Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fluorstoffer (PFAS) i dyr

Læs mere om PFAS i dyr.

​​​​​​​PFAS kan ophobes i dyr, som græsser eller drikker vand, som er forurenet. Ophobningen af PFAS afhænger af dyrearten og hvor meget de æder og drikker, og udskillelsen af PFAS (halveringstiden) varierer også mellem forskellige dyrearter.
PFAS bindes til proteiner, hvorfor PFAS vil findes i muskelkød. Det højeste indhold vil dog findes i leveren.  Det er muligt ud fra blodprøver at vurdere, om fx kød fra kvæg vil kunne overholde EU’s maksimalgrænseværdier for PFAS i kød ud fra blodprøver fra kvæget og dermed vurdere, om kødet vil kunne markedsføres. ​


Spørgsmål og svar om PFAS i dyr


PFAS i dyr

Hvad gør jeg, hvis jeg er bekymret for, at mine dyr har græsset/græsser på et areal, som måske er forurenet med PFAS?

Kommunerne kortlægger lokale forureninger, så de har det bedste kendskab til forekomsten af forurenede områder. Hvis området er ejet af f.eks. kommunen eller Naturstyrelsen, og der er konstateret forurening på det område, som dyrene afgræsser vil FVST typisk få besked, og veterinærenheden i FVST vil kontakte besætningsejere og afklare, hvilke dyr, der har afgræsset området og sætte disse dyr under offentligt tilsyn (OT) indtil det med blodprøver er afklaret, om dyrene indeholder for meget PFAS. 


Kan jeg selv få lavet analyser af PFAS i mine dyr?

Hvis du har dyr, som har græsset på dine egne marker, og der ikke er lavet analyser af PFAS, så kan du selv kontakte et privat laboratorium og få lavet analyser af PFAS. Fødevarestyrelsen vil da anbefale, at en blodprøve eller kødprøve udtages fra et par "worst-case" dyr, som har været mest på græs i det område, som eventuelt kan være mest forurenet – og hvis dyret har stået på stald hele vinteren og fået kommercielt foder, skal dette tages i betragtning, da PFAS udskilles med en halveringstid på ca. 100 dage.


Går PFAS i mælken?

Ja, men dyr som er under offentligt tilsyn pga. PFAS i blod/kød kan umiddelbart godt levere mælk. Indhold i mælk er generelt lavt og overvågningsprøver har ikke vist målbart indhold af PFAS i mælk.


Hvad med kalve født af køer/kvier med forhøjet PFAS indhold?

PFAS overføres fra moderen til fosteret, så en kalv født af en ko/kvie med for højt indhold af PFAS skal også under offentligt tilsyn (OT). Du skal informere om kalven til FVST, hvis moderdyret er under OT.


Jeg har kød i fryseren fra dyr slagtet sidste år. Kan jeg spise dette kød?

Hvis kødet stammer fra dyr, som har fået påvist forhøjet indhold af PFAS, så vil Fødevarestyrelsen fraråde, at du spiser kødet. Hvis du ikke har kendskab til forurening med PFAS i din besætning eller i området den har afgræsset, så kan kødet spises. Kød med forhøjet indhold af PFAS kategoriseres som ABP (animalsk biprodukt) kategori 1. Døde dyr mv. som ikke har kendt indhold af PFAS, men som er under mistanke, kategoriseres også som 1.


Hvis en kommune eller Naturstyrelsen har konstateret miljøforurening af en mark, som afgræsses af produktionsdyr, skal landmand så selv kontakte Fødevarestyrelsen?

Fødevarestyrelsen får typisk besked fra fx kommuner eller Naturstyrelsen om fund af PFAS, og veterinærenheden vil så tage kontakt til landmanden. Hvis landmanden selv bliver bekendt med fund af PFAS uden om Fødevarestyrelsen skal han kontakte Fødevarestyrelsen.


Hvordan med PFAS i mælk? Har det også en grænseværdi? 

Der er ingen EU maksimalgrænseværdi for PFAS i mælk, da indholdet af PFAS i mælk generelt er så lavt, at det ikke kan detekteres. EU har i henstilling 2022/1431 lavet  vejledende værdier for PFAS i mælk på: 0,020 µg/kg for PFAS; 0,010 µg/kg for PFOA; 0,050 µg/kg for PFNA; 0,060 µg/kg for PFHxS. Ved fund højere end disse værdier skal indholdet vurderes konkret og der skal foretages undersøgelser af årsagerne til forureningen.

 

Kan jeg selv gøre noget, for at nedbringe indhold af PFAS i mine dyr?

