Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fodertilsætningsstoffer og sporstoffer – oversigt

Gennem foderet kan dyr få tilført en række forskellige næringsstoffer, heraf nogle fra tilsætningsstoffer. Sporstoffet er den aktive del af tilsætningsstoffet.

Med markedsføringsforordningen blev reglerne ændret for mærkning af tilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe "Forbindelser af sporstoffer".

Ændringen betyder, at man skal angive mængden af det tilsatte tilsætningsstof i fodermidler og foderblandinger. Efter de tidligere regler skulle man angive mængden af sporstoffet, der er den aktive del af tilsætningsstoffet.

Markedsføringsforordningen tillader, at man frivilligt angiver sporstofindholdet, men gøres det, skal det være som en analytisk bestanddel, og det totale indhold skal angives.

Hvis sporstofindholdet ikke er angivet frivilligt, kan man ikke vide, hvor meget der er af sporstoffet i foderet, fordi det er mængden af det tilsatte tilsætningsstof, der skal være angivet.

Derfor har Fødevarestyrelsen udarbejdet en oversigt over sporstofindholdet i tilsætningsstofferne i den funktionelle gruppe "Forbindelser af sporstoffer". I oversigten angives, hvor meget der er af sporstoffet i det enkelte tilsætningsstof. 

Hvad er sporstoffer
Gennem foderet kan dyr få tilført en række forskellige næringsstoffer som calcium, magnesium, fosfor, natrium, kalium, svovl, ammonium, jern, jod, kobolt, kobber, mangan, zink, molybdæn og selen.
 
Stofferne calcium, magnesium, fosfor, natrium, kalium, svovl og ammonium tilføres fra fodermidler, og der er ikke fastsat grænser for, hvor meget dyrene må få af disse stoffer. Eksempler på fodermidler, der hører til i denne gruppe, er dicalciumfosfat, natriumbicarbonat og ammoniumsulfat.
 
Stofferne jern, jod, kobolt, kobber, mangan, zink, molybdæn og selen kan bl.a. tilføres fra tilsætningsstoffer. Alle disse stoffer tilhører tilsætningsstofgruppen "Forbindelser af sporstoffer".
 
Eksempler på tilsætningsstoffer inden for gruppen af sporstoffer er jern-(III)-klorid, hexahydrat, kaliumjodid, zinkoxid og natriummolybdat.
 
I tilsætningsstofferne udgør selve sporstoffet kun en del af hele tilsætningsstoffet. Det er mængden af sporstoffer, som man kan se i oversigten.
 
Med udgangspunkt i de fire nævnte tilsætningsstoffer kan det forklares sådan:
 • Tilsætningsstoffet jern-(III)-klorid, hexahydrat indeholder 20,66 % af sporstoffet jern, mens de resterende 79,34 % er klor og vand (angivet med udtrykkene "klorid" og "hexahydrat").
 • Tilsætningsstoffet kaliumjodid indeholder 76,44 % af sporstoffet jod, mens de resterende 23,56 % er kalium.
 • Tilsætningsstoffet zinkoxid indeholder 80,34 % zink, mens de resterende 19,66 er ilt (angivet med udtrykket "oxid").
 • Tilsætningsstoffet natriummolybdat indeholder 39,65 % af sporstoffet molybdæn, mens de resterende 60,35 % er natrium, ilt og vand ("molybdat" er en forbindelse af molybdæn og ilt, vandindholdet fremgår ikke af navnet).
 ​
Oversigt: Fodertilsætningsstoffers sporstofindhold
Oversigten over sporstoffer i den funktionelle gruppe "Forbindelser af sporstoffer" omfatter 62 forskellige godkendte fodertilsætningsstoffer. Oversigten er opdelt efter de enkelte sporstoffer:
 • Kobolt – link til oversigten
 • Jern – link til oversigten
 • Jod – link til oversigten
 • Kobber – link til oversigten
 • Mangan – link til oversigten
 • Zink – link til oversigten
 • Molybdæn – link til oversigten
 • Selen – link til oversigten
I oversigten er angivet, hvor stor en procentdel af tilsætningsstoffet der er sporstof.
Den angivne procentdel er i de fleste tilfælde beregnet ud fra tilsætningsstoffets sammensætning. Dette beregnede indhold af sporstof er den mængde, der maksimalt kan være i et tilsætningsstof i den funktionelle gruppe "Forbindelser af sporstoffer".
 
