Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Info til dyrlæger om rejse med kæledyr

Generel information til bemyndigede dyrlæger om attestation af EU-selskabsdyrspas, blanketter, baggrundsdokumentation og certifikater m.m. i forbindelse med kæledyrejeres rejse med deres kæledyr.

​​​​Når kæledyr udføres fra Danmark til andre lande, vil det typisk kræve, at dyret ledsages af certifikater (EU-selskabsdyrspas eller veterinærcertifikat), som er attesteret af en bemyndiget dyrlæge. I Danmark er alle dyrlæger med dansk autorisation bemyndiget til at udstede certifikater, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at certifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge (på engelsk ”Official Veterinarian”).

I sidstnævnte tilfælde vil den bemyndigede dyrlæge eventuelt blive bedt om at udfylde baggrundsdokumentation om dyrets sundheds- og vaccinationsstatus samt eventuelle prøveresultater, så embedsdyrlægen kan udfylde certifikatet.

Indimellem er det påkrævet, at en embedsdyrlæge påtegner de dokumenter, som den bemyndigede dyrlæge har udstedt, enten ved at legalisere disse eller bekræfte den bemyndigede dyrlæge autorisation.

Udstedelse af certifikater, attester og pas med videre er omfattet af reglerne i Certifikatbekendtgørelsen.

Endvidere er dyrlæger underlagt de krav, der fremgår af Dyrlægeloven, når det drejer sig om udstedelse af attester med videre.
 

Instruks til bemyndigede dyrlæger om udstedelse af EU-selskabsdyrspas
Fødevarestyrelsen har udarbejdet en instruks til den bemyndigede dyrlæge om, hvordan man udsteder og udfylder det blå EU-selskabsdyrspas.
 
Instruksen er et supplement til den relevante lovgivning på området, som er nævnt i instruksen.
 
Hent Instruks til bemyndigede​ dyrlæger om udstedelse af EU-pas til kæledyr.
 
Hvilke vaccinationer, behandlinger eller test skal udføres – og i hvilken rækkefølge?
I Fødevarestyrelsens guides og på vores emnesider kan du finde nærmere information om specifikke dyresundhedsmæssige krav til fx rabiesvaccination af hunde og katte.
 
I bilag III til Kæledyrsforordningen, Forordning 576/2013, finder du de tekniske krav til rabiesvaccinationen for rejser inden for EU og ved import til EU. Heri står det nærmere beskrevet, hvilken type vaccine der må anvendes, samt hvornår den skal administreres.
 
Datoen for den rabiesvaccination, som angives i passets afsnit V, må nemlig ikke ligge før den dato for anbringelse af mikrochippen, der er angivet i passets afsnit III.
 
Hvis vaccinationen ikke er foretaget efter kravene i bilag III til Kæledyrsforordningen, vil passet ikke kunne betragtes som gyldigt. En rabiesvaccination, der er foretaget før anbringelse af en mikrochip, er heller ikke gyldig. Dyret må derfor omvaccineres for at kunne rejse lovligt til et andet land.
 
Dog er vaccinationer foretaget i overensstemmelse med kravene i den gamle Kæledyrsforordning, Forordning 998/2003, og hvor disse er foretaget før den 29. december 2014, gyldige også fra den 29. december 2014, hvor den nye Kæledyrsforordning skal anvendes.
 
Vær også opmærksom på, at der for rejser med dyr til lande uden for EU kan være særlige krav til vaccinationer, behandlinger og test.
 
Derudover er der visse EU-lande, som stiller krav om behandling af hunde mod rævens dværgbændelorm.
 
Kan dyret komme tilbage til Danmark?
Det er altid vigtigt at sikre sig, at dyret også opfylder EU's indførselskrav, så det lovligt kan tages med retur til Danmark (EU). Det gælder særligt, hvis dyret kun er udenlands i forbindelse med kortere ferieophold, og især hvis dyret har opholdt sig i et tredjeland, særligt et ikke-listet tredjeland.

EU har særlige krav for import af hunde, katte, fritter og fugle fra tredjelande.

Se Fødevarestyrelsens guides om at rejse med kæledyr, fx "Sådan rejser du med din hund" eller "Sådan rejser du med din kat",  for mere information.
 
Hunde og katte, der tages med ud af EU til et ikke-listet tredjeland (fx Tyrkiet), skal have foretaget en rabies-antistoftitreringstest mindst 30 dage efter rabiesvaccinationen for at kunne komme retur til Danmark. Hvis testen foretages, mens dyret endnu er i Danmark, og resultatet skrives ind i dyrets pas, før det forlader Danmark, bortfalder kravet om, at det først må indføres på EU's område igen mindst 3 måneder efter blodprøvedatoen.
 
Rejse med kæledyr inden for EU med ikke-kommercielt formål
I EU er der fælles regler for ikke-kommercielle flytninger af kæledyr inden for EU samt fra tredjelande.

Se, hvilke dyr der i EU betragtes som kæledyr.
 
Såfremt der er tale om en ikke-kommerciel ind- eller udførsel af hund, kat eller fritte inden for EU, skal dyret på rejsen være ledsaget af det blå EU-selskabsdyrspas.
I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som må udstede den danske version af passet, og det kun til hunde, katte og fritter, der befinder sig i Danmark.
 
Læs mere i Fødevarestyrelsens guides om rejse med kæledyr samt Fødevarestyrelsens Instruks til bemyndigede dyrlæger​ om, hvordan man udsteder og udfylder det blå EU-selskabsdyrspas (se link ovenfor)​.
 