Ja. Hvis dyrene flyttes til et område, som ikke er forurenet med PFAS, så vil PFAS langsomt udskilles. For kvæg er halveringstiden for PFAS i kødet på ca. 100 dage. Det betyder, at et indhold på f.eks. 10 mikrogram/kg efter ca. 3½ måned vil være reduceret til omkring 5 mikrogram/kg under forudsætning af, at dyrets indtag af PFAS er ophørt.

 

Jeg har dyr græssende på et område, som er med på Miljøstyrelsens liste over tidligere brandslukningspladser. Kan jeg spise kød og drikke mælk fra de dyr?

Miljøstyrelsens liste omfatter brandøvelsespladser og viser områder, der kan være forurenet med PFAS. Risikoen for forurenin​g vil bl.a. afhænge af jordbundsforhold og terrænhældning. 

Bliv klogere på PFAS forurening (mst.dk)

Det er regioner, kommuner og Forsvaret, der afklarer den risiko og tager prøver lokalt. Generelt fraråder Fødevarestyrelsen, at du dyrker afgrøder og har græssende dyr på forurenede områder. Se nærmere på Fødevarestyrelsens hjemmeside: 

Regler for brug af et forurenet areal til produktion af foder og fødevarer

 

Slagtning

Hvad gør jeg, hvis jeg har modtaget et dyr fra en besætning, som er under mistanke for højt PFAS-indhold?

Dyret kan slagtes, men der skal tages en kødprøve til analyse for PFAS, for at kontrollere, at indholdet i kødet overholder EUs grænseværdier. Kødet kan omsættes, men der er risiko for en tilbagetrækning, hvis analyseresultatet viser signifikant højere indhold end EU maksimalgrænseværdierne.


Skal en besætningsejer oplyse om afgræsning af forurenet område i fødevarekædeoplysningerne til slagteriet?

Det er besætningsejerens ansvar, at han ikke sender dyr til slagtning, som er forurenet med PFAS. Han skal kontakte FVST.


Hvad gør jeg, hvis en besætning har været under OT, men OT er ophævet på baggrund af blodprøver?

Blodprøver anvendes som indikator for mistanke om indhold af PFAS. Grænseværdier for PFAS er fastsat i kødprøver. En blodprøve kan indikere, at PFAS-indholdet vil være under grænseværdierne i kødet. Hvis OT er ophævet på baggrund af en blodprøve, så er besætningen ikke længere under mistanke og kan gå til slagtning.
Hvad gør jeg, hvis en analyse af PFAS i en kødprøve viser indhold under maksimalgrænseværdien? Så er kødet lovligt at markedsføre.


Kan jeg få mine dyr slagtet?

Hvis dyr har afgræsset et område, som er forurenet med PFAS med indhold højere end FVST's indikatorværdier for græs/vand, så skal besætningen under offentligt tilsyn (OT) og have taget blodprøver for at få afklaret, om dyrene er forurenet.


Dyrene kan flyttes til et ikke-forurenet område i en periode, så PFAS kan udskilles og indholdet i dyrene dermed reduceres. Hvis dyrene har indhold af PFAS i blodet under FVST indikatorværdi kan dyrene gå til slagtning. Hvis græs og vand har indhold under FVST's indikatorværdier kan dyrene ligeledes gå til slagtning.

 

Returdyr/lønslagtning

Hvad er returdyr?

Returdyr er dyr, som slagtes på et slagteri eller i et slagtehus, men hvor slagtekroppen går retur til besætningsejeren, som f.eks. også kan være et kogræsserlaug. 


Kan slagteriet fraskrive sig ansvaret for slagtekroppe, som er løn-slagtet for en producent (returslagtning)?

Den der markedsfører fødevaren/kødet har ansvaret for, at fødevaren overholder reglerne. I dette tilfælde vil det være ejeren af dyrene.


Hvem er ansvarlige for returdyr?

Det er besætningsejeren.

 

Prøvetagning

Er der noget jeg skal være opmærksom på, hvis jeg skal udtage en kødprøve til analyse for PFAS?

Forordning 2022/1428 beskriver regler for prøvetagning. For besætninger med < 25 dyr skal der i følge forordningen udtages kød fra 1 dyr. FVST har dog her valgt at tage for to dyr.  For besætninger med 26-100 dyr udtages kød fra ca. 5 % af dyrene dog mindst to dyr. For besætninger med mere end 100 dyr udtages prøver fra ca. 5 % af dyrene dog højst 10 dyr. Prøverne pooles. Vær særligt opmærksom på at hindre utilsigtet kontaminering ved prøvetagning. Prøvetager skal anvende engangs-handsker (et sæt pr. prøve). Det skal sikres, at handskerne ikke indeholder fluoropolymere. Handsker af nitril kan anvendes. Prøveudtager skal endvidere være opmærksom på ikke at bære tøj eller andet udstyr, der er imprægneret med fluorerede stoffer, og som kan forurene prøven. Almindeligt arbejdstøj, vinterjakker, skaljakker og engangstøj kan indeholde PFAS. Nyvaskede almindelige bukser, kittel eller fleecetrøjer vil ikke indeholde PFAS. 


