Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Nye fødevarer og fødevareingredienser (novel food)

Betegnelsen novel food bruges om nye fødevarer, der ikke har været spist i EU før maj 1997, og som derfor skal godkendes, inden de må markedsføres i EU.

​​​​​​​​​​En novel food kan for eksempel være frø, nødder, frugter eller grøn​sager, der ikke har været anvendt som fødevarer i EU i nævnev​ærdigt omfang før 15. maj 1997. Det kan også være nye industrielt fremstillede stoffer eller ekstrakter til fødevarebrug. Eksempler på fødevarer, der er blevet novel food-godkendt, er chiafrø, ekstrakt af hanekam, nonifrugt-juice, syntetisk fremstillet vitamin K2 og fødevarer med tilsatte phytosteroler.​


Film - Hvad er en novel food?​Film - U​​ndersøg om du har en novel food

​​

Film - få din novel food godkendt

Film - English versions ​

What is a novel food?

​​

Four ways to asses if you have a novel food


Get your novel food approved

​​Hvilke fødevarer er omfattet af novel food-reglerne?
En fødevare betragtes som en novel food, hvis den ikke har været spist i nævneværdigt omfang i EU før 15. maj 1997 og er omfattet af én af nedenstående kategorier i novel food-forordningen: 
 • ​En fødevare med en ny eller bevidst modificeret molekylestruktur, hvis denne struktur ikke blev brugt som eller i en fødevare i EU før den 15. maj 1997.
 • En fødevare bestående af, isoleret fra eller fremstillet af mikroorganismer, svampe eller alger.
 • En fødevare bestående af, isoleret fra eller fremstillet af materiale af mineralsk oprindelse.
 • En fødevare bestående af, isoleret fra eller fremstillet af planter eller plantedele. Det er dog ikke novel food, hvis fødevaren har langvarig sikker anvendelse som fødevare i EU og er bestående af, isoleret fra eller fremstillet af en plante eller en sort af samme art frembragt ved:
  • traditionelle formeringsmetoder, der er blevet anvendt til fødevarefremstilling i EU før den 15. maj 1997, eller
  • ikke-traditionelle formeringsmetoder, der ikke er blevet anvendt til fødevarefremstilling i EU før den 15. maj 1997, hvis disse metoder ikke medfører betydelige ændringer af fødevarens sammensætning eller struktur, der påvirker dens næringsværdi, metabolisme eller indhold af uønskede stoffer.
 • En fødevare bestående af, isoleret fra eller fremstillet af dyr eller dyredele, undtagen dyr frembragt ved traditionelle avlsmetoder, der er blevet anvendt til fødevarefremstilling i EU før den 15. maj 1997, og fødevaren fra disse dyr har langvarig sikker anvendelse som fødevare i EU.
 • En fødevare bestående af, isoleret fra eller fremstillet af cellekultur eller vævskultur stammende fra dyr, planter, mikroorganismer, svampe eller alger.
 • En fødevare, der er resultatet af en fremstillingsproces, som ikke er blevet brugt til fødevarefremstilling i EU før den 15. Maj 1997 og som medfører betydelige ændringer af fødevarens sammensætning eller struktur, der påvirker dens næringsværdi, metabolisme eller indhold af uønskede stoffer.
 • En fødevare, der består af industrielt fremstillede nanomaterialer.
 • Vitaminer, mineraler og andre stoffer, hvis
  • der er anvendt en fremstillingsproces, som ikke er blevet anvendt til at fremstille fødevarer i EU før den 15. maj 1997, eller
  • de indeholder eller består af industrielt fremstillede nanomaterialer
 • En fødevare, som udelukkende er blevet brugt til kosttilskud i EU før den 15. maj 1997, hvis den ønskes anvendt i andre fødevarer end kosttilskud.
Vurdering af, om en fødevare har været spist i nævneværdigt omfang
Det er op til den virksomhed, der vil markedsføre en ny fødevare, at fremskaffe dokumentation for, at den har været spist i nævneværdigt omfang i EU før 15. maj 1997. Fødevarestyrelsen kan i tvivlstilfælde hjælpe med oplysninger samt med vurdering af virksomhedens dokumentation.

 

Der er i novel food reglerne fastsat en procedure for vurdering af dokumentation for brug af fødevaren i EU før 15. maj 1997 med henblik på fastsættelse af novel food status i EU. En anmodning om vurdering af dokumentation skal indsendes til den medlemsstat, hvori fødevarevirksomheden agter at markedsføre den pågældende fødevare for første gang. Hvis markedsføring skal ske i flere medlemsstater samtidig, skal der kun indsendes ansøgning til én af disse medlemsstater.

 

Anmodning om vurdering af dokumentation skal i Danmark indsendes til Fødevarestyrelsen per e-mail til 29@fvst.dk.

I henvendelsen skal alle oplysninger beskrevet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/456, bilag 1 (for følgebrev) og bilag 2 (for teknisk dossier) medsendes. Al dokumentation skal fremsendes elektronisk.

 
Dokumentation for novel food i kosttilskud
Når man skal vurdere, om en fødevare er novel food, skelner man mellem brug i kosttilskud og brug i almindelige fødevarer (ikke kosttilskud). Kan man dokumentere, at fødevaren har været brugt i nævneværdigt omfang før 15. maj 1997 i kosttilskud, berettiger det til fortsat brug i kosttilskud, me​n ikke til brug i almindelige fødevarer – dette vil kræve en godkendelse. 
 
EU Novel Food Catalogue
Oplysninger om, hvorvidt en fødevare er en novel food, kan findes ved at søge i EU-Kommissionens ​Novel Food C​atalogue​.
Novel Food Catalogue indeholder oplysninger om, hvorvidt en lang række fødevarer er novel food eller ej. Listen er dog ikke udtømmende og er ikke juridisk bindende. Det er en levende database, dvs. den opdateres løbende. Det er det enkelte land​s fødevaremyndighed, der i tvivlstilfælde træffer en konkret afgørelse.
 
Lovstof og regler
​​
Vejledning
 
Ændret 7. november 2022