Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Bestilt vejledning om fødevarer, økologi og animalske biprodukter (rekvireret vejledning)

Læs mere og bestil et vejledningsmøde om emner inden for lovgivning om fødevarer, økologi og animalske biprodukter. Læs også om muligheden for at få en forhåndsgodkendelse af indretningen af din fødevarevirksomhed.


​Bestil vejledningsmøde:  


Generelt om​​​ bestilt vejledning

Hvad er bestilt ve​​jledning?

Et bestilt vejledningsmøde er et tilbud til virksomheder om mod betaling at få vejledning om et eller flere emner indenfor lovgivning om fødevarer, økologi og animalske biprodukter.

Bestilt vejledning er også det, som i lovgivningen er benævnt som rekvireret vejledning.
Den bestilte vejledning er i princippet den samme som den vejledning, som Fødevarestyrelsen allerede yder for at opfylde sine forvaltningsretlige forpligtelser som offentlig myndighed. Det særlige er, at Fødevarestyrelsen vejleder om de emner, som virksomheden specifikt har ønsket, og at det sker på et tidspunkt, som er aftalt på forhånd og passer ind i virksomhedens produktion eller aktiviteter.

Vejledningen vil typisk foregå som en dialog mellem virksomheden og en tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen.

Hvorfor bestille et vejle​dningsmøde?

Den vejledning, Fødevarestyrelsen yder ved et bestilt vejledningsmøde, er i princippet den samme som den vejledning, styrelsen allerede i dag yder ved for eksempel et almindeligt kontrolbesøg eller ved henvendelse til kKundecentret i Fødevarestyrelsen. Men hvor Fødevarestyrelsen under et kontrolbesøg normalt vejleder om forhold, som naturligt dukker op i forbindelse med kontrolbesøget, er det ved bestilt vejledning virksomheden, der angiver temaet for vejledningen.

Du kan bestille et vejledningsmøde på et tidspunkt, der passer ind i virksomhedens produktion eller aktiviteter. ​​​

Hvem kan bruge ordningen om bestilt vejledning?
Ordningen om bestilt vejledning er et tilbud til ejere eller ledere af etablerede fødevarevirksomheder og nye ejere af fødevarevirksomheder eller virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter og afledte produkter. Ordningen er ikke rettet mod rådgivere eller konsulenter, men virksomheden kan efter de almindelige regler om partsrepræsentation lade sig bistå af disse under det bestilte vejledningsmøde. 

Ordningen kan benyttes af både etablerede og kommende virksomheder, der beskæftiger sig med fødevarer eller animalske biprodukter. ​​​

Fødevarestyrelsen kan udelukkende vejlede generelt om emner inden for lovgivningen og kan ikke yde rådgivning i forhold til vurdering af konkrete produkter, procedurer eller indretninger eller hjælp til udarbejdelse af konkret materiale. ​

Hvilke emner kan jeg bestille vejledning om?

Du kan bestille et vejledningsmøde med Fødevarestyrelsen inden for følgende emner:
Fødevarer
 • Risikoanalyse
 • HACCP-baseret egenkontrol
 • Indretning og drift, sporbarhed og tilbagetrækning
 • Autorisation og registrering
 • Mikrobiologiske kriterier
 • Fødevarekontaktmaterialer
 • Kemiske forureninger
 • Tilsætningsstoffer mv
 • Fødevarer til særlige grupper
 • Fødevarer tilsat næringsstoffer
 • Kosttilskud
 • Mærkning, herunder næringsdeklaration
 • Ernærings- og sundhedsanprisninger
 • Fødevarevirksomhed i privat køkken/boliger
 • Import
 • Eksport
 • Økologi
Animalske biprodukter og afledte produkter
 • Godkendelse og registrering
 • Indretning og drift
 • Anvendelse og bortskaffelse
 • National omsætning
 • Samhandel
 • Import
 • Eksport
​Du skal være opmærksom på, at der også kan være relevante regler for din virksomhed under andre myndigheder, f.eks. kommuner, herunder byggelovgivning og lokalplaner, brandvedtægter, alkoholbevillinger, og under andre statslige myndigheder, f.eks. SKAT, Arbejdstilsynet m.fl. Du skal selv søge information hos andre myndigheder om lovgivning, som kan have relevans for virksomheden.

Bet​aling for bestilt vejledningsmøde

Hvad koster et ​bestilt vejledningsmøde?

Du betaler for både Fødevarestyrelsens forberedelse, tilstedetid ved mødet og eventuel efterbehandling. Betalingen for sagsbehandling opgøres pr. påbegyndt kvarter.

