Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Restriktionsbekendtgørelse, fødevarer

Læs beskrivelser af de seneste ændringer i restriktionsbekendtgørelsen.

​​​​​​​​​​​​​​Restriktionsbekendtgørelsen ændres jævnligt, typisk som følge af, at de EU-retsakter, der omhandler importrestriktio​ner for fødevarer, ændres, og disse ændringer skal integreres i dansk lovgivning.


Restriktionsbekendtgørelsen henviser, i det omfang det er muligt, blot til den underliggende EU-lovgivning.

Find restriktionsbekendtgørelsen her

Nyt om import og samhandel. Tilmeld dig her, hvis du ønsker at abonnere på nyhedsbreve. ​

11. januar 2021 
Bekendtgørelsen er ændret som følge af ændringer i restriktioner for afrikansk svinepest overfor Belgien, Tyskland og Rumænien.
15. september 2020 
Bekendtgørelsen samler bestemmelser fra tre tidligere restriktionsbekendtgørelser for hhv. fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer i en, samlet restriktionsbekendtgørelse. Dertil er der i EU vedtaget enkelte nye importrestriktioner, ligesom enkelte EU retsakter er blevet opdateret. Dette er indarbejdet i den gældende bekendtgørelse.
10. december 2019
Baggrunden for udstedelsen af den nye bekendtgørelse:
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787 af 24. oktober 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (Japanrestriktion).
  Gennemførelsesforordningen er indarbejdet i §§ 14 og 35
 • Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994 af 28. november 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater.
  Gennemførelsesafgørelsen er indarbejdet i §§ 7, 8, 10, 13, 18, 20, 22, 23, 26 og 29
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660.
  Gennemførelsesforordningen er indarbejdet i §§ 41 og 50
 • Herudover er der foretaget redaktionelle ændringer af bekendtgørelserne, så de er i bragt i overensstemmelse med terminologien i forordning (EU) 2017/625.
 
5. september 2019
Fødevarerestriktionsbekendtgørelsen ændres, idet Kommissionen har vedtaget og offentliggjort følgende importrestriktioner:
 • Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1351 af 19. august 2019 om særlige betingelser for import til og transit gennem Unionen af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra svin med oprindelse i Republikken Serbien efter forekomsten af afrikansk svinepest i dette land og om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/426/EU.
  Gennemførelsesafgørelsen fastsætter særligt restriktive krav til import til Unionen og transit gennem Unionen til et tredjeland af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af tamsvin, opdrættet vildt (svin) og vildsvin med oprindelse i Serbien.
  Importrestriktionen for Serbien fremgår af bekendtgørelsens § 25.
 • Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1373 af 22. august 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater.
  Gennemførelsesafgørelsen fastsætter krav til importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødprodukter, der består af eller indeholder svinekød, fra visse områder i Slovakiet med forekomst af afrikansk svinepest i vildsvin.
  Importrestriktionen for Slovakiet fremgår af bekendtgørelsens § 26.

 

 25. juli 2019
 
De vigtigste ændringer til bekendtgørelsen er:
 • at restriktionerne for indførsel af fødevarer fra svin og foder med indhold af produkter fra svin fra Tjekkiet (afrikansk svinepest (ASF)) er ophævet,
 • at restriktionerne mod import af visse toskallede bløddyr fra Peru (hepatitis A) og indførsel af visse fødevarer fra Schweiz (højpatogen aviær influenza) ikke er blevet forlænget, og
 • at restriktionerne mod indførsel af fødevarer af svin og foder med indhold af produkter fra svin fra Bulgarien er blevet udvidet, idet der ud over forekomst af ASF i vildsvin nu også er konstateret udbrud af ASF i svinebedrifter.

 

29. januar 2019

Grunden til, at restriktionsbekendtgørelsen er ændret, er,
 • At Kommissionen har iværksat en ny importrestriktion mod visse produkter af svin fra Belgien pga. forekomst af afrikansk svinepest i vildsvin i landet, jf. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/100 af 22. januar 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater.
 • At Kommissionen har ændret importrestriktionen mod visse produkter fra svin fra Rumænien pga. forekomst af afrikansk svinepest i vildsvin i landet, jf. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/122 af 25. januar 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater.
Ændringerne fremgår af § 7 og § 24.
 
