Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder

Udover dyr, som viser kliniske tegn på scrapie, bliver alle selvdøde og aflivede får og geder på 18 mdr. eller derover undersøgt for TSE på destruktionsanstalten.

​Danmark har fået godkendt en ændring af den udvidede overvågning for scrapie/TSE hos små drøvtyggere. Det betyder, at Danm​ark – med baggrund i det store antal scrapie/TSE- tests af får og geder siden 2003, hvor Danmark startede med at teste alle selvdøde og aflivede får og geder over 18 måneder – nedsætter antallet af scrapietests til det i EU-lovgivningen foreskrevne minimum. Det vigtige ved godkendelsen er, at Danmark kan nedsætte antallet af tests uden at miste retten til at kræve tillægsgarantier ved indførsel af får og geder.
 
Tillægsgarantierne skal sikre, at Danmark ikke får klassisk scrapie ind ved indførsel af får og geder fra ikke-scrapiefri lande, således at vi kan opnå status som fri for klassisk scrapie.
 

Danmarks status som fri for klassisk scrapie

Danmarks status som fri for klassisk scrapie afventer en gennemgribende ændring af EU's TSE-forordning (Forordning nr. 999/2001) på området for får og geder. Indtil denne ændring bliver vedtaget (og forhåbentlig hermed også Danmarks status som fri for klassisk scrapie), skal der scrapietestes i henhold til reglerne i TSE-forordningen. 

Det betyder, at Danmark skal udtage stikprøver af selvdøde og aflivede får og geder over 18 måneder i henhold til størrelsen af populationen af får og geder. Med Danmarks population af får betyder det, at der årligt skal udtages 1500 TSE-prøver af selvdøde og aflivede får over 18 måneder. For geder skal der årligt udtages 100 TSE-prøver af selvdøde og aflivede geder over 18 måneder. Danmark ophører altså med at TSE-teste samtlige selvdøde og aflivede får og geder over 18 måneder og foretager fremover kun stikprøver.
 

Ang. samhandel og eksport

Vedtagelsen ændrer ikke ved reglerne for samhandel/eksport af avlsfår og -geder i TSE-forordningen. Reglerne findes i TSE-forordningens bilag VIII, kapitel A, romertal I a) ii); reglerne er uændrede siden vedtagelsen og har været gældende siden 1. juli 2004.
 
Dette betyder, at besætningsejere, som vil eksportere får og geder til avl, fortsat skal have TSE-undersøgt samtlige selvdøde og aflivede får og geder over 18 måneder fra besætningen. Derfor skal besætningsejere, som eksporterer får og geder til avl, huske, at de nu selv skal sørge for, at der udtages TSE-prøver af selvdøde og aflivede får og geder over 18 måneder ved afgang til Daka.

 
EU-Kommissionen har arbejdet hurtigere end ventet, og godkendelsen trådte i kraft den 18. marts 2012. Derfor vil ændringen træde i kraft med øjeblikkelig virkning.
 
TSE-test af får og geder i Danmark fra 2002
Der findes en række analysemetoder, som er godkendt af EU til brug ved undersøgelse for TSE hos får og geder. Alle testmetoder er følsomme for at finde BSE, men nogle er specielt gode til at finde henholdsvis klassisk scrapie og atypisk scrapie. 

Fra 1. maj 2006 blev alle selvdøde/aflivede får og geder over 18 måneder undersøgt med en test, som er mere følsom for at kunne finde tilfælde af atypisk scrapie end den hidtil anvendte.

En af hypoteserne om atypisk scrapie er, at den opstår spontant, svarende til den mest almindelige type af Creutzfeldt-Jacobs sygdom hos mennesker. I så fald vil den kunne findes i alle lande med fåre- eller gedehold, uanset om der findes klassisk scrapie eller ej i landet.
Derfor var det ikke overraskende, at man i begyndelsen af oktober 2006 fandt det første tilfælde af atypisk scrapie i Danmark.

Alle selvdøde/aflivede får og geder skal afleveres til destruktionsanstalten DAKA, hvor der udtages en hjerneprøve fra alle dyr over 18 mdr. Denne hjerneprøve vil blive undersøgt for TSE på et godkendt dansk laboratorium.
 
 
Bekæmpelse af TSE hos får og geder
Der følges en særlig procedure for bekæmpelse af TSE hos får og geder.

​Hvis et får eller en ged anses for at være smittet med TSE, skal samtlige får og geder, som er sat under offentligt tilsyn, anses for værende særligt mistænkt for at være smittet med TSE, og disse skal aflives og destrueres.

Herudover skal samtlige embryoner og æg fra aflivede dyr destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisning.
 
Hvis et får eller en ged anses for at være smittet med klassisk scrapie, angiver EU-reglerne flere forskellige muligheder for bekæmpelse – specielt for får, hvor der er konstateret resistens hos de dyr, der har den resistente genotype. Fødevarestyrelsen vil i det enkelte tilfælde, ud fra omstændighederne og en konkret vurdering af smitterisikoen, tage stilling til, hvilken bekæmpelse der er den mest hensigtsmæssige.
 
Hvis et får anses for smittet med atypisk scrapie, som anses som en spontant opstået lidelse hos ældre får, vil den besætning, som dyret kommer fra, blive sat under offentligt tilsyn i 2 år. I denne periode vil der være øget overvågning af dyr over 18 måneder, som afgår til slagtning eller kategori 1-forarbejdningsanlæg. Ligeledes må der overordnet ikke flyttes dyr til levebrug fra besætningen i denne 2-års periode.

Lovstof og regler

 
Ændret 2. august 2017