Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Slagtning på bedriften

Typisk bliver dyr transporteret levende til slagtning på et slagteri, men der er også mulighed for at slagte dyr på bedriften uden at gå på kompromis med fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og dyresundhed.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Oversigt over mulig​heder for slagtning på bedriften

Grafisk oversigt over de muligheder, der er beskrevet på siden, for at slagte hos landmanden Du kan se en mere de​taljeret oversigt, over de forskellige slagtemuligheder her​​

Hvis du har spørgsmål, til de forskellige slagtemuligheder, kan du ringe til Fødevarestyrelsen på tlf.: 72276900, alternativt kan du ringe til Sektionsleder Berit Østergaard Nielsen på tlf.: 72 27 63 20.​

Autoriseret slagteri på bedrift 

Landmanden kan etablere et sla​​gteri, som skal autoriseres af Fødevarestyrelsen. Slagteriet skal være tilpasset produktione​n, men der er fleksibilitet i forhold til fx opstaldningsforhold, vaskeplads til transportmidler, antal lokaler og indretningsmæssige krav i forhold til aktiviteter.

Find blanketten til autorisation her

Autoriserede mobile slagterier

Landmanden kan benytte et mobilt slagteri, som kører ud til bedriften. Det mobile slagteri skal leve op til f​ødevarelovgivningens krav til et autoriseret, mobilt slagteri.

Læs mere om krav til mobile slagteanlæg her 

Praksis og dyrlæger der er tilmeldt vagtembedsdyrlægeordningen

Oversigt over praksis tilmeldt vagtembedsdyrlægeordningen

Oversigt over dyrlæger tilmeldt vagtembedsdyrlægeordningen


Gårdslagtning

Gårdslagtninger kan foretages på gården af et autoriseret slagteri, som forud for slagtningen er blevet godkendt hertil af Fødevarestyrelsen. Inden slagtningen skal dyret/dyrene s​​ynes af en embedsdyrlæge. Dette kan foregå på to måder: enten tager slagteriet kontakt til en embedsdyrlæge, eller landmanden kontakter en vagtembedsdyrlæge, der foretager syningen. Embedsdyrlægerne er udpeget af Fødevarestyrelsen.

Gårdslagtning indebærer, at dyrene kan blive bedøvet og afblødt på gården under slagteriets autorisation. Efter afblødningen bliver slagtekroppen transporteret til den stationære del af slagteriet til videre slagtemæssig behandling.

Slagteriet har ansvar for at bedøve, afbløde og transportere slagtekroppen til den stationære del af slagteriet og for, at både dyrevelfærd og hygiejne er i orden.

Gårdslagtning er omfattet af Fødevarestyrelsens kontrol.​

Læs mere i Vejledning om gårdslagtning

Nødslagtning

​​Man må kun nødslagte dyr uden for et slagteri, hvis det er raske dyr, der er kommet til skade ude på bedriften og derfor ikke kan transporteres levende til slagteriet af hensyn til dyrevelfærden. Hvis et dyr s​​kal nødslagtes, skal man kontakte en vagtembedsdyrlæge, der er udpeget af Fødevarestyrelsen.

Vagtembedsdyrlægen syner dyret før nødslagtningen og overvåger aflivning og afblødning. Vagtembedsdyrlægen skal derefter udfylde et certifikat, der skal ledsage dyret til slagteriet. Certifikatet til brug ved nødslagtning sendes til vagtembedsdyrlægerne.

Dyrets ejer skal betale et gebyr for Fødevarestyrelsens kontrol efter betalingsbekendtgørelsens §30. (Se afsnittet om lovstof længere nede på siden). Vagtembedsdyrlægen skal oplyse om skønnet tidsforbrug for kontrolopgaven.

Du er velkommen til at kontakte Kødkontrolsekretariatet gennem nødslagtepostkassen slagtehus@fvst.dk, hvis du har spørgsmål om nødslagtning.
Sekretariatet har ekstraordinært travlt, og der kan derfor være længere sagsbehandlingstid end normalt. Vi bestræber os på at svare på din henvendelse hurtigst muligt.​

Læs mere i guiden: "Hvornår kan et dyr nødslagtes?"

Læs mere i guiden: "Hvordan godkender jeg som dyrlæge en nødslagtning?"

Slagtning af opdrættet vildt og bison

Opdrættet vildt, f.eks. opdrættede strudsefugle, vildsvin og hjorte, kan aflives på bedriften før transport til sl​agteriet. Det er tilladt af hensyn til dyrevelfærden og arbejdssikkerheden.