 
28. februar 2018
Baggrund
Restriktionsbekendtgørelsen ændres jævnligt, typisk som følge af at de EU-retsakter, der omhandler importrestriktioner for fødevarer, ændres, og disse ændringer skal integreres i dansk lovgivning. Restriktionsbekendtgørelsen henviser, i det omfang det er muligt, blot til den underliggende EU-lovgivning.
Det er dog nu nødvendigt at ændre restriktionsbekendtgørelsen som følge af
• indførelse af EU importrestriktioner mod Tjekkiet som følge af udbrud af afrikansk svinepest (ny § 24 i bekendtgørelsen), og
• ændring af EU importrestriktioner mod Japan som følge af ulykken på kernekraftværket Fukushima (ændret §§ 12, 35 og 54 i bekendtgørelsen).
Endvidere er der foretaget visse redaktionelle justeringer af bekendtgørelsen.
Herudover er der foretaget konsekvensændringer af bekendtgørelsens titelnote og straffebestemmelser (§§ 43 og 49).

 

14. december 2016

Baggrund

Restriktionsbekendtgørelsen for fødevarer ændres jævnligt, typisk som følge af, at de EUretsakter, der omhandler importrestriktioner for fødevarer, ændres, og disse ændringer skal integreres i dansk lovgivning. Restriktionsbekendtgørelsen henviser, i det omfang det er muligt, blot til den underliggende EU-lovgivning.

Det har i denne omgang været nødvendigt at ændre restriktionsbekendtgørelsen som følge af,

1) at Kommissionen har vedtaget:

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 af 15. november 2016 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater. Importrestriktionerne vedrører kolostrum, mælk og mejeriprodukter fra visse provinser i Bulgarien og visse regioner i Grækenland. Ved indførsel af kolostrum, mælk og mejeriprodukter fra disse provinser og regioner til andre medlemsstater, skal fødevarerne være ledsaget af et samhandelscertifikat med en påtegning om, at fødevarerne er i overensstemmelse med gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008.

Importrestriktionerne fremgår af § 8 (Bulgarien) og § 10 (Grækenland)

2) at importrestriktionerne mod animalske fødevarer fra Bulgarien som følge af mund- og klovesyge er ophævet.

3) at nogle af importrestriktionerne mod visse tredjelande som følge af ulykken på Tjernobyl, jf. forordning (EF) nr. 733/2008 skal fremgå af bekendtgørelsen. Det drejer sig bl.a. om de fødevarer, der er omfattet af traktatens bilag 1, samt visse glucose- og lactoseprodukter, jf. forordning (EF) nr. 1667/2006.

Importrestriktionerne for animalske fødevarer omfattet af traktatens bilag 1 fremgår af § 28 og bilag 1.

Importrestriktionerne for ikke-animalske fødevarer omfattet af traktatens bilag 1 og forordning (EF) nr. 1667/2006 fremgår af § 40 og bilag 2.

4) EU-Kommissionen har bemærket, at danske importører ikke har fremlagt dokumentation for, at fristen på 60 dage overholdes, når en afvist sending af produkter af ikke-animalsk oprindelse afsendes igen til tredjeland, som ellers fastsat i artikel 21, stk. 2, i forordning 882/2004.

Fødevarestyrelsen har derfor fastsat, at den ansvarlige for partiet skal dokumentere returneringen henholdsvis destruktionen af afviste partier. Dette er ikke en ny regel, da den allerede fremgår af forordning (EF) nr. 882/2004, men reglen bliver hermed præciseret til gavn for erhvervet og kontrolenhederne.

Reglen fremgår af § 3, stk. 4.


 

26. februar 2016 

Baggrund

Det er i denne omgang nødvendigt at ændre restriktionsbekendtgørelsen som følge af, at Kommissionen har vedtaget:

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 af 5. januar 2016 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprin​delse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014.
Denne nye Japan-forordning, der trådte i kraft den 9. januar 2016, er overordnet en lempelse for erhvervet, da de produkter, som nu er omfattet, er begrænset til en defineret liste. Tidligere var næsten alle produkter omfattet – med enkelte undtagelser.
Restriktionerne er gentaget i hhv. § 13 og § 33. 

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/24 af 8. januar 2016 om særlige importbetingelser for jordnødder fra Brasilien, Capsicum annuum og muskatnød fra Indien og muskatnød fra Indonesien og om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 og (EU) nr. 884/2014.
Der er tale om en opstramning af en overvågning under forordning 669/2009, dvs. visse produkter overgår fra en overvågning til en egentlig restriktion, hørende under en allerede eksisterende forordning (884/2014). Den økonomiske byrde vurderes imidlertid til at ligge hos leverandøren i tredjelandet, da der i forvejen var krav om forhåndsanmeldelse af disse produkter. Fremadrettet er der tale om præeksportkrav, dvs. der ved importtidspunktet skal der foreligge analyseresultater samt sundhedscertifikat.
Rent teknisk er ændringen opnået ved at ændre i forordning (EF) nr. 669/2009 og forordning (EU) nr. 884/2014, jf. hhv. § 39 og § 36. Det skal pointeres, at det, som bekendtgørelsen er skrevet, kun er straffebestemmelserne, der er blevet opdaterede, jf. §§ 43 og 47.

