Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Kæledyr

Her kan du se, hvilke dyr der defineres som kæledyr, og hvilke regler der gælder for hold af kæledyr.

​​​I bilag I i Kæledyrsforordni​​​ngen er d​​​et nærmere defineret, hvad der forstås ved kæledyr:

  • Hunde, katte og fritter (tamme ildere)
  • Fugle, bortset fra fjerkræ*
  • Kaniner og gnavere​
  • Krybdyr og padder 
  • Hvirvelløse dyr, bortset fra bier, humlebier, bløddyr og krebsdyr 
  • Tropiske akvariefisk 

* Fjerkræ er defineret som fugle af ​​følgende arter: høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle.

Det vil sige, at fjerkræ ikke betragtes som kæledyr i h​
enhold til EU's regler, selvom de måtte holdes som sådan.

Du kan læse mere om at rejse med kæledyr efter kravene i Kæledyrsforordningen i Fødevarestyrelsens guides eller ved at klikke her:

Rejse med kæledyr
​​

 
Ikke alle dyr må holdes af private som kæledyr
Vær opmærksom på, at visse arter af fugle, gnavere, krybdyr, padder, hvirvelløse dyr og tropiske akvariefisk ikke må holdes af privatpersoner. Derfor må de ikke indføres til Danmark af privatpersoner.
 
Efter ændringen af Bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr i marts 2014 må man ikke længere holde mårhunde og vaskebjørne som privatperson. Hvis man som privatperson allerede havde mårhund eller vaskebjørn på tidpunktet, hvor ændringen trådte i kraft, kan man beholde disse dyr, hvis de opfylder følgende krav: 
  • Dyrene skal anmeldes til F​ødevarestyrelsen indenfor 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden.
  • Dyrene skal mærkes eller på anden måde entydigt identificeres, således at de til enhver tid kan genkendes.
  • Det skal sikres, at dyret ikke kan formere sig, for eksempel ved sterilisation eller kastration.   
Når du anmelder dyret til Fødevarestyrelsen, skal du sørge for at vedlægge dokumentation for, at dyret er mærket og ikke kan formere sig.
 
Dyret/dyrene må ikke senere overdrages til andre personer, og Fødevarestyrelsen skal til enhver tid kunne se tilladelsen ved en kontrol.
 
I Bekendtgørelse om forbud om privates hold af særlige dyr kan du se, hvilke dyr man som privatperson må holde.
 
Du finder bekendtgørelsen via linket under "Lovstof" nederst på siden. Bekendtgørelsen findes specifikt under "Kæledyr".

 
Andre kæledyr
Alle andre arter af dyr kan ikke betragtes som kæledyr efter Kæledyrsforordningens regler.
 
Sådanne dyrearter skal ind- eller udføres efter kravene i de kommercielle ind- og udførselsregler.
 
Læs mere under henholdsvis:
 
Det er dog stadig en forudsætning, at du som privatperson må holde den pågældende dyreart.
 
Kæledyr er beskyttet af reglerne i Dyreværnsloven
Kæledyr er ligesom alle andre dyr beskyttet af reglerne i Dyreværnsloven.

​Det fremgår af Dyreværnsloven, at enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.
 
Hobbydyrs behov skal tilgodeses i forbindelse med indretning af de rum og arealer, hvor dyrene holdes.
 
I Dyreværnsloven er der fastsat særlige bestemmelser om privates hold af særlige dyr og om dyrehandlere. Bekendtgørelsen omfatter hold af dyr, der kan være farlige eller skabe frygt, eller som er svære at holde på en forsvarlig måde.
 
Reglerne vedrørende familie- og hobbydyr i dyreværnsloven og i de tilhørende bekendtgørelser håndhæves af politiet og anklagemyndigheden.
 

Internationale regler for kæledyr

Danmark har undertegnet og ratificeret Den Europæiske Konvention om beskyttelse af kæledyr. Konventionen omfatter ethvert dyr, der holdes til privat fornøjelse og selskab. Konventionen indeholder bestemmelser om forsvarligt hold af familie- og hobbydyr, handel med familie- og hobbydyr, operative indgreb og aflivning, samt regler om omstrejfende dyr. Konventionens regler er i Danmark dækket af dyreværnsloven.
 
 
​Læs forbrugerspørgsmål og svar

Må jeg lade min kælegris gå frit rundt på min ejendom?

Der er krav til udendørs, fritgående grise. Reglerne findes i Lov om udendørs hold af svin og Bekendtgørelse om hold af svin på friland.
 
Et af de vigtigste krav er, at dyrene ikke må fordres med madrester – hvilket skal fremgå  tydelig skiltning. Hele landets svineeksport kan sættes over styr, hvis en enkelt gris får svinepest via forurenet mad, som er indført fra udlandet.
 