Bison kan behandles på tilsvarende måde. Bison anses juridisk for tamkvæg, men dyrene er ikke tamme på samme måde som almindeligt kvæg.

Hvis man afliver og afbløder opdrættede strudsefugle, opdrættet vildt, vildsvin eller bison på bedriften, skal en embedsdyrlæge have undersøgt dyrene inden aflivning og finde dyrene egnede til slagtning. Embedsdyrlægen udfærdiger et certifikat, som skal sendes med dyrene til slagteriet.

En besætningsejer, der ønsker at få slagtet vildt på bedriften, skal tage kontakt til det slagteri, der skal udføre slagtningen. Besætningsejeren og slagteriet laver en aftale om hvilken dato, slagtningen kan finde sted.

En embedsdyrlæge skal udføre levende syn af de dyr, der skal slagtes højest 24 timer før aflivningstidspunktet.

Det er besætningsejerens ansvar at underrette Fødevarestyrelsen om slagtedatoen og tidspunktet for slagtning. Fødevarestyrelsen skal have oplysningerne minimum 3 dage før den planlagte slagtning og gerne en uge før slagtningen, så Fødevarestyrelsen kan tilrettelægge det levende syn af slagtedyrene.

Besætningsejeren underretter Fødevarestyrelsen om slagtningen ved at skrive en e-mail til: slagtehus@fvst.dk. I mailen skal de ovennævnte oplysninger om slagtedato, -tidspunkt, samt kontaktoplysninger på besætningsejeren indgå.

Den embedsdyrlæge, der skal udføre synet, vil herefter tage kontakt til besætningsejeren og aftale de nærmere omstændigheder omkring synet.

Ved efterfølgende behov for levende syn kan besætningsejeren kontakte Fødevarestyrelsen ved at tage direkte kontakt til den samme embedsdyrlæge, der stod for synet første gang.

For at sikre en god hygiejne skal der være et opsamlingssted, hvor embedsdyrlægen kan undersøge dyrene inden slagtning, og faciliteter, som egner sig til slagtning og afblødning af dyrene. De slagtede og afblødte dyr skal på hygiejnisk vis straks transporteres til slagteriet. Hvis transporten tager mere end to timer, skal dyrene om nødvendigt være nedkølede.

Du er velkommen til at kontakte Kødkontrolsekretariatet gennem slagtehuspostkassen: slagtehus@fvst.dk, hvis du har spørgsmål om slagtning af vildt. Sekretariatet har travlt, og der kan derfor være længere sagsbehandlingstid end normalt. Vi bestræber os på, at svare på din henvendelse hurtigst muligt.​

Slagtning af uhåndterbare dyr

Det er tilladt at slagte uhåndterbare dyr på bedriften, hvis de kan være til skade for sig selv og/eller for de mennesker, der skal håndtere dem, så de hverken kan slagtes efter gårdslagtningsmod​​ellen eller transporteres til slagteriet. ​Uhåndterbare dyr kan f.eks. være kødkvæg, svin eller heste, der afgræsser naturområder, og derfor ikke er vant til omgang med mennesker.

Raske dyr, der kan håndteres på bedriften, men som ikke på betryggende vis kan transporteres levende til et slagteri, kan slagtes under gårdslagtningsmodellen (se denne).

Hvis du ønsker at få slagtet uhåndterbare dyr på bedriften, der er uhåndterbare i en sådan grad, at de ikke kan håndteres på bedriften, og dermed ikke kan slagtes efter gårdslagtningsmodellen (se denne), skal du tage kontakt til en vagtembedsdyrlæge, der skal besigtige dyrene før slagtning og overvåge aflivning og afblødning. Vagtembedsdyrlægen skal derefter udfylde et certifikat, der skal ledsage dyret til slagteriet. Certifikatet til brug ved slagtning af uhåndterbare vilde dyr vil blive sendt til vagtembedsdyrlægerene.

Du er velkommen til at kontakte Kødkontrolsekretariatet gennem slagtehuspostkassen: slagtehus@fvst.dk, hvis du har spørgsmål om slagtning af uhåndterbare dyr. Sekretariatet har travlt, og der kan derfor være længere sagsbehandlingstid end normalt. Vi bestræber os på, at svare på din henvendelse hurtigst muligt.​

Hvad er en Vagtembedsdyrlæge? 

Vagtembedsdyrlæger er dyrlæger, der bliver udnævnt af Fødevarestyrelsen til et begræ​nset antal opgaver.

