Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af heste

Reglerne for indførsel af heste afhænger af landet, hesten kommer fra, og om det er en registreret eller ikke-registreret hest

​​​​​​​​Reglerne omfatter disse to gr​​​upper af dyr:

  1. registrerede heste, og
  2. ikke-registrerede heste.
 

​EU-hestep​as

Ifølge Kommissionens forord​​ning (EU) 2015/262 skal alle dyr af hest​efamilien (heste, zebraer og æsler mv.) – både registrerede og ikke-registrerede heste – identificeres ved hjælp af et hestepas, der udstedes for hele hestens levetid.​

Læs mere om identifikation af heste og EU-hestepas

Heste, som indføres fra andre EU-lande, skal dog altid være ledsaget af et gyldigt hestepas uanset deres alder.​

Det betyder, at føl, der rejser med deres mor eller en ammehoppe, også skal have et gyldigt hestepas, uanset alder og fravænningsstatus. Føllet må således ikke skrives på hoppens sundhedsattest eller -certifikat som "ledsagende føl".

Ved import fra tredjelande skal heste, uanset deres alder, som udgangspunkt være identificeret (mærket med fx en mikrochip, beskrevet ved et signalement).​

Senest 30 dage efter toldprocedurens afslutning ska​l brugeren ansøge det relevante hestepasudstedende organ i Dan​mark om udstedelse af et EU-hestepas eller registrering af et eventuelt allerede eksisterende hestepas.

Du skal registreres som importør
Når du indfører levende dyr til Danmark, skal du være registreret som importør hos Fødevarestyrelsen.

Det gør du via Virk.dk og/eller en blanket hertil.
 
Indførsel fra andre EU-lande
Reglerne for indførsel af heste fra andre EU medlemsstater samt tredjelande med EU- samhandelsaftaler fremgår af Bekendtgørelse nr. 26 af 07/01/2016 om omsætning af hovdyr.
 
Disse regler gælder også for indførsel af heste fra Norge og Schweiz, samt for registrerede heste fra Færøerne.
 

Indførsel af registrerede heste fra andre EU-lande

Foruden et gyldigt hestepas skal hesten være ledsaget af en sundhedsattest udstedt af en embedsdyrlæge fra den lokale veterinære myndighed i afsenderlandet inden for de sidste 48 timer eller senest sidste arbejdsdag inden afsendelsen.
 
Der kan kun udarbejdes én sundhedsattest pr. registreret hest, og attesten er gyldig i 10 dage efter embedsdyrlægens attestering.
 
Registrerede heste kan også certificeres ved en sundhedsattest udarbejdet i TRACES.
 
Flere registrerede heste, der er bestemt til samme bestemmelsessted og har samme afsender, kan afsendes på ét INTRA-certifikat bestemt til ikke-registrerede heste (se nedenfor).
 
Hvis en registreret hest skal sendes til slagtning i Danmark fra et andet EU-land, skal den indføres på samme vilkår som en ikke-registreret hest.
 

Indførsel af ikke-registrerede heste fra andre EU-lande

Ikke-registrerede heste skal foruden et gyldigt hestepas ledsages at et sundhedscertifikat, som skal udarbejdes i EU's TRACES-system, et såkaldt INTRA-certifikat. Derudover skal de ledsages af et gyldigt pas som beskrevet ovenfor.
 
Ved lange transporter af ikke-registrerede heste kan der, jf. EU's transportforordning, være krav om logbog.
 


Midlertidig indførsel til konkurrencer, kåring etc.

Ovenstående regler gælder også for heste, som blot skal deltage i konkurrencer, kåringer o. lign., og som efterfølgende skal tilbage til oprindelseslandet.
 
Dog er der undtagelser herfor, såfremt indførslen sker i henhold til en af de særlige aftaler, som Danmark har indgået med visse andre EU-lande.
 
Indførsel af registrerede heste fra nordiske lande – "Nordisk aftale"
Danmark har indgået en aftale med Sverige, Norge og Finland – den såkaldte "Nordiske aftale" – om midlertidig indførsel af registrerede heste i forbindelse med konkurrencer.
 
Det betyder, at registrerede heste fra Sverige, Norge og Finland, som skal deltage i konkurrencer i Danmark, kan krydse landegrænsen uden sundhedsattest, hvis de ledsages af en konkurrenceanmeldelse og et gyldigt hestepas. Dette gælder også for udførsel af heste, så registrerede heste fra Danmark, som skal deltage i konkurrencer i Sverige, Norge og Finland, ligeledes kan krydse landegrænsen uden sundhedsattest, forudsat at de ledsages af en konkurrenceanmeldelse og et gyldigt hestepas.
 