Hvis du holder dine grise udendørs, er der bl.a. krav til indhegningen, som skal sikre, at grisene ikke kan slippe ud og komme i kontakt med nogen på den anden side af hegnet. Der er også krav om en vis afstand til arealer med offentlig adgang, og uvedkommende må ikke færdes indenfor hegnet, medmindre en række krav er opfyldt.
 
Mere information om, hvordan indhegningen skal være, kan findes i Bekendtgørelse om hold af svin på friland.

Kontakt Fødevarestyrelsen, hvis du er i tvivl.

 

Må jeg indføre Savannah-katte til Danmark?

Du må ikke indføre en førstegenerations-krydsning (F1) mellem en serval og en tamkat. Det har baggrund i Bekendtgørelsen om privates hold af særlige dyr.
 
Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, at det kun er tilladt for private at holde domesticerede katte.

Spørgsmålet om Savannah-katte har tidligere været forelagt Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr. Rådet har i den forbindelse udtalt, at det tolker bekendtgørelsens bilag sådan, at det ikke er tilladt at holde krydsninger, hvor den ene af forældrene er en forbudt art eller race.

Det er i Danmark ikke tilladt for private at holde servaler, og det er derfor heller ikke tilladt at holde savannah-katte, som er en førstegenerations-krydsning (F1) mellem en serval og en tamkat.

Anden-generations-krydsninger (F2) – som er krydsninger af F1-katte med tamkatte – anses fortsat for at være lovlige at holde. 


Hvornår er kvæg, svin, får og geder blot et hobbydyr?

I EU lovgivningen defineres fx kvæg, svin, får, geder eller heste som produktionsdyr og hører ikke under kategorien kæledyr/hobbydyr, selv om de holdes som kæledyr/hobbydyr i Danmark.

 

Må jeg holde en gris som kæledyr i byen?

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at holde kælegris eller andre dyr, der normalt hører til på landet i byzone​r og sommerhusområder. Kommunalbestyrelsen kan dog dispensere fra forbuddet. Før der træffes afgørelse, skal tilsynsmyndigheden gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst tre uger.

 
 

Hvad sker der med et kæledyr, der er blevet aflivet hos dyrlægen?

Mange privatpraktiserende dyrlæger er tilknyttet et kæledyrskrematorium, som man kan benytte sig af mod beta​lin​g. Hvis man ønsker det, kan man få asken udleveret, så den kan begraves i egen have eller på en kæledyrsgravplads. Man kan også vælge at få sit aflivede kæledyr med hjem fra dyrlægen og begrave det i egen have.
 
Destruktionsan​stalter modtager ikke kæledyr, så der er ingen risiko for at kæledyr bliver til kød- og benmel.
 
Lovstof og regler
​ 

 

 

Anskaffelse af katAnskaffelse af kathttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anskaffelse-af-kat.aspx02182aspx0htmlEmneside
Køb af hund og opdræt af hundKøb af hund og opdræt af hundhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anskaffelse-af-hund.aspx02181aspx0htmlEmneside
Pasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrPasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Pasningsvejledning.aspx011563aspx0htmlEmneside
DyrskuerDyrskuerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrskuer.aspx02260aspx0htmlEmneside
Herreløse katteHerreløse kattehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Herreloese-katte.aspx02356aspx0htmlEmneside
EU-krav om behandling mod rævens dværgbændelormEU-krav om behandling mod rævens dværgbændelormhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-krav-om-behandling-mod-Raevens-Dvaergbaendelorm.aspx02288aspx0htmlEmneside
Listede landeListede landehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Listede-lande.aspx02475aspx0htmlEmneside
Indgangssteder for ikke-kommerciel flytning af kæledyrIndgangssteder for ikke-kommerciel flytning af kæledyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indførsel-af-kæledyr.aspx09818aspx0htmlEmneside
Rabiesantistof-titreringstestRabiesantistof-titreringstesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesblodprøve.aspx02566aspx0htmlEmneside
HundelovenHundelovenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx011091aspx0htmlEmneside
Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre landeSmitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre landehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx02613aspx0htmlEmneside
EU selskabsdyrspasEU selskabsdyrspashttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx02289aspx0htmlEmneside
RabiesvaccinationRabiesvaccinationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx02569aspx0htmlEmneside
DyrehandlereDyrehandlerehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrehandlere.aspx011671aspx0htmlEmneside
Døde dyrDøde dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Døde-dyr.aspx010587aspx0htmlEmneside
Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandetGadehunde og andre herreløse dyr fra udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx02334aspx0htmlEmneside
Rabies hos andre dyr end flagermusRabies hos andre dyr end flagermushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabies-hos-dyr.aspx011634aspx0htmlEmneside
Info til dyrlæger om rejse med kæledyr Info til dyrlæger om rejse med kæledyr https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Info-til-dyrelæger-om-rejse-med-kæledyr-.aspx02430aspx0htmlEmneside

Ændret 17. maj 2018