Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Køkken- og madaffald

Affaldsfødevarer, der stammer fra restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, fx storkøkkener og husholdningskøkkener, er under visse betingelser omfattet af lovgivningen om animalske biprodukter.

​​Definitionen af "køkken- og madaffald" er: "Alle affaldsfødevarer, herunder brugt madolie, med oprindelse i restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og husholdningskøkkener".

Definitionen på køkken- og madaffald findes i gennemførelsesforordningens b​ilag I, nr. 22.​

Køkken- og madaffald er omfattet af biproduktforordningen, når det:

  • anvendes i biogas- eller komposteringsanlæg,
  • anvendes til fremstilling af foder (her skal bemærkes, at de eneste, der må fodres med køkken- og madaffald er pelsdyr, f.eks. mink),
  • anvendes til forarbejdning ved en af forarbejdningsmetoderne beskrevet i biproduktforordningens artikel 15, stk. 1, første afsnit, litra b), herunder fremstilling af biodiesel,
  • stammer fra transportmidler i international fart – fx fra skibe eller fly fra lande uden for EU.

I biproduktforordningens artikel 2 g) er det beskrevet, hvornår køkken- og madaffald er omfattet af biproduktforordningen.

Anvendelses- og bortskaffelsesmuligheder for køkken- og madaffald

Der er følgende an​​vendelses- og bortskaffelsesmuligheder for køkken- og madaffald:

  • bortskaffelse med dagrenovation med efterfølgende forbrænding
  • anvendelse i biogasanlæg eller komposteringsanlæg
    Læs mere om bio​​gasanl​æg
  • forarbejdning i forarbejdn​​ingsanlæg, hvor det efterfølgende fx kan anvendes til fremstilling af biodiesel eller organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler

Det er forbudt at anve​nde køkken- og madaffald til foder. 

Køkken- og madaffald, der stam​​mer fra transportmidler i international fart, er kategoriseret som kategori 1-materiale og skal bortskaffes som sådan.

Læs mere om bortska​​ffelse af kategori 1-materiale 

For køkken- og madaffald, som ikke er omfattet af bip​​roduktforordningen, stilles der ikke krav om handelsdokumenter og fortegnelser efter biproduktforordningen. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at virksomheder skal kunne dokumentere, hvad de gør med deres køkken- og madaffald.

 
Anvendelse af brugt madolie/fritureolie som brændstof

I​​ biproduktforordningen betragtes brugt madolie som køkken- og madaffald, og det er omfattet af biproduktforordningen som beskrevet ovenfor om køkken- og madaffald.

Direkte anvendelse af br​​ugt fritureolie som brændstof er ikke omfattet af biproduktforordningen og gennemførelsesforordningen. Men vær opmærksom på, at fremstilling af biodiesel i henhold til gennemførelsesforordningen, bilag IV, kapitel IV, afsnit 2 D,​ er omfattet af biproduktforordningens og gennemførelsesforordningens bestemmelser.

Miljølovgivningen:

Brugt madolie er omfattet af miljølovgivningen; derfor skal man kontakte kommunen, inden man begynder fremstilling af brændstof.

Tidligere fødevarer

Tidligere fødevarer er: fø​​devarer af animalsk oprindelse (eller med animalsk indhold) – bortset fra køkken- og madaffald – som ikke skal anvendes til konsum, enten af kommercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer en risiko for mennesker og dyr. 

Tidligere fødevarer kategoriseres som kategori 3-m​​ateriale og kan anvendes som sådan. Indsamling og transport af tidligere fødevarer skal ske i henhold til bilag VIII i gennemførelsesforordningen.

Læs mere om​ kategori 3-materiale

De tidligere fødeva​​rer kan anvendes og bortskaffes i henhold til artikel 14 i biproduktforordningen. 

Hvis de tidligere fødevarer via dagrenovationen sendes til forbr​​ænding på et godkendt forbrændingsanlæg, vil der ikke være krav om handelsdokumenter.

Læs mere under sporbarhed
 
Lovstof og regler
 
 ​

 

 

Animalske biprodukter fra rugerierAnimalske biprodukter fra rugerierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske_biprodukter_fra_rugerier.aspx019270aspx0htmlEmneside
Brændingsanlæg til husdyrgødningBrændingsanlæg til husdyrgødninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Braendingsanlaeg_til_husdyrgoedning.aspx019163aspx0htmlEmneside
Kompostering af køkken- og madaffaldKompostering af køkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kompostering_af_koekken_og_madaffald.aspx019283aspx0htmlEmneside
KomposteringsanlægKomposteringsanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Komposteringsanlaeg.aspx017105aspx0htmlEmneside
Indsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlægIndsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indsamling_af_kokken_og_madaffald_samt_tidligere_fodevarer_til_biogasanlaeg.aspx019232aspx0htmlEmneside
Animalske biprodukter til særlige fodringsformålAnimalske biprodukter til særlige fodringsformålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske-biprodukter-til-saerlige-fodringsformaal.aspx011694aspx0htmlEmneside
Slutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkterSlutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Slutpunkter-for-animalske-biprodukter-og-afledte-produkter.aspx02607aspx0htmlEmneside
Importtilladelser for prøver fra dyr til forskning og diagnosticeringImporttilladelser for prøver fra dyr til forskning og diagnosticeringhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Importtilladelser-for-proever-fra-dyr-til-forskning-og-diagnosticering.aspx012212aspx0htmlEmneside
BiogasanlægBiogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Biogasanlæg.aspx011749aspx0htmlEmneside
Anvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålAnvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anvendelse-af-animalske-biprodukter-til-undervisning-forskning-diagnostik-og-andre-specifikke-formaal.aspx018661aspx0htmlEmneside
Generelt om animalske biprodukterGenerelt om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Generelt_om_animalske_biprodukter.aspx019274aspx0htmlEmneside
Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indholdOrganiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indholdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Organiske-gødningsstoffer-og-jordforbedringsmidler-med-animalsk-indhold.aspx011567aspx0htmlEmneside
Egenkontrol for animalske biprodukterEgenkontrol for animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egenkontrol-for-animalske-biprodukter.aspx02263aspx0htmlEmneside
Petfood-virksomhederPetfood-virksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Petfoodvirksomheder.aspx02554aspx0htmlEmneside
Samlecentraler for pelsdyrfoderSamlecentraler for pelsdyrfoderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samlecentraler-for-pelsdyrfoder.aspx02596aspx0htmlEmneside
Anvendelse af bi- og restprodukter i foderAnvendelse af bi- og restprodukter i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anvendelse-af-animalske-biprodukter-og-andre-biprodukter-i-foder.aspx02187aspx0htmlEmneside
Døde dyrDøde dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Døde-dyr.aspx010587aspx0htmlEmneside
Samhandel med animalske biprodukterSamhandel med animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samhandel-med-animalske-biprodukter.aspx017679aspx0htmlEmneside
Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterGodkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Godkendelse-og-registrering-af-biproduktvirksomhed.aspx08974aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukterImport fra 3.-lande af animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter.aspx02392aspx0htmlEmneside

Ændret 10. juli 2018