I nogle tilfælde kan tilsætningsstoffet indeholde vand eller mindre mængder af andre stoffer, fx fra produktionsprocessen. I disse tilfælde vil det faktiske indhold af sporstoffet være lavere end det ber​egnede indhold.
 
Uanset at der er disse usikkerheder, så kan oversigtens angivelser af procentdelen af sporstof i tilsætningsstoffet være en hjælp til at beregne, hvad sporstofindholdet er, hvis sporstofindholdet ikke er angivet som en analytisk bestanddel.
 
Denne usikkerhed er der ikke for de senest godkendte tilsætningsstoffer, da der i godkendelsen af disse stoffer er angivet, hvor stort sporstofindholdet er.
 
Oversigterne indeholder kolonnerne A-G:
 
Kolonne D
Her er angivet navnet, som tilsætningsstoffet er godkendt under. Det er dette navn, der skal angives i mærkningen under overskriften "Tilsætningsstoffer".
 
Kolonne G
Her er angivet, hvor stor en procentdel af tilsætningsstoffet der er sporstof.
I de fleste tilf​ælde er indholdet beregnet ud fra tilsætningsstoffets sammensætning. Se kommentaren ovenfor om usikkerhed i forbindelse med beregningen.
 
Dog er der otte tilsætningsstoffer, hvis godkendelser er forholdsvis gamle, og hvor der ikke er givet information om indholdet af sporstoffet. Det betyder, at man ikke kan beregne indholdet af sporstoffet ud fra indholdet af tilsætningsstoffet, medmindre denne information gives på etiketten på tilsætningsstoffet eller i et datablad herfor, og indholdet af disse tilsætningsstoffer er angivet frivilligt som analytisk bestanddel. 
 
Kolonne A
Hvis man vælger frivilligt at angive det totale indhold af sporstoffet under de analytiske bestanddele, er det sporstoffets navn i kolonne A, der må angives.
 
Kolonnerne B, C, E og F
Her er angivet en række parametre, som er brugt i beregningen af sporstofindholdet i tilsætningsstoffet.
 
Eksempel på, hvordan oversigten bruges
En foderblanding er tilsat 100 mg zinkoxid/kg.

Under overskriften "Tilsætningsstoffer" skal angives Zinkoxid 100 mg/kg.
 
Zinkoxid er en kemisk forbindelse mellem zink og ilt.
 
Af kolonne G i af​snittet "Zink" i oversigten fremgår, at det er beregnet, at zinkoxid indeholder 80,34 % zink (de resterende 19,66 % er ilt).

Da er det maksimale indhold af zink 80,34 % af 100 mg/kg, hvilket er 80 mg zink/kg, der stammer fra zinkoxiden.
 
Under de analytiske bestanddele må angives det totale indhold af zink.

Hvis det naturlige zinkindhold i fodermidlerne i foderblandingen er 10 mg zink/kg, bliver det totale zinkindhold maksimalt 80 + 10 mg = 90 mg zink/kg.

 
Maksimal mængde sporstof i foder
Tilsætningsstoffer skal godkendes i EU, og i forbindelse godkendelsen bliver det fastsat, hvor meget dyrene må få af det enkelte sporstof.
 
Sporstoffet udgør kun en del af hele tilsætningsstoffet, og det er sporstoffet, der er fastsat mængdebegrænsning for.
 
Disse to forhold bevirker, at mængden af tilsætningsstoffet kan være højere end den fastsatte maksimumgrænse for sporstoffet.
 
