Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af heste

Reglerne for indførsel af heste afhænger af landet, hesten kommer fra, og om det er en registreret eller ikke-registreret hest

​​​​​​​​Reglerne omfatter disse to gr​​​upper af dyr:

  1. registrerede heste, og
  2. ikke-registrerede heste.
 

​EU-hestep​as

Ifølge Kommissionens forord​​ning (EU) 2021/963 skal alle dyr af hest​efamilien (heste, zebraer og æsler mv.) – både registrerede og ikke-registrerede heste – identificeres ved hjælp af et hestepas, der udstedes for hele hestens levetid.​

Læs mere om identifikation af heste og EU-hestepas

Føl, der er under 6 måneder gamle, og som flyttes sammen med moderen midlertidigt til en anden medlemsstat, kan flyttes uden hestepas, men skal da være id-mærket ved chip eller anden gyldig id). Flytning må ikke overstige 30 dage.

Ved import fra tredjelande skal heste, uanset deres alder, som udgangspunkt være identificeret (mærket med fx en mikrochip, beskrevet ved et signalement).​

Senest 30 dage efter toldprocedurens afslutning ska​l brugeren ansøge det relevante hestepasudstedende organ i Dan​mark om udstedelse af et EU-hestepas eller registrering af et eventuelt allerede eksisterende hestepas.

Du skal registreres som importør
Når du indfører levende dyr til Danmark, skal du være registreret som importør hos Fødevarestyrelsen.

Det gør du via Virk.dk og/eller en blanket hertil.
 
Indførsel fra andre EU-lande
Reglerne for indførsel af heste fra andre EU medlemsstater samt tredjelande med EU- samhandelsaftaler fremgår forordning 2020/688.
 
Disse regler gælder også for indførsel af heste fra Norge og Schweiz, samt for registrerede heste fra Færøerne.
 

Indførsel af registrerede heste fra andre EU-lande

Foruden et gyldigt hestepas skal hesten være ledsaget af et sundhedcertifikat udstedt af en embedsdyrlæge fra den lokale veterinære myndighed i afsenderlandet inden for de sidste 48 timer eller senest sidste arbejdsdag inden afsendelsen.
 
Der skal enten udarbejdes et sundhedscertifikat pr. registreret hest  (sundhedscertifikatmodel: EQUI-INTRA-IND), eller et sundhedscertifikat til flere heste (sundhedscertifikatmodel: EQUI-INTRA-CON)​​​. Certifikaterne er gyldig i 10 dage efter embedsdyrlægens attestering. 
​ 
Sundhedscertifikaterne skal udarbejdes i TRACES NT systemet.
 

Indførsel af ikke-registrerede heste fra andre EU-lande

Ikke-registrerede heste skal foruden et gyldigt hestepas ledsages at et sundhedscertifikat (sundhedscertifikatmodel: EQUI-INTRA-CON), som skal udarbejdes i TRACES NT systemet.
 
Ved lange transporter af ikke-registrerede heste kan der, jf. EU's transportforordning, være krav om logbog.​


Midlertidig indførsel til konkurrencer, kåring etc.

Ovenstående regler gælder også for heste, som blot skal deltage i konkurrencer, kåringer o. lign., og som efterfølgende skal tilbage til oprindelseslandet.
 
Dog er der undtagelser herfor, såfremt indførslen sker i henhold til en af de særlige aftaler, som Danmark har indgået med visse andre EU-lande.
 
Indførsel af registrerede heste fra nordiske lande – "Nordisk aftale"
Danmark har indgået en aftale med Sverige, Norge og Finland – den såkaldte "Nordiske aftale" – om midlertidig indførsel af registrerede heste i forbindelse med konkurrencer.
 
Det betyder, at registrerede heste fra Sverige, Norge og Finland, som skal deltage i konkurrencer i Danmark, kan krydse landegrænsen uden sundhedsattest, hvis de ledsages af en konkurrenceanmeldelse og et gyldigt hestepas. Dette gælder også for udførsel af heste, så registrerede heste fra Danmark, som skal deltage i konkurrencer i Sverige, Norge og Finland, ligeledes kan krydse landegrænsen uden sundhedsattest, forudsat at de ledsages af en konkurrenceanmeldelse og et gyldigt hestepas.
 
Dvs. at de undtages for veterinær besigtigelse før transporten og ikke skal ledsages af førnævnte sundhedsattest.
 