Dvs. at de undtages for veterinær besigtigelse før transporten og ikke skal ledsages af førnævnte sundhedsattest.
 

Aftalen bruger følgende definitioner:

  • Konkurrencer: Deltagelse i konkurrencer som trav, galop, spring, dressur, military, distanceridning, ridekonkurrence med islandske heste, westernridning og kørsel med vogn 
  • Konkurrenceanmeldelse: Dokument som bekræfter hestens deltagelse i en konkurrence, såsom anmeldelse eller startliste 
  • Hestepas: Identifikationsdokument i overensstemmelse med Forordning 2015/262
  • Raceforening eller avlsorganisation: Godkendt forening/organisation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl (”dyreavlsforordning”).
Undtagelse fra inspektion gælder fra fem døgn før første konkurrencedag til fem døgn efter sidste konkurrencedag. Med første og sidste konkurrencedag forstås hele konkurrencens/stævnets første og sidste dag. 

Ved konkurrencer, som kræver veterinær medvirken, skal en stævnedyrlæge besigtige hesten og datere og underskrive blanketten, som bekræfter hestens deltagelse i konkurrencen.

Hvis der ikke er en stævnedyrlæge tilstede, skal overdommeren bekræfte, at hesten har deltaget i konkurrencen.
 
Aftaler mellem Danm​ark og Tysk​land

Aftale mellem Danmark og Schleswig-Holstein, Tyskland

Fødevarestyrelsen har indgået en aftale med de tyske veterinærmyndigheder om forenklet grænsepassage mellem Danmark og delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland for registrerede heste, der deltager i konkurrence og kun for heste, som umiddelbart forud for transporten har opholdt sig uafbrudt i mindst 15 dage i enten Danmark eller Schleswig-Holstein.

Aftalen er nærmere beskrevet i nedenstående dokument og er udarbejdet på hhv. dansk, tysk og engelsk.
Hent aftale om forenklet grænsepassage for heste

Attesten, som skal ledsage heste, der udføres efter aftalens bestemmelser, kan hentes her:
 

24 timers-aftalen mellem Danmark og Tyskland

Fødevarestyrelsen og veterinærmyndigheden i Tyskland har med virkning fra 1. august  2008 indgået en aftale om lettere passage af heste over den dansk-tyske grænse, den såkaldte "24 timers-aftale". Heste (både registrerede og ikke-registrerede heste) må føres/rides over den dansk-tyske grænse på følgende betingelser (jf. artikel 3 i samhandelsdirektivet for heste):
  1. Hestene føres eller rides på veje i nærheden af den dansk-tyske grænse i forbindelse med sportsmæssige eller rekreative formål.
  2. Hestene skal deltage i kulturelle eller lignende foranstaltninger eller i aktiviteter, der tilrettelægges af hertil beføjede lokale organisationer i nærheden af den dansk-tyske grænse.
  3. Hestene skal udelukkende græsse eller arbejde midlertidigt i nærheden af den dansk-tyske grænse.
Derudover skal følgende betingelser være opfyldt: 
a.  De​t skal kunne dokumenteres, at én af ovenstående betingelser (1, 2 eller 3) er 
​​​​opfyldt.
b.  Hestene er sunde og raske og viser ikke tegn på sygdomme. 

c.  Umiddelbart forud for at den dansk-tyske grænse passeres første gang, har
hestene ​opholdt sig uafbrudt i mindst 15 dage i grænseområdet (i Danmark: kommunerne Tønder, Aabenraa og Sønderborg. I Tyskland: Nordfriesland og Schleswig-Flensburg Kreis og Flensburg S​tadt.
d.  Ridningen frem og tilbage over grænsen varer max. 24 timer. 
e.  Hestene le​​dsages af pas i overensstemmelse med gældende regler (se ovenfor).
f.   Hestene ledsages af en underskrevet ejererklæring, der attesterer opfyldelse af ​punkterne b, c​ og d.

 
Heste fra Rumænien
Da Equin Infektiøs Anæmi forekommer endemisk i Rumænien, er der skærpede krav til indførsel af heste herfra, jf. Bekendtgørelse nr. 1374 af 10/12/2010, som implementerer Kommissionens Beslutning 2010/346/EU.
 
Derfor er det kun tilladt at samhandle heste fra særligt godkendte hestehold i Rumænien til de andre EU-lande.
Hestene skal blandt andet været holdt isoleret og testet negativ for sygdommen forud for afsendelsen.
 
Derudover skal hesten foruden et gyldigt hestepas være ledsaget af et INTRA-certifikat (model 90/425 C), også selvom det er en registreret hest.
 
Det skal af TRACES-certifikatet fremgå, at hesten fra Rumænien afsendes i overensstemmelse med de skærpede krav i Kommissions Beslutning 2010/346/EU.
 
