Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Indførsel og import af heste

Reglerne for indførsel af heste afhænger af landet, hesten kommer fra, og om det er en registreret eller ikke-registreret hest

​​​​​​​​Reglerne omfatter disse to gr​​​upper af dyr:

  1. registrerede heste som defineret i Bekendtgørelse nr. 16 af 07/01/2016 om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr
  2. ikke-registrerede heste bestemt til avl og brug samt slagtning

​EU-hestep​as

Ifølge Kommissionens forord​​ning (EU) 2015/262 skal alle dyr af hest​efamilien (heste, zebraer og æsler mv.) – både registrerede og ikke-registrerede heste – identificeres ved hjælp af et hestepas, der udstedes for hele hestens levetid.​

Læs mere om identifikation af heste og EU-hestepas

Heste, som indføres fra andre EU-lande, skal, uanset deres alder, være ledsaget af et gyldigt hestepas.​

Det betyder, at føl, der rejser med deres mor eller en ammehoppe og skal have et gyldigt hestepas. Føllet må således ikke skrivet på hoppens sundhedsattest eller -certifikat som "ledsagende føl".

Ved import fra tredjelande skal heste, uanset deres alder, som udgangspunkt være identificerede (mærket med fx en mikrochip, beskrevet ved et signalement).​

Senest 30 dage efter toldprocedurens afslutning ska​l brugeren ansøge det relevante hestepasudstedende organ i Dan​mark om udstedelse af et EU-hestepas eller registrering af et eventuelt allerede eksisterende hestepas.

Du skal registreres som importør
Når du indfører levende dyr til Danmark, skal du være registreret som importør hos Fødevarestyrelsen.

Det gør du via Virk.dk og/eller en blanket hertil.
 
Indførsel fra andre EU-lande
Reglerne for indførsel af heste til EU fremgår af Bekendtgørelse nr. 26 af 07/01/2016 om omsætning af hovdyr, som implementerer Rådets Direktiv (90/426/EØF) af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande.
 
Disse regler gælder også for indførsel af heste fra Norge og Schweiz.
 

Indførsel af registrerede heste fra andre EU-lande

Foruden et gyldigt hestepas skal hesten være ledsaget af en sundhedsattest udstedt af en embedsdyrlæge fra den lokale veterinære myndighed i afsenderlandet inden for de sidste 48 timer eller senest sidste arbejdsdag inden afsendelsen.
 
Der kan kun udarbejdes én sundhedsattest pr. registreret hest, og attesten er gyldig i 10 dage efter embedsdyrlægens attestering.
 
Registrerede heste kan også certificeres ved en sundhedsattest udarbejdet i TRACES.
 
Flere registrerede heste, der er bestemt til samme bestemmelsessted, kan afsendes på ét INTRA-certifikat bestemt til ikke-registrerede heste (se nedenfor).
 
OBS! – Hvis en registreret hest skal sendes til slagtning i Danmark fra et andet EU-land, skal den indføres på samme vilkår som en ikke-registreret hest.
 

Indførsel af ikke-registrerede heste fra andre EU-lande

Ikke-registrerede heste skal foruden et gyldigt hestepas ledsages at et sundhedscertifikat, som skal udarbejdes i EU's TRACES-system, et såkaldt INTRA-certifikat. Derudover skal de ledsages af et gyldigt pas som beskrevet ovenfor.
 
Ved lange transporter af ikke-registrerede heste kan der, jf. EU's transportforordning, være krav om logbog.
 


Midlertidig indførsel til konkurrencer, kåring etc.

Ovenstående regler gælder også for heste, som blot skal deltage i konkurrencer, kåringer o. lign., og som efterfølgende skal tilbage til oprindelseslandet; dog er der indgået en særlig nordisk aftale vedrørende midlertidig indførsel.
 
Indførsel af registrerede heste fra nordiske lande – "Nordisk aftale"
Danmark har indgået en aftale med Sverige, Norge og Finland – den såkaldte "Nordiske aftale" – om midlertidig indførsel af registrerede heste i forbindelse med konkurrencer.
 
