Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Risici i foder – oversigt

Foder til dyr må ikke udgøre nogen fare for mennesker og dyrs sundhed eller for miljøet. For at sikre dette skal foder altid overholde reglerne i foderlovgivningen.

For at sikre landbrugets produktivitet og for at kunne beskytte folkesundheden, dyresundheden, dyrs velfærd og miljøet, er det nødvendigt, at lovgivningen omkring indholdet af potentielle risikostoffer i foder overholdes. Der har igennem årene været talrige eksempler, hvor foder indeholdende risikostoffer har udgjort et problem for både dyre- og fødevaresikkerheden. Eksempelvis kan nævnes kogalskab (BSE-krisen), der blev udbredt på grund af inficeret kød- og benmel i foder, samt dioxinkrisen i Belgien i 1999, hvor foder iblandet forurenet fedt førte til uacceptabel dioxinforurening af fødevarer.

For nogle stoffer er der fastsat en grænseværdi for, hvor meget der må være i foderet, mens forekomsten af andre stoffer eller materialer slet ikke er tilladt. I de tilfælde, hvor der er fastsat et en grænseværdi for et risikostof i foder, bør det dog fortsat tilstræbes at holde forekomsten af disse til det lavest mulige niveau. Målet er at nedbringe eller så vidt muligt udelukke forekomsten af disse stoffer i hele foder- og fødevarekæden.

Enhver, der markedsfører foder eller fodrer med det, er ansvarlig for, at foderet er i orden.

Der er fastsat grænseværdier for risikostoffer i foder, herunder for bl.a. tungmetaller, dioxiner, pesticidrester og mykotoksiner.

For stoffer og materialer, som der ikke er fastsat grænseværdier for, skal der hver gang foretages en konkret vurdering af, om indholdet er acceptabelt eller ej. Mange af stofferne belaster foderkæden over tid og er ikke nødvendigvis akut giftige i de niveauer, der er tale om.

Der er behov for at sikre fodersikkerheden igennem hele foderkæden fra og med primærproduktionen af foderstoffer til og med fodringen af de dyr, som anvendes i fødevareproduktionen. Ligeledes er der behov for, at foder til ikke-fødevareproducerende dyr er sikkert af hensyn til dyrenes sundhed og velfærd. For at sikre, at foder ikke indeholder kritiske stoffer og materialer, er det derfor vigtigt hele tiden af have fokus på mulige risici i foderet. For fodervirksomhedernes vedkommende er det derfor nødvendigt altid at kontrollere, at det foder, de modtager fra leverandøren, lever op til gældende lovgivning og er sundt, uforfalsket og af sædvanlig handelskvalitet. Fodervirksomhederne skal desuden risikovurdere alt det foder, som virksomheden køber.


Ændret 25. juli 2017