Fødevarestyrelsen udarbejder på grundlag af din bestilling et overslag over de forventede omkostninger ved forberedelse og gennemførelse af vejledningsmødet. Du skal betale et fast gebyr for overslaget. Gebyret er på 841 kr ved overslag for vejledning om økologi- og fødevarereglerne, og på 866 kr., ved overslag for vejledning om regler om animalske biprodukter. 

Du skal også betale gebyr for overslaget, hvis du vælger ikke at modtage vejledningen, efter at du har modtaget overslaget.


Eksempel på​ betaling for et vejledningsmøde

Et vejledningsmøde om økologireglerne har varet i alt én time og finder sted hos virksomheden. Betalingen er fastsat således:


Ydel​​​se

Bel​øb

1 times vejledning841 kr
3 timers sagsbehandlingstid af 841 kr pr. time2.523 kr.
Gebyr for udarbejdelse af overslag841 kr
Transportgebyr581 kr
I alt4.786 kr

 

Hvordan foregår​ sagsb​ehandlingen?

Når Fødevarestyrelsen modtager din bestilling, kontakter styrelsen dig for at afklare indhold til vejledningen ud fra de beskrivelser, du har angivet i bestillingen. Du vil herefter modtage et aftaleudkast, hvor tidspunktet og rammerne for det bestilte vejledningsmøde er fastsat.

Du vil blive bedt om at sende aftalen tilbage til Fødevarestyrelsen i underskrevet stand og ved brug af Fødevarestyrelsens kontaktformular inden en nærmere fastsat frist. Hvis du returnerer inden fristen, finder den bestilte vejledning sted på det aftalte tidspunkt. Hvis ikke du returnerer inden for fristen, foretager Fødevarestyrelsen ikke videre i sagen, og du vil få tilsendt en faktura på gebyret for overslag.


Skal jeg også betale for Fø​​devarestyrelsens transport?

Ja, hvis det bestilte vejledningsmøde finder sted uden for Fødevarestyrelsens lokalitet, fx i din virksomhed eller på et andet sted efter dit ønske, skal du også betale et transportgebyr på 581 kr. for vejledning på fødevareområdet eller 624​ kr. i transportgebyr i forbindelse med vejledning på området for animalske biprodukter.

 

Sådan foregår bestil​t vejledning

Hvor foreg​år et bestilt vejledningsmøde?

Vejledningen foregår på din virksomhed, på en af Fødevarestyrelsens lokaliteter eller en anden lokalitet udpeget af dig.

Hvor længe va​rer et bestilt vejledningsbesøg?

Normalt varer et bestilt vejledningsmøde en til to timer. Hvis du ønsker, at vejledningen skal være af kortere eller længere varighed, skal du aftale det nærmere med Fødevarestyrelsen.

Hvordan foreg​år et bestilt vejledningsbesøg?

Fødevarestyrelsen møder med en eller flere medarbejdere, typisk en tilsynsførende, med viden inden for de områder, der er indgået aftale om at vejlede om.

Normalt vil et bestilt vejledningsmøde tage én time. Hvis du ønsker, at vejledningen skal være af kortere eller længere varighed, skal du aftale det nærmere med Fødevarestyrelsen. 

Efter mødet udarbejder Fødevarestyrelsen en kortfattet dokumentation af, hvad der er ydet vejledning om, som du får udleveret efter mødet.

Hvem udfører vejl​edningen?

Det er normalt Fødevarestyrelsens tilsynsførende fra fødevareenhederne, der vejleder om emner inden for fødevare- og økologilovgivningen, og tilsynsførende fra veterinærenhederne, der vejleder om emner indenfor animalske biprodukter.

Du kan ikke forvente, at det er den samme tilsynsførende, som normalt fører tilsyn med din virksomhed, der også udfører den bestilte vejledning. Nogle gange kan der være behov for, at det er to tilsynsførende, der vejleder, fx hvis du ønsker vejledning om flere emner inden for samme område eller emner om både fødevare-, økologi- eller animalsk biproduktlovgivning. Du skal betale for det samlede tidsforbrug, som alle medarbejdere i Fødevarestyrelsen har brugt på sagen. 
 
I helt særlige tilfælde kan der være behov for at indhente bistand fra Fødevarestyrelsens ansatte i fagenhederne i hovedkontoret i Glostrup. 

Kan vejledningen fore​gå på andre sprog end dansk?

Nej, vejledningen foregår på dansk, men du er velkommen til at tage egen tolk med.​

Bestil v​ejledning

Hvilke oplysnin​ger er nødvendige for at udfylde blanketten?

CVR-nummer og CP​R-nummer

Inden du går i gang med at udfylde blanketten, skal du have dit CVR-nummer klar. Hvis din virksomhed ikke har et CVR-nr. endnu eller ikke skal have et efter CVR-lovgivningen, vil du blive bedt om at oplyse dit CPR-nummer. CPR-nummeret er nødvendigt, da Fødevarestyrelsen skal kunne kommunikere gennem sikker digital post i forbindelse med sagsbehandlingen.