Det betyder, at registrerede heste fra Sverige, Norge og Finland, som skal deltage i konkurrencer i Danmark, kan krydse landegrænsen uden sundhedsattest, hvis de ledsages af en konkurrenceanmeldelse og et gyldigt hestepas. Dette gælder også for udførsel af heste, så registrerede heste fra Danmark, som skal deltage i konkurrencer i Sverige, Norge og Finland, ligeledes kan krydse landegrænsen uden sundhedsattest, forudsat at de ledsages af en konkurrenceanmeldelse og et gyldigt hestepas.
 
Dvs. at de undtages for veterinær besigtigelse før transporten og ikke skal ledsages af førnævnte sundhedsattest.
 

Aftalen bruger følgende definitioner:

  • Konkurrencer: Deltagelse i konkurrencer som trav, galop, spring, dressur, military, distanceridning, ridekonkurrence med islandske heste, westernridning og kørsel med vogn 
  • Konkurrenceanmeldelse: Dokument som bekræfter hestens deltagelse i en konkurrence, såsom anmeldelse eller startliste 
  • Hestepas: Identifikationsdokument i overensstemmelse med Forordning 504/2008
  • Raceforening eller avlsorganisation: Godkendt forening/organisation i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2016
Undtagelse fra inspektion gælder fra fem døgn før første konkurrencedag til fem døgn efter sidste konkurrencedag. Med første og sidste konkurrencedag forstås hele konkurrencens/-stævnets første og sidste dag. 

Ved konkurrencer, som kræver veterinær medvirken, skal en stævnedyrlæge besigtige hesten og datere og underskrive blanketten, som bekræfter hestens deltagelse i konkurrencen.

Hvis der ikke er en stævnedyrlæge tilstede, skal overdommeren bekræfte, at hesten har deltaget i konkurrencen.
 
Aftaler mellem Danm​ark og Tysk​land

Aftale mellem Danmark og Schleswig-Holstein, Tyskland

Fødevarestyrelsen har indgået en aftale med de tyske veterinærmyndigheder om forenklet grænsepassage mellem Danmark og delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland for registrerede heste, der deltager i konkurrence og kun for heste, som umiddelbart forud for transporten har opholdt sig uafbrudt i mindst 15 dage i enten Danmark eller Schleswig-Holstein.

Aftalen er nærmere beskrevet i nedenstående dokument og er udarbejdet på hhv. dansk, tysk og engelsk.
Hent aftale om forenklet grænsepassage for heste

Attesten, som skal ledsage heste, der udføres efter aftalens bestemmelser, kan hentes her:
 

24 timers-aftalen mellem Danmark og Tyskland

FVST og veterinærmyndigheden i Tyskland har med virkning fra 1. august  2008 indgået en aftale om lettere passage af heste over den dansk-tyske grænse, den såkaldte "24 timers-aftale". Heste (både registrerede og ikke-registrerede heste) må føres/rides over den dansk-tyske grænse på følgende betingelser (jf. artikel 3 i samhandelsdirektivet for heste):
  1. Hestene føres eller rides på veje i nærheden af den dansk-tyske grænse i forbindelse med sportsmæssige eller rekreative formål.
  2. Hestene skal deltage i kulturelle eller lignende foranstaltninger eller i aktiviteter, der tilrettelægges af hertil beføjede lokale organisationer i nærheden af den dansk-tyske grænse.
  3. Hestene skal udelukkende græsse eller arbejde midlertidigt i nærheden af den dansk-tyske grænse.
Derudover skal følgende betingelser være opfyldt: 

 
a.  De​t skal kunne dokumenteres, at én af ovenstående betingelser (1, 2 eller 3) er 
​​​​opfyldt.
b.  Hestene er sunde og raske og viser ikke tegn på sygdomme. 
c.  Umiddelbart forud for at den dansk-tyske grænse passeres første gang, har hestene 
​opholdt sig uafbrudt i mindst 15 dage i grænseområdet (i Danmark: kommunerne Tønder, Aabenraa og Sønderborg. I Tyskland: Nordfriesland og Schleswig-Flensburg Kreis og Flensburg S​tadt.
d.  Ridningen frem og tilbage over grænsen varer max. 24 timer. 
e.  Hestene le​​dsages af pas i overensstemmelse med gældende regler (se ovenfor).
f.   Hestene ledsages af en underskrevet ejererklæring, der attesterer opfyldelse af 
​p​unkterne b, c​ og d. 