Bestilling af EU-selskabsdyrspas
Autoriserede dyrlæger kan bestille pas hos Fødevarestyrelsen på siden
​​Her bestiller du EU-selskabsdyrspas

Der kan som minimum bestilles 10 pas ad gangen og højst 500.
 
Prisen for passet er kr. 266,35 for 10 stk. inkl. moms og fragtomkostninger.
 
Hvis du tidligere har bestilt pas, kan du blot taste dit CVR-nummer og derefter foretage din bestilling; Alternativt må du oprette dig som ny kunde.
 
Der fremsendes ikke længere et indbetalingskort, idet passene nu skal betales samtidig med bestillingen ved hjælp af enten Dankort eller et kreditkort.
 
Den bemyndigede dyrlæges forpligtelse
I bekendtgørelse nr. 1408 af 30. november 2018 fremgår det af §§ 29-33, hvem en bemyndiget dyrlæge er, og hvad denne skal gøre i forhold til fx udstedelse af pas. Herudover er der krav i Kæledyrsforordningen, som den bemyndigede dyrlæge også skal følge.
 
Desuden er der i henhold til Kæledyrsforordningen krav til pasudsteder om at registrere og gemme oplysninger om mikrochippens nummer og dens placering, det pågældende dyrs navn, art, race og køn med videre, ejers navn og kontaktoplysninger samt passets ID-nummer. Oplysningerne skal gemmes i mindst 3 år og skal kunne forevises Fødevarestyrelsen på forlangende.
 
Typiske spørgsmål i forbindelse med udstedelse af pas og certifikater

Får man mængderabat på passene ved bestilling af stort ​antal, fx 500 stk.?

Svar: Nej, der gives ikke mængderabat.
 

Hvor længe vil passet være gyldigt?

Svar: Passet vil være gyldigt, så længe den seneste rabiesvaccination eller revaccination er gyldig. Derfor kan passet bruges, så længe der er i passet er plads til at skrive oplysninger om rabiesvaccination. Hvis der ved dyrets flytning også er andre krav som fx rabiesantistoftitreringstest, vil resultatet af testen også skulle stå i passet.

Hvis en hund har et pas efter det gamle format, og den ikke bliver rettidigt revaccineret, skal den så have et nyt pas?

Svar: Ja, det skal den. Det gamle pasformat er kun gyldigt i det omfang, at det var gyldigt før den 29. december 2014, og at dyret bliver rettidigt revaccineret herefter. Hvis dyrets ejer misser en revaccination, er passet ikke længere gyldigt. Hunden vil derfor skulle have udstedt et nyt pas svarende til det nye pasformat, hvis det skal ud og rejse, og vaccinationsprotokollen starter forfra. Hunden vil således ikke kunne tage med ud at rejse, før der er gået mindst 21 dage fra vaccinationsdatoen.
 

Må jeg overføre oplysninger, fx vaccinationer, som udenlandske dyrlæger, har attesteret for vaccinationsattester eller veterinærcertifikat, til det pas, som jeg udsteder?

Svar: Nej, du må umiddelbart kun anføre oplysninger om vaccinationer eller tests, som du selv (eller din klinik) har udført.

Dog må du på grundlag af oplysninger, som er certificeret af en officiel myndighedsperson, typisk en embedsdyrlæge (Official Veterinarian), overføre oplysninger fra det veterinærcertifikat, som ledsagede dyret i forbindelse med indførslen til EU. Det forudsætter dog, at veterinærcertifikatet er i overensstemmelse med den model, som skal anvendes ved indførsel til EU.

Det samme gør sig gældende for oplysninger, der er blevet legaliseret af en embedsdyrlæge.

Hvis du er i tvivl herom, kan du sende kopi af oplysningerne til Fødevarestyrelsen, som så kan hjælpe med at afgøre, om der er tale om oplysninger, som kan overføres.
 

Hvor længe gælder rabiesvaccinationen?

Svar: Ved ikke-kommerciel flytning til et andet EU-land er rabiesvaccinationen gyldig i henhold til de anbefalinger, som producenten af vaccinen foreskriver. Dyrlægen skal i dyrets pas angive vaccinationsdatoen samt datoer for, hvornår vaccinen er gyldig fra og til.

Dyret må først flyttes fra Danmark fra den dato, hvor vaccinen er gyldig, hvilket skal være mindst 21 dage efter vaccinationen (vaccinationsdatoen tæller som dag nr. 1). Er der tale om en regelret revaccination, og begge vaccinationer står i passet, kan dyret dog tage af sted straks.

Rejser dyret til lande, som ikke er medlem af EU, skal dette lands krav følges. Se mere i Fødevarestyrelsens guides om rejse med kæledyr.

Hunden er mærket med to mikrochip – hvilket chipnummer skriver jeg i passet?

Svar: I passets afsnit III. Mærkning af dyret, må du kun angive ét chipnr. Du bliver derfor nødt til at vælge ét af de to chipnumre med de relevante oplysninger under nr. 1-3.
Derudover skal du i passets afsnit XII. Other, anføre, at du ved scanning af dyret har konstateret, at den har endnu en chip, samt hvad nummeret er på den ekstra chip.
Husk at datere, stemple og underskrive. Hermed sikres sporbarheden, særligt hvis det kun er muligt at aflæse chip nr. 2, da andre myndighedspersoner samt dyrlæger se, at du samme dag, som du har udstedt passet, har fundet begge chipnumre i dyret.
 
Lovstof og regler

 

Ændret 17. december 2021