkerhedsmarginer i alle grænseværdier.
 
Langtidsvurderingen tager udgangspunkt i ADI for pesticidet. ADI står for det Acceptable Daglige Indtag og er den mængde pesticid, som et menneske dagligt kan indtage livet igennem uden nogen sundhedsrisiko. Denne vurdering tager højde for indtaget af pesticider fra alle fødevarer. Hvis det samme pesticid er godkendt til flere afgrøder, tages der højde for indtaget fra alle disse afgrøder. Dette gøres ud fra viden om befolkningens kostsammensætning.
 
Korttidsvurderingen tager udgangspunkt i pesticidets ARfD. ARfD står for den Akutte Reference Dosis, og er den mængde pesticid, en person kan indtage i et måltid eller på en dag uden nogen sundhedsmæssig risiko. Korttidsvurderingen tager udgangspunkt i viden om befolkningens portionsstørrelser af hver enkelt afgrøde.
 
Alle pesticider er risikovurderede. Når grænseværdierne er overholdt, er de mængder, der findes i fødevarer, sundhedsmæssigt acceptable. Dette er vurderet ud fra den viden, vi i dag har om de forskellige stoffer. Hvis der kommer ny viden, bliver grænseværdierne justeret.
 
Hvad er "kombinationseffekter"?
Vi udsættes dagligt for mange forskellige stoffer fra mange forskellige kilder. Hvis disse stoffer har en samlet effekt kaldes det for kombinationseffekter, cocktaileffekter eller kumulative effekter.
 
For pesticider gælder det, at en afgrøde, fx et æble, kan være behandlet med flere forskellige pesticider i løbet af vækstsæsonen. Der kan derfor findes rester af flere pesticider i en enkelt afgrøde. Samtidig kan kosten indeholde forskellige pesticider fra forskellige afgrøder.
 
Grænseværdierne er fastsat for hver enkelt pesticid. Der er i pesticidlovgivningen en regel om, at der skal tages højde for kombinationseffekter, hvor dette er relevant. Der mangler indtil nu at blive udviklet en metode til at indarbejde kombinationseffekter i risikovurderingen af pesticidrester. Men både EFSA (Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet) og DTU Fødevareinstituttet er langt med dette. Når metoden er på plads, vil grupper af pesticidrester, der virker på samme måde blive risikovurderet sammen.
 
Indtil der er en fælles vedtaget metode, laver DTU Fødevareinstituttet en vurdering af alle forslag til nye grænseværdier, der tager højde for eventuelle kombinationseffekter.
 
Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015
Beskyt vand, natur og sundhed
 
Sprøjtemiddelstrategien 2013-2015 indeholder to typer aktiviteter – dels en række tværgående initiativer, og dels en række initiativer, der knytter sig til en række særlige indsatsområder.
 
Fødevarestyrelsen har fokus på:
  • Særlig indsats i EU for lave grænseværdier for pesticidrester i fødevarer
  • Øget fokus på kombinationseffekter i forhold til pesticidrester i fødevarer
  • Øget fokus på pesticidrester i foderafgrøder
  • Udvidelse af kontrolprogrammet så det omfatter foderafgrøder
  • Test af flere stoffer og kortere analysetid
  • Øget kontrol for sikkert foder og sikre fødevarer på virksomheder
  • Fokus på særlige problemafgrøder eller oprindelsessteder
  • Målrettet information til forbrugere
  • Rådgivning om minimering af pesticidrester i fødevarer

 
 
Lovstof og regler

 

 

 