 
 
Heste fra Rumænien
Da Equin Infektiøs Anæmi forekommer endemisk i Rumænien, er der skærpede krav til indførsel af heste herfra, jf. Bekendtgørelse nr. 1374 af 10/12/2010, som implementerer Kommissionens Beslutning 2010/346/EU.
 
Derfor er det kun tilladt at samhandle heste fra særligt godkendte hestehold i Rumænien til de andre EU-lande.

Godkendte hestehold i Rumænien
 
Hestene skal blandt andet været holdt isoleret og testet negativ for sygdommen forud for afsendelsen.
 
Derudover skal hesten foruden et gyldigt hestepas være ledsaget af et INTRA-certifikat (model 90/425 C), også selvom det er en registreret hest.
 
Det skal af TRACES-certifikatet fremgå, at hesten fra Rumænien afsendes i overensstemmelse med de skærpede krav i Kommissions Beslutning 2010/346/EU.
 
Efter ankomsten til Danmark skal heste fra Rumænien bl.a. isoleres under officielt veterinærtilsyn på bestemmelsesstedet i mindst 30 dage og i en afstand af mindst 200 m fra andre dyr af hestefamilien eller under vektorsikrede forhold. Desuden skal heste under isolationsperioden atter testes for sygdommen. 
 
Import fra tredjelande (lande uden for EU)
Reglerne for import af heste til EU fremgår af Bekendtgørelse nr. 26 af 07/01/2016 om omsætning af heste, som implementerer Rådets Direktiv 90/426/EØF.
 
Overordnet skal afsenderlandet eller -området væ​re godkendt til eksport til EU i henhold til Kommissions Beslutning 2004/211/EF.
 
Vær opmærksom på, at der kan være forskel på, hvilke lande der kan importeres fra, alt efter om der er tale om permanent import, midlertidig indførsel eller genindførsel.
 

Permanent import af heste fra tredjelande

Ved permanent import fra tredjelande, bortset fra Norge og Schweiz, skal landet, hvorfra hesten oprinder, være opført på EU's liste over tredjelande eller områder i tredjelande, der er godkendt til eksport af heste til EU.

I forbindelse med importen af hesten til EU, og dermed Danmark, skal hesten være ledsaget af et sundhedscertifikat. Der er særlige sundhedscertifikater til hver landegruppe.
 
I Kommissions Beslutning 93/197/EØF findes listen over tredjelande, hvorfra permanent import er tilladt, samt de enkelte sundhedscertifikatmodeller for hver landegruppe. Se under "Lovstof og regler" herunder.
 
Af sundhedscertifikatet fremgår det, hvilke krav, herunder dyresundhedsmæssige krav, heste i forbindelse med permanent import skal kunne leve op til. 
 

Midlertidig indførsel af heste fra tredjelande

Heste kan midlertidigt indføres fra tredjelande til EU, og dermed Danmark, i forbindelse med fx deltagelse i væddeløb, konkurrencer m.v., så længe opholdet ikke overskrider en periode på 90 dage.

Hesten, der midlertidigt indføres til EU, skal komme fra lande eller områder på EU's liste, hvorfra midlertidig indførsel er tilladt. I forbindelse med indførslen af hesten til EU, og dermed Danmark, skal hesten være ledsaget af et sundhedscertifikat. Der er særlige sundhedscertifikater til hver landegruppe.
 
I Kommissions Beslutning 92/260/EØF findes listen over​ tredjelande, hvorfra midlertidig indførsel tillades, samt modeller til sundhedscertifikat. Se under "Lovstof og regler" herunder.
 
