Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Maksimalgrænseværdier og importtolerancer for pesticidrester i fødevarer eller foder

Vil du ansøge om ændring af en gældende EU-maksimalgrænseværdi (MRL), eller ønsker du en importtolerance fra et tredjeland for et aktivstof i et plantebeskyttelsesmiddel?

​​​​Maksimalgrænseværdier og importtolerancer for aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler er fastsat i den såkaldte Pesticidrammeforordning – forordning (EF) 396/2005 af 23. februar 2005. Hvis du vil ansøge om ændring af en gældende MRL eller ønsker en importtolerance, skal du gøre det i henhold til forordningens artikel 6.​

Hvem kan søge?
Alle kan søge, herunder organi​sationer, virksomheder, importører og producenter af aktivstoffer omfattet af bilag I i Pesticidrammeforordningen.​
​Hvilke krav er der til ansøgningen?
Kravene til ansøgningen står i Pesticidrammeforordningens artikel 7.

Åbn Pesticidrammeforordningen 

Bemærk, at ansøgningen om importtolerance først kan behandles, når der er fremsendt
  •  dokumentation for, at aktivstoffet er godkendt til den specifikke anvendelse i eksportlandet og
  • reference til og kopi af gældende maksimalgrænseværdi (MRL) for den specifikke anvendelse i eksportlandet.
Er der et særligt ansøgningsskema?
​Ja, ansøgningsskemaet om ændring af MRL eller importtolerance kan hentes på EU's hjemmeside om pesticider. Du finder skemaet på siden "Guidelines – Maximum Residue levels" under overskrifterne "Implementation of EU Regulation EC 396/2005" og  "Import tolerances". Skemaet findes kun på engelsk.

"Guidelines – Maximum Resid​ue levels"​
Hvem skal ansøgningen sendes til?
​Ansøgningen sendes til det EU-medlemsland, der er udpeget som Rapporteur Member State (RMS) for det pågældende aktivstof. Det fremgår af EU-Kommissionens database for pesticider, hvilket land der er RMS.

EU-kommissionens database for pesticider

Søg det konkrete stof frem og se, hvilket land der er anført som RMS i feltet med status for stoffet.

Hvis aktivstoffet endnu ikke er godkendt i EU, eller hvis der ikke er udpeget en RMS, kan du henvende dig til det medlemsland, som du ønsker skal evaluere aktivstofstoffet, for at høre, om landet vil være RMS. Herefter skal du sende en anmodning til EU-Kommissionen om, at det pågældende land bliver RMS for aktivstoffet.

Ansøgningen om importtolerance eller ændring af MRL sendes til RMS, når EU-Kommissionen har afklaret, hvilket land der er RMS.
 

Når Danmark er RMS

Sendes ansøgningen (bestående af et "cover letter" samt en dateret og underskrevet "application form") samt øvrigt materiale angivet i Pesticidrammeforordningens artikel  7 til:

Fødevarestyrelsen
Att. Kemi og Fødevarekvalitet
Stationsparken 31-33
DK- 2600 Glostrup
Danmark

eller skriv en e-mail til pesticiderMRL@fvst.dk

Hvis det øvrige materiale angivet i Pesticidrammeforordningens artikel 7 er for omfattende til at sende via email, sk​al du aftale med sagsbehandleren i Kemi og Fødevarekvalitet, at materialet kan fremsendes på anden vis (fx i form af CD'er) og eventuelt direkte til vurderingsinstitutionen.

For kontakt i forbindelse med sagsbehandlingen i FVST, benyt venligst mailadressen pesticiderMRL@fvst.dk.

Fødevarestyrelsen orienterer EFSA og EU-Kommissionen om ansøgningen.
Hvad koster det?
Gebyrerne for denne sagstype er reguleret ved bekendtgørelse nr. 888 af 28. juni 2017, § 6 om gebyrer i forbindelse med fastsættelse af grænseværdier for pesticidrester i vegetabilske og animalske produkter.
  • Basisgebyret for fastsættelse af en importtolerance/ændring af MRL for et aktivstof, inkl. den første MRL for afgrøde(gruppe)/produkt af animalsk oprindelse, er 41.220 kr., hvis de relevante data er offentligt tilgængelige (fx hvis det aktive stof allerede har en maksimalgrænseværdi eller en CXL-grænseværdi).
  • Hvis der ikke er offentligt tilgængelige oplysninger, vil basisgebyret være 490.024 kr.
  • Derudover betales 18.982 kr. i gebyr for hver efterfølgende MRL for det samme aktivstof pr. afgrøde(gruppe) / produkt af animalsk oprindelse.
  • Hvis det bliver nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, vil gebyret pr. time være
    • ​991 kr. for arbejde af videnskabelig ka​rakter og
    • 546 kr. for arbejde af administrativ karakter.
Ansøgeren er forpligtet til at betale det fulde gebyr, også i de tilfælde, hvor ansøgningen bliver afvist af Fødevarestyrelsen, hvis ansøgeren ikke giver de nødvendige oplysninger i henhold til bekendtgørelsens § 4 til behandling af ansøgningen inden for de i bekendtgørelsens § 5, stk. 1 og 2 angivne tidsfrister.

Det er alene ansøgers ansvar at sikre, at alle de relevante oplysninger til behandlingen af ansøgningen foreligger.
Hvordan behandles sagen?
Arbejdet på evalueringsrapporten sættes først i gang, når gebyret er betalt. Faktura for gebyret vil bl​ive fremsendt, når Fødevarestyrelsen har accepteret at vurdere aktivstoffet, og den daterede og underskrevne ansøgningen er modtaget. Eventuelt resterende gebyr for yderligere oplysninger vil blive opkrævet, når evalueringsrapporten sendes til EU-Kommissionen.

Ansøgeren orienteres, når evalueringsrapporten sendes til EU-Kommissionen.

Sagen behandles i øvrigt efter proceduren beskrevet i Kapitel II i Pesticid-rammeforordningen.

EU har udarbejdet en vejledning for procedure ved behandling af ansøgninger, ”Guidance document- MRL setting procedure in accordance with Articles 6 to 11 of regulation (EC) No 396/2005 and Article 8 og regulation (EC) No 1107/2009”.

Du finder vejledningen på siden "Guidelines – Maximum Residue levels" under overskrifterne "Implementation of EU Regulation EC 396/2005". Vejledningen findes kun på engelsk.

 

"Guidelines - Maximum Residue levels"


 
Hvem kan kontaktes?
Ændret 19. juli 2021