Kommissionens genne​​mførelsesforordning (EU) 2016/166 af 8. februar 2016 om særlige betingelser for import af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (»blade af Piper betle)« fra Indien og om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009.
Der er tale om en opstramning af en overvågning under forordning 669/2009, dvs. visse produkter overgår fra en overvågning til en egentlig restriktion. 
Restriktionen fremgår af § 32.

Indførsel af kloramfenikol, metabolitter af nitrofuraner, tetracyklin, malakitgrønt og krystalviolet fra Bangladesh er ikke længere under restriktion.

Reglen i § 28, stk. 7 om, at ankommer et parti ikke-animalske fødevarer med skib, må skibet føres til kaj, men partiet må ikke losses, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CED’et, er ophævet. Denne regel, som var k​​opieret fra det animalske område, hvor den giver god mening, var for restriktiv og i øvrigt ude af trit med virkeligheden.

Endvidere er Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophæ​​velse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU blevet ændret uden det har givet anledning til materielle ændringer af bekendtgørelsen. Det er kun EU-noten, der er blevet ændret.

Ikrafttræden: ​​​26. februar.

Beke​ndtgø​relsen ophæver bek. nr. 979 af 27. august 2015 med​​ samme navn.​​​​
 
​30. august 2015 
Baggrunden for den ny bekendtgørelse er at:
 • lempe på en af de animalske fødevarerestriktioner, idet kosttilskud og fødevaretilsæt-​ningsstoffer fra Kina nu ikke længere er under importrestriktion, jf. § 15, stk. 2.​
 • ophæve en af de ikke-animalske fødevarerestriktioner (eller rettere udvande den, i og med at den intensiverede kontrol af et medfølgende certifikat kan sættes til nul, hvorefter importen af fødevarerne falder ind under den almindelige kontrol). Det drejer sig om Forordning (EU) 2015/949 om godkendelse af den kontrol forud for eksport, som visse tredjelande (Canada og USA) foretager af visse fødevarer (hvede og hvedemel fra Canada og jordnødder og mandler fra USA) vedrørende forekomst af visse mykotoksiner.
 • tage højde for ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til be​kæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater for så vidt angår oplysningerne om Estland og Litauen, jf. hhv. § 10 og § 20. Bilaget til afgørelse 2014/709 bliver jævnligt ændret, senest ved afgørelse (EU) 2015/1432 af 25. august 2015 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater for så vidt angår oplysningerne om Estland og Litauen.
Bekendtgørelsen træder i kraft d. 30. august 2015.

​21. april 2015

Baggrund 

Bekendtgørelsen skal atter ændres, da Kommissionen har vedtaget gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/558 af 1. april 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater.

Da de nye regler for afsendelse af svinekød, tilberedt svinekød og svinekødprodukter fra de berørte områder i Polen til andre medlemsstater er væsentligt forskellige fra de tidligere regler, idet nye områder bliver omfattet af restriktionen, har det været nødvendigt at omskrive § 23 i bekendtgørelsen. 

Samtidig er tre ændringsbekendtgørelser blevet implementeret.

Bekendtgørelsen træder i kraft 21. april 2015.

Bekendtgørelse nr. 472/2015 om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter ophæver bek. nr. 1168/2014 med samme navn.
 
11. februar 2015

Baggrund

Bekendtgørelsen (bek. nr. 963 af 29. august 2014) skal atter ændres, da Kommissionen har vedtaget gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/170 af 4. februar 2015 om ophævelse af Forordning (EF) nr. 1135/2009 om særlige importbetingelser for visse produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina.

Forordning 1135/2009 er en af restriktionerne i bekendtgørelsen.

Forordning 1135/2009 forbød import af produkter, der indeholder mælk, mejeriprodukter, soja og sojaprodukter bestemt til spædbørn og småbørn samt af ammoniumbicarbonat til brug i fødevarer og foder. Forbuddet blev iværksat sfa. melaminskandalen i Kina. 

Bek. nr. 1168 af 4. november 2014

Ikrafttræden: 11. februar 2014.
 
​8. februar 2015

​Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter (bek. nr. 134 af 9. februar 2015).

 
Bekendtgørelsen ændres, da Forordning 1135/2009 ophæves, det vil sige at produkter, der indeholder mælk, mejeriprodukter, soja eller sojaprodukter samt ammoniumbicarbonat fra Kina ikke længere er under restriktion sfa. risiko for indhold af melamin.

I bekendtgørelse nr. 1168 af 4. november 2014 om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1335 af 11. december 2014, foretages derfor følgende ændringer: 
 • § 15 ophæves.
 • § 38 ophæves.
 • Bilag 1 ophæves.​
Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar 2015.
 
Ændret 16. juli 2021