Af sundhedscertifikatet fremgår det, hvilke krav, herunder dyresundhedsmæssige krav, hesten i forbindelse med midlertidig indførsel skal kunne leve op til. 
 

Genindførsel af heste fra tredjelande

​Danske heste eller heste fra andre EU-lande, som har deltaget i væddeløb, konkurrencer m.v. i tredjelande, kan genindføres fra lande, som er opført på EU liste over tredjelande, hvorfra genindførsel til EU, og dermed Danmark, er tilladt.

Genindførsel af heste til EU er kun muligt, hvis de har opholdt sig i lande eller områder på EU's liste, hvorfra genindførsel er tilladt. I forbindelse med indførslen af hesten til EU, og dermed Danmark, skal hesten være ledsaget af et sundhedscertifikat. Der er særlige sundhedscertifikater til hver landegruppe.


Liste over tredjelande, hvorfra genindførsel er till​adt, samt sundhedscertifikater til brug herfor er opstillet i Kommissions Beslutning 93/195/EØF. Se under "Lovstof og regler" herunder.

Af sundhedscertifikatet fremgår det, hvilke krav, herunder dyresundhedsmæssige krav, hesten i forbindelse med genindførsel skal kunne leve op til.

Vær opmærksom på, at hesten, der genindføres, kun må have opholdt sig i det pågældende tredjeland i en nærmere fastsat periode, hvilket fremgår af det relevante sundhedscertifikatet. 


Heste kan ikke længere importeres fra Egypten

Da det under et kontrolbesøg i Egypten har vist sig, at de egyptiske veterinære myndigheder ikke sikrer, at heste herfra lever op til EU's importkrav, er det ikke længere muligt at importere heste fra Egypten.​
 
Læs mere

Generelt – import af dyr

Certifikatdatabasen

TRACES

Om transport af dyr

Chipmærkning 

 
Lovstof og regler

 

 

Indførsel og import af andre hovdyrIndførsel og import af andre hovdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-andre-hovdyr.aspx02404aspx0htmlEmneside
CITESCITEShttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/CITES.aspx02229aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af kaniner og harerIndførsel og import af kaniner og harerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-kaniner-og-harer.aspx02413aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af gnavereIndførsel og import af gnaverehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-gnavere.aspx02410aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af hvirvelløse dyrIndførsel og import af hvirvelløse dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-hvirvelløse-dyr.aspx02412aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af krybdyr og padderIndførsel og import af krybdyr og padderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-krybdyr-og-padder.aspx02414aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af pelsdyrIndførsel og import af pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-pelsdyr.aspx02415aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskIndførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-akvakulturdyr.aspx015482aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af kvægIndførsel og import af kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indfoersel-og-import-af-kvaeg.aspx02399aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af fjerkræ og rugeægIndførsel og import af fjerkræ og rugeæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-fjerkræ-og-rugeæg.aspx017123aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af bier og humlebierIndførsel og import af bier og humlebierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-bier.aspx02406aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af salamandre af Caudata-ordenenIndførsel og import af salamandre af Caudata-ordenenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/indfoersel_og_import_af_salamandre.aspx06709aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af svinIndførsel og import af svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-svin.aspx02416aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af får og gederIndførsel og import af får og gederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-får-og-geder.aspx02407aspx0htmlEmneside
ID-mærkningID-mærkninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ID-mærkning.aspx02372aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af forsøgsdyrIndførsel og import af forsøgsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-forsøgsdyr.aspx02409aspx0htmlEmneside
GrænsekontrolGrænsekontrolhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol.aspx02346aspx0htmlEmneside
Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egnede_faciliteter_for_salamandre.aspx06521aspx0htmlEmneside
Øremærkning af indførte husdyrØremærkning af indførte husdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Oeremaerkning-af-indfoerte-husdyr.aspx02520aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af dyr og avlsmaterialeIndførsel og import af dyr og avlsmaterialehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-af-dyr-og-avlsmateriale.aspx02401aspx0htmlEmneside
Grænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyrGrænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx08971aspx0htmlEmneside

Ændret 9. november 2018