Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong

​Plastkøkkenartikler af polyamid (nylon) og melamin fra Kina og Hongkong skal kontrolleres ved indførslen til EU. Det betyder, at alle sendinger, der indføres til Danmark, skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen, som foretager dokumentkontrol på dem alle og analytisk stikprøvekontrol af 10% af sendingerne, før de kan frigives til salg i Danmark og EU.

​Plastkøkkenartikler af polyamid og melamin fra Kina og Hongkong kan afgive stoffer, som kan være skadelige for menneskers sundhed.

Forordning (EU) nr. 284/2011

​Alle sendinger med oprindelse i eller afsendt fra Kina eller Hongkong skal være ledsaget af en erklæring og mindst én laboratorierapport. Laboratorierapporten skal godtgøre, at køkkenartikler af polyamid (nylon) ikke afgiver primære aromatiske aminer til fødevarer i målbare mængder, og at køkkenartikler af melamin ikke afgiver formaldehyd til fødevarer i mængder, der overstiger 15 mg/kg. 

Plastkøkkenartikler omfattet af importrestriktionen
Restriktionen omfatter plastkøkkenartikler, der​ består af eller indeholder henholdsvis melamin eller polyamid. Definitionen af "plast" har inden for de seneste år ændret sig, og der ses en øget brug af fyldstoffer. Produktet betegnes som plast, så længe det er plasten, der udgør den strukturelle bestanddel af materialet, altså er den del der holder materialet sammen. Andelen af fyldstof i produktet har ingen betydning for, om produktet skal kontrolleres.

Du kan læse mere om plast på Fødevarestyrelsens emneside om plast. 

Bemærk, at bambus ikke er godkendt som tilsætningsstof i fødevarekontaktmaterialer.


Forhåndsanmeldelse af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong
Importører af de pågældende køkkenartikler skal forhåndsanmelde hver sending til Fødevarestyrelsen mindst to arbejdsdage inden sendingens forventede fysiske ankomst til Danmark. Forhåndsanmeldelse skal ske på det fælles sundhedsimportdokument (CHED: Common Health Entry Document) i TRACES NT. Der skal oplyses om forventet dato og tidspunkt for sendingens fysiske ankomst til landet.


Forhåndsanmeldelsen skal ledsages af en erklæring fra importøren om, at sendingen opfylder krav vedrørende afgivelse af primære aromatiske aminer og/eller formaldehyd, og mindst én laboratorierapport, der dokumenterer de målte værdier.

Skrivbar erklæring (dansk) på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kontrol af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong
Alle sendinger skal underkastes dokumentkontrol ved indførslen til EU, hvor erklæringen og ledsagende laboratorierapporter gennemgås. Desuden skal 10 % af sendingerne underkastes identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyse.
 
Dokumentkontrollen foretages af Fødevarestyrelsen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen indføres. Fødevarestyrelsen foretager også identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder udtagning af prøver til laboratorieanalyser. I visse tilfælde kan identitetskontrol og fysisk kontrol forskydes til et godkendt kontrolsted inde i landet.


Skærpede krav til migrationstest for plastkøkkenartikler indfases i 2021-2022
Plastkøkkenartikler af polyamid eller melamin fra Kina og Hongkong skal – ud over importkravene i forordning 284/2011 – også overholde de generelle testbetingelser i EU's plastforordning, (EU) 10/2011. Der blev i 2020 indført skærpede krav til migrationstest (15. ændring af plastforordningen). Det betyder, at der skal udføres migrationstest tre gange på samme prøve, og at migrationsniveauet ikke må stige fra første til tredje test. Det gælder, uanset om de specifikke migrationsgrænser er overholdt i alle tre test. Da der er belæg for, at migrationen af primære aromatiske aminer generelt falder i de efterfølgende test, er en enkelt test dog fortsat tilstrækkeligt for plastkøkkenartikler af polyamid. For plastkøkkenartikler af melamin kræves tre test af samme prøvemateriale. 

Plastkøkkenartikler af melamin fra Kina og Hongkong, som første gang er markedsført i EU inden 23. marts 2021 under de tidligere regler mht. migrationstest, kan fortsat markedsføres indtil 23. september 2022. Plastkøkkenartikler af melamin, der første gang er markedsført efter den 23. marts 2021, skal overholde de skærpede krav til migrationstest. Når man skal bestemme, hvornår et produkt er markedsført første gang, kan man fx bruge datoen på den overensstemmelseserklæring, der er gældende for produktet, eller anden dokumentation for, at produktet (dvs. med samme sammensætning og design mv.) har været markedsført før 23. marts.

Se evt. den opdaterede guide til overgangsbestemmelserne i 15. ændring af plastforordningen her: Guideline til overgangsbestemmelserne i 15 ændring. maj 2021.pdf

Toldangivelse af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong
Importørerne skal ved toldangivelsen opgive KN-kode ex 3924 10 00 (plastkøkkenartikler af polyamid og melamin afsendt fra Kina eller Hongkong).
 
EU's vejledning for plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong
På EU's hjemmeside findes diverse vejledninger, kontaktoplysninger til de kompetente myndigheder i andre EU-lande, en skrivbar erklæring på bl.a. dansk og engelsk samt flere andre nyttige oplysninger.

EU's hjemmeside (skrivbar​ erklæring engelsk m.m.)
 
Fokus på tydelig identifikation af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong
Importører af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong bedes være opmærksomme på, at sendingerne skal mærkes med tydelig identifikation (fx LOT-​nr.).​ 

Ændret 15. december 2021