Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ny økologiforordning fra 1. januar 2022

En ny økologiforordning, Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, finder anvendelse fra 1. januar 2022.

Den nye økologiforordning


 

Læs forordningerne, der udskyder anvendelsen af den nye økologiforordning (2018/848), med et år:

I forbindelse med, at anvendelsen af den nye økologiforordning udskydes, ændres også en række underliggende datoer. Bl.a.:

  • Produkter, som er blevet produceret indtil 1. januar 2022 efter den nu gældende økologiforordning 834/2007, kan markedsføres indtil lagrene er opbrugte
  • Datoer, hvortil EU Kommissionen skal forelægge forskellige rapporter, fx rapporten om forordningens bestemmelser om ækvivalens i henhold til handelsaftaler og de nuværende godkendte tredjelande  er udskudt til 31. december 2022
  • I den forbindelse er godkendelsen af de godkendte tredjelande blevet forlænget fra 31. december 2025 til 31. december 2026
  • Godkendelserne af kontrolmyndigheder og kontrolorganer efter ækvivalente økologiregler er også blevet forlænget fra 31. december 2023 til 31. december 2024
  • Tilladelsen til at tilsætte 5% ikke-økologisk gærekstrakt eller -autolysat til substrat til fremstilling af økologisk gær, hvis ikke det er muligt at fremskaffe økologisk gærekstrakt eller -autolysat, er forlænget fra 31. december 2023 til 31. december 2024
  • Datoen for undtagelsesmuligheden igennem medlemsstaterne for økologisk akvakulturdyryngle er blevet tilpasset: Tilladelse til indførsel af 50% ikke-økologisk yngel af akvakulturdyrarter, som ikke er blevet opdrættet i EU som økologiske senest d. 1. januar 2022, forudsat at økologireglerne følges for mindst de sidste to tredjedele af produktionscyklussen. Undtagelsen kan kun gives for en periode af to år og kan ikke fornyes.
  • Derudover er der ændret en række datoer, som vedrører økologisk primærproduktion under Landbrugsstyrelsens kontrol.

 

Detailregler til den nye forordning, som er blevet vedtaget

 

Kommissionens delegerede forordning EU) 2020/427 af 13. januar 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår visse detaljerede produktionsregler for økologiske produkter 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 af 26. marts 2020 om visse gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår dokumenter, der er nødvendige for anerkendelse med tilbagevirkende kraft af perioder med henblik på omlægning, produktion af økologiske produkter, og oplysninger, der skal forelægges af medlemsstaterne

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1794 af 16. september 2020 om ændring af del I i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår anvendelsen af omlægningsplanteformeringsmateriale og ikkeøkologisk planteformeringsmateriale

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/2146 af 24. september 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår særlige produktionsregler for økologisk produktion

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/642 af 30. oktober 2020 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår visse oplysninger, som økologiske produkters mærkning skal indeholde

 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2042 af 11. december 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 for så vidt angår anvendelsesdatoen og visse andre datoer, der er relevante for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 om økologisk produktion 

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/715 af 20. januar 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår krav til grupper af erhvervsdrivende

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/771 af 21. januar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 ved at fastsætte specifikke kriterier og betingelser for dokumentkontrol inden for rammerne af officiel kontrol i økologisk produktion og officiel kontrol af grupper af erhvervsdrivende

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/716 af 9. februar 2021 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår regler for økologisk produktion af spirer og julesalat, om foder til visse akvakulturdyr og om parasitbehandling i akvakultur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/279 af 22. februar 2021 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 om kontrol og andre foranstaltninger, der sikrer sporbarhed og overholdelse i økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1006 af 12. april 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår modellentil det certifikat, der attesterer overholdelsen af reglerne om økologisk produktion (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1189 af 7. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af bestemte slægter eller arter(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1342 af 27. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 vedrørende deoplysninger, som tredjelande og kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal fremsende medhenblik på tilsyn med deres anerkendelse i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF)nr. 834/2007 for så vidt angår importerede økologiske produkter samt vedrørende deforanstaltninger, der skal træffes ved udøvelsen af dette tilsyn(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1165af 15. juli 2021 om godkendelse af visse produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion og udarbejdelseaf en liste over disse(EØS-relevant tekst) 

Kommissionens fortolkninger af visse bestemmelser i den nye økologiforordning

 

 

 

 

Ændret 26. august 2021