Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sante F audits/Audits fra EU Kommissionen

EU Kommissionen gennemfører årligt audits af medlemsstaternes kontrol. Fødevarestyrelsen har valgt at benævne EU Kommissionen som "Sante F" i disse tilfælde. Santé F henviser til søjle F i DG Santé. DG Santé er EU-Kommissionens General Direktorat for sundhed og fødevaresikkerhed, hvor også veterinærområdet henhører. "Sante F" kan således forstås som EU-kommissionens kontroldirektorat  for fødevare- og veterinærområdet.

EU Kommissionen gennemfører regelmæssige audits i Danmark, hvor formålet er at vurdere, om medlemsstaterne lever op til EU-reglerne. For Fødevarestyrelsens vedkommende betyder det, at Fødevarestyrelsens kontrol skal leve op til EU’s krav. Herudover har audits til formål at sikre, at der er ensartethed i kontrollen i EU. EU Kommissionen auditerer samtlige af Fødevarestyrelsens områder.

I Danmark er kontoret for International Handel koordinator for alle Sante F audits.  International Handel koordinerer også med andre styrelser, som er involveret i en audit. Det er både styrelser i Miljø- og Fødevareministeriet f.eks. Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen samt styrelser uden for ministeriet, som f.eks. Lægemiddelstyrelsen, Toldstyrelsen m.fl.

"Sante F" var tidligere benævnt som: "Food and Veterinary Office (FVO)", men skiftede i 2016 navn til ”Health and Food Audits and Analysis”.  Sante F offentliggør hvert år en plan over, hvilke audits de vil gennemføre i EU-landene og tredjelande.  Se organogram for DG Santé her:

 

Audits fra EU Kommissionen 

I 2020 er der planlagt 2 audits på Fødevarestyrelsens område:

  • Fra 19-27 maj gennemføres en audit af kontrollen af animalske biprodukter (ABP) 
  • Fra 19-26 oktober gennemføres en såkaldt "General Follow Up Audit". Denne type audit indebærer en auditering / gennemgang af alle tidligere udestående anbefalinger samt en revidering af Danmarks såkaldte "Landeprofil" (Country Profile", der beskriver det danske kontrolsetup for fødevareområdet.  

I 2019 gennemførte EU Kommissionen 3 audits inden for:

  • Veterinær medicin og restkoncentrationer i levende dyr og animalske produkter (forordning 96/23/EF)
  • Fisk og fiskeprodukter
  • Import kontrol - Fødevarer og levende dyr

I 2018 auditerede EU Kommissionen 2 områder:

  • Beskyttede geografiske betegnelser (Geographical indications PDO, PGI, TSG)
  • Spiseklar fødevarer (Ready-to-eat-food)

 

Audits
Når EU Kommissionen er på audit i Danmark, vil der oftest blive besøgt et antal virksomheder. Virksomhederne vælges ud fra EU Kommisionens ønsker samt praktiske og logistiske hensyn. Virksomhedstypen afhænger af, hvilket område EU Kommisionen skal auditere.

EU kommissionen audits i Danmark er en kontrol af Fødevarestyrelsens kontrol i besætninger, virksomheder og på laboratorierne. Det er ikke kontrol af den enkelte virksomhed. Fødevarestyrelsen og virksomheden kan ikke sige nej til, at EU Kommissionen deltager ved kontrolbesøg i virksomhederne. Fødevarestyrelsen har en forpligtelse til at assistere EU Kommissionen og dermed sikre, at EU Kommissionen opnår adgang til de dokumenter og områder, de ønsker at auditere.

Virksomheder, der får besøg, vil blive varslet inden besøget. Normalt vil EU Kommissionen observere, hvordan Fødevarestyrelsen udfører kontrollen, enkelte gange overvåge, hvordan Fødevarestyrelsen udtager prøver og ofte stille spørgsmål til kontrollen og til virksomheden. Herudover har EU Kommissionens auditteam ofte ønsker om at se dokumenter som f.eks. kontrolrapporter og egenkontrolprogrammer.

Virksomheden skal kun betale for den tid, som anvendes i relation til Fødevarestyrelsens kontrol. Hvis kontrolbesøget tager ekstra tid, fordi EU Kommissionen deltager, skal virksomheden ikke betale for den ekstra tid. Hvis der er gennemført det normale antal ordinære kontrolbesøg i kalenderåret, skal virksomheden ikke betale for kontrolbesøget medmindre tilsynet er et opfølgende tilsyn eller lignende.

Efter hver samlede audit udarbejder EU Kommissionen en rapport med de fund, de har gjort og opsummerer sine konklusioner i forhold til, om myndighederne lever op til EU-kravene. Eventuelle problematiske forhold adresseres i form af  "anbefalinger". Rapporterne nævner ikke hvilke virksomheder, der er besøgt under auditten.

   

 "Fact finding missions"
EU Kommissionen gennemfører også ”fact finding missions” med virksomhedsbesøg. Fact finding missions minder meget om audits, men formålet er af mere undersøgende karakter: Hvordan gennemføres kontrollen i Danmark? Er der særligt gode måder at gennemføre kontrollen på (god praksis)? Er der problemer med EU-reglerne m.v.? Ofte vil relevante brancheorganisationer/virksomheder blive spurgt om deres holdning til EU-reglerne.

  

Study visits
EU Kommissionen arrangerer også study visits, hvor nationale eksperter fra EU-lande mødes og udveksl​er erfaringer. Det kan f.eks. vedrøre, hvordan kontrollen organiseres og udføres. Study visits er mere uformelle. Udover værtslandet og EU Kommissionen deltager der typisk 4 andre lande. Et af formålene er at finde eksempler på god praksis. Ved study visits kan der også være virksomhedsbesøg.
 
Samlede rapporter om kontrolmetoder og organisering
Med baggrund i EU Kommissionens ”study visits” i EU-lande, fact finding missions og audits udarbejder EU Kommissionen en række samlede rapporter (overview reports). I denne type rapporter bliver der gennemgået eksempler på gode kontrolmetoder, organisering af kontrollen mm. (”god praksis”). Blandt andet i rapporterne for ”HACCP” og ”Dyrevelfærd under transport” er dele af Fødevarestyrelsens kontrolsystem flere gange nævnt som eksempler på god praksis.
 
Læs mere

 

Ændret 21. februar 2020