Eksempel:
 • Der må maksimalt være 150 mg zink/kg fuldfoder i foder til andre dyrearter end selskabsdyr og fisk, hhv. i mælkeerstatninger.
 • Maksimumgrænsen gælder for summen af det tilsatte og det naturlige indhold.
 • Tilsætningsstoffet zinkoxid indeholder 80,34 % zink, mens resten er ilt.
Hvis der ikke er noget naturligt zinkindhold i foderet, må der maksimalt tilsættes 186,7 mg zinkoxid pr. kg fuldfoder. Zinkindholdet i zinkoxiden er 80,34 % af de 186,7 mg svarende til 150 mg zink pr. kg fuldfoder.

I denne beregning er forudsat, at zinkoxiden ikke indeholder vand eller urenheder fra fremstillingsprocessen.

 
Mærkning af sporstoffer
Reglerne for mærkning af fodertilsætningsstoffer, der indgår i fodermidler og foderblandinger, står i Markedsføringsforordningens artikel 15, litra f), samt i bilag VI og VII. Find markedsføringsforordningen via linket under "Lovstof og regler" nederst på siden.
 • Til fødevareproducerende dyr står reglerne i bilag VI, kapitel I, punkt 1, og punkt 1, litra a).
 • Til ikke-fødevareproducerende dyr står reglerne i bilag VII, kapitel I, punkt 1, og punkt 1, litra a).
Opsummering af de vigtigste mærkningsregler:
 • Listen over tilsætningsstoffer skal angives under overskriften "Tilsætningsstoffer".
 • Indholdet af tilsætningsstoffer skal deklareres, når der er fastsat maksimumgrænser for indholdet af tilsætningsstofferne. For tilsætningsstoffer, der er sporstoffer, er der fastsat maksimumgrænser, og hermed skal indholdet deklareres.
 • Efter bilag VI skal tilsætningsstoffet angives med tilsætningsstoffet navn, altså det navn som der er godkendt under i EU, og mængden af det tilsatte tilsætningsstof.
 • Efter bilag VII skal tilsætningsstoffet angives med tilsætningsstoffet navn (altså det navn, som det er godkendt under i EU) og/eller dets identifikationsnummer, som det fik ved godkendelsen, samt  mængden af det tilsatte tilsætningsstof.
I afsnit 4.10 i Vejledning om foder og fodervirksomheder er beskrevet, hvad det indebærer, at man skal deklarere mængden af det tilsatte tilsætningsstof og ikke mængden af selve sporstoffet, sådan som man skulle efter tidligere EU-regler. Du finder vejledningen længere nede på siden som publikation.
 
Frivillig mærkning af indholdet af sporstoffet
Desuden er det tilladt at angive indholdet af selve sporstoffet, når denne oplysning angives sammen med de analytiske bestanddele.

Reglerne herom står i Markedsføringsforordningens bilag VI og VII. Find Markedsføringsforordningen via linket under "Lovstof og regler" herunder.
 • Til fødevareproducerende dyr står reglerne i bilag VI, kapitel II, punkt 2.
 • Til ikke-fødevareproducerende dyr står reglerne i bilag VII, kapitel I, punkt 1, og punkt 1, litra a).
Når indholdet angives, skal det angives som summen af indholdet fra de tilsatte tilsætningsstoffer plus det naturlige indhold, der er i foderet.
 
Lovstof og regler
 

 

 

Salmonella i foderSalmonella i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonella-i-foder.aspx02592aspx0htmlEmneside
Analyser af foderAnalyser af foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Analyse-af-foder.aspx018600aspx0htmlEmneside
Anvendelse af bi- og restprodukter i foderAnvendelse af bi- og restprodukter i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anvendelse-af-animalske-biprodukter-og-andre-biprodukter-i-foder.aspx02187aspx0htmlEmneside

Ændret 17. januar 2017