Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Lægemidler til dyr

Veterinære lægemidler anvendes til behandling af sygdomme hos alle dyrearter, herunder produktionsdyr i landbruget.

​​​​​Ved produktionsdyr forstås fødevareproducerende dyr, hvis kød eller produkter, fx mælk og æg, anvendes til fødevarer, samt pelsdyr.​

Produktionsdyr, der bliver syge, skal ​naturligvis så vidt muligt behandles med et egnet og effektivt lægemiddel, men det skal samtidig sikres, at forbrugerne ikke udsættes for en sundhedsrisiko ved indtagelse af animalske fødevarer.

 
Definition af lægemidler til dyr

Ved et lægemiddel til dyr forstås en vare, der:

  • ​præsenteres som et egnet middel til behandling af eller forebyggelse af sygdomme hos dyr, eller

  • kan anvendes i eller gives til dyr, enten for at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning, eller for at stille en medicinsk diagnose.

Dyrlæger kan anvende, udlevere eller ordinere lægemidler til dyr i forbindelse med deres virksomhed som dyrlæge. I visse tilfælde må dyreejeren selv anvende lægemidler til dyr.
 
Dyrlæger og dyreejere skal være opmærksomme på en række regler, som bl.a. skal sikre, at dyrene ikke indeholder stoffer, der ikke kan accepteres i fødevarer, og som også tager sigte på at undgå resistensudvikling. Lovgivningen om anvendelse af og kontrol med veterinære lægemidler er fastsat dels nationalt, dels af EU.

Maksimale grænseværdier (MRL)
For at undgå rester af lægemidler, som kunne udgøre en fare for fødevaresikkerheden, er der for alle lægemidler, som må anvendes til produktionsdyr, fastsat en maksimalgrænseværdi (MRL-værdi).
 
Læs mere i forordning nr. 470/2009 under "Lovstof".
 

Tilbageho​​​ldelsest​​​id​er

For at sikre fødevarerne mod indhold af lægemiddelrester, efter at dyrene er behandlet, er der krav om en fastsat tilbageholdelsestid. Ved en tilbageholdelsestid forstås den tid, der går, fra et bestemt lægemiddel er anvendt, til dyret igen må indgå i fødevareproduktionen. Tilbageholdelsestiden er baseret på en fastlagt maksimalgrænseværdi. Den maksimale grænseværdi er omtalt ovenfor.


Som dyrlæ​​​ge

Dyrlæger skal følge reglerne i bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr – populært kaldet lægemiddelbekendtgørelsen for dyrlæger.
 
Når en dyrlæge anvender, udleverer eller ordinerer receptpligtige lægemidler til fødevareproducerende dyr eller pelsdyr, skal dyrlægen skriftligt give den besætningsansvarlige en læselig anvisning. Der er ikke formkrav til anvisningen, men der er krav til, hvad anvisningen skal indeholde, jf. § 35 i nævnte bekendtgørelse.
 
Når dyrlæger anvender, udleverer eller ordinerer lægemidler til dyr, er der krav om, at dyrlægen skal føre optegnelser og dokumentation for anvendelse af de pågældende lægemidler, så der er styr på, hvilke lægemidler der er anvendt i de forskellige besætninger.

Der er også krav om, at den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over, hvordan og til hvilke dyr lægemidlerne er anvendt. Registreringer på bedriften om den faktiske anvendelse af lægemidlerne er nødvendig – dels er det et EU-krav, dels skal det kunne dokumenteres, at lægemidlerne er anvendt i overensstemmelse med dyrlægens anvisninger, herunder om tilbageholdelsestiden er overholdt før levering af dyr eller produkter heraf.

Den besætningsansvarliges daglige optegnelser anses ligeledes for at være et nødvendigt og væsentligt instrument til at give besætningsdyrlægen et indgående kendskab til besætningen og sygdomsforekomsten.
 

Som dyre​​eje​​r

Som dyreejer skal du følge reglerne i bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer – populært kaldet lægemiddelbekendtgørelsen for dyreejere. Som dyreejer skal du anvende og opbevare lægemidler i overensstemmelse med dyrlægens anvisninger.

Har du produktionsdyr, skal du være opmærksom på kravet om kursus i anvendelse af lægemidler til dyr, som trådte i kraft den 1. februar 2007. Kurset findes nærmere beskrevet under "Medicinhåndteringskursus".
  

Som heste​ejer

Som hesteejer skal du specielt være opmærksom på, at din hest som udgangspunkt betragtes som et fødevareproducerende dyr – altså som et dyr, der kan ende som menneskeføde. Derfor har din dyrlæge bl.a. pligt til, hver gang han/hun anvender, udleverer eller ordinerer lægemidler med en fastsat tilbageholdelsestid (den tid der mindst skal gå, før et dyr behandlet med lægemidlet må leveres til slagtning), skriftligt at oplyse dig om denne frist.
 