Afregningen mellem vagtembedsdyrlægen, dyrlægevirksomheden og Fødevarestyrelsen sker iht. en aftale indgået imellem Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen.

Afregningen foregår ved elektronisk faktura. Brug kødkontrollens EAN-nummer (5798000989702). Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at afregningen af dyrlægevirksomheden og udbetaling af løn til vagtembedsdyrlægen ikke følges ad i samme system, og kan derfor blive udbetalt forskudt af hinanden.​

Hvordan bliver jeg Vagtembedsdyrlæge? 

Stillings- og opgavebeskrivelse samt honorering og ansøgning

Stilling​s​​beskrivelse

Du skal i forbindelse med udøvelse af funktionen som vagtembedsdyrlæge nøje overholde såvel dansk lovgivning som EU-lovgivning. Udøvelse af funktionen som vagtembedsdyrlæge skal endvidere varetages under iagttagelse af de målsætninger og instruktioner, som Fødevarestyrelsens administrative ledelse har fastlagt iht gældende lovgivning, samt i øvrigt med skyldig hensyntagen til​ de almene pligtig mht. upartiskhed, habilitet og tavshedspligt mv, som traditionelt knytter sig til embedsmandsrollen.

Du bør særligt være opmærksom på spørgsmålet om habilitet i de tilfælde, hvor du måtte have en tilknytning til den landmand, som rekvirerer AM-kontrollen.​

Opgavede​finition​​er

AM-kontrol i forbindelse med: ​

  • Nødslagtning: "slagtning af et i øvrigt sundt d​yr, som skal have været udsat for en ulykke, der har haft til følge, at dyret af hensyn til dets velfærd ikke kan transporteres til slagteri". Der kan således kun nødslagtes raske dyr, som har været udsat for en akut begivenhed, som udelukker transport til slagteri. Vagtembedsdyrlægen skal overvåge aflivning og afblødning af det nødslagtede dyr. Efter afblødning skal dyrekroppene transporteres til et slagteri, hvor den videre slagtemæssige behandling skal foregå.
  • Uhåndterbare dyr er heste, svin og kvæg, som ikke er vant til at blive håndteret af mennesker, og som derfor kan udgøre en fare for sig selv og de personer, der skal håndtere dem og derfor ikke kan transpoteres levende til et slagteri. Vagtembedsdyrlægen skal overvåge aflivning og afblødning af det uhåndterbare dyr. ​Efter afblødning skal dyrekroppene transporteres til et slagteri, hvor den videre slagtemæssige behandling skal foregå.​​

  • Gårdslagtning: slagtning af dyr, som ejeren af forskellige årsager ønsker slagtet på bedriften. Efter AM-kontrollen overdrages dyret til et autoriseret slagteri der forestår aflivning og afblødning. Vagtembedsdyrlægen skal ikke overvære dette.

Hvordan bliver du ansat som vagte​​mbedsdyrlæge?

Har din praksis lyst til at være vagtembedsdyrlæge, så ansøg via vores online rekrutt​eringssystem på www.fvm.dk/job/ eller via en email til slagtehus@fvst.dk, hvor du angiver dit navn og autorisationsnummer samt navn på praksis.

I vil herefter modtage en kontrakt til underskrift og ​en informationspakke om, hvilke pligter I har som embedsdyrlæger.​

Hjemmeslagtning til egen husholdning

Ved hjemmeslagtning forestår landmanden selv slagtningen eller får hjælp til at slagte fra et mobilt slagteanlæg, ofte slagtebusser, der kommer ud på bedriften. Hjemmeslagtede dyr er al​ene til brug i landmandens/ejerens egen husholdning og kan derfor ikke sælges eller deles med andre.

Læs mere her i Hygiejnevejledningen, afsnit 47. Hjemmeslagtning

Læs mere her i Hygiejnevejledningen, afsnit 47.3. Egenkontrol ved hjemmeslagtning


Certifikater
Her kan du se, hvordan de officielle certifikater fra Fødevarestyrelsen ser ud. Det er udelukkende certifikater som disse, der skal anvendes ved slagtning på bedriften. Certifikaterne kan kun anvendes af embedsdyrlæger. Certifikaterne her på hjemmesiden er kun til illustration. Embedsdyrlæger, der er ansat af Fødevarestyrelsen, har adgang til de originale certifikater. 

Lovstof

Betaling for kontrol af f​ødevarer, foder og levende dyr m.v.

Ændret 13. april 2023