Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold

Her kan du læse om lovgivningen om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold.

​​I EU-lovgivningen er der fastsat bestemmelser for anve​ndelsen af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold. Der er link til begge disse forordninger nederst på siden under "Lovstof og regler"​:

  • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af Forordning (EF) nr. 1774/2002 (Biproduktforordningen).

  • Kommissionens Forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2011 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (Gennemførelsesforordningen).

Begge ovennævnte forordninger er trådt i kraft 4. marts 2011 og afløser Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EF) nr. 1774/2002.

Både i den gamle biproduktforordning (Forordning nr. 1774/2002) og i de nye forordninger er det muligt for den enkelte EU-medlemsstat at indføre nationale restriktioner for anvendelse af "organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold" (forkortes herefter “OGJ”).

 
Anvendelsen af OGJ i dansk landbrug
Danmark har tidligere benyttet sig af strengere nationale bestemmelser, og det har derfor i en periode fra 2006 til 2011 ikke været muligt at anvende OGJ i landbruget. En af årsagerne til at indføre strengere nationale bestemmelser i 2006 var at sikre mod spredning af sygdommen kogalskab (BSE). 
 
EU's kontrolforanstaltninger på BSE-området er i dag så velfungerende, at det er blevet besluttet at lempe de nationale bestemmelser og igen tillade brug af OGJ i dansk landbrug. Der stilles dog stadig nationale restriktioner for anvendelsen af OGJ på dansk jord for at undgå spredning af andre smitsomme husdyrsygdomme.
 
Læs mere om OGJ fra biogasanlæg på siden om biogasanlæg
 
Det er vigtigt at hindre kontaminering af foder med OGJ
Der er forbud mod at fodre opdrættede husdyr med visse typer af animalsk protein. I Biproduktforordningen, Gennemførelsesforordningen og TSE-forordningen (se link nederst på siden) er der fastsat bestemmelser for at hindre krydskontaminering af foder til opdrættede husdyr med blandt andet OGJ. For yderligere at forhindre, at OGJ fejlagtigt bliver brugt som fodermiddel, er der fastsat bestemmelser for, at der skal tilsættes en bestanddel til OGJ, som giver OGJ en ubehagelig smag. 
 
Dansk lovgivning stiller særlige krav i forhold til OGJ
Bestemmelser i Biproduktforordningen ​og Gennemførelsesforordningen er i Danmark suppleret med Bekendtgørelse nr. 302 af 14. april 2011 om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold. Se link til bekendtgørelsen nederst på siden.
 
Der er også udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen. Link til vejledningen kan findes nederst på siden under "Lovstof og regler".
 
Bekendtgørelsen stiller strengere krav end Biproduktforordningen og Gennemførelsesforordningen på følgende område:
 
OGJ fremstillet af kategori 3-materiale skal være forarbejdet ved forarbejdningsmetode 1-5 som angivet i Biproduktforordningens bilag IV, kapitel III. OGJ, der skal anvendes på dansk jord, må således ikke være behandlet med forarbejdningsmetode 7.
 
Dog er det tilladt at anvende kategori 3-materiale på dansk jord, hvis kategori 3-materialet er blevet varmebehandlet ved mindst 90°C i minimum 60 minutter med en partikelstørrelse på maksimalt 50 mm.
 

Restriktioner for afhøstning af foderafgrøder og afgræsning

Der skal gå mindst 21 dage, før husdyr må få adgang til græsningsarealer, hvorpå der er anvendt OGJ. Ligeledes skal der gå mindst 21 dage, før der må høstes foderafgrøder på arealer, hvor der er anvendt OGJ. Den person, der har ansvaret for arealer, hvorpå der bliver anvendt OGJ, er ansvarlig for at føre fortegnelser over, at disse tidsfrister overholdes.  
 

Kontrol med anvendelsen af OGJ og indberetning til Landbrugsindberetning/GHI

Ud over selve produktionen af OGJ skal Miljø - og Fødevareministeriet også foretage kontrol af, at brugeren af OGJ fører de fortegnelser, der er påkrævet i henhold til Biproduktforordningen. For at kunne målrette denne kontrol skal det først registreres, hvem der anvender OGJ. Derfor kan du​ indberet​te via Landbrugsindberetning.dk. Her skal alle, der anvender OGJ, markere brugen heraf.
 
 
Lovstof og re​gler

Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2009 (Biproduktforordningen)​ 

Kommissionens Forordning (EU) nr. 142/2011 (Gennemførelsesforordningen) 

Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EF) nr. 999/2001 (TSE-forordningen)

Bekendtgørelse nr. 302 om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold

Vejledning nr. 9109 fra 2011 om organiske gødningsstoffer​ og jordforbedringsmidler med animalsk indhold

​​

 

 

Animalske biprodukter fra rugerierAnimalske biprodukter fra rugerierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske_biprodukter_fra_rugerier.aspx017687aspx0htmlEmneside
Kompostering af køkken- og madaffaldKompostering af køkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kompostering_af_koekken_og_madaffald.aspx018947aspx0htmlEmneside
Tekniske virksomhederTekniske virksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tekniske-virksomheder.aspx02648aspx0htmlEmneside
Importbetingelser for prøver fra dyr til forskning og diagnosticeringImportbetingelser for prøver fra dyr til forskning og diagnosticeringhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Importbetingelser-for-prøver-fra-dyr-til-forskning-og-diagnosticering.aspx02391aspx0htmlEmneside
Indsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlægIndsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indsamling_af_kokken_og_madaffald_samt_tidligere_fodevarer_til_biogasanlaeg.aspx02419aspx0htmlEmneside
Animalske biprodukter til særlige fodringsformålAnimalske biprodukter til særlige fodringsformålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske-biprodukter-til-saerlige-fodringsformaal.aspx02178aspx0htmlEmneside
Slutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkterSlutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Slutpunkter-for-animalske-biprodukter-og-afledte-produkter.aspx02607aspx0htmlEmneside
Køkken- og madaffaldKøkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Køkken--og-madaffald.aspx02448aspx0htmlEmneside
Anvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålAnvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anvendelse-af-animalske-biprodukter-til-undervisning-forskning-diagnostik-og-andre-specifikke-formaal.aspx02188aspx0htmlEmneside
BiogasanlægBiogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Biogasanlæg.aspx02208aspx0htmlEmneside
Generelt om animalske biprodukterGenerelt om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Generelt_om_animalske_biprodukter.aspx017510aspx0htmlEmneside
Petfood-virksomhederPetfood-virksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Petfoodvirksomheder.aspx02554aspx0htmlEmneside
Egenkontrol for animalske biprodukterEgenkontrol for animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egenkontrol-for-animalske-biprodukter.aspx02263aspx0htmlEmneside
Samlecentraler for pelsdyrfoderSamlecentraler for pelsdyrfoderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samlecentraler-for-pelsdyrfoder.aspx02596aspx0htmlEmneside
Anvendelse af bi- og restprodukter i foderAnvendelse af bi- og restprodukter i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anvendelse-af-animalske-biprodukter-og-andre-biprodukter-i-foder.aspx02187aspx0htmlEmneside
Døde dyrDøde dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Døde-dyr.aspx02247aspx0htmlEmneside
Samhandel med animalske biprodukterSamhandel med animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samhandel-med-animalske-biprodukter.aspx02594aspx0htmlEmneside
Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterGodkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Godkendelse-og-registrering-af-biproduktvirksomhed.aspx02343aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukterImport fra 3.-lande af animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter.aspx02392aspx0htmlEmneside

Ændret 1. august 2017