Lupin-alkaloiderLupin-alkaloiderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lupinalkaloider.aspx02479aspx0htmlEmneside
AlkenylbenzenerAlkenylbenzenerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Alkenylbenzener.aspx02174aspx0htmlEmneside
GlycyrrhizinsyreGlycyrrhizinsyrehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Glycyrrizinsyre.aspx02342aspx0htmlEmneside
CucurbitacinerCucurbitacinerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cucurbitaciner.aspx02233aspx0htmlEmneside
Solanin (glykoalkaloider)Solanin (glykoalkaloider)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Solanin-(glykoalkaloider).aspx02616aspx0htmlEmneside
Cyanogene glykosiderCyanogene glykosiderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cyanogene-glykosider.aspx02234aspx0htmlEmneside
Phenylhydrazin-derivaterPhenylhydrazin-derivaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Phenylhydrazin-derivater.aspx02555aspx0htmlEmneside
Biogene aminer, fx histaminBiogene aminer, fx histaminhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Biogene-aminer-fx-histamin.aspx02209aspx0htmlEmneside
AflatoksinerAflatoksinerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aflatoksiner.aspx018288aspx0htmlEmneside
Ochratoksin A i rosiner, kaffe, korn, paprika og lakridsOchratoksin A i rosiner, kaffe, korn, paprika og lakridshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ochratoksin_A_i_rosiner_kaffe_korn_paprika_og_lakrids.aspx018292aspx0htmlEmneside
Procesforureninger i fødevarerProcesforureninger i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Procesforureninger-i-fødevarer.aspx02563aspx0htmlEmneside
FurokumarinerFurokumarinerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Furocumariner.aspx02333aspx0htmlEmneside
Uorganiske miljøforureninger i fødevarerUorganiske miljøforureninger i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Uorganiske-miljøforureninger-i-fødevarer.aspx02679aspx0htmlEmneside
Histamin og andre biogene aminerHistamin og andre biogene aminerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Histamin-og-andre-biogene-aminer.aspx02361aspx0htmlEmneside
Hormonforstyrrende stoffer i fødevarer Hormonforstyrrende stoffer i fødevarer https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hormonforstyrrende-stoffer-i-fødevarer-.aspx02367aspx0htmlEmneside
DDT i fødevarer DDT i fødevarer https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/DDT-i-fødevarer-.aspx02238aspx0htmlEmneside
Parabener i fødevarerParabener i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Parabener-i-fødevarer.aspx02548aspx0htmlEmneside
Organiske miljøforureninger i fødevarerOrganiske miljøforureninger i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Organiske-miljøforureninger-i-fødevarer--.aspx02535aspx0htmlEmneside
MykotoksinerMykotoksinerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mykotoksiner.aspx02506aspx0htmlEmneside
Bly i fødevarerBly i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bly-i-fødevarer.aspx02214aspx0htmlEmneside
Kviksølv i fødevarerKviksølv i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kviksølv-i-fødevarer.aspx02464aspx0htmlEmneside
Kumarin i kanelKumarin i kanelhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kumarin-i-kanel.aspx02460aspx0htmlEmneside
Cadmium i fødevarerCadmium i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cadmium-i-fødevarer.aspx02222aspx0htmlEmneside
Stegemutagener i fødevarerStegemutagener i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Stegemutagener-i-fødevarer.aspx02628aspx0htmlEmneside
GenbrugsflaskerGenbrugsflaskerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Genbrug.aspx02336aspx0htmlEmneside
Toksiske stoffer i spisesvampeToksiske stoffer i spisesvampehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Toksiske-stoffer-i-spisesvampe.aspx02652aspx0htmlEmneside
Metaller i fødevarerMetaller i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Metaller-i-fødevarer.aspx02496aspx0htmlEmneside
3-MCPD og glycidol i fødevarer3-MCPD og glycidol i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/3_MCPD_og_glycidol_i_fodevarer.aspx02227aspx0htmlEmneside
PAH i fødevarerPAH i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/PAH-i-fødevarer.aspx02545aspx0htmlEmneside
Akrylamid i fødevarerAkrylamid i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Akrylamid-i-fødevarer.aspx02169aspx0htmlEmneside
GlasGlashttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Glas.aspx02340aspx0htmlEmneside
Medicinrester i fiskMedicinrester i fiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Medicinrester-i-fisk.aspx02495aspx0htmlEmneside
Dioxin og PCB i fødevarer Dioxin og PCB i fødevarer https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dioxin-og-PCB-i-fødevarer-.aspx02245aspx0htmlEmneside
Arsen i fødevarerArsen i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Arsen-i-fødevarer.aspx02191aspx0htmlEmneside
Laksefiskeri med begrænsninger i ØstersøenLaksefiskeri med begrænsninger i Østersøenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Laksefiskeri-med-begrænsninger-i-Østersøen.aspx02468aspx0htmlEmneside
Veterinære lægemiddelrester i fødevarer Veterinære lægemiddelrester i fødevarer https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinære-lægemiddelrester-i-fødevarer--.aspx02688aspx0htmlEmneside
Radioaktive stoffer i fødevarer og foderRadioaktive stoffer i fødevarer og foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Radioaktive-stoffer-i-fødevarer.aspx02571aspx0htmlEmneside
Kemiske forureningerKemiske forureningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kemiske-forureninger.aspx02441aspx0htmlEmneside
Kemiske forureninger og grænseværdierKemiske forureninger og grænseværdierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kemiske-forureninger-og-graensevaerdier.aspx018752aspx0htmlEmneside
Dioxin i fiskDioxin i fiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dioxin-i-fisk.aspx02244aspx0htmlEmneside
Naturlige giftstofferNaturlige giftstofferhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Naturlige-giftstoffer.aspx02512aspx0htmlEmneside
Maksimalgrænseværdier og importtolerancer for pesticidrester i fødevarer eller foderMaksimalgrænseværdier og importtolerancer for pesticidrester i fødevarer eller foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maksimalgraensevaerdier-og-importtolerancer-for-pesticidrester-i-foedevarer-eller-foder.aspx02491aspx0htmlEmneside

Ændret 13. september 2017