Efter ankomsten til Danmark skal heste fra Rumænien bl.a. isoleres under officielt veterinærtilsyn på bestemmelsesstedet i mindst 30 dage og i en afstand af mindst 200 m fra andre dyr af hestefamilien eller under vektorsikrede forhold. Desuden skal heste under isolationsperioden atter testes for sygdommen. 

Registrerede heste fra Færøerne
Indførsel af registrerede heste fra Færøerne betragtes som samhandel og kan derfor ske efter de samme regler som indførsel fra EU-lande.
 
Se mere ovenfor.
 
Import fra tredjelande (lande uden for EU)
Reglerne for import af heste til EU fremgår af Bekendtgørelse nr. 26 af 07/01/2016 om omsætning af heste, som implementerer Rådets Direktiv 90/426/EØF.
 
Overordnet skal afsenderlandet eller -området væ​re godkendt til eksport til EU i henhold til forordning (EU) 2018/659 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra.
 
Vær opmærksom på, at der kan være forskel på, hvilke lande der kan importeres fra, alt efter om der er tale om permanent import, midlertidig indførsel eller genindførsel.
 

Permanent import af heste fra tredjelande

Ved permanent import fra tredjelande, bortset fra Norge og Schweiz, skal landet, hvorfra hesten oprinder, være opført på EU's liste over tredjelande eller områder i tredjelande, der er godkendt til eksport af heste til EU.

I forbindelse med importen af hesten til EU, og dermed Danmark, skal hesten være ledsaget af et sundhedscertifikat. Der er særlige sundhedscertifikater til hver landegruppe.
 
I forordning (EU) 2018/659 findes listen over tredjelande, hvorfra permanent import er tilladt, samt de relevante sundhedscertifikatmodeller. Se under "Lovstof og regler" herunder.
 
Af sundhedscertifikatet fremgår det, hvilke krav, herunder dyresundhedsmæssige krav, heste i forbindelse med permanent import skal kunne leve op til. 
 

Midlertidig indførsel af heste fra tredjelande

Heste kan midlertidigt indføres fra tredjelande til EU, og dermed Danmark, i forbindelse med fx deltagelse i væddeløb, konkurrencer m.v., så længe opholdet ikke overskrider en periode på 90 dage.

Hesten, der midlertidigt indføres til EU, skal komme fra lande eller områder på EU's liste, hvorfra midlertidig indførsel er tilladt. I forbindelse med indførslen af hesten til EU, og dermed Danmark, skal hesten være ledsaget af et sundhedscertifikat. Der er særlige sundhedscertifikater til hver landegruppe.
 
I forordning (EU) 2018/659 findes listen over​ tredjelande, hvorfra midlertidig indførsel tillades, samt modeller til sundhedscertifikat. Se under "Lovstof og regler" herunder.
 
Af sundhedscertifikatet fremgår det, hvilke krav, herunder dyresundhedsmæssige krav, hesten i forbindelse med midlertidig indførsel skal kunne leve op til. 
 

Genindførsel af heste fra tredjelande

​Danske heste eller heste fra andre EU-lande, som har deltaget i væddeløb, konkurrencer m.v. i tredjelande, kan genindføres fra lande, som er opført på EU liste over tredjelande, hvorfra genindførsel til EU, og dermed Danmark, er tilladt.

Genindførsel af heste til EU er kun muligt, hvis de har opholdt sig i lande eller områder på EU's liste, hvorfra genindførsel er tilladt. I forbindelse med indførslen af hesten til EU, og dermed Danmark, skal hesten være ledsaget af et sundhedscertifikat. Der er særlige sundhedscertifikater til hver landegruppe.
 
Liste over tredjelande, hvorfra genindførsel er till​adt, samt sundhedscertifikater til brug herfor er opstillet i forordning 2018/659. Se under "Lovstof og regler" herunder.

Af sundhedscertifikatet fremgår det, hvilke krav, herunder dyresundhedsmæssige krav, hesten i forbindelse med genindførsel skal kunne leve op til.

Vær opmærksom på, at hesten, der genindføres, kun må have opholdt sig i det pågældende tredjeland i en nærmere fastsat periode, hvilket fremgår af det relevante sundhedscertifikatet. 


Heste kan ikke længere importeres fra Egypten

Da det under et kontrolbesøg i Egypten har vist sig, at de egyptiske veterinære myndigheder ikke sikrer, at heste herfra lever op til EU's importkrav, er det ikke længere muligt at importere heste fra Egypten.
 
Læs mere

Generelt – import af dyr

Certifikatdatabasen

TRACES

Om transport af dyr

Chipmærkning 

 
Lovstof og regler
 
Ændret 19. juli 2021