Kan jeg få FVST til at tage blodprøver fra alle dyr og selv betale analyserne?

Nej. FVST udtager stikprøver fra en besætning for at vurdere forureningsniveauet af PFAS, såfremt der er påvist højt PFAS indhold i f.eks. græs eller vand til dyrene.


Kan jeg selv tage initiativ til at få taget blodprøver og få dem analyseret for PFAS på privat laboratorie og dermed få ophævet OT?

Nej. Til offentlig kontrol skal myndighederne tage prøverne, da resultaterne danner basis for myndighedshåndtering og eventuel sanktionering.


Tages der prøver til PFAS analyser fra dyr, som går til slagtning, men som tidligere har været under OT? 

Det vurderes konkret fra sag til sag af Fødevarestyrelsen. I februar 2023 vil beslutningen være, at få taget en prøve, da FVST stadig er i en fase, hvor der ønskes mere viden om sammenhæng mellem PFAS i blod og kød.


Hvis der er mistanke om PFAS-forurening i en besætning – hvor mange dyr skal der så tages blodprøver fra? 

Der udtages blodprøver i forhold til tabel 4 i forordning 2022/1428. For besætninger med < 25 dyr skal der jf. forordningen udtages blodprøve fra 1 dyr. FVST har dog valgt i disse tilfælde at udtage fra mindst to dyr. For besætninger med 26-100 dyr udtages blodprøve fra ca. 5 % af dyrene dog mindst to dyr. For besætninger med mere end 100 dyr udtages prøver fra ca. 5 % af dyrene dog højst 10 dyr. Prøverne pooles. Vær særligt opmærksom på at hindre utilsigtet kontaminering ved prøvetagning. Prøvetager skal anvende engangs-handsker (et sæt pr. prøve). Det skal sikres, at handskerne ikke indeholder fluoropolymere. Handsker af nitril kan anvendes. Prøveudtager skal endvidere være opmærksom på ikke at bære tøj eller andet udstyr, der er imprægneret med fluorerede stoffer, og som kan forurene prøven. Almindeligt arbejdstøj, vinterjakker, skaljakker og engangstøj kan indeholde PFAS. Nyvaskede almindelige bukser, kittel eller fleecetrøjer vil ikke indeholde PFAS. 


Hvem betaler for analyser af blod fra mistankedyr?

FVST udtager og analyser blod, når vi sætter dyr under OT. Det skyldes, at vi har en mistanke om et problematisk indhold af PFAS i kødet fra dyrene.


Må egen dylæge udtage blodprøver til analyse for PFAS, som betales af FVST?

FVST udtager og analyser blod, når der sættes dyr under OT. Det skyldes, at FVST har en mistanke om et problematisk indhold af PFAS i kødet fra dyrene. Analyse af prøver udtaget af FVST bliver betalt af FVST.


Hvor mange gange tilbyder FVST at tage blodprøver?

Ud fra de fundne niveauer og kendskab til halveringstid for PFAS estimerer FVST, hvornår det forventes, at kød fra dyrene vil kunne overholde EU's maksimalgrænseværdier for PFAS. Til den tid tilbyder FVST endnu en blodprøve. Hvis denne blodprøve også viser for højt indhold af PFAS, så vil FVST tilbyde at udtage og analysere endnu en blodprøve efter noget tid.

 

Analyser fra dyr

Hvor lang tid tager det for Fødevarestyrelsens laboratorium at analysere en prøve for PFAS?

Typisk tre uger. Hasteprøver kan aftales med laboratoriet i Ringsted. 

 

Hvilket laboratorium anvender FVST til analyser for PFAS?

FVST får analyseret PFAS på eget laboratorium i Ringsted.

 

Hvem betaler for analyse af prøver udtaget af FVST?

FVST betaler for analysen.

 

Kan jeg selv få taget prøver af kød eller blod og få analyseret på et privat laboratorie?

Ja, men hvis du selv får udtaget en prøve og sendt den til analyse på et privat laboratorium, skal du selv betale for prøvetagning og/eller analyse.

 

Offentligt tilsyn (OT)

Hvad betydning har det, at mine dyr er under OT?

PFAS er en kemisk forurening, så der er ikke bekymring for smitte. Dyr under offentligt tilsyn er under mistanke for, at kødet ikke kan overholde EU-maksimalgrænseværdierne for PFAS. Dyrene må kun gå til slagtning, hvis de har en passérseddel fra FVST. Slagtekroppen skal tilbageholdes indtil der foreligger et analyseresultat for PFAS i kødet. Hvis dyrene sælges skal Fødevarestyrelsen orienteres, så den nye ejer kan få et OT-brev om, at dyret er under offentligt tilsyn.


