Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Salg af hønseæg fra stalddør, gårdbutik m.m.

Du må sælge æg fra dine høns direkte til forbrugere og til lokale fødevarevirksomheder på en række betingelser. Det skal sikre, at forbrugere ikke bliver syge af salmonella fra dine æg, og at dine høns trives.

Hvis du vil sælge æg fra gæs, ænder eller vagtler, kan du læse mere på en anden side om: "Primærprodukter, der må sælges ved stalddør og til lokale butikker og restauranter". Hvis du har hobbyhøns, bør du læse guiden om: "Hold af hobbyhøns".

Hvem må du sælge æg til fra stalddøren?
 • Du må sælge æg fra dine høns direkte fra stalddør til forbrugere.
 • Forbrugerne skal selv komme og hente æggene fra et lokale eller en bod på gården.
 • Det gælder uanset, hvor mange høns du har.  
HVAD BETYDER?
Stalddørssalg er salg direkte fra primærproducent/landmand til den endelige forbruger, fx salg af æg. 
Primærproducent: En primærproducent producerer, opdrætter eller dyrker primærprodukter. Fx en landmand der opdrætter slagtefjerkræ eller producerer æg.
Hobbyhøns: Flokke af højst 30 høns, hvorfra der ikke bliver omsat æg eller kød. ELLER: Flokke af højst 30 høns, hvorfra der bliver omsat æg til en kendt kundekreds uden, at dyrene er undersøgt for salmonella. 
Du må ikke reklamere for eller skilte med salget, og du skal oplyse kunden om, at æggene ikke er undersøgt for salmonella.

Hvem må du ellers levere æg til?

Du må levere æg til:
 • Din egen gårdbutik eller din egen restaurant på gården.
 • Din egen bod på et lokalt offentligt marked.
 • Dit eget lokale ægpakkeri, hvis det er autoriseret til at omsætte æg lokalt (ligger indenfor 50 km fra pakkeriet).
 • Pakkerier med fuld autorisation – uden et loft over antal æg eller afstand fra pakkeriet. Du kan selv oprette et pakkeri eller levere til et andet pakkeri.
 • Det gælder uanset, hvor mange høns du har.  
HVAD BETYDER?
Gårdbutik: En detailvirksomhed der ligger på landet i tilknytning til en landejendom.
Detailhandel: Håndtering og/eller forarbejdning samt oplagring af fødevarer på det sted, hvor de bliver solgt eller leveret til den endelige forbruger, fx en gårdbutik.
Lokalt: Levering af fødevarer inden for en radius af 50 km – målt i luftlinje.
Ægpakkeri autoriseret til begrænset lokal omsætning: Ægpakkeriet må kun sælge til detailvirksomheder, der ligger inden for 50 km fra pakkeriet.

Hvor mange æg må du sælge?
Du må højst afsætte 100.000* æg i alt om året:
 • Direkte til forbrugere ved stalddørssalg.
 • Til din egen gårdbutik eller din egen restaurant på gården.
 • Til din egen bod på et lokalt offentligt marked.
 • Til dit eget lokale ægpakkeri, hvis det er autoriseret til at omsætte æg lokalt (ligger indenfor 50 km fra pakkeriet).
* Grænsen på 100.000 æg dækker æg af alle dyrearter
Du skal kunne dokumentere, at du højst afsætter 100.000 æg for hvert regnskabsår.

Der er ikke et loft over, hvor mange æg du må levere til et fuldt autoriseret ægpakkeri. Så hvis du producerer flere end 100.000 æg, kan du afsætte dem via et pakkeri med fuld autorisation. 

Skal du være registreret? 

 • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register) og hos Landbrug & Fødevarer (Danske Æg).
 • Som primærproducent skal du også være registreret på landbrugsindberetning.dk, dels til at fodre dine dyr, og dels til at producere fødevarer. Vælg "Foder og fødevarer" og udfyld med dine oplysninger.
 • Besætningsejere med mindst 10 stk. fjerkræ registreret i CHR betaler hvert år et beløb til dyrevelfærdskontrol (664 kr. i 2019). (Hvis én eller flere besætninger har over 2.000 stk. fjerkræ, er beløbet dog 1.837 kr.). 
 • Salget af æg skal være registreret i Fødevarestyrelsen, hvis du vil sælge eller levere æg:

  • Fra stalddør direkte til forbrugere. 
  • Til din egen gårdbutik eller egen restaurant på gården. 
  • Til din bod på et lokalt marked.
  • Til dit eget lokale ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset lokal omsætning.
 • Brug denne blanket til at blive registreret i Fødevarestyrelsen.
 • Hvis du har flere forskellige aktiviteter, skal du anmelde dem hver for sig. 
 • Hvis du leverer æg til et ægpakkeri, skal besætningen registreres til frilands- eller skrabeægsproduktion i Fødevarestyrelsen eller til økologi i Landbrugsstyrelsen. 
 • Læs mere om registrering og autorisation af fødevarevirksomheder i autorisationsvejledningen her
 • Hvis du kun har hobbyhøns, kan du læse mere i denne guide om ”Hold af hobbyhøns”
HVAD BETYDER?
Primærproducent: En primærproducent producerer, opdræt- ter eller dyrker primærprodukter. Fx en landmand der opdrætter slagtefjerkræ eller producerer æg.
Hobbyhøns: Flokke af højst 30 høns, hvorfra der ikke bliver omsat æg eller kød. ELLER: Flokke af højst 30 høns, hvorfra der bliver omsat æg til en kendt kundekreds, uden dyrene er undersøgt for salmonella.
Du må ikke reklamere for eller skilte med salget, og du skal oplyse kunden om, at æggene ikke er undersøgt for salmonella.
Detailhandel: Håndtering og/eller forarbejdning samt oplagring af fødevarer på det sted, hvor de bliver solgt eller leveret til den endelige forbruger, fx en gårdbutik.

Smiley-ordningen
 • Hvis du bliver registreret som fødevarevirksomhed i Fødevarestyrelsen, får du en kontrolinformationsblanket, som du skal hænge op, så kunderne kan se den. Blanketten skal blive hængende, indtil Fødevarestyrelsen har været på kontrol første gang, og du får en kontrolrapport.
 • Fødevarestyrelsen kan komme på kontrolbesøg og kan vejlede dig, men kan også sanktionere.
 • Efter kontrolbesøget får du en kontrolrapport, som du som skal hænge op, så kunderne kan se den. Kontrolrapporten bliver offentliggjort på hjemmesiden findsmiley.dk
 • Hvert år skal du betale en kampagnekontrolafgift (538 kr. i 2019). Hvis du har en engrosvirksomhed (autoriseret ægpakkeri), skal du også hvert år betale et beløb til drift af Fødevarestyrelsens Fødevarerejsehold (686 kr. i 2019).
 • Ordinære fødevarekontrolbesøg er gratis. Men hvis Fødevarestyrelsen finder fejl og giver en sanktion, skal du betale gebyr for et opfølgende kontrolbesøg.
Hvilke krav er der til hønseflokken? 
 • Hønseflokken skal komme fra et godkendt opdræt under handlingsplanen for salmonella.
 • Hvis du ikke har høns fra et registreret opdræt, fx hvis du har racehøns, skal du få flokken undersøgt for salmonella i gødning, æg og blodprøver, inden du starter salg af æg. Du skal også få nye dyr til flokken undersøgt. Fødevarestyrelsen tager prøverne. Kontakt Fødevarestyrelsen, hvis du skal have taget prøver i din flok.
 • Hvis du har under 30 høns, behøver hønsene ikke komme fra et godkendt opdræt, og så er der heller ikke krav om prøver for salmonella, hvis du kun sælger til en kendt kundekreds og ikke skilter eller reklamerer med salg af æg. Læs mere i næste afsnit, hvis du har under 30 høns og ikke ønsker at få dem undersøgt for salmonella. 
HVAD BETYDER?
Et registreret opdræt er et opdræt, der er registreret i Fødevarestyrelsen.
Handlingsplanen for salmonella er en samlet betegnelse for de regler, der skal sikre en fortsat lav forekomst af salmonella i fjerkræ.
Racehøns er høns af racer, der ikke kan anskaffes via kommercielle rugerier eller opdræt.

Prøver for salmonella 
 • Din flok skal løbende undersøges for salmonella.
 • Hvor mange prøver og hvor ofte, der skal tages prøver for salmonella, afhænger af:
                                                                                                                                  
  • hvor mange høns du har,
  • om du kun sælger æg ved stalddørssalg osv., herunder om du leverer til dit eget ægpakkeri med begrænset lokal omsætning,
  • om du også sælger til et ægpakkeri med fuld autorisation, og uden begrænsning i antal eller afstand,
  • om du kun leverer til en kendt kreds af kunder.

