Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Regler om anvendelse af lægemidler til dyr - for dyreejere

​​​​​Fra 28. januar 2022 er der nye regler om anvendelse af lægemidler til dyr. Reglerne består dels af forordning om veterinærlægemidler, dels af bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. (kaldet dyreejerbekendtgørelsen). Her kan du læse om, hvad de nye regler betyder for dig.

​​​​​​​Du skal være opmærksom på, at bestemmelserne i forordningen om veterinærlægemidler er umiddelbart gældende ​​og derfor ikke gengives i dyreejerbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen indeholder supplerende nationale regler til forordningen og bestemmelser om forhold, som ikke er reguleret i forordningen. Du skal derfor orientere dig i både forordningen og i dyreejerbekendtgørelsen for at kende reglerne på området.

​Anvendelse af læ​​gemidler

Du må kun behandle dine dyr med lægemidler, der har markedsføringstilladelse til dyr. Den eneste undtagelse er, hvis din dyrlæge har ordineret et lægemiddel efter den såkaldte kaskaderegel.

Det fremgår af forordningens artikel 106, stk. 1, at veterinærlægemidler skal anvendes i overensstemmelse med betingelserne i markedsføringstilladelsen. Det er dyrlægens ansvar at sikre, at ordinering af et lægemiddel sker i overensstemmelse med kravene i forordningen. Du skal følge dyrlægens instruktioner. Hvis du har produktionsdyr, skal du følge den anvisning, din dyrlæge har givet dig. Du skal også overholde den tilbageholdelsestid, der fremgår af anvisningen. 

Ved tilbageholdelsestid forstås den tid, der skal gå, fra et lægemiddel er anvendt, til dyret eller produkter af dyret, f.eks. mælk, må leveres til konsum. 

Hvis du anvender lægemidler, der enten ikke er receptpligtige i Danmark, eller som du har erhvervet som ikke-receptpligtige i et andet EU-land, er det dit ansvar, at anvendelsen sker i overensstemmelse med markedsføringstilladelsen. Du finder informationerne om anvendelsen i indlægssedlen.
  

Anven​​​delse af antimikrobielle lægemidler

​​​​​Reglerne om anvendelse af antimikrobielle lægemidler fremgår af forordningens artikel 107. Ved antimikrobielle lægemidler forstås antibiotika samt lægemidler mod infektioner med virus, svampe og protozoer.

Antimikrobielle lægemidler må ikke anvendes rutinemæssigt eller for at kompensere for dårlig management eller dårlig hygiejne i dyreholdet. Disse typer af lægemidler må heller ikke anvendes til vækst- eller ydelsesfremmende formål.

Det er din pligt at rette op på eventuelle mangler i dyreholdet, der medfører behov for anvendelse af antimikrobielle lægemidler. Det kan f.eks. være utilstrækkelig hygiejne. 

Du skal være opmærksom på, at recepter på antimikrobielle lægemidler skal indløses på apoteket inden 5 dage.

Optegnelser over anvendt ​medicin til fødevareproducerende dyr

Når du anvender lægemidler til fødevareproducerende dyr, skal du føre optegnelser som beskrevet i forordningens artikel 108, stk. 2. Du skal føre optegnelser over alle anvendte lægemidler, både receptpligtige og ikke-receptpligtige.

Du skal opbevare optegnelserne og en kopi af dyrlægerecepten i 5 år. Du behøver ikke føre særskilte optegnelser, hvis oplysningerne allerede findes på anden vis i besætningen. F.eks. vil en faktura opfylde kravene om, at der skal føres optegnelser over leverandøren af lægemidlet. 

Du skal være opmærksom på, at optegnelserne skal være tilgængelige i besætningen, hvis du får kontrolbesøg af myndighederne. 

Optegnelserne skal omfatte:
 • ​Dato for første indgivelse
 • Lægemidlets navn
 • Indgiven mængde
 • Leverandør af lægemidlet
 • Dokumentation for erhvervelsen af lægemidlet
 • Identifikation af behandlede dyr
 • Ordinerende dyrlæge
 • Tilbageholdelsestid
 • Behandlingens varighed

Optegnels​​er over anvendte lægemidler til pelsdyr​

Når du anvender lægemidler til pelsdyr, skal du føre optegnelser som beskrevet i dyreejerbekendtgørelsens § 14. Du skal kun føre optegnelser over anvendte receptpligtige lægemidler. Optegnelserne skal omfatte de samme informationer, som gælder for fødevareproducerende dyr, med undtagelse af tilbageholdelsestid. Se ovenfor.

Elektro​​nisk indberetning til DMS Dyreregistrering –Kvægbesætninger ​​

​Du skal registrere alle behandlinger med receptpligtige lægemidler i din kvægbesætning elektronisk i DMS Dyreregistrering, hvis du har en af følgende sundhedsrådgivningsaftaler:​

 • Samdrifts SRA: Besætninger, der er meddelt dispensation til samdrift, jf. Bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, hjorte eller kameler.
 • Tilvalgsmodul 1 med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse.
 • ​Tilvalgsmodul 2 med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse.

Der er følgende betingelser for den el​​ektroniske indberetning af anvendte lægemidler:

 • Den ansvarlige for behandlingen af kvæg i besætningen skal ved behandlingens indledning (dvs. samme dag) foretage optegnelser over medicinske behandlinger ved indberetning til DMS Dyreregistrering.
 • Besætningsdyrlægen skal foretage indberetning til DMS Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage.
 • De indberettede oplysninger skal være tilgængelige for besætningsdyrlægen og kontrolmyndigheden i mindst 5 år.
Du kan læse mere om elektronisk indberetning i "Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvæg", som du finder under punktet "Sundhedsrådgivningsaftaler for kvæg" på siden for lovstof for lægemidler til dyr.