Heste kan behandles med lægemidler, det ellers ville være forbudt at anvende – det gøres ved at udelukke hesten fra konsum.
 
Lægemidler må ikke omhældes eller ompakkes
Fødevarestyrelsen skal gøre opmærksom på, at lægemidler ikke må omhældes eller ompakkes, og at lægemidler skal opbevares under rene og ordentlige forhold utilgængeligt for uvedkommende.
Indberetning af bivirkninger ved lægemidler anvendt til dyr
Alle bivirkninger ved anvendelse af lægemidler til dyr, kan og bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

Hvem skal indberette bivirkninger ved lægemidler anvendt til dyr?

Alle der har mistanke om bivirkninger ved lægemidler til dyr, kan og bør indberette det til Lægemiddelstyrelsen. Det vil sige dyrlæger, sundhedsfagligt personale, dyrets ejer eller andre, som har kontakt med dyr, der behandles med lægemidler. Indberetningen bør ske for både kendte og ikke kendte bivirkninger. Ligeledes skal det også indberettes til Lægemiddelstyrelsen, hvis et menneske oplever en utilsigtet reaktion efter kontakt med et lægemiddel til dyr.
 

Hvornår skal bivirkninger ved lægemidler anvendt til dyr indberettes?

Du kan indberette både kendte og ikke kendte bivirkninger ved brug af lægemidler til dyr til Lægemiddelstyrelsen. Får du som dyreejer mistanke om bivirkninger ved brug af et lægemiddel til dyr, bør du kontakte din dyrlæge. Dyrlægen kan vurdere, om bivirkningen betyder, at behandlingen skal ændres. Desuden kan dyrlægen supplere med informationer fra f.eks. journalen, som kan hjælpe Lægemiddelstyrelsen til at vurdere, om der er en sammenhæng mellem en reaktion (bivirkning) og det anvendte lægemiddel.

Indberetningspligt for dyrlæger

Dyrlæger har pligt til at indberette alle alvorlige eller uventede bivirkninger hos de dyr, de har i behandling, eller hos mennesker, som har været i kontakt med eller lægemiddel til dyr.

Dyrlæger har desuden skærpet indberetningspligt de første to år et lægemiddel er på markedet og skal i denne periode også indberette kendte eller ikke-alvorlige bivirkninger og reaktioner. Du kan læse oplysninger om kendte påvirkninger i det enkelte lægemiddels produktresumé.

Du kan læse mere om indberetning af bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Her kan du finde råd og vejledning om hvordan du indberetter bivirkninger relateret til et lægemiddel til dyr.

Minkvacciner fra udlandet er ulovlige
Fødevarestyrelsen er blevet bekendt med, at der af minkavlere er importeret vacciner fra udlandet, især fra Holland. Dette er ikke lovligt.
 
Fødevarestyrelsen skal gøre opmærksom på, at dyreejere kun må opbevare og anvende receptpligtige lægemidler, som dyreejeren har erhvervet gennem dyrlæge, apotek eller anden virksomhed, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til forhandling af lægemidler.
 
Dyrlægen kan ikke udstede attester/certifikater på baggrund af dyr, der er vaccineret med ulovligt importeret vaccine. 
 
Logbog
Fødevarestyrelsen finder på baggrund af henvendelser og forhold konstateret under kontrolbesøg anledning til at kommentere logbogskravene nærmere.
 
Der har været en forespørgsel om, hvorvidt man må føre en logbog pr. besætning, og hvorledes man forholder sig, hvis man glemmer en logbog, og således pludselig fører flere sideløbende logbøger.
 
Logbogen skal, som det fremgår af bekendtgørelsen om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr, føres i datoorden, og dermed må kun én logbog være i brug ad gangen – man må ik​ke anvende én logbog pr. besætning. Startes der på en ny logbog, før en anden er brugt op, skal ubrugte sider i den ældre logbog overstreges.
Tilsvarende gælder for de enkelte sider: Bruges ikke hele siden, lukkes resten af siden med en overstregning.
 

Fluorokinoloner – husk at indberette behandling til den ​lokale veterinære kontrolenhed

Anvendelsen af fluoro​​kinolo​ner er restriktiv og forudsætter som udgangspunkt en aktuel laboratoriemæssig undersøgelse, der dokumenterer, at andre registrerede antibiotika ikke er anvendelige.
 