Hvis du har op til og med 500 høns – prøver for salmonella

 • Seks gange om året skal du sende sokkeprøver af gødning til undersøgelse på et laboratorium. Også hvis du kun leverer æg til dit eget ægpakkeri med begrænset lokal omsætning (salg indenfor 50 km).
 • Hvis du leverer æg til et ægpakkeri uden begrænsning i antal eller afstand, skal du hver 2. uge sende sokkeprøver af gødning til undersøgelse på et laboratorium. Og Fødevarestyrelsen kommer én gang om året og tager prøver samt kontrollerer din egenkontrol. Besøget koster et gebyr.
 • Hvis du sælger direkte til den endelige forbruger, skal du sætte et skilt op om, at hønsene er under kontrol for salmonella. Landbrug & Fødevarer sender hvert år et skilt til ejeren af en flok med stalddørssalg. Skiltet skal placeres et sted, hvor det er nemt at se.
  Kontakt Fødevarestyrelsen her for at få taget prøver for salmonella.

Hvis du har mere end 500 høns – prøver for salmonella

 • Du skal sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium hver 2. uge.  
 • Fødevarestyrelsen skal tage prøver i hver af dine flokke ca. én gang om året og kontrollere din egenkontrol. Besøget koster et gebyr.
 • Se reglerne her i Konsumægsbekendtgørelsen
 • Læs mere her om "Salmonella og æg".
 • Når Fødevarestyrelsen tager prøver for salmonella eller udfører kontrol efter Konsumægsbekendtgørelsen, opkræver styrelsen et gebyr (et grundgebyr plus et tillæg for den brugte tid).

Hvis du har under 30 høns ("små besætninger") – prøver for salmonella

 • Hvis du har under 30 høns, som er over 16 uger gamle, behøver du ikke at undersøge for salmonella. Det forudsætter dog, at du: 
  • Ikke reklamerer eller annoncerer med stalddørssalg af æg.
  • Oplyser kunden om, at dyrene ikke er undersøgt for salmonella.
  • Kun omsætter æg til en kendt kreds af kunder, fx kolleger, naboer, familie eller andre mennesker, som du kender i forvejen.  
 • Flokke på under 30 høns skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register), og i Fødevarestyrelsen til stalddørssalg.  
 • Men hønerne behøver ikke komme fra et godkendt opdræt og behøver altså heller ikke at blive undersøgt for salmonella. 
HVAD BETYDER?
En sokkeprøve er en prøve af gødning opsamlet ved, at man går rundt i stalden med sokken på sit fodtøj. Sokken kan være et stykke tubegaze på ca. 15 cm. Tubegazen skal drejes undervejs, så alle sider bliver dækket med gødning.
Kendt kreds af kunder - fx kolleger, naboer, familie eller andre mennesker, som du kender i forvejen. 

Hvis der bliver fundet salmonella i prøver
 • Du må ikke sælge eller levere æggene videre, hvis der er salmonella i prøver fra din besætning.
 • Hønseflokken bliver med det samme erklæret for smittet med salmonella, hvis der er fundet bestemte typer salmonella.
 • Andre typer salmonella skal være påvist to gange, før flokken bliver erklæret smittet med salmonella. Fødevarestyrelsen besøger din besætning og tager nye prøver, hvis der er fundet én af disse typer salmonella.
 • Hvis der ikke bliver fundet salmonella i de nye prøver (negative prøver), tager Fødevarestyrelsen prøver én gang til efter 14 dage. Hvis begge hold prøver er negative, er flokken ikke smittet med salmonella, og du kan igen omsætte æggene.
 • Hvis flokken er smittet med salmonella, skal du tage særlige forholdsregler, fx:
   
  • må du ikke sælge eller på anden måde overdrage æggene til konsum,
  • skal du rengøre og desinficere både hønsehus og omgivelser, inden du sætter nye høns ind, og
  • skal Fødevarestyrelsen godkende rengøring m.v. (det koster et gebyr), inden du må sætte nye høns ind.
    
 • Alle udgifter til undersøgelse for salmonella skal betales af dig. Du kan kontakte laboratoriet eller Landbrug & Fødevarer, hvis du har spørgsmål til fx priser.
HVAD BETYDER?
Negativ prøve for salmonella – der er ikke fundet salmonella i prøven. Modsat i en positiv prøve med salmonella.