​Medicinhåndter​​ingskursus​

​Hvis du har produktionsdyr, dvs. fødevareproducerende dyr eller pelsdyr, og du eller dine ansatte har behov for at behandle dem, skal I have gennemført et medicinhåndteringskursus.

Der er særlige kursuskrav, hvis du eller dine ansatte vil foretage bedøvelse af pattegrise forud for kastration. Der er desuden særlige kursuskrav, hvis I vil behandle køer for kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion.
​​Ændrin​​ger i dyreejerbekendtgørelsen som følge af forordningen
​Der er indført visse ændringer af dyreejerbekendtgørelsen som følge af forordningen. Der er bl.a. indført ændringer i reglerne om opbevaring af lægemidler. 

Bestemmelserne om opbevaring af lægemidler er ændret som konsekvens af, at den tidligere faste ordinerings- og opbevaringsperiode på 5 dage i besætninger uden sundhedsrådgivningsaftale er ophævet. Dermed ændres 5- dages perioden, således at ordinerings-, behandlings- og opbevaringsperioden skal være identisk med den behandlingsperiode, der fremgår af lægemidlets markedsføringstilladelse.

Reglerne om opbevaring af lægemidler i besætninger med sundhedsrådgivning er præciseret i bekendtgørelsen og afhænger af besætningstypen, og om der er oprettet en besætningsdiagnose.​

​Spør​​gsmål og svar. 

Nedenfor kan du se svar på de hyppigst forekommende spørgsmål.:

Hvad forstås ved fødevareproducerende dyr?
​Hvis en dyreart generelt anses for at være bestemt til fødevareproduktion, anses alle dyr af denne art, herunder også individuelle dyr, der holdes med et andet formål, for at være bestemt til fødevareproduktion. For eksempel anses kælegrise, kaniner og hobbyfjerkræ for at være dyr bestemt til fødevareproduktion. 

Af de dyr, der er bestemt til fødevareproduktion, er det kun heste, der kan udelukkes permanent fra konsum. Når en hest er permanent udelukket fra konsum, anses den som ikke bestemt til fødevareproduktion, det vil sige som et kæledyr.

Pelsdyr, der alene holdes med henblik på pelsproduktion, samt forsøgsdyr er ikke dyr bestemt til fødevareproduktion.
​​Er heste fødevareproducerende dyr?
Heste er som udgangspunkt fødevareproducerende dyr. Hvis du har en hest, der ikke er permanent udelukket fra konsum, skal du efterleve de regler, der gælder for anvendelse af medicin til fødevareproducerende dyr.

​Skal en besætningsejer, der har indført ikke-receptpligtige lægemidler fra en anden EU-medlemsstat, føre optegnelser over anvendelse af disse lægemidler?
Der skal føres optegnelser over alle anvendte lægemidler, jf. forordningens artikel 108, stk. 1.

​​Har en besætningsejer, der har indgået sundhedsrådgivningsaftale, pligt til at oplyse sin besætningsdyrlæge om lægemidler, der er indført fra en anden EU-medlemsstat? 
​​Der er ikke krav om, at besætningsejeren skal informere besætningsdyrlægen om indkøb af lægemidler i en anden EU-medlemsstat. Men besætningsejeren skal føre optegnelser over alle anvendte lægemidler, og optegnelserne skal forelægges besætningsdyrlægen ved rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelserne om sundhedsrådgivning for svin og kvæg.

​​​Hvordan skal lægemidler, der er indført fra en anden EU-medlemsstat, opbevares og anvendes i besætninger med sundhedsrådgivning? 
​​De indførte lægemidler er at betragte som ikke-receptpligtige, når de er erhvervet som sådan i en anden EU-medlemsstat. Lægemidlerne skal anvendes i overensstemmelse med produktresuméet (indlægssedlen), og de skal opbevares under rene og ordentlige forhold samt utilgængeligt for uvedkommende.​​

Må en dyreejer efterbehandle kanin/hobbyfjerkræ, hvis denne ikke har medicinhåndteringskursus?

Den, der indgiver lægemidlet, skal have gennemført et medicinhåndteringskursus. Når der er tale om dyr, der holdes som kæledyr/hobbydyr, hvis arten generelt regnes som en art bestemt til fødevareproduktion som f.eks. kaniner, kælegrise, brevduer mv. vil det dog ikke stride mod reglernes formål, at en nabo, som f.eks. passer en kanin i en weekend, foretager efterbehandling af dyret, såfremt den pågældende har gennemført et medicinhåndteringskursus.
Det vil være acceptabelt, at en anden person, som har gennemført medicinhåndteringskursus, efter aftale med ejeren foretager behandlingen.​

Skal dyrlægen i tilfælde af dyr med kroniske lidelser se dyret, før der må udstedes ny recept?
​Veterinærlægemiddelforordningen ændrer ikke ved dyrlægers mulighed for at forny en recept. Dyrlægen skal stille en diagnose, før der må ordineres lægemidler. Kravene til diagnose forud for receptudstedelse fremgår af dyrlægeloven. Disse krav er ikke ændret.
Det er tilladt at forny recepter via en telefon- eller videokonsultation på betingelse af, at dyrlægen har tilstrækkeligt forudgående kendskab til dyrets helbredstilstand og til ejeren. Det er dyrlægens ansvar at sikre, at det er forsvarligt at udskrive recept på baggrund af en telefon- eller videokonsultation.

Kan kaniner udelukkes fra konsum?
​Nej, det er kun heste, der kan udelukkes fra konsum.Ændret 31. marts 2023