Aftalen bruger følgende definitioner:

  • Konkurrencer: Deltagelse i konkurrencer som trav, galop, spring, dressur, military, distanceridning, ridekonkurrence med islandske heste, westernridning og kørsel med vogn 
  • Konkurrenceanmeldelse: Dokument som bekræfter hestens deltagelse i en konkurrence, såsom anmeldelse eller startliste 
  • Hestepas: Identifikationsdokument i overensstemmelse med Forordning 2021/963
  • Raceforening eller avlsorganisation: Godkendt forening/organisation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl (”dyreavlsforordning”).
Undtagelse fra inspektion gælder fra fem døgn før første konkurrencedag til fem døgn efter sidste konkurrencedag. Med første og sidste konkurrencedag forstås hele konkurrencens/stævnets første og sidste dag. 

Ved konkurrencer, som kræver veterinær medvirken, skal en stævnedyrlæge besigtige hesten og datere og underskrive blanketten, som bekræfter hestens deltagelse i konkurrencen.

Hvis der ikke er en stævnedyrlæge tilstede, skal overdommeren bekræfte, at hesten har deltaget i konkurrencen.
 
Aftaler mellem Danm​ark og Tysk​land
​Da der er kommet nye regler for flytning af heste mellem EU medlemsstater, som skal anvendes fra og med den 17. oktober 2021, er de tidligere aftaler om lempeligere flytning af hest mellem Danmark og visse dele af Tyskland ikke længere gyldige.

Fødevarestyrelsen forsøger at indgå nye aftaler med de tyske veterinærmyndigheder, men kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om eller hvornår sådanne aftaler vil komme i stand.


Registrerede heste fra Færøerne
Indførsel af registrerede heste fra Færøerne betragtes som samhandel og kan derfor ske efter de samme regler som indførsel fra EU-lande.
 
Se mere ovenfor.
 
Import fra tredjelande (lande uden for EU)
Reglerne for import af heste til EU fremgår af forordning 2020/692.
 
Overordnet skal afsenderlandet eller -området væ​re godkendt til eksport til EU i henhold til forordning 2021/404. 

De relevante certifikatmodeller fremgår af forordning 2021/403.
 
Vær opmærksom på, at der kan være forskel på, hvilke lande der kan importeres fra, alt efter om der er tale om permanent import, midlertidig indførsel eller genindførsel.
 

Permanent import af heste fra tredjelande

Ved permanent import fra tredjelande, bortset fra Norge og Schweiz, skal landet, hvorfra hesten oprinder, være opført på EU's liste over tredjelande eller områder i tredjelande, der er godkendt til eksport af heste til EU.

I forbindelse med importen af hesten til EU, og dermed Danmark, skal hesten være ledsaget af et sundhedscertifikat.
 

Midlertidig indførsel af heste fra tredjelande

Heste kan midlertidigt indføres fra tredjelande til EU, og dermed Danmark, i forbindelse med fx deltagelse i væddeløb, konkurrencer m.v., så længe opholdet ikke overskrider en periode på 90 dage.

Hesten, der midlertidigt indføres til EU, skal komme fra lande eller områder på EU's liste, hvorfra midlertidig indførsel er tilladt. I forbindelse med indførslen af hesten til EU, og dermed Danmark, skal hesten være ledsaget af et sundhedscertifikat. D
 
Af sundhedscertifikatet fremgår det, hvilke krav, herunder dyresundhedsmæssige krav, hesten i forbindelse med midlertidig indførsel skal kunne leve op til. 
 

Genindførsel af heste fra tredjelande

​Danske heste eller heste fra andre EU-lande, som har deltaget i væddeløb, konkurrencer m.v. i tredjelande, kan genindføres fra lande, som er opført på EU liste over tredjelande, hvorfra genindførsel til EU, og dermed Danmark, er tilladt.

Genindførsel af heste til EU er kun muligt, hvis de har opholdt sig i lande eller områder på EU's liste, hvorfra genindførsel er tilladt og ikke i mere end 30 dage. I forbindelse med genindførslen af hesten til EU, og dermed Danmark, skal hesten være ledsaget af et sundhedscertifikat.

Af sundhedscertifikatet fremgår det, hvilke krav, herunder dyresundhedsmæssige krav, hesten i forbindelse med genindførsel skal kunne leve op til.

Vær opmærksom på, at hesten, der genindføres, kun må have opholdt sig i det pågældende tredjeland i en nærmere fastsat periode, hvilket fremgår af det relevante sundhedscertifikatet. 


Heste kan ikke længere importeres fra Egypten

Da det under et kontrolbesøg i Egypten har vist sig, at de egyptiske veterinære myndigheder ikke sikrer, at heste herfra lever op til EU's importkrav, er det ikke længere muligt at importere heste fra Egypten. Alene transit igennem Egypten er muligt, og skal da ske på særlige sundhedscertifikater til brug herfor.
 
Læs mere

Generelt – import af dyr

Certifikatdatabasen

TRACES

Om transport af dyr

Chipmærkning 

 
Lovstof og regler
 

Ændret 2. juni 2022