Må du fodre med madrester?
 • Nej. Høns må ikke få madrester fra hverken din egen eller fra andres husholdninger, restauranter m.v.  
 • Du kan nemlig risikere at smitte dine høns med bakterier m.v. fra affaldet.  
 • Du må gerne fodre med frugt og grøntsager fra egen avl og andre vegetabilske rester fra haven, fx græsafklip og smågrene. Det betragtes ikke som madrester.
HVAD BETYDER?
Madrester er rester af fødevarer, der har været håndteret i et køkken. Det kan være både vegetabilske og animalske fødevarer.

God hygiejne ved pakning af æg m.m.
 • Salg af æg skal ske under god hygiejne, så æggene ikke bliver forurenet eller skadet på nogen måde.
 • Brug nye æggebakker. Du må ikke tage æggebakker retur fra forbrugere.
 • Æggene skal sælges senest 21 dage efter, at de er lagt.
 • Du må ikke sælge æg direkte fra et op­bevaringsrum, hvor der også bliver opbevaret æg, der skal videre til et ægpakkeri.
 • Hvis du vil starte dit eget ægpakkeri, skal pakkeriet overholde reglerne for indretning, pakning, gennemlysning, egenkontrol, m.m.
 • Du må ikke vaske æg inden slag fra stalddør m.v.
 • Du skal overholde reglerne for temperatur ved opbevaring af æg, transport af æg m.v. Se kravene her i Hygiejnevejledningen
Hvis du sælger økologiske æg
Undgå sygdomme som Newcastle Disease og fugleinfluenza
 • Du skal få dine høns vaccineret mod Newcastle Disease, hvis:

  • Du har mere end 100 høns,
  • du deltager i udstillinger med dine høns, eller
  • omsætter høns via markeder.
  • Hvis du køber udsætterhøns.
    
 • Du skal tage prøver af hønsene og indsende prøverne til overvågning for fugleinfluenza, hvis du har mere end 100 høns.
 • Vær opmærksom på de særlige regler for at beskytte mod fugleinfluenza. Fx må du ikke holde svømmefugle (ænder og gæs) sammen med hønsefugle, og du skal fodre og vande hønsene under overdækning eller tag, hvor vildtfugle ikke kan komme til foderet.
Se også dette skema over prøveudtagning for salmonella og Aviær Influenxa (AI) for konsumægshøns. 

Dyrevelfærd/Dyrenes trivsel
 • Dine høns skal have det godt, uanset om du holder hobbyhøns, eller har et landbrugsmæssigt opdræt.
 • Du skal derfor behandle dine høns omsorgsfuldt, så de ikke bliver udsat for smerte, lidelse og angst.
 • Du skal sørge for foder, vand, pasning og et hus til dyrene.
 • De rum eller arealer, hvor du holder høns, skal indrettes, så det tilgodeser hønsenes behov.
 • Hønsene skal have den fornødne bevægelsesfrihed – også når de æder, drikker eller hviler sig. Vurderingen af den "fornødne bevægelsesfrihed", herunder at dyrene kan æde, drikke og hvile uhindret, beror på en konkret vurdering. Se også Dyreværnslovens § 3, stk. 1.
 • Dine høns skal også være sikret mod vejr og vind med adgang til et rum i læ og fast tag eller overdækning.
 • Du skal overholde reglerne om dyrevelfærd i Dyreværnsloven – se loven her.  
 • Hvis du har mere end 350 høner, skal du følge de særlige regler for hensyn til dyrenes velfærd (indretning af produktionssystemet, rengøring, belægningsgrad m. m.). Læs mere her om reglerne om beskyttelse af æglæggende høner.
Undgå aske m.m. i hønsegården - og dermed dioxin

 • De fleste æg overholder grænseværdien for dioxin. Det er derfor generelt ikke et sundhedsmæssigt problem at spise æg fra udegående høns. Der er dog set forhøjet indhold i æg fra nogle mindre besætninger med udegående høns og fra hobbyhøns.
 • Høns kan sandsynligvis optage dioxin fra den jord, de pirker i, eller fra larver og insekter i jorden.
 • Hvis man samtidig ofte brænder affald eller andre materialer af i nærheden af hønsegården, kan hønsene blive forurenet med for meget dioxin.
 • Derfor bør du: 

  • Ikke smide aske eller andet affald fra fyr eller brændeovne ud i hønsegården.
  • Ikke brænde affald, herunder affaldstræ og spånplader, af i nærheden af hønsegården.
  • Fremme vækst af græs, buske og træer i hønsegården, så jorden bliver dækket.
 • Hvis man som forbruger gerne vil købe æg fra gårdsalg, er det derfor en god idé at købe æg fra forskellige gårde suppleret med æg fra supermarkedet. Man bør også supplere sine hjemmeproducerede hønseæg med indkøbte æg.
HVAD BETYDER?
Dioxiner er miljøforureninger, der bliver ophobet i fedtet i animalske fødevarer. Det kan give øget risiko for kræft og påvirke forplantningsevne og immunforsvar hos mennesker.