Hvad er den faglige begrundelse for at kalve skal under OT?

PFAS overføres gennem moderkagen til kalven. En nyfødt kalv vil derfor indeholde PFAS.


Må dyr, som er under OT, flyttes til en anden besætning? 

Ja. Der er ingen risiko for smitte. Fødevarestyrelsen skal dog orienteres, så den nye ejer kan få et OT-brev om, at dyret er under offentligt tilsyn.


Hvilke dyr kommer under OT?

Dyr, som har afgræsset et område, som er konstateret forurenet med PFAS i niveauer, som overskrider FVST indikatorværdier for græs eller vand, sættes under OT indtil det med blodprøver og/eller kødprøver er påvist, at kød fra dyrene vil kunne overholde EUs maksimalgrænseværdier for PFAS i kød.


Hvis en besætning får konstateret for højt indhold af PFAS i en enkelt prøve, skal alle dyrene så kasseres, hvis de bliver slagtet? 

Det kommer an på, om alle dyr har gået under ens forhold. Det gælder fx, hvis alle dyr græsset samme areal  i samme periode. Hvis dyrene har afgræsset området i samme periode, så vil det gælde kød fra alle dyrene. Hvis dýrene kan gå på et ikke-forurenet areal i periode, vil indholdet af PFAS ofte falde til et niveau, der betyder, at de kan slagtes uden restriktioner. Det skal dog kunne dokumenteres ved en ny blodprøve, at indholdet af PFAS ikke overskrider indikatorværdien.


Hvis to besætninger har gået på samme areal, men det kun er den ene, der er under OT, skal den anden så informeres?

Ja, dyr i en besætning, der har gået på samme araler som dyr under OT pga. PFAS, vil som udgangspunkt også skulle sættes under OT. Henvend jer gerne til FVST, Kemi og Fødevarekvalitet, som kan fortage en konkret vurdering af sagen.


Hvad gør vi, hvis et dyr er slaget kort inden besætningen/dyr er kommet under OT?

Skriv til FVST, Kemi og Fødevarekvalitet, 29@fvst.dk​. Hvis det er muligt vil det være godt med en kødprøve til analyse for PFAS. FVST sætter ikke restriktioner på markedsføringen af kødet.


Hvornår kan OT ophæves?

OT kan ophæves, når blodprøver indikerer, at indholdet i kød vil kunne overholde EUs maksimalgrænseværdier for PFAS i kød.

 

Animalske biprodukter

Hvem har ansvaret for at orientere DAKA om et dyrs eventuelle høje indhold af PFAS?

Indtil videre kan DAKA spørge Fødevarestyrelsen om, hvilke dyr/besætninger, der er under offentlig tilsyn. På sigt vil der blive lavet en løsning, så DAKA kan trække oplysningerne i CHR.

Hvordan skal gylle og dybstrøelse mv. fra dyr, som har højt indhold af PFAS bortskaffes?

Indtil videre gælder der ikke nogen restriktioner for gødning fra dyr med for højt indhold af PFAS.

Hvad skal der ske med slagtekrop, hud mv., hvis der er fundet for højt indhold af PFAS i dyret?

ABP med mistanke om for højt indhold af PFAS kategoriseres som kategori 2 jf. artikel 9, litra h) i forordning nr. 1069/2009. ABP kategori 2 kan anvendes eller bortskaffes som beskrevet artikel 13 i forordning nr. 1069/2009.

ABP med PFAS indhold over grænseværdi kategoriseres som kategori 1 jf. artikel 8, d) i forordning nr. 1069/2009.  ABP kategori 1 bortskaffes på godkendte ABP-anlæg. 


Hvis en analyse viser for højt indhold af PFAS i kød, hvad skal der så ske med slagtekrop, hud og organer? Eller højere indhold i blod end indikatorværdien?

Dyr med indhold højere end EU-grænseværdierne for kød eller højere indhold end blod-indikatorværdierne kategoriseres som ABP kategori 1. Døde dyr mv. som ikke har kendt indhold af PFAS, men som er under mistanke, kategoriseres som 2.

 

Økonomi

Kan landmanden få erstatning for tab fra Fødevarestyrelsen? 

Nej. Der er ikke hjemmel til, at Fødevarestyrelsen kan udbetale erstatning.


Hvem betaler for analyser af PFAS?

Fødevarestyrelsen betaler for analysen af de prøver, som Fødevarestyrelsen udtager.​
​​​​​​​

Ændret 16. marts 2023