Læs mere om dine rettigheder som registreret og klagevejledning:


Hvad ønsker du specifikt vejledning om?

​I blanketten skal du sætte flueben ved det eller de specifikke emner, du ønsker vejledning om. Der er også et felt, hvor du skal beskrive mere detaljeret, hvad du ønsker vejledning om. Det hjælper Fødevarestyrelsen til at være bedst muligt klædt på til den bestilte vejledning.

Du skal også tage stilling til, hvor du ønsker det bestilte vejledningsmøde skal finde sted. Fx om det er hos din virksomhed, på en af Fødevarestyrelsens lokaliteter eller eventuelt et helt tredje sted.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

 Når Fødevarestyrelsen modtager din bestilling, kontakter styrelsen dig for at aftale et tidspunkt for det bestilte vejledningsmøde. Hvis der er brug for yderligere oplysninger, vil det også blive afklaret.
 
Fødevarestyrelsen udarbejder og sender herefter et aftaleudkast til dig, hvori rammerne for vejledningen er nærmere fastsat.

Du vil blive bedt om at sende aftalen tilbage til Fødevarestyrelsen i underskrevet stand ved brug af Fødevarestyrelsens kontaktformular inden en nærmere fastsat frist. Hvis du returnerer inden fristen, finder den bestilte vejledning sted på det aftalte tidspunkt. Hvis ikke du returnerer inden for fristen, foretager Fødevarestyrelsen ikke videre i sagen. 

Hvor hurtigt kan Fødevare​styrelsen komme?

Fødevarestyrelsen kan tidligst komme 14 dage efter, vi har modtaget bestillingen. I bestillingsblanketten kan du angive ønsket uge og dag, og vi vil herefter kontakte dig for at aftale nærmere om tidspunktet.

I ferieperioder kan der gå lidt længere tid, før vi kan komme. 

Får jeg et r​​esumé fra besøget?

Nej, men Fødevarestyrelsen udarbejder en kort dokumentation af, hvad der er ydet vejledning om. Det får du udleveret som en kontrolinformationsblanket. Dokumentationen skal ikke hænges op sammen med kontrolrapporten.

Får min s​ædvanlige tilsynsførende besked om resultatet?

Ja, din sædvanlige tilsynsførende vil få besked og se dokumentationen fra vejledningsbesøget.

Send blanket til bestilt vejledning

Du kan bestille et vejledningsmøde ved at udfylde og indsende blanketten til Fødevarestyrelsen:    
 
Gå til bestillingsblanket

Hvad er ikke omfatte​t af bestilt vejledning?​

Kan Fø​devarestyrelsen godkende min indretning eller mit produkt samtidig med vejledningsbesøget?

Nej, Fødevarestyrelsen kan kun vejlede under besøget. Hvis du ønsker en godkendelse af indretningen, kan du søge om forhåndsgodkendelse af indretningen i fødevarevirksomheder. Det er en anden ordning. 
 
Læs mere om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder
 

Kan Fødevar​estyrelsen udarbejde og udstede den endelige økologirapport samtidig med vejledningsbesøget?

Nej, Fødevarestyrelsen kan kun vejlede om reglerne under besøget. Hvis du skal have udstedt en økologirapport, skal du anmelde dine økologiske aktiviteter digitalt til Fødevarestyrelsen via Fødevarestyrelsens hjemmeside eller hjemmesiden virk.dk. Ved anmeldelse til Fødevarestyrelsen skal du vedhæfte beskrivelser og egenkontrolprocedurer for de økologiske aktiviteter, som du ønsker at påbegynde. Når Fødevarestyrelsen vurderer, at disse beskrivelser og egenkontrolprocedurer er tilstrækkelige til at sikre en god økologikontrol, vil de blive indarbejdet i en såkaldt økologirapport, som udstedes af Fødevarestyrelsen.

Når I al​ligev​el er på bestilt vejledningsbesøg i min fødevarevirksomhed, kan I så ikke hjælpe mig med udarbejdelsen af økologiprocedurer og økologiregnskab for min virksomhed samtidig?

Nej, Fødevarestyrelsen kan kun vejlede om reglerne under besøget. Fødevarestyrelsen kan derfor udelukkende vejlede generelt om emner inden for lovgivningen og kan ikke yde rådgivning,  godkende eller hjælpe med at udarbejdeøkologiprocedurer eller et konkret økologiregnskab.

Hvis du ønsker rådgivning i forhold til at udarbejde eller vurderekonkrete procedurer, regnskaber, produkter eller andet materiale, som vedrører virksomhedens konkrete løsninger i forbindelse med overholdelsen af reglerne, kan du henvende dig til en konsulent.​Ændret 26. september 2022