Er der alligevel anledning til at anvende fluorokinolon, skal den behandlende dyrlæge indberette behandlingen til den lokale veterinære kontrolenhed, hvortil dyrlægen hører.
 
Fristen for indberetning er senest 14 dage efter behandlingens afslutning.
 
Lovstof og ​regler
 
Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at der gælder særlige regler for økologiske producenter. For mere information henvises til Landbrugsstyrelsens hjemmeside.
 
 

 

 

Antibiotikabehandling af yverbetændelse hos kvægAntibiotikabehandling af yverbetændelse hos kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikabehandling_af_yverbetaendelse_hos_kvaeg.aspx018252aspx0htmlEmneside
Kursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationKursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kursus_i_lokalbedoevelse_af_pattegrise_forud_for_kastration.aspx05259aspx0htmlEmneside
Behandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidlerBehandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Behandling_af_nytaarsangst_hos_hunde_og_katte_med_laegemidler.aspx019279aspx0htmlEmneside
Lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationLokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lokalbedoevelse_af_pattegrise_forud_for_kastration.aspx05260aspx0htmlEmneside
Progesteronspiraler til brunstsynkronisering af køerProgesteronspiraler til brunstsynkronisering af køerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Progesteronspiraler-til-brunstsynkronisering-af-koeer.aspx02564aspx0htmlEmneside
Zinkholdige lægemidler til dyr (zinkoxid)Zinkholdige lægemidler til dyr (zinkoxid)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zinkholdige-laegemidler-til-dyr.aspx019212aspx0htmlEmneside
Antiparasitære lægemidler til dyrAntiparasitære lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antiparasitaere-laegemidler-til-dyr.aspx02186aspx0htmlEmneside
Dyrlægers økonomiske uafhængighed af medicinalvirksomhederDyrlægers økonomiske uafhængighed af medicinalvirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlægers-økonomiske-uafhængighed-af-medicinalvirksomheder.aspx02259aspx0htmlEmneside
KaskadereglenKaskadereglenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaskadereglen.aspx02439aspx0htmlEmneside
Når dyreejeren skal behandle sine produktionsdyr med lægemidlerNår dyreejeren skal behandle sine produktionsdyr med lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyreejeres-anvendelse-af-medicin.aspx02249aspx0htmlEmneside
DyrlægerDyrlægerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlæger.aspx02256aspx0htmlEmneside
Foder og lægemidlerFoder og lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Foder-og-lægemidler.aspx02308aspx0htmlEmneside
ADD og antibiotikaforbrug ADD og antibiotikaforbrug https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ADD-og-antibiotikaforbrug-i-kvæg--og-svinebesætninger.aspx02161aspx0htmlEmneside
Veterinære lægemiddelrester i fødevarer Veterinære lægemiddelrester i fødevarer https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinære-lægemiddelrester-i-fødevarer--.aspx02688aspx0htmlEmneside
VetStatVetStathttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/VetStat.aspx011565aspx0htmlEmneside
Dyrlægeregistret VetRegDyrlægeregistret VetReghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlægeregistret---VetReg.aspx014937aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om antibiotikaresistente bakterier i kødSpørgsmål og svar om antibiotikaresistente bakterier i kødhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistente_bakterier_i_kød.aspx02565aspx0htmlEmneside
Valg af lægemidler til dyrValg af lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Valg-af-lægemidler-til-dyr.aspx02682aspx0htmlEmneside
Antibiotikavejledning for svin og kvægAntibiotikavejledning for svin og kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Behandlingsvejledning-til-svin-og-kvæg.aspx011709aspx0htmlEmneside
Fakta om antibiotikaresistente bakterierFakta om antibiotikaresistente bakterierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistens.aspx02184aspx0htmlEmneside
Flokbehandling af svin med antibiotikaFlokbehandling af svin med antibiotikahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Flokbehandling-af-svin-med-antibiotika.aspx02306aspx0htmlEmneside
Maksimalgrænseværdi (MRL)Maksimalgrænseværdi (MRL)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maksimale-grænseværdier-(MRL).aspx02490aspx0htmlEmneside
Initiativer for antibiotika og antibiotikaresistensInitiativer for antibiotika og antibiotikaresistenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Initiativer-for-antibiotika-og-antibiotikaresistens.aspx018751aspx0htmlEmneside
Gult kortGult korthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gult-kort.aspx02349aspx0htmlEmneside
Indførsel af lægemidler til dyrIndførsel af lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-lægemidler.aspx011564aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for antibiotikaforbrugGrænseværdier for antibiotikaforbrughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænseværdier-for-antibiotikaforbrug-og-dødelighed.aspx014807aspx0htmlEmneside

Ændret 15. august 2018