Mærkning af æg og handelsnormer for æg 

Hvis du leverer hønseæg til et ægpakkeri:

 • Mærkning samt sortering af æggene efter handelsnormerne skal ske på ægpakkeriet. Dog kan mærkning af æggene med producentkode i stedet ske på produktionsstedet.
 • Æggene skal være mærket efter handelsnormerne for æg, herunder sorteret i kvalitets- og vægtklasser og mærket med produktionsmetode. Uanset om det er et ægpakkeri med begrænset lokal omsætning eller et ægpakkeri uden begrænsning i omsætning.

Hvis du leverer hønseæg til stalddørssalg, salg ved offentligt lokalt marked eller til egen detailvirksomhed:

 • Må æggene ikke være sorteret i kvalitets- eller vægt­klasser.
 • Må æggene ikke være mærket med "Frilandsæg", "Skrabeæg" eller "Buræg". 
 • Hvis du sælger æg fra en bod på et lokalt offentligt marked, skal dine æg være mærket med producentkode. Hvis du har op til 50 høns, kan du dog nøjes med at sætte et skilt op på salgsstedet med producentens navn og adresse. 
 • Ud over de specifikke mærkningskrav for æg i handelsnormerne, er der supplerende generelle mærkningskrav i Mærkningsforordningen. Læs mere her om de generelle mærkningskrav
Egenkontrol
 • Du skal have egenkontrol, som passer til aktiviteterne i og størrelsen af din virksomhed. Det betyder fx gode arbejdsgange og/eller et skriftligt egenkontrolprogram. Der er fx ikke de samme krav til egenkontrol i en primærproduktion og ved stalddørssalg som fx et ægpakkeri.
 • Du skal gennemgå alle aktiviteter i virksomheden. For hver aktivitet skal du vurdere, om aktiviteten kan udgøre en fare for fødevaresikkerheden. Start med at lave en skriftlig risikoanalyse, hvor du identificerer og vurderer de farer, der kan være på din virksomhed. Omfanget af risikoanalysen afhænger af de aktiviteter, du har i virksomheden. Hvis der er en fare for fødevaresikkerheden, skal du beslutte, hvad du vil gøre for at styre den.
 • På baggrund af din risikoanalyse vurderer du, om du har behov for at udarbejde skriftlige procedurer for, hvordan du udfører egenkontrol (et skriftligt egenkontrolprogram), og for at registrere resultater af egenkontrollen. 
 • Hvis du kan styre dine aktiviteter med gode arbejdsgange, behøver de ikke være skrevet ned. Men du og dine medarbejdere skal kunne redegøre for arbejdsgangene mundtligt. Gode arbejdsgange kaldes også for god fremstillings praksis/god produktions praksis. De gode arbejdsgange skal sikre, at du overholder fødevarelovgivningen. Du må selv bestemme, hvordan du fastlægger gode arbejdsgange. Det er retningslinjer for, hvordan du kan tilrettelægge produktionen på en måde, så produkterne bliver sikre for forbrugerne. 
 • Du skal kunne dokumentere over for Fødevarestyrelsen, at du har lavet en risikoanalyse, som er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ved nye aktiviteter skal du revidere risikoanalysen og eventuelt egenkontrolprogrammet, hvis det er nødvendigt.  
 • Se reglerne om egenkontrol her.
Sporbarhed på æg - hvem har du leveret til og hvor mange æg?
 • Når du sælger æg direkte til den endelige forbruger, er der ikke krav om dokumentation af sporbarhed. Du skal dog stadig kunne dokumentere, hvor mange æg du har solgt/leveret.
 • Når du leverer æg til lokale fødevarevirksomheder, skal du kunne dokumentere sporbarhed af æggene. De fødevarevirksomheder, som du leverer æg til, skal også kunne dokumentere sporbarhed.
 • Skriv derfor på din faktura:
   
  • Hvor mange æg du har leveret.
  • Hvem du har leveret til.
  • Dato for, hvornår æggene er afsendt.
  • Din adresse og navn på virksomheden.
    
 • Du skal også kunne dokumentere, hvor du har købt dit foder fra. Gem derfor fakturaen fra din foderleverandør. – Også hvis du køber foder fra andre landmænd.Ændret 2. august 2019